Powerpoint

Report
İÇERİK
 NOKTA VURUŞLU YAZICILAR
 MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR
 LAZER YAZIICILAR
 TARAYICILAR
NOKTA VURUŞLU YAZICILAR
En eski yazıcı türlerindendir. Fakat hâlâ bu teknolojili
yazıcılar kullanılmaktadır. Nokta vuruşlu yazıcıların bazı
gereklilikleri vardır. Daha çok sayfa yazılır, şerit tonere göre
daha ucuzdur. Raporlar için nokta vuruşlu yazıcılar daha
önemlidir.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış ya
da daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu
sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir.
Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kâğıt dikey
doğrultuda hareket eder. Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak
kafanın içindeki elektromıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin
bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli bir
şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır.
1. Şerit (Kartuşüzerindeki Siyah
Bant)
2. Adım Motor (Yazma Kafasını
hareket ettirir.)
3. Yazma Kafası( Üzerinde
iğneler bulunur)
4. Güç Kaynağı(Sisteme enerji
sağlar)
5. Silindir (Kâğıdıhareket ettirir.)
6. Kâğıt (Çıktıalınacak form)
Nokta matrisler iki gruba ayrılır.
1 -seri nokta matris
2-sıra nokta matris
Seri Nokta Matris
Yazıcıların karakterlerini yazıcı kafa oluşturur . Böyle
yazıcı kafalarda belirli miktarda yazıcı iğneler dik durma hâlinde
sıralanmış ve hizalanmış olarak duruyor. Bu iğneleri
elektromıknatıslı motor ileri itiyor. Seri yazıcılarda iki türde yazıcı
kafa bulunmaktadır. Birinci kafa türünde elektromıknatısın
yapmış olduğu mıknatıs alanı yazıcı kafanın iğnelerini itiyor.
İkinci kafa türünde, mıknatıs devamlı olarak iğneleri geri tutuyor
ve bir yay sayesinde iğneler itiliyor . İğneleri iten yay gerilmiş
hâlde mıknatıs tarafından Hazır tutuluyor. Elektromıknatısın
alanı denk geldiğinde yay serbest bırakılır ve iğneyi iter.
Çalışma Presibi
Sıra Nokta Matris
Sıra yazıcılar yazıcı kafa yerine çekiçli kafa (veya printshuttle) kullanarak yazar. Çekiçli kafada iğne yerine yatılı şekilde
çekiçler kullanarak baskı yapılır. Çekiçli kafa mıknatıslı kafa
teknolojisini kullanmaktadır ve iğne yerine çekiç kullanır. Yazıcı
basımı bu şekilde çalışır. Mıknatıs çekiçleri hazır durumda
gerilmiş tutar.
Çalışma Prensibi
KAĞIT BESLEME ÜNİTESİ
Motorla baslıgı birbirine bağlayan
kayışlar
MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ(INK JET)
YAZICILAR
Günümüzün en yaygın yazıcıları olarak mürekkep
püskürtmeli yazıcıları(Ink Jet Printers) göstermek mümkündür.
Bu, yazıcılar gerek renkli çıkış verebilmeleri, gerekse uygun
fiyatları sayesinde oldukça ilgi görmektedirler.
Bu teknolojideki yazıcılar kâğıt üzerine baskı yapabilmek
için sıvı mürekkep kullanırlar. Nokta vuruşlulardaki gibi
şeritleri bulunmaz, bunun yerine uygun yerlerinde püskürtme
sağlayacak delikleri olan mürekkep tankları vardır.
Siyah ve renkli kartuşlar
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıların
Yapısı ve Çalışma Prensibi
Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda Kartuşların takıldığıyer
olan yazma kafasıkâğıda değmez. Bunun yerine yazma kafası,
kâğıda mürekkep damlacıkları püskürtür. Mürekkep püskürtmeli
yazıcılarda kullanılan yöntem nokta vuruşlu yazıcılarda
kullanılan yönteme benzer. Yazma kafası, bir adım motoru ile
sağa sola hareket ettirilirken kâğıt merdaneler yardımıyla ileri
doğru hareket eder. Yazma kafası dikey olarak yerleştirilmiş bir
çok püskürtücü ucundan kâğıda minik noktalar halinde özel bir
mürekkep püskürtür.
Kartuşların takıldığıve mürekkebin püskürtüldüğü yazma
Yazma kafasını hareket
ettiren adım motoru
Kağıdıileri hareket ettiren
merdaneler
Isıl Kabarcık Püskürtme (Thermal Bubble Jet)
Yöntemi
En çok kullanılan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide
mürekkep, kâğıda sıcaklık yardımıyla püskürtülür.
Yazıcı Kafasında Bulunan Püskürtme Odası
Başlangıç
Durumu
Metal ısınınca
baloncuk
genişler.
Metal soğur ve başlangıç
durumuna
dönülür.
Balon
genişledikçe
mürekkep
dışarıçıkar.
Mürekkep
damla halinde
püskürtülür.
Piezo Elektrik Yöntemi
Piezo
elektrik
yönteminde,
basılması
istenen
noktacıklara karşılık gelen püskürtme uçlarındaki piezo kristale
gerilim uygulanır. Piezo kristal, bu gerilimle esneme hareketi
yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak
mürekkep
damlasının
püskürtme
ucundan
dışarı
çıkmasınısağlar.
YazıcıKafasında Bulunan Püskürtme Odası
Piezoelektrik Kristal: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine,
elektrik enerjisini de mekanik enerjiye dönüştürebilen seramik
malzemedir. Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri
içinde bir elektrik kutuplanmasıve yüzeylerinde elektrik yükleri
oluşan ve bir elektrik alanıetkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin
etkisi ile bu kristaller biçim değiştirir. Doğal piezoelektrik
malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler
denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren
malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en
çok kullanılanlar kuvars ve lityum tantalattı.
Piezo kristale
gerilim
uygulanır.
Gerilim kesildiğinde
kristal ilk haline geri
döner.
Gerilimden dolayı
kristal genleşerek
mürekkebi dışarı
iter.
Mürekkep damla
halinde
püskürtülür.
LAZER
YAZICILAR
Lazer yazıcılar, şu ana kadar üretilenler içinde en hızlı
ve kaliteli baskıyapabilen, en iyi yazıcılardır. Üretildiğinden beri
masaüstü yayıncılık alanında vazgeçilmez bir araçtır. Bu
yazıcılardan, matbaa kalitesinde çıkışalınabilmektedir. Özellikle
aydınger ya da asetat üzerine çıkışalınabilmesi önemli bir
özelliğidir. Çünkü bu yolla baskı öncesi hazırlık aşamalarının
yerine getirilmesi sağlanabilmektedir. Lazer yazıcılar, fotokopi
makinelerine benzemektedir.
Lazer Yazıcıların Yapısıve Çalışma Prensipleri
Lazer yazıcılarda daha önce de söylediğimiz gibi toner
kullanılmaktadır.Toner, Kurutulmuş toz mürekkep taneciklerine
verilen isimdir. Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler
yardımıile kâğıt üzerine basılır.
Yazıcının belleğinde
oluşturulan sayısalsayfa görünümü,
lazer tabancası yardımı ile drum
(tambur)
üzerine
aktarılır.
Drum’ın, lazer ışınıyla manyetize
edilen bölümlerine toner yapışır.
Bu şekilde, drum’a değen kâğıt
üzerinde istenilen karakter ve
grafikler oluşur.
Drum (Tambur)
Adım Adım Çalışma Prensibi
1. Adım: Gelen datalar yazıcının hafızasına kaydedilir. Eğer
yazıcının hafızasında yer yoksa datalar bilgisayarda bekletilir.
2. Adım: Lazer yazıcının içinde bulunan en
büyük parça drum dediğimiz, elektrostatik
olarak yüklenebilen alüminyum bir silindirdir.
Bu drum, başka bir silindir tarafından
tamamıyla elektrostatik olarak pozitif (+)
yüklerle yüklenir.
3. Adım: Drum üstündeki bazınoktalar lazer
ışınıtarafından eksi yükle yüklenir. Bu eksi
yükler aslında kâğıda yazılacak olanların
aynadaki bir görüntüsüdür.
4. Adım: Bu sırada dönmekte olan drum
sayesinde lazer ışınıyla negatif(-) yüklenen
noktalar toner kutusunun önünden geçerler.
Toner dediğimiz mürekkep pudracıkları
pozitif(+)yüklüdür.
Bu
sebeple
drum
üstündeki negatif(-) yüklü noktalar tarafından
çekilirler ve drumun üstüne elektrostatik
olarak yapışırlar.
5. Adım: Bu esnada kâğıt zaten yazıcının içine
girmiştir ve bir şarj silindiri tarafından negatif
(-) yükle yüklenmiştir. Drumun dönmesiyle
kâğıt hizasına gelen toner parçacıklarınegatif
(-) yüklü kâğıt tarafından kâğıt üzerine
çekilirler. Artık drum üstünde bulunan yazılar
kâğıt üstüne geçmiştir.
6.
Adım:
Kâğıt
ısıtıcısilindir
ve
baskısilindirinden geçerek dışarıçıkar. Bu iki
silindirin
arasından
geçerken
toner
parçacıklarıerir ve kâğıt üzerine iyice
kalıcıolarak yapışırlar. Toner parçacıklarının
erime sebebi içinde plastik madde olmasıdı.
Lazer yazıcılarda tamburun çizilmesi en çok rastlanan sorunlar
arasında yer almaktadır. Böyle yazıcılarda çıktı kağıdında yer yer
çizikler peryodik çizelgeler oluşmaktadır.
Toner kartuşu zarar
görmüş (beyaz
çizgiler).
Tambur(Drum) zarar
görmüş (siyah
çizgiler).
TARAYICIL AR
Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi
bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal bilgiye
çeviren ve yazılım aracılığıyla elde edilen sayısal bilgiyi
sıkıştırılmışresim türü olan JPEG ya da başka bir türe çeviren
cihazlardır. Tarayıcıların bir önemli özelliği de OCR (Optical
Character Recognition) denen yazılım tekniğiyle karakterlerin
de taranıp bir metin dosyasıolarak kaydedilmesini sağlamaktır.
Yapısı ve Çeşitleri
Düzyataklı(Flatbed) Tarayıcılar: Taşıyıcı düzenek
yardımıyla okuma kafasının hareket ettirildiği ve
taranan nesnenin sabit bir yatak üzerine
yerleştirildiği tarayıcıtürüdür.
Yaprak beslemeli (Sheet-fed) Tarayıcılar: Okuma
kafası durağandır ve taranacak sayfa besleme
yuvasına verilir. Sayfa hareket ettirilerek tarama
işlemi gerçekleştirilir.
Elle tutulan (Handheld) Tarayıcılar: Bu
tarayıcılarda taranan nesne sabit kalmakla birlikte
okuma kafası taşıyıcı bir düzenek tarafından değil
elle hareket ettirilir.
Tambur (Drum) Tarayıcılar: Muazzam boyutlarda
ayrıntının elde edilmesi istenen yayın endüstrisi gibi
alanlarda kullanılan ve Photomultiplier Tube (PT)
denen bir teknolojiye sahip tarayıcılardır.
Çalışma İlkesi
Rengin elde edilmesinde farklıyöntem kullanılır.
Yöntemlerden birinde tarayıcıher bir noktayı üç geçişte tarar. Her
geçişlesin ve CCD’nin arasında yer alan farklıbir renk filtresi
kullanır. Üç geçişde tamamlandığında tarayıcıyazılımıüç resmi de
birleştirir ve tek resim elde edilir.
Diğer bir yöntemde, lens yardımıyla resmin daha küçük üç
kopyasıalınır. Her bir resim renk filtresi içinden geçer (kırmızı,
yeşil ya da maviden biri) ve tarayıcı CCD’den gelen üç
ayrıparçayıda birleştirir. Bu tarama işlemi tek geçişte gerçekleşir.
Diğer bir resim algılama teknolojisi CIS (Contact Image
Sensor)’dır. CIS sistemiyle CCD, aynalar, filtreler, lamba ve
mercek düzeneği ortadan kaldırılmışonun yerine kırmızı, yeşil
ve mavi renklerde ışık yayan diyot (LED) satırlarıgetirilmiştir.
Tarama alanının genişliği boyunca yayılmış 300-600 kadar resim
algılayıcısıvardır. Tarama işlemi başlatıldığında beyaz ışığın elde
edilmesi için aynı anda bir satır boyunca dizilmişkırmızı, yeşil ve
mavi LEDler yakılır. Parlatılan resim algılayıcılar tarafından
yakalanır.
SORULAR
1-) Nokta vuruşlu bir yazıcıda yazım kalitesini
artıran faktör hangisidir?
A) Bağlantı biçimi
B) Kâğıt boyu
C) Yazım hızı
D) Kafadaki iğne sayısı
2-) Çok miktarda ve ucuz baskı alabilmek için
en uygun yazıcı türü hangisidir?
A) Nokta vuruşlu,
B) Mürekkep püskürtmeli
C) Lazer
D) Termal
3-) Nokta vuruşlu yazıcılarda kâğıt üzerine
karakter çıkartmak için iğnelerin çarptığı yer
neresidir?
A) Kartuş
B) Şerit
C) Makara
D) Isı merdanesi
3.
Aşağıdaki yazıcı türlerinden
hangisinde toner kullanılır?
A) Mürekkep Püskürtmeli B) Çok Fonksiyonlu
Yazıcı
C) İğne Uçlu
D) Lazer
5. Aşağıdakilerden hangisi nokta vuruşlu
yazıcıların dezavantajlarındandır?
A) Uzun ömür
B) Ucuz basım
C) Daha çok baskı
D) Baskı kalitesi
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ….
Hazırlayanlar
Emine Nur YARAR
Öznur ÖZER
Musa CÖCE
Eray KILIÇ

similar documents