Binnen / Buitenkring

Report
Structureel Coöperatief Leren
Voordelen van scl:
- Het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen.
- Kinderen leren verbaliseren.
- Kinderen leren méér door onderlinge coaching (twee of 4 lln. weten meer dan
1).
- Meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren.
- Leerlingen gaan beter presteren.
- De relaties tussen leerlingen verbeteren.
- De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk.
- Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er
ontstaat een klimaat in de klas waarin de leerlingen elkaar waarderen, begrip
voor elkaar hebben en ook bereid zijn elkaar te helpen.
Het GIPS-model
G elijke deelname:
Alle kinderen nemen op een gelijke wijze deel aan de activiteit; je kunt je niet
achteroverleunen of meeliften met een ander.
I ndividuele aanspreekbaarheid:
Iedereen is op gelijke wijze aanspreekbaar voor het verloop en het resultaat. Iedereen heeft
een actieve inbreng.
P ositieve Wederzijdse Afhankelijkheid:
Kinderen moeten samenwerken om tot het beste resultaat te komen.
S imultane Actie:
De activiteiten vinden gelijktijdig plaats; alle kinderen zijn gelijktijdig actief bezig met het
onderwerp o.a. door te luisteren naar en te praten met elkaar.
Begrippenlijst
Oogmaatje - dit is het kind dat tegenover je zit.
Schoudermaatje - dit is het kind dat naast je
zit.
Liniaalstem - de fluisterstem die je gebruikt als
je met je oog,- of schoudermaatje praat.
Teamstem- stem die je binnen je team (groepje
van 4) gebruikt.
Groepsstem – stemgebruik in de hele groep.
Stiltesignaal - als de leerkracht de hand
opsteekt, nemen de kinderen dit signaal over en
houden de mond dicht.
Structuren in groep 4
•
•
•
•
Binnen-buitenkring
Tweetal coach
Laat zien
Zoek de valse
Binnen / Buitenkring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Maak een binnen- en buitenkring
Luister naar de opdracht
Neem denktijd
De binnenkring vertelt
De buitenkring vertelt
Ga … plaatsen verder, met de klok mee
Stap 4, 5 en 6 herhalen
Zoek de valse
• 1 Ik ben dit weekend naar de dierentuin
geweest.
• 2 Ik ben naar de verjaardag van mijn
moeder geweest.
• 3 Ik heb de hele zaterdagavond televisie
gekeken.
Zoek de valse
• 1.
56 – 12 = 44
• 2. 56 + 23 = 79
• 3.
6 x 6 = 32
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Voortgezet Technisch Lezen
• Technisch lezen is geen doel op zich
• Het gaat om het kunnen begrijpen van
een tekst
• Goed technisch kunnen lezen is daarbij
een essentiële voorwaarde
Leesmethode “Lekker Lezen”
• Compacte instructie op
woord-, zins-, en
tekstniveau.
• Er wordt uitgegaan van
de tekst als
betekenisvolle start.
• Teksten zijn afgestemd
op instructieniveau en
belevingsniveau
• Zowel verhalende als
informatieve teksten
Tutor lezen
• Kind leest onder
begeleiding van een
ouder kind ; een tutor.
• Motiverend
stimulerend
corrigerend
Instructie lezen
•
Instructie en begeleide inoefening
( Voor – Koor – Na)
1. Hele groep
2. Subgroep
duolezen
Belangstellend lezen
• Kinderen lezen naar belangstelling
(kiezen een boek passend bij hun
leesniveau).
• Veel “leeskilometers” maken .
Thuis Lezen
• Toon belangstelling voor het lezen van uw
kind
• Thuis lezen moet vooral leuk zijn
• Niet teveel nadruk op goed presteren
• Complimenten geven
• Voorlezen blijft belangrijk voor de algehele
taal/leesontwikkeling
• 10-15 minuten iedere dag is beter dan 1
uur per week!
Taal
De taaldomeinen:
• Spreken en luisteren
• Woordenschat
•Taalbeschouwing
•Stellen
Taal spelling
Onderverdeling op basis van de strategieën die
gebruikt worden:
* L (luisterwoord) Zeg het woord
hardop, schrijf wat je hoort.
* LB (luisterwoord met bijzondere
klankgroep) Schrijf deze woorden met bep.
klankgroepen altijd op dezelfde wijze. (eu/ui)
* W (weetwoord) Onthoud de spelling van
deze woorden.
(ei / ij - ou / au)
* R (regelwoord) Pas de juiste spellingregel
toe, dan weet je hoe je het woord moet
schrijven. (eend, toren)
Rekenen
• Orientatie getallen t/m 100.
• Optellen en aftrekken t/m 20
• Optellen en
aftrekken t/m 100
• De tafels van vermenigvuldiging !
Schrijven
• Oefenen van het
verbonden schrift.
• Vloeiende
doorgaande
beweging
• Let op de juiste
penhantering.
Vulpen.

similar documents