Mesleki Sorumluluk Sigortası

Report
İSTANBUL BAROSU AVUKATLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Sayın Meslektaşımız,
İstanbul Barosu ve DenizBank arasında yapılan işbirliği kapsamında yer alan ve Ergo
Sigorta ile Strateji Sigorta ve Reasürans Brokerliği tarafından ortaklaşa yürütülen
"İstanbul Barosu Avukatları Mesleki Sorumluluk Sigortası" yürürlüğe girmiştir.
DenizBank'ın Afili Bonus Platinum Kredi Kartı'nı alarak hak kazanacağınız “Mesleki
Sorumluluk Sigortası” içeriği ve sertifika örneği tarafınıza sunulmaktadır.
Ayrıca, siz değerli meslektaşımız için Strateji Sigorta ve Reasürans Brokerliği
bünyesinde özel bir “Baro Hizmet Hattı” oluşturulmuş olup bu işbirliği ile ilgili
görevlendirilmiş personel size sigorta ile ilgili her hususta hizmet vermeye hazırdır.
BARO HİZMET HATTI : 0216 576 14 83
GÖREVLİ PERSONEL : FİDAN AYDIN
SELİN EĞİLMEZ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
İSTANBUL BAROSU
İSTANBUL BAROSU AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
SİGORTANIN KONUSU
Bu sigorta sözleşmesi ile avukatların poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek
sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken ;
Görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya
diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı
tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde
temin eder.
Ayrıca Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ;
B. Zarar ve Tazminat Maddesi, B.1 Rizikonun Gerçekleşmesi maddesinde kayıtlı
- A.1.’in (a) bendi için iki yıl (poliçe bitiş tarihinden itibaren)
- A.1.’in (b) bendi için bir yıl (poliçe başlangıç tarihinden itibaren)
içinde meydana gelen poliçe konusu olaya bağlı olarak;
a) Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakati dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme
yapılması veya,
b) Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki sorumluluk
sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,
c) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme
tarafından karar altına alınması hallerinde riziko gerçekleşmiş sayılacaktır.
Avukatın bu poliçenin tanziminden önce almış olduğu Avukat Mesleki Sorumluk Sigorta poliçesi
öncelikli olarak tazminata esas olacak olup, limitin yetersiz oldugu hallerde bu poliçe limit ve şartları
artan (excess) teminat olarak değerlendirilecektir.
POLİÇE KAPSAMINDAKİ EK TEMİNATLAR
a) Avukatın, avukatlık mesleğini icrası esnasında fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı
hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
b) Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi
bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı
veya avukatın bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi;
c) Manevi tazminat talepleri, poliçe süresince toplam teminat limitinin %50’si ile sınırlıdır.
TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER
Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır:
a) Avukatların, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen
mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında avukat tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile
davranışları;
c) Avukat veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu
ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.
d) Avukatın müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana
gelebilecek zararlar.
e) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
f) Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından
kaynaklanan tazminat talepleri,
g) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim,
h) Her türlü haksız rekabet.
TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER
ı) Avukatın mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı
sorumluluğundan doğan tazminat talepleri;
i) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, avukatın sorumluluk ölçüsünü aşan her
tür talepleri;
j) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar;
k) Avukatın iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar;
l) Avukatın aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar.
TEMİNAT LİMİTİ
Olay Başına ve Yıllık Toplam 100.000.-TL (Herbir Avukat için)
MUAFİYET
Herbir tazminat talebi için 1.000.-TL.
İşbu teklif, son 3 sene içerisinde hasar veya hasara neden olabilecek herhangi bir olay olmamasi
kosuluyla geçerli olacaktir.
Mesleki Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarınca teminat verilmiştir.
ZAMANINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

similar documents