Document 1381129

Report
MẪU 6. Luật chính tả
Bước 1. Giới thiệu chung
1. Vai trò của Luật chính tả trong
TV1.CGD:
- Cùng với cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt, LCT
là một thành phần không thể tách rời của
TV1.CGD.
- Nhằm giải quyết mối quan hệ Âm – Chữ
để đạt được mục tiêu : đọc thông; viết
thạo (không viết sai chính tả); không tái
mù.
Bước 1. Giới thiệu chung
2. Quy trình tổ chức dạy học các bài Luật
chính tả của TV1.CGD
Thống nhất quy trình 4 việc
Việc 1. Chiếm lĩnh ngữ âm
Việc 2. Viết (học viết chữ ghi âm)
Việc 3. Đọc (đọc bảng, đọc sách)
Việc 4. Viết chính tả (tổng kiểm tra)
Bước 1. Giới thiệu chung
3. Các luật chính tả trong TV1.CGD:
- Luật chính tả viết hoa.
- Luật chính tả e, ê, i.
- Luật chính tả âm đệm.
- Luật chính tả nguyên âm đôi.
- Luật chính tả phiên âm tiếng nước ngoài.
- Luật chính tả ghi dấu thanh.
- Luật chính tả theo nghĩa.
- Một số trường hợp đặc biệt.
Bước 1. Giới thiệu chung
4. Cách dạy Luật chính tả của TV1.CGD
- Gặp đâu dạy đó.
- Dạy đâu chắc đó.
- Dạy LCT đi liền với dạy cấu trúc ngữ âm
của Tiếng.
Bước 2. XEM ĐĨA HÌNH TIẾT
HỌC MINH HOẠ
Luật chính tả âm đệm
Bài 3: Vần
Tuần 10: Tiết 3,4
Bước 3. THẢO LUẬN
1. Tiết dạy minh hoạ nhằm cung cấp cho HS luật
chính tả gì?
2. Nêu cách dạy LCT của chương trình TV 1.CGD.
3. Kể tên một số Luật chính tả mà bạn biết trong
chương trình TV1.CGD.
Bước 3. THẢO LUẬN
1. Tiết học này nhằm cung cấp cho HS luật
chính tả gì?
Thông tin phản hồi:
Tiết học này nhằm cung cấp cho HS luật
chính tả ghi âm đệm.
Bước 3. THẢO LUẬN
2. Nêu cách dạy LCT của chương trình
TV1.CGD.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Cách dạy LCT của chương trình TV1.CGD:
gặp tình huống chính tả ở đâu, giải quyết
triệt để bằng luật ở đấy.
Bước 3. THẢO LUẬN
3. Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.1. Luật viết hoa
a. Tiếng đầu câu: Tiếng đầu câu phải viết hoa.
b. Tên riêng
b1. Tên riêng Tiếng Việt:
- Viết hoa tất cả các tiếng không có gạch nối. Ví dụ: Vạn
Xuân, Việt Nam.
- Tên riêng chỉ có một tiếng thì viết hoa tiếng đó. Ví dụ: sông
Hương, núi Ngự.
b2. Tên riêng tiếng nước ngoài
Chỉ viết hoa tiếng đầu mỗi từ. Giữa các tiếng trong mỗi từ
phải có gạch nối. Ví dụ: Cam-pu-chia, Xinh-ga-po.
Bước 3. THẢO LUẬN
3. Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.1. Luật viết hoa
a. Tiếng đầu câu: Tiếng đầu câu phải viết hoa.
b. Tên riêng
b1. Tên riêng Tiếng Việt:
- Viết hoa chữ cái đầu tất cả các tiếng không có gạch nối. Ví
dụ: Việt Nam, Tháp Mười.
- Tên riêng chỉ có một tiếng thì viết hoa tiếng đó. Ví dụ: sông
Hương, núi Ngự.
b2. Tên riêng tiếng nước ngoài
Chỉ viết hoa tiếng đầu mỗi từ. Giữa các tiếng trong mỗi từ
phải có gạch nối. Ví dụ: Cam-pu-chia, Xinh-ga-po.
Bước 3. THẢO LUẬN
3. Một số Luật chính tả trong chương trình
TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.2. Luật ghi tiếng nước ngoài
- Nghe thế nào viết thế ấy (như Tiếng Việt).
Giữa các tiếng (trong một từ) phải có gạch nối.
Ví dụ: Pa-nô, Pi-a-nô.
Bước 3. THẢO LUẬN
3. một số Luật chính tả trong chương trình
TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.3 Ghi dấu thanh
- Viết dấu thanh ở âm chính của vần. Ví dụ: bà,
bá, loá, quỳnh, bào, mùi…
Tiếng có nguyên âm đôi:
+ Không có âm cuối: mía
+ có âm cuối: buồn
Bước 3. THẢO LUẬN
3. Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.4 . Ghi một số âm đầu
b1. Luật e, ê, i (k, gh, ngh)
b2. Luật ghi âm cờ trước âm đệm (qua)
b3. Luật ghi chữ "gì“: Ở đây có hai chữ i đi
liền nhau. Khi viết phải bỏ i của chữ gi,
thanh gì.
Bước 3. THẢO LUẬN
3. Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.5. Ghi một số âm chính
Quy tắc chính tả khi viết âm i:
- Tiếng chỉ có một âm i thì có tiếng viết bằng i (i ngắn) có
tiếng viết bằng y (y dài)
+ Viết i nếu đó là từ Thuần Việt (ì ầm)
+ Viết y nếu đó là từ Hán Việt (y tá)
- Tiếng có âm đầu và âm i thì một số tiếng có thể viết y,
hoặc viết i đều được. Nhưng hiện nay quy định chung viết
là i: thi sĩ.
- Khi có âm đệm đứng trước, âm i phải viết là y (y dài): Huy
Bước 3. THẢO LUẬN
3. Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.5. Ghi một số âm chính
Cách ghi nguyên âm đôi.
ia:
+ Không có âm cuối: mía
+ Có âm cuối: biển
+ Có âm đệm, không có âm cuối: khuya
+ Có âm đệm, có âm cuối hoặc không có âm đầu: tuyên,
yến, …
ua: múa, muốn
ưa: mưa, mượn
Bước 3. THẢO LUẬN
3. Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
3.6. Luật chính tả theo nghĩa
Ở các vùng miền trên đất nước ta, có khác biệt ít nhiều về âm
khi nói thì phải dùng chữ để ghi đúng nghĩa muốn nói
- Âm đầu:
+ tr/ch: tre/che
+ gi/d/r: gia/da/ra
+ s/x: su/ xu
+ l/n: lo/no
+ d/v: dô/vô
- Âm cuối:
+ n/ng: tan/ tang
+ t/c: mắt/mắc
Dấu thanh:
+ hỏi/ngã: nghỉ/nghĩ
Bước 5. TỔNG KẾT
- Dạy đúng theo quy trình việc làm và thao tác của
thiết kế.
- GV cần chủ động dạy HS cách học luật chính tả.
(Theo Luật chính tả…”
- Gặp tình huống chính tả ở đâu GV cần giúp HS
xử lí triệt để ở đấy để làm rõ mối quan hệ âm và
chữ.
-Lưu ý HS một số trường hợp đặc biệt.
-Liên tục nhắc lại Luật chính tả cho HS khi đọc và
viết chứa luật.

similar documents