Hiberehberisunumu2

Report
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki
Hibe Programı
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
Genel Hedef:
Yolsuzlukla mücadele ve etik konularında toplumdaki
farkındalığı artırmak.
Özel Hedef:
Sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk, bilinç artırma ve
kampanya gibi konularda kapasitelerini artırmak.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
Öncelikler:
-Hizmet alanların etik ve yolsuzluk konularındaki bilinç
seviyelerini artırmak,
-Etik ve yolsuzluk alanlarındaki savunuculuk ve lobicilik.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
BÜTÇE
Toplam Bütçe: 500.000 Euro
Minimum hibe oranı %50
Maksimum hibe oranı % 90
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
EŞ FİNANSMAN
Eş finansman AB dışı fonlardan
sağlanmalıdır.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
BAŞVURU SAHİBİ OLMA ŞARTLARI
-Tüzel kişilik olmak,
-Kar amacı gütmemek,
-Sivil toplum kuruluşu olmak (sadece dernek ve
vakıflar),
-Üye ülkelerde veya Türkiye’de kurulmuş olmak,
-Projenin yürütülmesinden doğrudan sorumlu
olmak.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖNEMLİ NOT
Başvuru Sahibinin etik alanında çalışmış veya
çalışıyor olma zorunluluğu yoktur.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
EŞ BAŞVURAN
-Başvurular ortaklık halinde yapılabilir. Başvuran kuruma koordinatör,
ortaklara ise eş başvuran denilir.
-Eş başvuranlar koordinatörlerle aynı şartları taşımak zorundadırlar.
-STK’ların şubeleri ile merkezleri aynı projede eş başvuran olmazlar.
-Eş başvuran sayısında bir üst limit yoktur ancak her bir eş başvuranın
projedeki rolü net bir biçimde açıklanmalıdır.
-Eş başvuranlar ön teklif aşamasında belirlenmiş olmalıdır.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖNEMLİ NOT
STK’lar tek başlarına başvuru yapabilirler.
Ortak şartı yoktur.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
BAĞLI KURULUŞLAR
-Özellikle projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olanlar da dâhil olmak üzere,
biraraya gelerek tek bir teşekkül oluşturan tüzel kişilikler,
-Başvuru Sahibinin uygunluk ve dışlanmama kriterlerini sağlamak koşulu ile, proje ile
sınırlı olmayan ve sadece projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olmayan Başvuru
Sahibi/sahipleri ile bağlantılı tüzel kişiliklerdir.
Başvuru sahiplerine hibe verilmesi durumunda bağlı kuruluşlar, Proje’nin Faydalanıcıları
ve Sözleşme tarafı olmayacaklardır. Ancak, bunlar projenin tasarımı ve uygulamasında
yer alacaktır ve bunların giderleri, Hibe Sözleşmesi’nde Faydalanıcılar için geçerli tüm
kurallara uyulması koşuluyla, uygun gider kabul edilebilir.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
İŞTİRAKÇİLER
-Projede yer alabilecek olan iştirakçiler, projede gerçek
bir rol üstlenir ancak seyahat giderleri ve harcırahlar
haricinde hibeden yararlanamazlar.
-İştirakçi kuruluşlar için, Rehberin Bölüm 2.1.1’deki
uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
PROJE NEDİR?
-Bir proje birbiriyle ilişkili bir dizi faaliyetten oluşur.
-Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 15 aydan
fazla olamaz.
-Proje faaliyetleri
gerçekleşmelidir.
Türkiye
ve
AB
ülkelerinde
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
SEKTÖRLER ve KONULAR
-Etik ve yolsuzluk konularında bilinç artırma çalışmaları,
-Etik ve Yolsuzluk Konusunda Savunuculuk ve Lobicilik
Faaliyetleri.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖNCELİK 1
Etik ve Yolsuzluk konusunda hizmet alıcıların bilinç düzeylerini artırma
-Genel kamuoyunu bilgilendirecek faaliyetler,
-Özel sektördeki hizmet alıcıların bilinç seviyesini artıracak
faaliyetler,
-Kamu tarafının bilinç seviyesini artırıcı faaliyetler,
-Hizmet alanların spesifik gruplarını etik ve etik mevzuatı
hakkında eğiten faaliyetler.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖNCELİK 2
Etik ve Yolsuzluk Alanında Savunuculuk ve Lobicilik
-STK’ların etik ve yolsuzluk alanında izleme kapasitesini geliştirici
faaliyetler,
-Yerel ve ulusal düzeyde lobicilik faaliyetleri,
-Etik ihlallerinden mağdur olan kişilere yönelik hukuki destek ve
danışmanlık hizmetleri,
-Etik alanında kamu özel sektör işbirliğini geliştiren faaliyetler.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
GEÇERSİZ PROJELER
-Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere
katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler;
-Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel
burslara yönelik projeler;
-Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir kerelik
faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor
olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir
konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayımlanması kendi başlarına daha
kapsamlı bir proje oluşturamamaktadır;
-Devlet bütçesinden ya da başka Birlik programlarından ya da diğer kaynaklardan
finanse edilmekte olan faaliyetler;
-MFİB ile hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler;
-Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve fizibilite çalışmaları (daha
büyük bir projenin parçası değilse);
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
GEÇERSİZ PROJELER 2
-Ticari faaliyetler;
-İdeolojik açıdan önyargılı veya partizan olan faaliyetler;
-Siyasi partileri destekleyen projeler;
-Hibe veren faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe
vermek veya kendi işlerini kurabilmek vb. nedenlerle diğer kişi ya da
kuruluşlara kredi sağlamak);
-Yeni tesis veya ek yapıların inşaası ve ilgili yatırımlar;
-Başvuru sahibinin veya ortaklarının halihazırdaki temel faaliyetlerini finanse
eden projeler;
-Özel veya kamu işletmelerinin kurulmasını veya mevcut olanların
faaliyetlerine destek verilmesini ve kar amacı güden faaliyetleri içeren
projeler;
-Altyapı projeleri ya da esas olarak ekipman satın alımına yönelik projeler;
Yalnızca strateji, plan ya da benzeri dokümanlar geliştirmeye yönelik projeler.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖRNEK FAALİYETLER
-Etik ve Yolsuzluk algısını ölçmek üzere araştırma değerlendirme ve izleme faaliyetleri,
-Yolsuzlukla mücadele ve Etik konularında savunuculuk faaliyetleri,
-Yolsuzluk ve Etik konularında farkındalığı artırmak için eğitim faaliyetleri,
-Yolsuzluk ve Etik konularında farkındalığı artırmak için seminerler paneller atölyeler,
-Toplumda Yolsuzluk ve Etik konularında farkındalığı artıracak yayın basım faaliyetleri,
-Ulusal ve yerel farkındalık kampanyaları,
-Yolsuzluk izleme ve Raporlama Konusunda Ağ Oluşturma Çalışmaları,
-Yolsuzluk Tespit Mekanizmalarının Oluşturulması,
- Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Araştırma ve Yol haritalarının Oluşturulması,
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
GÖRÜNÜRLÜK
Başvuru sahiplerinin hedefler ve önceliklere uyması ve AB
finansmanının görünürlüğünü sağlaması gerekmektedir. Bu
konuda sözleşmeden sonra eğitim verilecektir.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
BAŞVURU SAYISI
-Bir başvuru sahibi en fazla 2 başvuruda bulunabilir.
-Bir başvuru sahibinin en fazla bir projesi fonlanabilir.
-Bir başvuru sahibi bu Teklif Çağrısı kapsamında aynı zamanda
1 başka proje teklifinde eş-başvuran olabilir.
-Bir başvuru sahibi en fazla 2 başvuruda yer alabilir.
-Bir başvuran veya eş başvuran birden çok projede bağlı
kuruluş olabilir.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖNEMLİ NOTLAR
657 No’lu Kanuna tabi çalışan devlet memurları proje
kapsamında istihdam edilemez ve herhangi bir maaş alamazlar.
Ekipman giderleri toplam bütçenin %15’ini geçemez.
Bir derneğin veya vakfın merkezi ve şubesi/şubeleri aynı
projede Başvuru Sahibi ve Eş-başvuran(lar) olarak birlikte
başvuruda bulunamazlar.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖN TEKLİF İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
13.10.2014 16:00
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
REHBER HAKKINDA SORULAR
-Rehber hakkında sorular için son tarih: 22.09.2014
-Soruların Gönderileceği e mail adresi: [email protected]
-Sorular en geç 2 Ekim 2014 tarihinde cevaplandırılacak.
Cevaplar yayınlanacaktır.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖN TEKLİF BAŞVURU ŞEKLİ
-Başvuru İngilizce olacaktır.
- Ek-A, 1 asıl ve 2 kopya olarak doldurulacak.
-Elektronik kopya da eklenecek.
-Her bir başvuru ayrı zarflarda gönderilecek.
-Zarfın üstünde (CFCU/TR2012/0123.01-02 - Prevention of
Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme) ve ‘NOT TO
BE OPENED BEFORE THE OPENING SESSION’ and ‘AÇILIŞ
OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ’. yazması gerekiyor.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
GÖNDERİLECEK ADRES
Central Finance and Contracts Unit
Ms. Emine Döğer (Acting PAO-CFCU Director)
Eskişehir Yolu 4.Km 2180 Cad.
(Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok
06510 Söğütözü / Ankara / Turkey
Title: Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme
(PCP)
Reference: CFCU/TR2012/0123.01-02
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖN TEKLİF KONTROL LİSTESİ
- Doğru ön teklif formu kullanılmıştır.
- Ön Teklif 5 sayfadan uzun değildir, punto büyüklüğü Arial 10, kenar boşlukları 2 cm ve
tek satır aralığı bırakılarak hazırlanmış ve basılmıştır.
- Bölüm 1.1 - Proje Özeti 1 sayfadan uzun değildir.
- Bölüm 1.2 - Projenin Tanımı 1 sayfadan uzun değildir.
- Bölüm 1.3 - Projenin İlgililiği 3 sayfadan uzun değildir.
- Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.
- Varsa eşbaşvuranların iştirakçilerin ve bağlı kuruluşların beyanı doldurulmuştur.
- Proje, bilgisayarda ve İngilizce olarak yazılmıştır.
- Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur.
- Proje teklifi elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
ÖN TEKLİF KONTROL LİSTESİ 2
- Faaliyet Türkiye ve/veya AB üye ülkelerde geçmektedir.
- Proje süresi 10 ila 15 ay arasındadır.
- Talep edilen minimum hibe miktarı 40.000 EUR maksimum 80.000 Euro’dur.
- AB katkısı minimum %50 maksimum %90’dır.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
TAM BAŞVURU FORMU
-Eşbaşvuranlar, iştirakçiler, öncelik alanları ile beklenen sonuçlar
ve hedefler tam başvuru aşamasında değiştirilemez
(değerlendirme komitesinin onayladığı somut gerekçeler hariç).
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
GÖNDERİLECEK ADRES
Central Finance and Contracts Unit
Ms. Emine Döğer (Acting PAO-CFCU Director)
Eskişehir Yolu 4.Km 2180 Cad.
(Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok
06510 Söğütözü / Ankara / Turkey
Title: Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme
(PCP)
Reference: CFCU/TR2012/0123.01-02
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
TAM BAŞVURU DOSYASI
1 asıl 2 kopya olarak aşağıdaki belgeler bulunacaktır:
-Tam başvuru formu
-Bütçe
-Mantıksal Çerçeve
-Kontrol listesi
-Başvuran Kurum Beyanı
-Eşbaşvuran Ortaklık beyanı
-Bağlı Kuruluş beyanı
-İştirakçi ve yüklenici beyanı
-Elektronik nüsha
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
TAM BAŞVURU FORMU SON
TESLİM TARİHİ
Ön teklifi geçenlere gönderilecek mektupla bildirilecektir.
Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21
gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarası açıkça
belirtilerek [email protected] adresine gönderilir.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
TAM BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ
-Doğru tam başvuru formu kullanılmıştır.
-Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından
imzalanmıştır.
-Proje, bilgisayarda ve İngilizce yazılmıştır.
-Proje teklifi elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur.
-Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur.
-Varsa eşbaşvuranların, iştirakçilerin ve bağlı kuruluşların beyanı
doldurulmuştur.
-Bütçe istenen formatta ve Euro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna
eklenmiştir.
-Yedek Akçe (Bütçe başlığı 8) karşılıkları, projenin doğrudan uygun maliyetlerinin
ara toplamının (Bütçe başlığı 7) %5‘inden fazla değildir.
-Genel İdari Giderler (Bütçe başlığı 10) projenin doğrudan uygun maliyetlerinin
toplamının (Bütçe başlığı 9) %7’sinden fazla değildir.
.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
TAM BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ 2
-Ekipman giderleri toplam geçerli giderlerin %15’inin altındadır.
-Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir.
-Faaliyet süresi minimum 10 ay maksimum 15 aydır.
-Talep edilen minimum hibe miktarı 40.000 EUR maksimum 80.000 Euro’dur.
-AB katkısı minimum %50 maksimum %90’dır.
-Basit maliyet seçeneğine göre istenen proje bütçesi 60.000 Euro’yu geçemez.
-Ön teklifteki Eşbaşvuranlar iştirakçiler ve bağlı kuruluşlar değiştirilmemiştir.
-Ön teklifteki AB Katkısı %20’den fazla değiştirilmemiştir.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
REHBER VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
www.mfib.gov.tr
www.etik.gov.tr
HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/EUROPEAID/ONLINESE
RVICES/ INDEX.CFM?DO=PUBLI.WELCOME,

similar documents