measurement - Melikşah Üniversitesi

Report
AKADEMİK BAŞARISI
3.50 VE ÜZERİNDE
OLAN
ÖĞRENCİLERİN
BENLİK SAYGISI İLE
İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ
MEASUREMENT
*Nazan SONDAÇ
 *Didem ATASEVEN
 *Halise ARGUÇ

AMACIMIZ akademik başarı ve kişilerin benlik
saygısı arasında bir ilişki olup olmadığına bakmaktı.
Akademik başarısı yüksek olan bireylerin benlik
saygılarının daha yüksek olacağını bekledik. Bu
hipotezimizi desteklemek için sadece başarısı 3.50
olan öğrencileri değil aynı zaman da GNO’SU su
3.50’nin altında olan kişilere de bu ölçeği uyguladık
ve aralarındaki korelasyona baktık.
 Birebir olarak bu konunun daha önce araştırılması
yapılamamış fakat bir çok faktörün benlik saygısını
etkilediği üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan
bazıları: akademik başarı ve akademik benlik kavramı
arasındaki ilişkiye bakılmış. Beden eğitimi bölümü
okuyan öğrencilerin benlik algısı incelenmiştir. Aile
tutumları ve benlik algısı arasındaki ilişki
incelenmiştir.
YÖNTEM
Kayseri il merkezinde ki Melikşah Üniversitesi’n
de okuyan öğrencilerin 70’i Random Atama
Tekniği ile, 30 kişi ise GNO’su 3.50 olarak
seçilerek, toplamda 100 kişinin araştırmanın
örneklemi temsil ettiği bulunmuştur.
VERİ TOPLAMA SÜRECİ
Bu süreçte benlik algısı ölçeklerinden bize en
uygun olan Rosenberg Benlik Saygısı
Ölçeği’ni seçtik.
Bu ölçeğin üzerine, araştırmamız da kullanmak
üzere demografik bilgi formunu ve GNO
bilgisini ekledik.
Melikşah Üniversitesi’nde ki öğrencilere
uygulayarak verilerimizi topladık.
VERİ TOPLAMA ARACI
Araştırmada verilerin toplanması amacıyla ‘’Rosenberg’ in Benlik
Algısı Ölçeği’’ , ‘’Demografik Bilgi Formu’’ ve ‘’GNO bilgisi’’
kullanılmıştır.
 1.ROSENBERG BENLİK ALGISI ÖLÇEĞİ:
M.Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ölçek Füsun
Çuhadaroğlu (1986) tarafından ülkemize uyarlanmıştır. 63
maddeden oluşan ölçeğin 12 alt testi vardır. Benlik Saygısına
ait olan ilk 10 önermenin sonuçları değerlendirme kapsamına
alındı. Guttman ölçüm şekline göre düzenlenmiş testte,
olumlu ve olumsuz yüklü maddeler ardışık olarak sıralanmıştır.
Bu maddelerin cevap formu 4 şıklıydı (Yanlış,Çok
Yanlış,Doğru,Çok Doğru).
2.DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU:
Araştırmamız da Demografik Bilgi Formu
aracılığıyla, öğrencilerin cinsiyet, yaş,
bölüm gibi demografik özelliklerine ilişkin
bilgiler toplanmıştır.
 3.GNO: Araştırmamızın asıl amacı GNO
ile ilgili olduğu için kişilere GNO’ları da
sorulmuştur.

BULGULAR
Group Statistics
cnsyt
N
Mean
toplam_pua kız
62 22,5000
n
38 22,8158
erkek
T
P
,621
,780

Bir önceki tablo da kız erkek katılımcılar
arasında bir fark olup olmadığına baktık.
Tabloda incelenip Sig.2 değerine
bakıldığında 0.5 değerinin üzerinde olduğu
için kız erkek katılımcılar arasında anlamlı
bir farklılık gözlenmemiştir.
VERİ TOPLAMA ARACINIZI
GELİŞTİRME EVRELERİ

Bu araştırmada hazır olan Rosenberg Benlik
Saygısı ölçeğinde ki 10 önermenin bulgularına
bakılıp en iyi ölçen 10 maddelik bu form
seçilmiştir ve Demografik Bilgilere bakılmıştır.
PİLOT ÇALIŞMASI
Testi uygulamadan önce 30 kişi üzerinde not
ortalaması 3.50 ve üzeri olan öğrencilerde
pilot çalışması uygulandı.
 Bu çalışma da kişilerin soruları ne kadar iyi
anlayıp anlamadıklarına bakıldı.
 Konu başlığında ‘’GNO 3.50 olan öğrenciler’’
gibi bir ibare olduğu için 3.50 altı GNO’ya
sahip kişilerin burayı anlayamadıkları ve
yapmak istemedikleri gözlenmiştir. Bu ibare
kapalı olduğu için örneklem grubuna
uygulanırken bu konu açıklanarak uygulanmış
ve bir sorun yaşanmamıştır.

SONUÇ
Descriptives
toplam_puan
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error
95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
Minimum
Maximum
Upper Bound
1.50 ve altı
1
10,0000
.
.
.
.
10,00
10,00
1.51-2.00
9
22,6667
2,64575
,88192
20,6330
24,7004
20,00
26,00
2.01-3.00
32
23,3125
2,27805
,40271
22,4912
24,1338
18,00
29,00
3.01-3.49
27
22,8148
2,61706
,50365
21,7795
23,8501
18,00
28,00
3.50 ve üstü
31
22,1290
3,47123
,62345
20,8558
23,4023
12,00
30,00
100
22,6200
3,08067
,30807
22,0087
23,2313
10,00
30,00
Total

Sonuç:
ANOVA
toplam_puan
Sum of Squares
df
Mean Square
Between Groups
183,127
4
45,782
Within Groups
756,433
95
7,962
Total
939,560
99
F
5,750
Sig.
,000

Spss programında yaptığımız Anova
tablosunda GNO ve Maddelerden alınan
toplam puan arasındaki ilişkiye bakılmıştır.
Bu tabloya göre Sig. Değeri 0.5 ‘in altında
çıkmıştır.Yani Gno’su 3.50 üzerinde
olanlarla olmayanların benlik saygısı
arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.
Tablo da benlik saygısı en yüksek çıkan
grup GNO’su 2.01-3.00 arasında olan
öğrencilerdir.

Sonuç olarak Gno’su 3.50 ve üzeri olan
öğrencilerin benlik saygısı yüksek
çıkmamıştır. Hipotezimizin sonucu
beklediğimiz gibi çıkmamıştır. Hipotezimiz
yanlışlanmıştır fakat bu da bir sonuçtur.

similar documents