Propozycje zamienne lokalizacji Bazaru "Trocka"

Report
Propozycje zamienne lokalizacji Bazaru „Trocka”
Warszawa 29 września 2014 r.
Decyzja o pozwoleniu na czasowe
użytkowanie targowiska
Nowa lokalizacja
W związku z budową stacji metra „Trocka”
istniejące targowisko musi zmienić swoją
lokalizację do końca 2015 r.
Nowa lokalizacja musi uwzględniać:
– odpowiedni obszar zapewniający właściwą
obsługę targowiska,
– możliwości formalno-prawne zlokalizowania
targowiska na tym terenie,
Lokalizacje zamienne
Lokalizacja rozpatrywana
Lokalizacja rozpatrywana
• Działka 54 z obrębu 4-10-05 objęta jest
postępowaniami administracyjnymi w trybie art.
7 dekretu z dnia 26 października 1946 r.
Dodatkowo brak jest możliwości zbilansowania
miejsc parkingowych.
• Działka 8/7 z obrębu 4-10-03, obecnie
funkcjonuje parking dla mieszkańców. Działka
zbyt mała na potrzeby targowiska bez
możliwości zbilansowania miejsc parkingowych.
Lokalizacja rozpatrywana
Lokalizacja rozpatrywana
• Działka 20/10 z obrębu 4-10-03 objęta jest
powództwem sądowym RSM „Praga” o
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego.
Spółdzielnia posiada własne plany
zagospodarowania tego terenu.
Lokalizacja czasowa
Lokalizacja czasowa
• Działka 24 z obrębu 4-10-03 własność m.st.
Warszawy,
• Działka 178/1 z obrębu 4-09-23 własność
Agencji Nieruchomości Rolnych – możliwość
wydzierżawienia części nieruchomości.
Działki przewidziane pod budowę trasy ul. NowoTrockiej - targowisko może funkcjonować
tymczasowo do czasu rozpoczęcia budowy
drogi.
Lokalizacja docelowa
Lokalizacja docelowa
• Działki 7/2, 17/2 z obrębu 4-10-03.
Możliwe przeprowadzenie inwestycji
polegającej na budowie parkingów
wielopoziomowych oraz targowiska na
poziomie „0”.
Przykładowe realizacje
Parking wielopoziomowy - Kielce
fot. www.betomax.pl
Przykładowe realizacje
Projekt hali targowej z parkingiem - Ostrołęka
fot. Paulina Laskowska – www.epowiatostrolecki.pl
Lokalizacja alternatywna
Lokalizacja alternatywna
• Działki 23/6, 23/7 z obrębu 1-09-27.
Teren prywatny. Właściciel wyraził zgodę
na negocjacje z kupcami z Bazaru
„Trocka”.

similar documents