Rozmno*ování bu*ek - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Rozmnožování buňek
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Rozmnožování buněk je základní podmínka pro
růst a rozmnožování organismů
• . - uskutečňuje se dělením buňky
- zahrnuje: - dělení jádra = karyokineze
zaručuje rovnoměrné rozdělení jaderné
hmoty do vznikajících dceřiných jader buněk
- dělení cytoplazmy =cytokineze
tj. následné rozdělení mateřské buňky
je součástí buněčného cyklu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Rozdělujeme na tři základní typy:
1) Mitóza – nepřímé dělení buněk – b. somatické
2) Meióza - redukční dělení b. - vznik pohlavních b.
3) Amitóza – přímé dělení buněk
- buňka se pouze zaškrtí
- nezávisí na přesném rozdělení chromozómů
- nekontrolované bujení (nádory, apod.)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
MITÓZA
• u somatických buněk
• přesné rozdělení genetické informace – zachovává počet
chromozómů- celou sadu - diploidní - (2n)
• Rozlišujeme 4 fáze: profáze
metafáze
anafáze
telofáze
• navazuje cytokineze
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Profáze
- spiralizace DNA, zviditelnění chromozomů ( zkracují se a
ztlušťují)
- mizí jadérko
- počátek rozpouštění jaderné blány
- vytváří se dělící vřeténko z cytoskeletálního aparátu – z
mikrotubulů
( rozvoj mitotického aparátu –
centrioly a vlákna)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Metafáze
- dokončení rozpadu jadérka a jaderného obalu
- vznik dělícího vřeténka
- postavení chromozomů do ekvatoriální
( centrální,rovníkové) roviny
- napojení chromozomů svými centromerami na dělící
vřeténko
- nejdelší fáze mitózy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Anafáze
- oddělení sesterských chromatid ( chromozómy se podélně
rozštěpí)
- zkracují se vlákna dělícího vřeténka - rychlý rozchod
chromatid k opačným pólům dělícího vřeténka
- krátká a dynamická fáze
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Telofáze
- zánik dělícího aparátu
- despiralizaze chromozomů ( přestávají být viditelné)
- vznik jaderných obalů
-rekonstrukce nových jader
-vytváření jadérek
- uprostřed se vytváří přepážka, která rozdělí mateřskou b. na
dvě dceřiné = cytokineze
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
- doba mezi dvěma děleními se nazývá INTERFÁZE –
dochází k replikaci DNA – duplikace chromozómů
- při mitóze se zachovává chromozómová sada – nemění se
počet chromozómů
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Cytokineze
-následuje po rozdělení jádra
-rozdělení celé buňky
-rostlinná buňka – růst přepážky
-živočišná buňka - zaškrcení
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Meióza
- z celého meiotického dělení zaujímá nejdelší část - až 90 %. Může
trvat několik hodin až dní, i několik roků
- zvláštní typ dělení – tzv. redukční dělení, vznikají při něm
pohlavní buňky = GAMETY
– poloviční počet chromozomů- haploidní – (n)
( ostatní buňky- somatické- mají kompletní počet chromozomů –
- diploidní -(2n))
- meióza tedy snižuje počet chromozómů na polovinu, kdy
zdvojení chromozómů proběhne 1x, ale cytokineze 2x, tedy
proběhnou 2 mitózy za sebou
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Chromozómy jsou v buněčných jádrech tělních )
somatických) buněk vždy v párech. Jeden chromozom od
samčího organismu, jeden od samičího organismu.
• Párové chromozomy se označují jako HOMOLOGICKÉ
chromozomy.
• Párová přítomnost chromozomů v jádře se označuje jako
diploidie – 2n.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
dvě fáze meiózy:
1.
První zrací dělení- REDUKČNÍ neboli
HETEROTYPICKÉ dělení – 4 podobné fáze mitózy
2.
Druhé zrací dělení – EKVAČNÍ neboli
HOMEOTIPICKÉ dělení
–4
3.
4.
5.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
totožné fáze mitózy
výsledek:
z jedné buňky
mateřské vznikají
4 haploidní dceřiné
První zrací dělení- REDUKČNÍ
Profáze I - spiralizace
DNA, zviditelnění chromozomů , mizí
jadérko , počátek rozpouštění jaderné blány, vytváří se dělící vřeténko
- vznik chromatidových tetrád – homologické chromozomy se přikládají
svými centromerami k sobě
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Metafáze I
-diferencuje se dělicí vřeténko
- chromozómy – tetrády se staví do
ekvatoriální roviny navzájem přes sebe
přeloženými konci chromatid
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
-Anafáze I
- nastává oddělení tetrád a ty se rozestupují k protilehlým pólům dělicího
vřeténka
- rozestup chromozómů zajišťuje pochod zvaný segregace chromozómů
- počet chromozómů u jednotlivých pólů je haploidní.
- Telofáze I
-
může proběhnout stejně jako u mitózy, tzn. - vzniknou dvě haploidní
jádra oddělená buněčnou přepážkou
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Druhé zrací dělení – EKVAČNÍ
Je mitózou obou dceřiných haploidních buněk.
Zahrnuje opět čtyři mitotické fáze , shodné s mitózou:
- profáze II
- metafáze II
- anafáze II
- telofáze II
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Buněčný cyklus
1) G1 fáze = postmitotická
- začíná vznikem dceřiné buňky
-trvá asi 1/3 celého cyklu
-probíhají syntetické procesy, buňka roste a připravuje se
replikaci DNA
- Je to také hlavní kontrolní bod ( uzel) = v této fázi může
buňka b. cyklus zastavit ( např. při nevhodných podmínkách,
Nedostatek živin, atd.)
2) S fáze = syntetická
- replikace DNA, zdvojení chromozómů – jedna chromatida si
nareplikuje druhou chromatidu
-trvá asi 1/3 celého cyklu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
na
3) G2-fáze = postsyntetická
- trvá asi ¼ cyklu
- pokračují syntetické procesy, buňka roste, přibývá
buněčných organel , připravuje se rozdělení jádra
4) M – fáze = mitotická
- dělení buňky
Generační doba buňky = trvání buněčného cyklu, je u
různých buněk různá ( např. bakterie 30min.)
Buněčný cyklus může být regulován stimulátory a inhibitory.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%B3za
Doc. RNDr. Berger, J. BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE,
nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod 1996
Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.; Bakteriologie a virologie, 1994
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents