ilk türk-islam devletleri

Report
TÜRKLERİN İSLAMA GİRİŞİ
Türkler, 751 yılındaki Talas Savaşı'nda o dönemde en büyük düşmanları olan
Çinlilere karşı Arapların yanında yer almıştır.
Bunun sonucunda, Araplar'ın dinini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.
O dönemde TÜrkler'in dini inancıyla İslam inancı arasında bazı benzerlikler
vardı.Bu da Türklerin islama geçmesini olaylaştırdı.
Bu benzerlikler;
-İkisinde de tek Tanrı inancı olması
-İkisinde de cennet-cehennem inancı olması
-İkisinde de aile değerleri ön plandayken, hırsızlık-yalancılık-zulüm yasaktır..
-"Cihat" ve "fetih" anlayışının benzerliği
Balbal Taşları
Türkler İslam'a geçince bu dine katkıları olmuştur..
Bunlardan bazılar;
-Yapılan fetihler sonrasında islam dini daha geniş bir alana yayıldı..
-İslam dininin ve islam dünyasının koruyuculu
-İslami eserlerle islamın gelişmesine katkı sağladılar
Bazı TÜrk devletleri müslümanlığı diğerlerinden önce tercih etmiştir..
Bu Türk Devletleri;
-Ihşidiler
-Gazneliler
-Selçuklular
-Tolunoğulları
-Karahanlılar
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ
IHŞİDİLER
-Fergama Bölgesi beyi " TOĞAÇ" Mısırda bu devleti kurdu
-Suriye ve Hicaz'ı ele geçirdiler
-Toğaç'ın oğulları döneminde iç karışıklık başladı
-Fatımiler bu devlete son verdi
GAZNELİLER
-İSmini kurulduğu yer olan Gazneden alır
-Alp Tigin kurmuştur
-Kurulduğu ilk dönemde "Samanoğulları"na bağlıydılar, o devlet yıkılınca bağımsız oldular
-En parlak dönemleri "Gazneli Mahmut" dönemidir
-Gazneli Mahmut Hindistana islamın yayılmasını sağlamıştır
-Gazneli Mahmutun oğlu Sultan Mesut Selçuklular üzerine sefere çıktı.İki ordu "Dandanakan"da
karşılaştı ve savaşı Selçuklular kazandı.Sultan Mesut Hindistana çekildi.
-Sultan Mesuttan sonrakiler devletin bütünlüğünü koruyamadı
SELÇUKLU DEVLETİ
-Dukak Bey ve Oğuz Yabgusunun arası açıldı, Oğuz Beylerinin araya girmesi
sonucu barıştılar.Dukak Bey ölünce yerine Selçuk Bey geçti
-Selçuk Bey Yabgudan çekindiği için "Cend" şehrine geldi ve islamiyeti kabul etti
-Karahanlı-Samanoğlu çatışmasında Samanoğulları'na yardım etti
-Samanoğulları bu yardıma karşılık Semerkand ve Buharayı verdiler
-Selçuk Bey ölünce "Aslan Bey" başa geçti
-Selçuklular Gazneliler tarafından büyük tehtid haline gelince Gazneli Mahmut
Aslan Bey'i Gazneye çağırıp hapsettirdi.
Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi
-Tuğrul Bey Dandanakan Savaşında Gaznelilere karşı başarılı olunca Sultan
unvanı ile devletin başına geldi
-Tuğrul Bey önce devlet düzenini kurdu.Sonra seferlere başladı.
-Rey alındı ve başkent yapıldı
-İran'ı tamamen fethedildi
-Anadoluya akınlar düzenlendi
TUĞRUL BEY
ÇAĞRI BEY
Alparslan Dönemi
-Alparslan Kafkaslar üzerine ve Anadoluya bazı seferler düzenledi
-Bizanslılar Anadoluya geldi ve Selçuklularla "Malazgirt"te karşılaştı
-Savaşı Selçuklular kazanın;
+Anadolunun kapıları Türklere açıldı
SULTAN ALPARSLAN
Melikşah Dönemi
-Selçukluların en parlak dönemi Melikşah Dönemidir
-Devleti;
+Doğuda Seyhun
+Batıda Marmara-Ege
+Kuzeyde Kafkaslar
+GÜneyde Mısıra kadar genişletti
MELİKŞAH
-Melikşah ilk olarak "Toharistan"a sefer düzenledi
-Gazneliler Melikşahtan barış istedi
-Karahanlıları yendi
-Doğuda güvenliği sağlayıp Kuzeye yöneldi
-Batıdaki Türkmenler itaaat altına alındı
Melikşah Döneminde Selçuklular
Sultan Sancar
-Melikşahtan sonra oluşan taht kavgaları Sultan Sancar'ın tahta geçmesiyle sona
erdi.
-Gaznelileri yendi, Gurlular hakimiyet alrına alındı
-Oğuz isyanında Sancar esir düştü, kurtulduktan bir süre sonra öldü
Sultan Sancar Türbesi
SELÇUKLULARIN YIKILIŞ SEBEBİ
-Katvandaki aüır yenilgi
-Haçlıların düzenledikleri seferler
-Sultan Sancar'ın esir düşmesi
-Taht kavgaları sonucunda devletin zayıflaması
-Hanedanın itaati alkdındaki beylerin bağımsızlık kurmaları
TOĞUNOĞULLARI
-Mısıra vali olarak atanan "Tolunoğlu Ahmet" burada bağımsızlık ilan etti
-Filistin, Kuzey Irak'a kadar fetihler oldu
Toğunoğlu Ahmet'in oğullarının çatışmasndan yararlanan Abbasiler bu devlete son verdi
KARAHANLILAR
-Çiğil, Yağma ve Karluk TÜrkleri birleşip Karahanlılar'ı kurdu
-Doğu-Batı olmak üzere iki farklı teşkilat halinde yönetiliyorlardı
-Batıda Saltuk Buğra Han devlet kurulduktan 120 yıl sonra islama geçti
-Buğra Han'ın oğlu devletin Doğu kanadını ortadan kaldırdı
-Devlet tekrar Doğu-Batı olarak ikiye ayrıldı
-Doğudakiler Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı
-Batıdakilere Harzemşahlar son verdi
Ayrıca Karahanlılar;
-Türk islam sentezini gerçekleştirdi
-Türkçeye verdikleri önem çok büyük oldu.Bütün resmi yazışmalar Türkçe
yapıldı.İslama geçmelerine rağmen TÜrkçeden ayrılmadılar.
-O dönemden "Kutadgu Bilig" ve "Divan-ı Lügat-it Türk" gibi iki önemli eser
günümüze geldi

similar documents