PowerPoint Sunusu

Report
TÜRKİYE’NİN
ORMAN ALANLARI
● Yaşantımızda önemli bir yeri olan, doğal zenginlik kaynağı
ormanlarımız, genellikle
Kıyılarımızda ve kıyılarımıza yakın yerlerde yoğunlaşmıştır.
● Ülkemiz orman alanı 21.678.134 hektar olup, yurdumuzun
genel alanın % 27.6’sini kapsamaktadır.
● Ormanlık alanlarımızın % 99.9’u devletin mülkiyetindeki
alanlardır.
● Ormanlarımızın % 53,3’ü verimli, geriye kalan % 46,7’si ise
verimsizdir. Türk ormancılarının ana hedefi; ormanlarımızın
%75’ini verimli hale getirmektir.
● Ormanlarımız alansal olarak; %60’ı iğne (ibreli) yapraklara
sahip ağaçlardan, %40’ı geniş yapraklara sahip ağaçlardan
oluşmaktadır. Yapraklı ağaçların çoğunluğunu Meşe ağaç
türü, ibrelilerin çoğunluğunu ise Kızılçam ve Karaçam teşkil
etmektedir.
Orman formları bakımından:
Koru Vasıflı Ormanlar % 79.6
Verimli % 47.4
Verimsiz% 32.2
Baltalık Vasıflı Ormanlar % 20.4
Verimli
% 5.9
Verimsiz % 14.5
Nitelik bakımından :
• İbreli 11.775 Hektar
• Yapraklı 7.525 Hektar
• İbreli + Yapraklı Karışık 2.378 Hektar
Ülkemiz orman alanında tespit edilen bu artışın nedenleri;
1- Orman alanlarının, çevrenin en önemli unsurunu teşkil ettiği
ve orman ekosistemlerinin korunması hususlarında halkın
bilinç düzeyinin yükselmesi,
2- Hazine arazileri ve diğer potansiyel alanlarda özellikle
Orman Genel Müdürlüğü ile Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı
ağaçlandırma faaliyetleri,
3- Orman içi ve civarında görülen nüfus hareketleri nedeniyle,
arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklanan ve orman
ekosisteminin gelişimine uygun olan alanlarda doğal
süksesyonun oluşması,
4- İlk envanter çalışmalarında çok az da olsa (genel ormanlık
alanın %0,1'i kadar ) bazı ormanlık alanların envantere
alınamadığı ve bunların sonraki envanter çalışmalarında tespit
edilebilmesidir.
Ormanlık alanlarımızdaki, nitelik gelişimine baktığımızda;
• 1963-1972 ilk planlarda: Normal (Verimli) orman alanımız 8.856.000
Hektar,
• 1997 yılında: Normal (Verimli) orman alanımız 10.548 .000 Hektar,
• 2004 yılında: Normal (Verimli) orman alanımız 10.621.221 Hektar
tespit edilmiştir.
Koruma ve ağaçlandırma faaliyetleri ile normal ormanlık alanımız
artmıştır.
Buna göre son 30 yıl içerisinde ormanlık alanımızda yıllık
olarak yaklaşık 30 bin hektar artış olmaktadır.
Ormanlık servet miktarı geçen süre içerisinde artmıştır. Bunun
sebebi iki envanter değerlendirme yılları arasında geçen
sürede ormanın doğal gelişimi ile meydana gelen hacım
artımına karşılık, doğal veya insan müdahalesi yoluyla
ormandan çıkan servet miktarının daha az olmasıdır.
Bunun sebebi olarak 1973 yılından sonra ormanların
planlamasında odun üretimi dışında diğer orman
fonksiyonlarının dikkate alınması ve uygulamada ormanların
korunması ve geliştirilmesinin benimsenmiş olmasının etkisi
olmuştur.
Ormanlarımızda yaygın olarak bulunan ağaç türleri alanları ile
birlikte aşağıda listelenmiştir:
ORMANLARIN İŞLETİLMESİ
Planlama
Ormanların faydalarının sürekli olabilmesi için planlı ve düzenli
bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Bu da Amenajman
Planları dediğimiz plan kapsamında yürütülmektedir.
Amenajman Planı; ormanların çağın gelişen bilimsel ve teknik
esaslarına uygun bir şekilde işletilmesine yön veren,
ormancılığın temelini teşkil eden planlardır. Arazide çalışan
ormancılar bu plan doğrultusunda uygulama yaparlar. Bu
planların yapımında hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve
yerden ölçme verilerinden faydalanılmaktadır.
Üretim
Ağaçlar her yıl belli bir miktarda büyürler. Buna “artım” denir.
Ormanlardan bu artımları oranında, amenejman planlarının
tespit ettiği miktarda ürün tekniğine uygun kesilerek alınır.
Ormanlara hiçbir müdahale yapılmadan doğaya terk edilmesi
halinde nitelik ve nicelik açısından vasıfları bozulacak, sağlıklı
bünyeye kavuşmaları kaybolacaktır. Dolayısıyla kar, fırtına,
rüzgar, böcek ve yangın gibi zararlar karşısında
dayanıklılıklarını yitireceklerdir.
Gençleştirme
Ağaçların belli bir yaştan sonra büyümeleri çok yavaşlar,
neredeyse hiç büyüyemezler. Bu yaşlı ağaçların gidip
yerlerine genç ağaçların gelmesi gerekir. Bu da gençleştirme
ile olur. Gençleştirme işlemi teknik ormancılığın konusudur.
Ormancı, önce toprağı, yaşlı ağaçlardan düşen tohumların
çimlenebileceği duruma getirebilmek için ormana bir takım
müdahaleler yapar. Tohumlar çimlenip genç filizler olur, onları
genç bir ağaç oluncaya kadar soğuktan, kuraklıktan ve
dondan yaşlı ağaçlar korur ve zamanı gelince bu yaşlı ağaçlar
ormandan çıkarılır. Böylece yaşlı ormanlar gençleştirilirmiş
olur.
Bakım
Ormanların sürekliliği için bakıma da ihtiyaçları vardır.
Hastalıklı, kurumuş, yaşlı, birbirine çok yakın olan birbirlerinin
büyümelerini engelleyen ağaçlar çıkarılır ki diğerleri sağlıklı
büyüsün. Böylece hem ağaçların bakımı yapılmış olur, hem de
daha sağlıklı ve daha hızlı
büyürler. Ayrıca çıkarılan bu ağaçlar yapacak ve yakacak
odun olarak insanlara yarar sağlar. Bakım çalışmaları ile
yalnız ağaçlar değil toprak da korunmuş olur.
Ağaçlandırma
Hiç ağaç bulunmayan çıplak alanlar ise ağaçlandırma
yapılarak ormanlaştırılır. Bu boş alanlarda ağaçlar için uygun
aralıkta ve büyüklükte çukurlar açılır ve buralara genç fidanlar
dikilir. Yıllar sonra bu fidanlar büyür, içinde kuş cıvıltıları olan,
çocukların koşup oynadığı, dallarına salıncaklar kurup
sallandığı bir orman olur.
TEŞEKKÜR EDERİZ…

similar documents