Slayt 1 - Mühendislik Fakültesi

Report
GÜNDEM
I- Giriş
II- Misyon-Vizyon
III-Yönetim
IV- Stratejik Plan ve Kurumsal Analiz
V- Eğitim Öğretim Faaliyetleri
VI- Akademik Yenilikler ve Etkinlikler
VII- Öğrenci Profili
VIII- Akademik Personel Profili
IX- İdari Personel Profili
X- Finansal Alt Yapı ve Bütçe Uygulamaları
XI- Bilimsel & Sosyal & Sanatsal & Kültürel Etkinlikler
XII- Teşekkür
Bugün Dekanlık Yönetimi olarak son bir yıldır yapmakta olduğumuz
icraatları sizlerle birlikte değerlendirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz.
Öncelikle bu süreç içerisinde yapıcı eleştiriler ve paylaştıkları olumlu görüşlerle
bizleri yüreklendiren öğretim elemanlarımıza minnettar olduğumuzu belirtmek
isteriz.
Göreve başladığımız ilk yıldan itibaren büyük bir gayret sarf ederek yılmadan
verilen görevleri özveri ile ile titizlikle yerine getiren idari personelimize içtenlikle
teşekkür etmek isteriz.
Mühendislik Fakültesinin birbirlerini sevip saygı duyan üyelerden oluşan bir
aile olmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN
OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ’nin
7. maddesi hükmüne göre,
Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma
konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir,
çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla
belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak
çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları
gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka
kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için
ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.
Misyonumuz
• Mühendislik bilimine ve
teknolojiye özgün katkılar
yaparak topluma ve
insanlığa hizmet ,
• Akademik mükemmeliyet,
fikir özgürlüğü ve
sorumluluk bilinci,
• Bilginin sınırlarını sürekli
genişletmek.
Vizyonumuz
• Mühendislik eğitimi ve
öğretiminde yüksek
standartlar
• Çağın sorunlarına duyarlı,
yüksek ahlaka sahip
mezunlar yetiştirmek
• Ulusal ve uluslar arası
arenada öncü konumda
olabilmek
DEKANLIK
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER
Dekan
Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK
Dekan Yardımcısı
Nezihe ER
Fakülte Sekreteri
Prof. Dr. Bülent AKAY
Dekan Yardımcısı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU
1
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER (Dekan-Başkan)
2
Prof. Dr. Baki KOYUNCU (Üye)
3
Prof. Dr. Haluk MUTLU (Üye)
4
Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU (Üye)
5
Prof. Dr. Aziz EKŞİ (Üye)
6
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK (Üye)
7
Prof. Dr. Kamuran AYHAN (Üye)
8
Prof. Dr. Taner TOĞRUL (Üye)
9
Prof. Dr. A.Tuğrul BAŞOKUR (Üye)
10
Prof. Dr. Ali KARADUMAN (Üye)
11
Doç. Dr. Ziya TELATAR (Üye)
12
Doç. Dr. Emin CANDANSAYAR (Üye)
13
Doç. Dr. İlker DİNÇER (Üye)
14
Yrd. Doç. Dr. Murat Hüsnü SAZLI (Üye)
15
Nezihe ER (Raportör)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Fakülte Sekreteri
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU
1
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER (Dekan-Başkan)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
2
Prof. Dr. Erdoğan TEKİN (Üye)
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
3
Prof.Dr. Zeki AKTAŞ (Üye)
Kimya Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
4
Prof.Dr. Baki KOYUNCU (Üye)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
5
Doç.Dr. Selma KADIOĞLU (Üye)
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
6
Doç.Dr. Halime Gül YAĞLIOĞLU (Üye)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
7
Yrd. Doç. Dr. Fikret ARI (Üye)
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
8
Nezihe ER (Raportör)
Fakülte Sekreteri
1- KUVVETLİ YANLAR
K1. Köklü akademik gelenekler : araştırma ve eğitim-öğretim alanında
K2.Üniversite içinde göreceli dinamik, genç ve yeniliklere açık bir fakülte olmamız,
K3. Öğretim kadrosunun deneyimli ve konularında uzman elemanlardan oluşması,
K4. Sonuçları uluslararası saygın dergilerde yayınlanan, nitelikli araştırmalar yapılması,
K5. Görsel-işitsel olanaklar ve bilgisayar donanımlarının bulunması,
K6. Dekanlık personel işleri çalışanlarının, öğretim elemanlarına her zaman yardıma hazır
olmaları ve işlerini ciddiye almaları,
K7. Öğrencilerin öğretim üyelerine rahatça ulaşabilmeleri ve ilişkilerin sıcak ve samimi olması,
K8. Bazı bölümlerin MÜDEK değerlendirmesinden geçmesi ve diğerlerinin yakın gelecekte
geçecek olması,
K9. DPT, TÜBİTAK ve BAP gibi çok sayıda araştırma projesinin başarıyla yürütülmesi ve yeni
projeler için potansiyel olması,
K10. Güçlü ve yaygın elektronik kütüphane,
K11. Yerleşkenin şehir içinde bulunması.
2- ZAYIF YANLAR
Z1. Bağımsız mühendislik binalarının olmaması, bölümlerin tek bir yerleşkede bulunmaması,
yerleşim alanında yeni ofis, derslik ve laboratuar için yer kalmamış olması,
Z2. Uzman, teknisyen, idari personel ve hizmetli sayılarının yetersizliği,
Z3. Bütçe yetersizliği,
Z4. Öğretim üyelerin yaş ortalamalarının giderek yükselmesi, kadrolu ve genç elemanların (Araş.
Gör., Yrd. Doç) sayısının azalmakta oluşu,
Z5. Performansa dayalı ücret sisteminin olmaması,
Z6. Öğrenci ve araştırma laboratuarlarını destekleyen atölyelerin ve bakım-onarım hizmetlerinin
yetersiz olması,
Z7. Ulusal ve uluslararası ortak çalışmaların istenen düzeyde olmaması,
Z8. Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması,
Z9. Sanayi ile işbirliğinin istenen düzeyde olmaması.
3- ÇEVRESEL FIRSATLAR
F1. Üniversitemiz için Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması ile ortak proje ve danışmanlık
olanaklarının artması,
F2. Bilim insanı yetiştirme projesi ve diğer olanaklarla lisansüstü öğrenci sayısının artma
potansiyeli,
F3. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerde İngilizce oranı artırma potansiyelinin
olması,
F4. Bölümlere daha nitelikli öğrencilerin alınabilme potansiyeli,
F5. Ulusal kurumların ve üniversitemizin araştırmaya daha fazla kaynak sağlaması,
F6. Disiplinler arası araştırma yapma ve problem çözme potansiyelinin bulunması.
4- ÇEVRESEL TEHDİTLER
T1. Nitelikli genç elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan
güçlükler,
T2. Araştırma görevlilerinin doktoraları bitince ayrılma zorunluluğu,
T3. Öğretim üyesi ve yardımcılarının maddi olanaklarının iyileştirilememesi,
T4. Bütçe talebi ve karşılanma oranlarındaki dengesizlik.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Bir Yılda Okutulan Ders Sayısı
Bölüm
Zorunlu
Ders
Seçmeli
Ders
Laboratuar
Dersi
BM
46
43
-
EEM
41
30
FM
33
GM
Öğretim
Elemanı Sayısı
Bir Hocanın
Ders Yükü
Yardımcılı
Yardımcısız
15
672
920
16
20
392
653
50
11
38
277
478
53
30
2
32
210
320
JFM
43
42
3
12
771
1542
JM
41
71
2
35
286
389
KM
36
71
6
41
248
397
Toplam yılık ders saati: 56 400
Öğr.Üyesi Başına Haftalık ortalama ders saati : 17
Yükseköğretim
Yürütme
Kurulunun
29/03/2012
tarihli
toplantısında,
Fakültemiz bünyesinde
Bölümlerinin
açılması 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi
uyarınca uygun görülmüştür.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/03/2012 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun
2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Fakültemiz
olarak değiştirilmesi ve Bölüme bağlı
açılması uygun görülmüştür.
“Elektrik Anabilim Dalı”
* Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında
Fakültemiz Fizik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü ile
Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy Üniversitesi arasında
İkili Anlaşma imzalanmıştır.
* Almanya Giessen Üniversitesi ile ikili anlaşma,
* MTA ile ikili anlaşma,
•Türkiye Çevre Vakfı ile ikili anlaşma.
•SAMSUNG ile android işletim sistemleri eğitimi üzerine protokol
•Bölümler tarafından gerçekleştirilen işbirliği anlaşmaları.
ÇİFT DİPLOMA LİSANS PROGRAMI
Uluslararası eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Amerika Birleşik
Devletlerinde bulunan SUNY Üniversiteler Sistemi kapsamında Albany’deki New
York Devlet Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ortak bir çift diploma lisans programı
başlatılmıştır.
Program mevcut öğretim üye sayısı da dikkate alınarak halen Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünde devam eden % 100 İngilizce Lisans Programı ile birlikte işbirliği içerisinde
yürütülmeye başlanacaktır.
ARAŞTIRMA ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ
Fakültemiz idari olarak kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede eğitim ve araştırma
altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermektedir. Bu çerçevede, çağdaş öğrenim için
dershane, laboratuar ve bilgisayar salonlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, araştırma alt
yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesine de öncelik vermektedir. Fakültemizin temel
hedefi, araştırma alt yapılarının iyileştirilmesi ve araştırma olanaklarının geliştirilmesi ve
bilimde ileri ülkelerin oluşturdukları platformlarda yer almaktır.
Bu amaçla, bilim ve teknolojilerdeki çağdaş gelişmeleri güncellikle izleyerek bu gelişmelere
katkıda bulunmak; toplumsal yaşama, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün
üretim süreçlerine yansıtmak hedeflenmektedir.
Kullanılan Ödenek = 864.920,43 TL
( 10.02.2011 - 10.02.2012 )
Ülkemizin ilk jeolojik koruma bölgesi
KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE JEOPARKINA BİLİMSEL DANIŞMANLIK
Üniversitemiz (Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü), Ankara Valiliği, Kızılcahamam
Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği ile
ortaklaşa Çamlıdere Kızılcahamam’daki 23 ayrı duraktan oluşacak Ülkemizin en büyük
jeoparkı olma özelliğini taşıyan projeye
verilen bilimsel danışmanlık çalışmaları
yoğunlaşarak sürmektedir.
Her ay gelişmeleri gözden geçirmeye yönelik olarak ortak toplantılar yapılmaktadır.
KUVATERNER BİLİMİ
LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU
Alanında Türkiye’de ilk olacak ve 11 ayrı
üniversiteden 22 hocanın ders vereceği,
Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
Jeofizik Müh. Bölümü, Kuvaterner Araştırma
Grubu’nun öncülüğünde 18-23 Haziran 2012
tarihleri
arasında
Kuvaterner
Bilimi
Lisansüstü Yaz Okulu düzenlenmiştir.
TÜBİTAK desteği de alan proje için yine
alanında ilk olacak ve 22 bölümü kapsayacak
bir kitap basılmıştır.
MODELLEME VE SİMÜLASYON MERKEZİ ÖNERİSİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının teklifi doğrultusunda Fakülte Kurulunun
12/10/2012 tarih ve 32 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı
Modelleme ve Simülasyon Merkezi kurulması önerisi Rektörlüğe iletilmiştir.
Bu Merkezin Enformatik Enstitüsü şeklindeki daha üst yapı altında kurulması Senato
Gündeminde.
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(MÜDEK)
Türü
Programın Adı
Bilgisayar
Mühendisliği
Elektronik
Mühendisliği
Fizik
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Birinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
Programın
Süresi
Değerlendirme için
Başvuruda Bulunmuş
Yetkinlik
Var
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
4 Yıl
√
√
4 Yıl
√
Yetkinlik
Yok
Mevcut, Ancak
Değerlendirme İçin
Başvurmamış
Yetkinlik
Yetkinlik
Var
Yok
√
√
√
√
√
• Mühendislik Fakültesinin Elektronik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına 2004 yılından
itibaren, Jeoloji Mühendisliği lisans programına 2006 yılından itibaren, Gıda mühendisliği Bölümüne ikinci kez 2008
yılında itibaren ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ise 2010 yılında itibaren MÜDEK tarafından yetkinlik
verilmiştir.
• Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans programlarına 30
Eylül 2011 tarihinden itibaren 30 Eylül 2013 tarihine kadar 2 yıl süreli Ara Ziyaret (AZ) koşullu akreditasyon
verilmiştir.
* MÜDEK 2011 Haziran ayında Washington Accord’a üye kabul edilmiştir
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYM KONTENJANLARI
PROGRAM
ADI
ÖSS PUAN
TÜRÜ
TABAN
PUAN
TAVAN
PUAN
KONTENJAN
BİLGİSAYAR
MÜH. (İNG.)
MF
481,544
489,468
47
47
100
BİLGİSAYAR
MÜH.
MF
475,144
489,052
67
67
100
ELEKTRİKELEKTRONİK
MÜH.
MF
456,685
480,538
67
67
100
FİZİK MÜH.
MF
264,693
379,569
77
77
100
GIDA MÜH.
MF
431,653
451,021
88
88
100
JEOFİZİK
MÜH.
MF
272,792
343,325
47
47
100
JEOLOJİ MÜH.
MF
285,292
315,345
88
88
100
KİMYA MÜH.
MF
412,364
490,912
98
98
100
* Bu sayılara dikey geçişle gelen öğrenciler eklenmelidir.
KAYIT
YAPTIRAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
%
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
SAYILARI
Sınıf
Bilgisayar
Müh.
Bilgisayar
Müh.(İng.)
Elektronik
Müh.
Fizik
Müh.
Gıda
Müh.
Jeofizik
Müh.
Jeoloji
Müh.
Kimya
Müh.
Toplam
Hazırlık
66
44
66
77
97
57
110
110
627
1.Sınıf
82
39
83
90
98
73
124
128
717
2.Sınıf
62
37
75
68
88
36
95
95
556
3.Sınıf
49
2
50
70
82
36
57
98
444
4.sınıf
53
73
105
99
35
97
120
582
TOPLAM
2926
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci İstatistiği
SINIF
SAYI
KALAN
GEÇEN
BAŞARI ORANI
HAZIRLIK
646
240
406
%62,8
1.SINIF
660
249
411
%68,5
2.SINIF
452
56
396
%87,6
3.SINIF
451
33
418
%92,7
4.SINIF
484
13
471
%97,31
TOPLAM
2650
351
1696
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Mezun Öğrenci
Sayıları
BÖLÜM
MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
27
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
40
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
40
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
82
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
21
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
46
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
74
TOPLAM
330
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Sildiren
Öğrenci Sayıları
KM, 7
BM , 5
BM
EM, 5
EM
JM, 13
FM, 14
JFM , 5
FM
GM
JFM
GM , 6
JM
KM
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2010-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Donduran
Öğrenci Sayıları
BÖLÜMÜ
SAYI
Bilgisayar Mühendisliği
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3
Fizik Mühendisliği
2
Gıda Mühendisliği
-
Jeofizik Mühendisliği
1
Jeoloji Mühendisliği
1
Kimya Mühendisliği
-
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Disiplin Cezası Alan
Öğrenci Sayıları
1
1
1
0.5
0
Disiplin Cezası Alan Öğrenci
Sayısı
ÖĞRENCİ PROFİLİ
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı DGS İle Gelen
Öğrenci Sayıları
DGS İLE GELEN ÖĞRENCİ SAYILARI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
6
8
9
6
4
0
DGS İLE GELEN ÖĞRENCİ
SAYILARI
ÖĞRENCİ PROFİLİ
Engelli Öğrenciler ve Personel için
Yapılan Düzenlemeler
2009
Yılı
2010
Yılı
2011
Yılı
2012
Yılı
Engelli öğrenci sayısı
-
-
-
-
Rampa sayısı
2
2
2
4
Özel tuvalet sayısı
4
5
5
5
Özel ankesörlü telefon sayısı
5
5
5
5
Sesli uyarı sistemleri sayısı
1
1
1
1
Asansör
-
-
1
1
ÖĞRENCİ PROFİLİ
Teknik
Gezi Sayısı
Teknik Geziye Katılan
Öğrenci Sayısı
Bilgisayar Mühendisliği
5
50
Elektrik -Elektronik
Mühendisliği
2
90
Fizik Mühendisliği
2
90
Gıda Mühendisliği
9
235
Jeofizik Mühendisliği
3
180
Jeoloji Mühendisliği
21
600
Kimya Mühendisliği
4
180
46
1425
Bölüm
TOPLAM
ÖĞRENCİ PROFİLİ
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI
(UYM 101 Programı)
AMAÇ
Öğrencilerin öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamaları, kişisel-sosyal ve akademik
gelişimlerine katkı sağlayarak üniversiteli olma kimliğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda; 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim yılında Fakültemize yeni kayıtla gelen 579
öğrencimize 3 gün süren çeşitli etkinlikler kapsamında eğitim ve öğrenim görecekleri
bölümleri tanıtılmıştır.
Bölüm
Öğrenci sayısı
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
67
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
47
Toplam
114
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
67
Fizik Mühendisliği
77
Gıda Mühendisliği
88
Jeofizik Mühendisliği
47
Jeoloji Mühendisliği
88
Kimya Mühendisliği
98
Fachhochscule Vorarlberg GmbH
Technical University of Sofia
University of Ostrava
University of Eastern Finland
Alcala University
Universitatea Din Oradea
Vrije Üniversitesi
WSB-Technicka Univerzita Ostrava
Brno University of Technology
Surrey Universitesi
Alcala University
Akademia Techniczno-Humanistycznaw
Bielsku- Biala
University of Zilina
Technological Educational Institute Crete
University of Duisburg-Essen
Bielefeld Üniversitesi
Technische Universitat Berlin
UMEA
Vytautas Magnus University
Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy
University of Chester
Universita degli Studi di Bari
University of Life SciencesandTechnology
Democritus University of Thrace
Technische Universitat Berlin
Universita Degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Universidade de Lisboa
Aristotle University of Thessaloniki
Technological Educational Institute Crete
Universidad de Castilla La Mancha
University of Life SciencesandTechnology
Universidade Nova De Lisboa
Technische Universitat Claustral
Universite de Reims Champagne-Ardenne
Institute of Technology Carlow
Universidad Politecnica de Valencia
Alcala University
Kungliga Tekniska Högskolan
University of Bologna
BM
BM
BM
BM
BM
BM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
GM
GM
GM
GM
JFM
JFM
JFM
JFM
JFM
JM
JM
JM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Avusturya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
İspanya
Romanya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
İspanya
Polonya
Slovakya
Yunanistan
Almanya
Almanya
Almanya
İsveç
Litvanya
İtalya
İngiltere
İtalya
Polonya
Yunanistan
Almanya
İtalya
Portekiz
Yunanistan
Yunanistan
İspanya
Polonya
Portekiz
Almanya
Fransa
İrlanda
İspanya
İspanya
İsveç
İtalya
ÖĞRENCİ PROFİLİ
ERASMUS PROGRAMI
İkili Anlaşmalar:
Fransa ; 1
Portekiz; 3
Yunanistan ;
4
İrlanda; 1 Avusturya; 1
Bulgaristan;
1
Çek
Cumhuriyeti
Finlandiya ;
;3
1
İspanya ; 4
Polonya ; 3
Romanya ; 1
Belçika ; 1
İtalya ; 3
İngiltere ; 2
Danimarka ;
Litvanya ; 1
İsveç; 2
Slovakya ; 1
Almanya ; 5
ÖĞRENCİ PROFİLİ
ERASMUS PROGRAMI
Staj Hareketliliği
Öğrenci
Bölüm
Üniversite
Ülke
Tarih
Özgün Ezgi KOÇ
Gıda Müh.
Newcastle University
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
Pelin CEBECİ
Fizik Müh.
University of Munster
Almanya
Haziran 2011-Eylül 2011
Yeşim ŞİBİL
Gıda Müh.
Heriot – Watt University
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
Nazan GÜLMEZ
Gıda Müh
Fulda Univ. Appl. Sci
Almanya
Haziran 2011-Eylül 2011
Barış DONAT
Gıda Müh
Univ. of Szegediensis
Macaristan
Haziran 2011-Eylül 2011
Dilara TOMRUK
Gıda Müh
Univ. of Lincoln
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
Seyide Şule BÜYÜKKEÇECİ
Gıda Müh
Univ. of. Ulster
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
Kübra ERTAN
Gıda Müh
Milano Üniversity
İtalya
Haziran 2011-Eylül 2011
Burçin KARATAŞ
Gıda Müh
Heriot – Watt University
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
Suzan KIZILOK
Gıda Müh.
Nottingham University
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
Zehra Aybike ÇON
Gıda Müh.
Univ. of Ulster
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
Pelinsu ÇİFTÇİ
Gıda Müh.
Oxford Brookes Univ.
İngiltere
Haziran 2011-Eylül 2011
5 Öğrenci
ÖĞRENCİ PROFİLİ
IAESTE Uluslararası Öğrenci Staj Hizmetleri Kapsamında Fakültemize gelen ve
giden öğrenciler:
GELEN ÖĞRENCİLER
1.) Gaurav Kaila- Hindistan
Staj Yeri: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü
2.) Anna Narkowicz-Polonya
Staj Yeri: A. Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü
GİDEN ÖĞRENCİLER
1) Selin Güler-Elektronik Mühendisliği
Staj Yeri:EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Viyana, Avusturya
2) Selin Kara- Gıda Mühendisliği
Staj Yeri: UINKAL Foodstuff Production Company, Bakü, Azerbaycan
3) Bengü Yılmaz, Fizik Mühendisliği
Staj Yeri: Institut of Health Care, Banja Luka, Bosna-Hersek
ÖĞRENCİ PROFİLİ
Kırgızistan Manas Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “İşbirliği
Anlaşması” çerçevesinde Fakültemize,
-Bilgisayar Mühendisliği
Kırgızistan-Manas Üniversitesi 2 öğrenci
Temmuz-Ağustos 2011
-Kimya Mühendisliği
Kırgızistan-Manas Üniversitesi 3 öğrenci
1 yıl boyunca değişim öğrencisi
-Gıda Mühendisliği
Irak-Musul Üniversitesi
1 öğrenci
6 Ekim-31 Ağustos 2012
-Bilgisayar Mühendisliği
Kore-Seul Üniversitesi
1 öğrenci
2011-2012 Bahar Dönemi
olmak üzere toplam 7 öğrenci gelmiştir.
YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER
Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Şinasi Barış Emre, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora
Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle İspanya’da, (25.09.2011-25.09.2011)
Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora
Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 12 ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti’nde,
(6.3.2011-05.12.2011)
Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Handan Olğar, Alexander von Humboldt Vakfı’nın
“Deneyimli Araştırmacı Bursu” kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da (01.08.2011-01.08.2012)
Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Olğar, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora
Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da, (01.08.2011-01.08.2012)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.H. Gül Yağlıoğlu, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırma Bursu Desteği kapsamında 1 yıl süreyle Amerika
Birleşik Devletleri’nde, (17.06.2011-25.07.2012)
Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “sabbatical” (7. yıl) izni
kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde, (01.08.2011-31.07.2012)
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Yükselmeler
Profesör :
5
Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ (BM)
Prof. Dr. Hakkı Gökhan İLK (EM)
Prof. Dr. Handan OLĞAR (FM)
Prof. Dr. Ali KARADUMAN (KM)
Prof. Dr. Yahya SUYADAL (KM)
Doçent :
7
Doç. Dr. Şahin EMRAH (BM)
Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ (EM)
Doç. Dr. Niyazi MERİÇ (FM)
Doç. Dr. Korkut Okan OZANSOY (FM)
Doç. Dr. Halime Gül YAĞLIOĞLU (FM)
Doç. Dr. Barış AKOĞLU (FM)
Doç. Dr. Veysel IŞIK (JM)
Yardımcı Doçent : 3
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBULUT (EM)
Yrd.Doç. Dr. Özge Şakıyan DEMİRKOL (GM)
Yrd. Doç. Dr. İrfan AKÇA (JFM)
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Bilim Ödülü Alan Akademik Personel
Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
(YEBİM) Danışmanlığındaki Projeye Uluslararası Koruma Ödülü
2012 AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra Ödülleri’nden koruma başlığındaki Büyük
Ödül, Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilen
“Milet İlyas Bey Külliyesi Koruma Projesi”ne verilmiştir.
Tarihi eserlerin korunmasına yönelik olarak yapı malzeme araştırma çalışmalarına
2004 yılında başlayan sistematik çalışmalarını 2004 yılında başlayan, sistematik
çalışmalarını 2009 yılından itibaren de YEBİM çatısı altında sürdüren Üniversitemiz
Arkeometri Grubu kültürel mirasın korunması alanında verilen bu en büyük ödül olan 2012
AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra ödüllerinin koruma dalındaki en büyük paydaşı
oldu. Ödüle layık görülen koruma ve uygulama projesinde tarihi malzeme analizleri Jeoloji
Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaan KADIOĞLU, Jeofizik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Selma KADIOĞLU ve Başkent Meslek
Yüksekokulu Eser Koruma Programı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
tarafından gerçekleştirilmiştir.
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Bilim Ödülü Alan Akademik Personel
Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi
tarafından her yıl 4 kategoride verilen “Kemal Erguvanlı
Mühendislik Jeolojisi Ödülleri”ne Fakültemiz Jeoloji
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil
KAYABALI danışmanlığında, Ahmet Hamdi DENERİ
tarafından tamamlanan “Zeminlerin Kıvam Limitlerindeki
Kesme Dayanımının İncelenmesi” başlıklı lisans tezi 2012
yılı Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülüne layık
bulunmuştur.
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Akademik Personel Sayıları
PROF.
DOÇ.
YRD. DOÇ.
ÖĞR.
GÖR.
ARŞ. GÖR.
UZMAN
TOPLAM
Bilgisayar Müh.
2
1
4
2
5
-
14
ElektrikElektronik Müh.
2
2
7
-
6
-
17
Fizik Müh.
12
6
4
-
12
6*
37
Gıda Müh.
21
-
2
-
7
-
30
Jeofizik Müh.
2
2
4
-
3
-
11
Jeoloji Müh.
16
4
1
-
10
4
35
Kimya Müh.
21
1
4
-
13
-
39
Genel Toplam
76
16
26
2
56
10
183
BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel :
3
Karşılaştırma için ODTÜ Müh. Fakültesi Toplam Öğr. Üye Sayısı : 420 +
186
Araş. Gör : 430
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde Görev Yapan Akademik Personel Dağılımı
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Yurtdışında Doktora Yapmakta Olan Akademik Personel
Adı Soyadı
Görevlendirme
Maddesi
Görevlendirildiği
Yer
Görevlendirilme
Süresi
Bilgisayar
Mühendisliği
33
İngiltere
1 Yıl
Araş. Gör. M. Serdar Bilgisayar
GÜZEL
Mühendisliği
39
İngiltere
1 Yıl
Araş. Gör. G. Erkan
BOSTANCI
Bölümü
Toplam : 2 Kişi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Giden Öğretim Üyeleri
Adı Soyadı
Bölümü
Maddesi
Görevlendirme
Nedeni
Görevlendirildiği
Yer
Görevlendirme
Süresi
Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU
Jeoloji
Mühendisliği
39
Bilimsel Çalışmalar
Yapmak
A.B.D.
3 ay
Doç. Dr. Veysel IŞIK
Jeoloji
Mühendisliği
39
Bilimsel Çalışmalar
Yapmak
Avustralya
3 ay
Doç. Dr. H. Gül YAĞLIOĞLU
Fizik Mühendisliği
39
Bilimsel Çalışmalar
Yapmak
A.B.D.
1 Ay 9 Gün
Yrd. Doç. Dr. İsa NAVRUZ
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
39
Bilimsel Çalışmalar
Yapmak
A.B.D.
1 Yıl
Toplam : 4 Kişi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Gidecek Öğretim Üyeleri
Adı Soyadı
Bölümü
Prof. Dr. Zeki AKTAŞ
Kimya Mühendisliği
Maddesi
39
Görevlendirme
Nedeni
Bilimsel Çalışmalar
Yapmak
Görevlendirildiği
Yer
İngiltere
Görevlendirme
Süresi
3 ay
Toplam : 1 Kişi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
35. Madde Kapsamında Fakültemizde Görev Yapan Araştırma Görevlileri
S. No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Adı Soyadı
Araş. Gör. Zekiye Merve ERKINAY
Araş. Gör. M. Özgü ARISOY
Araş. Gör. Alper GÜRBÜZ
Araş. Gör. Uğur Erdem DOKUZ
Araş. Gör. Özlem GÜLLÜ
Araş. Gör. Bahattin GÜLLÜ
Araş. Gör. Emine ÇARKÇIOĞLU
Araş. Gör. İlker AKOĞLU
Araş. Gör. Ahmet MENEVŞELİOĞLU
Araş. Gör. Necla ÖZDEMİR
Araş. Gör. Gizem ÖZLÜK
Araş. Gör. Güliz YALDIRAK
Araş. Gör. Naciye KUTLU
Araş. Gör. Meryen Nur KANTEKİN
Araş. Gör. Mehmet TOKATLI
Araş. Gör. İlkay TÜRKMEN
Araş. Gör. Sündüz SEZER TURHAN
Araş. Gör. Cansu EKİN GÜMÜŞ
Araş. Gör. Hilal ÇELİK
Araş. Gör. İbrahim BİLİCİ
Araş. Gör. Adnan ALDEMİR
Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği Toplam
Kimya Mühendisliği
: 21 Kişi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
YENİ ATAMALAR
Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ
Jeoloji Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Ömer Özgür TANRIÖVER
Bilgisayar Mühendisliği
Araş. Gör. Baran ÖZYURT
Kimya Mühendisliği
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Adı Soyadı
Bölümü
Emeklilik Tarihi
Prof. Dr. Çelik TARIMCI
Fizik Mühendisliği
01.01.2012
Prof. Dr. Ali Yavuz BİLGESU
Kimya Mühendisliği
25.01.2012
Doç. Dr. İ. Sönmez SAYILI
Jeoloji Mühendisliği
01.02.2012
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Naklen Ayrılan Öğretim Elemanları
Adı Soyadı
Bölümü
Ayrılma Tarihi
Araş. Gör. Evrim Güneş ALTUNTAŞ
Gıda Mühendisliği
30.06.2011
Prof. Dr. Berkan ECEVİTOĞLU
Jeofizik Mühendisliği
19.09.2011
Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ
Bilgisayar Mühendisliği
08.02.2012
Araş. Gör. Özlem AYDOĞAN
Kimya Mühendisliği
20.02.2012
Araş. Gör. Seda ALP
Jeofizik Mühendisliği
13.03.2012
Toplam : 5 Kişi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
İstifa Eden Öğretim Elemanları
Adı Soyadı
Bölümü
İstifa Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ADIGÜZEL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
14.05.2012
Araş. Gör. Ozan YURDUSEVEN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
14.02.2012
Öğr. Gör. Kerem BAŞOL
Bilgisayar Mühendisliği
14.02.2012
Toplam : 3 Kişi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Vefat Eden Öğretim Elemanları
Adı Soyadı
Öğr. Gör. Hakan URAZ
Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği
Vefat Tarihi
26.12.2011
Kendisine Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde 31. Madde Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı
17
Fakültemizde 40/a Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı
85
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği
Başvuru Miktarları Dağılımı
Dizüstü
Masaüstü
Yurt Dışı
Destek (1200
Euro)
BM
1
-
-
-
-
-
1
2
EM
3
-
1
-
-
-
-
4
FM
3
-
1
-
1
7
1
13
GM
2
1
1
-
-
2
-
6
JFM
-
-
1
-
-
1
-
2
JM
-
1
3
2
-
1
-
7
KM
3
5
4
-
-
1
4
17
12
7
11
2
1
12
6
51
Bölüm
Toplam
Yurt Dışı
Destek (1500
Euro)
Yurt Dışı
Destek
(800 Euro)
Lab
Malz
Sarf
Malz
Toplam
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Editörlük & Hakemlik Yapan
Öğretim Üyesi Sayıları
Editörlük/Hakemlik
Yapan Öğr. Üyesi
Sayısı
Editörlük/
Hakemlik
Yapılan Kitap
Sayısı
Dergi Hakemliği
Yapan Öğretim
Üyesi Sayısı
Hakemliği
Yapılan
Dergi Sayısı
Bilgisayar
Mühendisliği
5
-
5
14
Elektronik
Mühendisliği
11
-
-
-
Fizik
Mühendisliği
6
-
9
13
Gıda
Mühendisliği
5
1
7
23
Jeofizik
Mühendisliği
5
-
-
21
Jeoloji
Mühendisliği
15
2
14
8
Kimya
Mühendisliği
2
2
13
57
49
5
48
136
Bölüm
TOPLAM
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Türkiye’de Yayımlanan
Makaleler
40
JM; 35
35
30
GM; 25
25
20
15
10
JFM; 8
EM ; 8
5
FM; 1
KM; 1
EM ; 2
GM; 2
0
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
JFM; 2
KM; 1
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Yurt Dışında Yayımlanan Makaleler
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı SCI Yayınları
• SCI yayın sayısı = 141
Öğretim üyesi = 123
Öğretim üyesi başına yayın = 1,14
• 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için yayın
desteği sayısı : 356
• 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için yayın
desteği alan öğretim üyesi sayısı :140
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Tebliğler
100
JM; 99
90
JM; 84
80
70
BM
60
EM
50
FM
40
30
20
10
GM
GM; 31
EM; 18
BM; 3
KM; 32
FM; 4
JFM; 9
0
Ulusal
JFM; 22
EM; 15
KM; 4
BM; 13
GM; 17
FM; 10
Uluslararası
JFM
JM
KM
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
ERASMUS PROGRAMI
Eğitim Alma & Ders Verme Hareketliliği
Ders Verme Hareketliliği
Yrd. Doç. Dr. Refik SAMET
Austria/Fachhochschule-Vorarlberg
6-12 Kasım 2011
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR
Portekiz/Universidade De Lisboa GmbH
10-16 Haziran 2012
Öğr. Gör. Pejman PANAHİ
Czech Republic/ University of Ostrava
01-09 Eylül 2012
Prof. Dr. Gökhan İLK
Slovakya/Zilina Üniversitesi
24-28 Eylül 2012
Doç. Dr. Murat EFE
Çek Cumhuriyeti/Brno Universty of Technology
24-30 Eylül 2012
Toplam : 5 Kişi
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ
2011 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen ve Kabul Edilen Proje Sayıları ve Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi
2011 Yılında TÜBİTAK’a
Önerilen Proje Sayısı
196
TÜBİTAK tarafından
Desteklenmesi Kabul
Edilen Proje Sayısı
64
Kabul Edilen Projelerin
Toplam Bütçesi
Proje Başına Düşen
Ortalama Bütçe Miktarı
9.128.676,6 TL
142.635,572 TL
2011 Yılında TÜBİTAK'ça Desteklenen 64 Adet Bilimsel Araştırma Projesinin Fakülte ve Enstitülere Dağılımı
Tıp
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
Fen
Fakültesi
Veteriner
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Fakültesi
İletişim
Fakültesi
Dil ve TarihCoğrafya
Fakültesi
Biyoteknoloji
Enstitüsü
5
11
14
4
13
4
3
6
1
2
2
2012 Yılında Tamamlanan Alt Yapı Projeleri
Kullanılan Ödenek = 864.920,43 TL
2012 Yılında Kabul Edilen Alt Yapı Projeleri
BÖLÜM
SÜRE
Gıda Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
1 Yıl
2 Yıl
1 Yıl
1 Yıl
BÜTÇE (TL)
242.871
432.692
101.575
104.704
Toplam 881.842 TL
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
2012 BAP ALT YAPI PROJELERİ
BÖLÜM
ONAY
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
√
Gıda Mühendisliği
√
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
√
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
PROJELER
BÖLÜM
TÜBİTAK
SANTEZ
BAP
Avrupa
Birliği
DPT
Diğerleri
Bilgisayar
Mühendisliği
3
-
1
-
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
-
-
3
1
-
8
Fizik Mühendisliği
5
-
3
-
-
4
Gıda Mühendisliği
6
1
8
-
-
3
Jeofizik
Mühendisliği
1
1
5
1
Jeoloji Mühendisliği
4
-
11
-
1
-
Kimya Mühendisliği
5
1
20
1
-
-
TOPLAM
24
3
51
3
1
17
1 (NATO)
1
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Kadro Ünvanı
Fakülte Sekreteri
Şef
Mühendis
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Daktilograf
Teknisyen Yrd.
Laborant
Hizmetli
Hasta bakıcı
Sekreter
Kimyager
Teknisyen
Şoför
Kişi
1
4
3
16
19
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Toplam
52
İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Göreve Yeni Başlayan İdari Personel
Sayıları
Süleyman Ayer
Tuğçe Karabey
Şeyma Bayat
Şeref Aydınay
Murat Çetinoğlu
Yasemin Yaşar Yılmaz
Hayriye Ece
TOPLAM : 7 kişi
FAKÜLTEMİZDE VE DİĞER FAKÜLTELERDE ÇALIŞAN İDARİ –TEKNİK PERSONEL
SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
186
ECZACILIK
FAKÜLTESİ
115
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
160
FEN
FAKÜLTESİ
206
ZİRAAT
FAKÜLTESİ
228
İDARİ PERSONEL
44
30
60
99
160
TEKNİK PERSONEL
7
17
6
23
42
AKADEMİK PERSONEL
İŞÇİ
10
113
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ÖĞRENCİ SAYISI
15
2505
671
2067
3209
Ankara Üniversitesi İdari Teknik Personel Sayısı : 4 750
2019
İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Emekli İdari Personel
Adı Soyadı
Bölümü
Emeklilik Tarihi
Neriman URUN
Kimya Mühendisliği
05.09.2011
Hizmet İçi Eğitim Programları ve
Seminerler
AMACI
TARİHİ
YER
KATILAN
KİŞİ SAYISI
Hizmet İçi Eğitim Programı
16.06.2011
Rektörlük
2
Hizmet İçi Eğitim programı
26.09.2011
Rektörlük
3
Bireysel Performans Yönetimi
Hizmet İçi Eğitim Programı
06-07.10.2011
TODAİ
3
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Semineri
Hizmet İçi eğitim programı
10-12.10.2011
TODAİ
2
Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri
Hizmet İçi Eğitim Programı
13-14.102011
TODAİ
2
Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi
Hizmet İçi eğitim programı
06,01.2012
Rektörlük
2
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Programı
19.01.2012
Rektörlük
3
Okul Başarısının Artırılmasında Ailenin Rol ve Sorumlulukları Semineri
Hizmet İçi eğitim programı
27.02.2012
Rektörlük
3
Akademik ve İdari İptal İhdas Çalışmaları Konulu Bilgilendirme Toplantısı
Hizmet İçi Eğitim Programı
29.02.2012
Power Point 2007 (Sunu Teknikleri) “Temel Düzeyde”
Hizmet İçi Eğitim Programı
16.03.2012
Rektörlük
2
Harcırah Kanunu Semineri
Hizmet içi eğitim programı
29.03.2012
Rektörlük
3
Hizmet İçi Eğitim Programı
28.03.2012
Rektörlük
1
Hizmet içi eğitim programı
20.04.2012
Rektörlük
3
Hizmet İçi Eğitim Programı
20.04.2012
Rektörlük
3
SEMİNERİN ADI
6111 sayılı S.K. ve 657 sayılı S.K. Meydana
Gelen Değişiklikler Semineri
Etkili İletişim
Satın Alma İşlemleri Konulu Eğitim
Microsoft Excel 2007 Kullanımı Konulu Eğitim
HİTAP Uygulamaları Programı Semineri
2
TOPLAM 29
1- PERSONEL İŞLERİ
•Disiplin soruşturması işlemleri
•Personelin göreve başlama işlemleri
•İdari personelin asalet tasdiki
•Terfi (Kademe ilerlemesi)
•Nakil ile gelen personelin göreve başlaması
•İsteğe bağlı ve malulen emeklilik işlemleri
•Yaş haddinden ve Re'sen emeklilik işlemleri
•Vefat halinde emeklilik
•Personelin işten ayrılma işlemleri
•Personelin göreve başlama işlemleri
•Yıllık İzin
•Mazeret izin işlemleri
•Hastalık izinleri
•Ücretsiz izinler (Doğum, eş,yakının hastalığı, sendika görevi vb.)
•Müstafi işlemleri
•İstifa işlemleri
•Askere sevk tehiri işlemleri
•Hizmet birleştirme işlemleri
•Personelin sicil işlemleri
•Hizmet borçlanması işlemleri
•Öğrenim değişikliği
•İdari personelin görevde yükselme işlemleri
•Personelin hususi pasaport çıkarma ve temdit (süre uzatma) talepleri
•Kadro değişikliği
•Çalışma belgesi isteği
•Hizmet belgesi isteği
•Personelin medeni durum, soyadı değişiklik işlemleri
•Görev süresi uzatma (Yeniden Atama)
•İdari göreve vekalet veya maaşlı vekalet
•Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı atama
•Akademik kadro ilanı başvurularının alınması
•Yardımcı doçent kadrosuna atama
•Öğretim görevlisi kadrosuna atama
•Araştırma görevlisi kadrosuna atama
2- ÖĞRENCİ İŞLERİ
•Öğrenci belgesi, transkript ve ilgili makam yazısının verilmesi
•Not durum belgesi
•Askerlik belgesi(Ek-C2)
•Kurumların verdiği burslarla (TEV,KYK, vb.) ilgili yazışmalar
•Burs – kredi işlemleri
•Öğrenci sağlık karnesi işlemleri
•Öğrencilerin askerlik işlemleri (öğrencilik hakkı devam ederken)
•Öğrenci temsilcisi seçimi
•Erasmus öğrenci değişim programı işlemleri
•Yatay ve dikey geçiş işlemleri
•Kayıt sildirme işlemleri
•Kayıt dondurma işlemleri
•Muafiyet/Eşdeğerlik işlemleri
•İntibak (Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler İçin)
•Ders programları işlemleri
•Mazeret sınavı işlemleri
•Sınav notuna itiraz işlemleri
•Maddi hata işlemleri
•Mezuniyete üç ders işlemleri
•Staj işlemleri
•İlişik kesme işlemleri
•Öğrenci disiplin soruşturması işlemleri
•Mezuniyet işlemleri
•Ders içeriği isteği
•Öğrenci toplulukları kurma işlemleri
•Yaz okulu açılması
•Akademik takvim belirleme çalışmaları
•Okutulacak derslerin listeleri ve ilanı
•Özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri
•Kısmi zamanlı öğrenci çalışma puantajları
•Kısmi zamanlı öğrenci çalışma başvuruları
•Eğitim-öğretim yılı öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi
ÖĞRENCİ İŞLERİ (devam)
•Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomasını kaybedenler
•Diploma ve diploma eki verilmesi
•Lise diplomasını talep edenler
•Öğrenci kimlik kartı işlemleri
•Yeniden öğrenci kimlik kartının düzenlenmesi
•Af işlemleri
•Yabancı dil muafiyet sınavı
•Çift anadal başvuru işlemleri
•Yandal başvuru işlemleri
•Eğitim-öğretim planlarında değişiklik yapılması
•Başka üniversitelerden yaz okulu dersleri alınması
•Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencilerine ait işlemler
•Kütüphane hizmetlerinden yararlanma işlemleri
Sportif, kültürel faaliyetlere katılan öğrenci izinleri
Kayıt Yenileme İşlemleri ( Ders Seçme/Ekleme/Silme/Saydırma)
Başarı notuna itiraz
Öğrenci olayları istatistiğinin yapılması
Sınav sonuçlarına itiraz işlemleri
Katkı payı muafiyet işlemleri (Şehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair belge)
Harç iadesi işlemleri
İnternetten ders kayıtları
Kayıt yenileme ve ders kaydı
Öğrenci sevk kâğıdı
“Öğrenci Otomasyonu” şifresi
İstatistikler (Birim İstatistikleri-YÖK İstatistikleri-ÖSYM İstatistikleri-KYK İstatistikleri TUİK İstatistikleri vb.)
Tek ders sınavı işlemleri
Sağlık raporları işlemleri
Ortalaması 1.8’in altında olan öğrencilerin talepleri
Geçici mezuniyet belgesi başvuru işlemleri
Lisans öğrencilerine bandrol/hologrom dağıtımı
Harçsız pasaport isteği
Öğrenci danışmanlık hizmetleri
3- İDARİ VE MALİ İŞLER
•Maaş ödemeleri
•Haciz işlemleri
•Ek ders bordro ve icmalinin hazırlanması
•Doğum yardımı
•Ölüm yardımı
•Yurt içi geçici görevlendirme yolluk ödemeleri
•Yurt dışına geçici görevlendirme yolluk ödemeleri
•Sürekli görev yolluğu ödemeleri
•Serbest seyahat kartı
•Taşınır İşlem Fişi Kesimi
•Taşınır işlem fişi çıkışı
•Depo malzeme çıkışı
•Demirbaş malzeme teslimi
•Demirbaş zimmet düşümü
•Bilimsel araştırma projesine ait demirbaş malzemesi teslimi
•Mal ve hizmet alımlarının karşılanması
•Onarım Tamir Bakım Hizmet bedellerinin ödenmesi
•Kesin teminat iadesi İşlemi
•Bütçe hazırlama işlemleri
•Telefon fatura ödemesi
•Tüketim malzemesi taleplerinin karşılanması (Temizlik-kırtasiye-lab. Malzemeleri-gaz talepleri ve diğer sarf malzemeleri vb.)
•Mesai (Fazla Çalışma Karşılığı) ücretleri
•Diğer taleplerle ilgili işler (Konferans Salonu kullanım istekleri - fotokopi çekim talepleri vb.
İDARİ VE MALİ İŞLER (devam)
•Sağlık ödemeleri
•Küçük bakım onarım hizmetleri
•Emekli kesenekleri ve SSK primlerinin internet üzerinden gönderilmesi
•2547/31.maddeye göre görevlendirilen öğretim görevlilerinin SGK primleri
•Birim İdari Faaliyet Raporunun hazırlanması
•Maaş bordrosu talebinin karşılanması
•Teknik gezi isteklerinin değerlendirilmesi
•Tüketim ve demirbaş malzeme satın alma isteği
•Geriye Dönük Ödeme İşlemleri (Borç veya Alacak)
•Taşınır sayım ve döküm cetveli
•Harcama Birimlerinin en son kestikleri TİF Numaraları Raporu
•Yıl sonu sayım tutanağı
•Harcama birimi taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
•Kayıttan düşme teklif onay tutanağı
•Fakültenin ihtiyaç duyduğu malzemeler için satın alma (Doğrudan Temin)
•Döner sermaye kapsamında akademik ve idari personele katkı payı ödenmesi işlemleri
4- YAZI İŞLERİ VE KOORDİNASYON BİRİMİ
•Fakülte Kurulu gündeminin hazırlanması ve kararların yazılması
•Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve kararların yazılması
•Mahkemelerin bilirkişi taleplerinin yerine getirilmesi işlemleri
•Akademik Faaliyet Raporunun hazırlanması
•Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin
uygulanmasını ve sonuçlandırılmasının sağlanması
•Fakülte ile ilgili duyuruların yapılması
• MÜDEK
• Web sayfası takip ve güncellemesi
•Farabi
•Erasmus Öğrenim Hareketliği
•Staj Hareketliliği
•Öğrenci Toplulukları
•Konferans ve vb etkinliklerin organizasyonu
•Mezuniyet Töreni organizasyonu
• Organizasyon
•Poster ve tanıtım işleri
•Özel etkinlik günleri
•UYUM Programı
5- BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ
•Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim
elemanlarına kendi haftalık ders programlarını yazılı olarak iletir.
•Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.
•Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını yazılı olarak iletir.
•Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.
•Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalar.
•Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa
iletilmesini sağlar.
•Toplantı duyurularını yapar.
•Bölüm Kurulu raporlarını yazarak ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.
•Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazar.
•Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur.
•Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir.
•Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır.
•Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.
•Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş
istenen yazılara görüş yazısını yazar.
•Dekanlığın ve bölüm başkanının görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
Ankara Üniversitesi İç Denetim
Başkanlığının İdari Personel Sayısı
Hakkındaki Saptamaları
Yukarıda verdiğimiz idari personel sayıları ve yaptıkları görevler
kıyaslandığında personel sayımızın yetersizliği çok net görülmektedir.
Ankara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı Fakültemizde yaptığı denetlemeler
sonucunda hazırladığı 27 Mayıs 2011 tarihli raporunda da bu konuyu ayrıntılı olarak
ifade ederek sistemin mevzuata uygun olarak işleyişinin sağlanması ve karışıklığa
meydan verilmemesi için;
Personel sayısının artırılması hususunun, 2011 yılı performans programı ve bütçe
çalışmaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunularak çözülmesi,
Personelin nitelik ve nicelik yönünden yeterli düzeye getirilerek “Görevler Ayrılığı
İlkesinin’’uygulanması,
İhtiyaç duyulan birimlere nitelikli personel takviyesinin yapılması,
 Sistemin mevzuata uygun olarak işleyişinin sağlanması ve karışıklığa meydan
verilmemesi için, taşınır ve satın alma işlemlerini mali işler şefliğinden ayrı yürütecek
bir ayniyat şubesi ve satın alma şubesinin kurulmasının gerektiğinin ısrarla altı
çizilmiştir.
Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları
Öğrenci Topluluğunun Adı
Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı
Bölümü
Jeofizik Topluluğu
Doç. Dr. Emin CANDANSAYAR
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Havacılık Öğrenci Topluluğu
Prof. Dr. Ergun GÖKTEN
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Institute of Elektronic and Elektronic Engineers
(IEEE)
Doç..Dr. Ziya TELATAR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Bilgisayar ve İnternet Topluluğu
Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
Fizik Mühendisliği Bölümü
Capoeira
Uzm. Burak ÇUHADAROĞLU
Fizik Mühendisliği Bölümü
Gıda Kültür ve Sanat Topluluğu
Prof. Dr. Nuray KOLSARICI
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ömer YAVAŞ
Fizik Mühendisliğinin Sesi Topluluğu
Eş Danışman Öğretim Üyeleri
Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Hüseyin SARI Yrd. Doç. Dr. Eyüp DUMAN
Halk Oyunları Topluluğu
Araş. Gör.Çağıl KADEROĞLU
Alican …Topluluk Üyesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Motor Sporları Topluluğu
Araş. Gör. Dr. Koray SÖZERİ
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Müh. Fak. Buz Sporları Topluluğu
Prof. Dr. Bülent AKAY
Kimya Mühendisliği/Dekan Yrd.
Müh. Fak. Nanoteknoloji Topluluğu
Prof. Dr. Nuray YILDIZ
Kimya Mühendisliği
Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu
Prof. Dr. Taner ÜNLÜ
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Düşünce ve Sanat Topluluğu
Yrd.Doç. Dr Refik TURHAN
Fizik Mühendisliği Bölümü
Çağdaş Müzik Topluluğu
Doç. Dr. Gülen B. TUNCA
Fen Fakültesi
Computer Society
Prof. Dr. Baki KOYUNCU
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri
Öğrenci Topluluğu (GENÇYEBİM)
Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zehra KARAKAŞ
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Toplulukları Faaliyetlerinden Örnekler
Halk Oyunları Topluluğu
Mühendislik Fakültesi
Etkinliklerinden Örnekler
Kimya Mühendisliği Sanayi ve Kariyer Günleri
Kimya Mühendisliği Sanayi ve Kariyer Günleri
Capoeira Topluluğu
Gıda Mühendisliği Kariyer Günleri
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Faaliyetlerinden Örnekler
Fakültemiz Kimya Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 13 kişilik ekip, Mühendislik Fakültesi
KARMER Koordinatörü Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine YAĞMUR danışmanlığında,
5-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında “Sanayi ve Kariyer Günleri”nin birincisini gerçekleştirmiştir.
Etkinlikte özellikle kimya mühendislerinin nerelerde istihdam edildiği, uluslararası düzeyde rekabet
edebilmek için hangi niteliklere sahip olmaları gerektiği, iş hayatının beklentileri ve özellikle son
yıllarda girişimci olmaları ve kendi işlerini kurmalarının önemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Farklı
üniversitelerden de etkinliğe katılım gerçekleşmiş olup, toplam katılımcı sayısı yaklaşık 250
civarında olmuştur. İki gün boyunca etkinliğe katılan öğrencilere sertifika verilmiştir.
Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Faaliyetlerinden Örnekler
Gıda Kariyer Günleri : Her yıl geleneksel olarak
başarıyla sürdürülmekte
Mühendislik Fakültesi
Etkinliklerinden Örnekler
Fakültemizin Etkinlikleri kapsamında, 27-30 Aralık 2011 tarihlerinde,
Fakültemiz Konferans Salonunda "2011 Ankara YEF Günleri"
düzenlenmiştir.
Mühendislik Fakültesi
Etkinliklerinden Örnekler
2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012)
"Yeni Eğilimler ve Beklentiler”
Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Southern Illinois
Üniversitesi Edwardsville tarafından 31 Ekim - 3 Kasım 2012 tarihleri
arasında İkinci Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı
(MEUK2012) düzenlenecektir. Konferansın, Mühendislik Eğitimi
sorunlarının çözümüne katkıda bulunması ile yeni çalışma ve
işbirliklerinin yolunu açmasının yanında; yayınlanacak bildirilerle
yapılacak tartışmaların da stratejik konumdaki karar vericilere,
yükseköğretim yöneticilerine ve uygulamacılara yol gösterici olması
beklenmektedir.
HATIRLATMA :
Bildiri sunum tarihi uzatıldı (9.7.2012), başvurularımız bekleniyor
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ETKİNLİKLERİ
Hızlandırıcı Teknolojileri,
CERN ve Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi
Mühendislik Uygulamalarında
Güncel Teknikler
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ETKİNLİKLERİ
Fakültemizin Kuruluşunun 11. Yıldönümü Etkinlikleri
Fakültemizin Kuruluşunun 11. Yıldönümü Etkinlikleri
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ETKİNLİKLERİ
Haziran 2011
Konferans
Hızlandırıcı Teknolojileri, CERN ve
Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi
2 Haziran 2011
Ağustos 2011
Max-Planck Institut für Aeronomie “Space Weather”
12 Ağustos 2011
Konferans
Kula Yöresinin Kültürel Jeolojisi
7 Ekim 2011
Konferans
Ca’ Foscari University of Venice and Veneto Region Nanotech Cluster: Developing
Opportunities of Research and Teaching
20 Ekim 2011
Genç Mezunlarımıza Kendi İşlerini Kurma Olanakları
03 Kasım 2011
Konferans
Çevre Dostu Soğutma Teknolojisi Manyetik Soğutma
1 Aralık 2011
Konferans
Dünya’da Açlık Olgusu ve Çözüm Arayışları
15 Aralık 2011
Konser
Mühendislik Fakültesi Türk Müziği Korosu
16 Aralık 2011
Seminer
Singular Potentials
16 Aralık 2011
Mühendislik Uygulamalarında Güncel Teknikler
19 Aralık 2011
Konferans
Kimya Sanayi ve Mühendislik Eğitimi
22 Aralık 2011
Çalıştay
Ankara YEF Günleri 2011
27-30 Aralık 2011
Doğu Akdeniz Petrolü ve Politik Yansımaları
23 Mart 2012
11. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
2 Mayıs 2012
Seminer
Ekim 2011
Kasım 2011
Teknogirişim Desteği Tanıtım
Günleri
Aralık 2011
Mart 2012
Konferans
Mayıs 2012
Kutlama
Haziran 2012
Konferans
Nötrino Fiziğindeki Son Gelişmeler
1 Haziran 2012
FİZİKSEL ALT YAPI
Fakültemizde 33 adet eğitim, 38 adet Araştırma, 6 adet
bilgisayar laboratuvarı olmak üzere
Toplam 77 adet laboratuar
18 adet 50, 3 adet 75, 7 adet 100, 1 adet 150 kişilik,
Toplam 29 adet derslik
(Not: Dersliklerin büyük bir kısmı AÜFF ile ortak
kullanılmaktadır.)
1 adet 170 kişilik Konferans Salonu (Mavi Salon) vardır.
FİZİKSEL ALT YAPI ( devam)
Fakültemiz ve Fen Fakültesinin ortak olarak kullandığı D-E Blok binalarında elektrik
kesintisi sırasında devreye girecek bir jeneratör kurulumu için T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne alternatif
yerler bildirilmiş ve 1. alternatif olarak sunulan Fen Fakültesi otoparkının bitimindeki
adacık Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2012 tarih ve 697
sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ
Acer Dizüstü Bilgisayar
1 ADET
Fujitsu Dizüstü Bilgisayar
1 ADET
Samsung Marka Tablet Bilgisayar
1 ADET
Acer Marka Bilgisayar Kasası
2 ADET
Atx Bilgisayar Kasası
6 ADET
Diğer Bilgisayar Kasası
1 ADET
Sunny Marka Bilgisayar Kasası
1 ADET
Exper Marka Bilgisayar Kasası
1 ADET
Ekran (Monitör) LCD 19"
4 ADET
Ekran (Monitör) LCD 20"
4 ADET
Ekran (Monitör) LCD 23"
2 ADET
Acer Marka Bilgisayar Kasası
4 ADET
Dijital Kameralar
1 ADET
Exper Marka Bilgisayar Kasası
2 ADET
HP Dizüstü Bilgisayar
2 ADET
Ekran (Monitör) LCD 19"
6 ADET
Etejer
4 ADET
Klimalar
3 ADET
Makam Tipi Çalışma Koltuğu
1 ADET
Memur Masası
3 ADET
Misafir Koltukları
6 ADET
JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ
Acer Marka Bilgisayar Kasası
2
Adet
Asus Dizüstü Bilgisayar
1
Adet
Çekiçler
1
Adet
2 ADET
Diğer USB Tarayıcı
1
Adet
Lenovo Dizüstü Bilgisayar
1 ADET
Ekran (Monitör) LCD 19"
2
Adet
Lexmark Lazer Yazıcı
1 ADET
GPS Cihazları
1
Adet
Memur Masası
10 ADET
2
Adet
Omurga Switch
1 ADET
1
Adet
Projeksiyon Perdesi
Klimalar
Nükleer Manyetik Rezonans Sondaj Cihazı
(NMR)
Objektif
3 ADET
1
Adet
On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)
2
Adet
4 ADET
Projeksiyon Perdesi
1
Adet
Radyo Frekansı Okuyucusu (RFID)
1 ADET
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)
2
Adet
Routerler (yönlendirici Cihazlar)
1 ADET
Raf Sunucu 4 İşlemcili (Server)
1
Adet
Xerox Lazer Yazıcı
Sabit telefon
2 ADET
1
Adet
Etejer
10 ADET
Görüntüleme Sistemli Polarizan
Mikroskop
1 ADET
HP Dizüstü Bilgisayar
FİZİK MÜH BÖLÜMÜ
Acer Marka Bilgisayar Kasası
Apple Dizüstü Bilgisayar
Apple Marka Kasasız Pc
APPLE Marka Tablet Bilgisayar
Argon Tüpü
Asus Dizüstü Bilgisayar
Cep Bilgisayar Çantası
CTD Problar, Sıcaklık, Tuzluluk Ölçerler
Dell Dizüstü Bilgisayar
Digital Fotoğraf Makinası
Diğer Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Diğer Sunucu ve Ağ Cihazı Kabini
Ekran (Monitör) LCD 17"
Ekran (Monitör) LCD 19"
Exper Marka Bilgisayar Kasası
Fiber Optik Spektrometre
Floresans Spektrometre
Fotoğraf Makinesi Çantası
Fujitsu Dizüstü Bilgisayar
Harici DVD Yazıcı
HP Çok Fonksiyonlu Yazıcı
HP Dizüstü Bilgisayar
İntergraph Marka Bilgisayar Kasası
Kablosuz Kontrol Cihazı
Kimyasal Saklama Dolabı
Klimalar
Memur Masası
Nem Tayin Cihaz ı
Oksijen Tüpü
Parlatma Makinası
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)
Renkli Lazer Yazıcı
Samsung Marka Tablet Bilgisayar
Sıvı Kromotografi Cihazı
Tavlama Fırınları
Yazı Tahtası
Yönsis Marka Bilgisayar Kasası
3
3
2
4
1
2
3
1
2
5
1
1
2
25
20
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
GIDA MÜH BÖLÜMÜ
Acer Marka Bilgisayar Kasası
Analitik Terazi
Apple Dizüstü Bilgisayar
APPLE Marka Tablet Bilgisayar
Cihaz Sehpası
Cips Test Cihazı
Diğer Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Döner Ocağı
Ekran (Monitör) LCD 17"
Ekran (Monitör) LCD 19"
Enzimler için Düşme Sayısını Tayin Cihazı
Etejer
Etüvler
Exper Marka Bilgisayar Kasası
Fermantasyon Kabini
Fırın
5
1
1
1
1
1
1
2
5
5
1
1
1
1
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Fritözler
Fujitsu-Siemens Marka Bilgisayar Kasası
Gaz Kromotografi Cihazları
Homojenizatörler
HP Dizüstü Bilgisayar
HP Lazer Yazıcı
HPLC Floresans Dedektörü
Klimalar
Manyetik Karıştırıcı
Masa Üstü Tarayıcı
Mayalandırma Cihazı
Membran Filtrasyon Sistemi
Memur Masası
Nem ve Yoğunluk Ölçme ve Kontrol Cihazı
Oki Lazer Yazıcı
Otoklavlar
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)
Reaktör
Saf Su Cihazı
Samsung Marka Tablet Bilgisayar
Soğutmalı Santrifüj (Isıtıcı)
Soğutmalı Su Banyosu
Tava Arabası
Termosifon
Tezgah Dolapları
Vakum Pompası
13
1
4
1
2
2
1
1
7
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Vortex
Yazı Tahtası
Yönsis Marka Bilgisayar Kasası
1
1
1
Adet
Adet
Adet
Fırın Tavaları
JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ
48 Kanal Sismik Cihazı
Acer Dizüstü Bilgisayar
Acer Marka Bilgisayar Kasası
Ahşap Dosya Dolabı
APPLE Marka Tablet Bilgisayar
Asus Dizüstü Bilgisayar
Binoküler Mikroskoplar
Büro Tipi Buzdolabı
Casper Marka Bilgisayar Kasası
Cep Bilgisayar Çantası
CMG/DCM Sismolojik Veri Toplama
İletişim Cihazları
Crea Bilgisayar Kasası
Diğer Ekran (Monitör) LCD
Diğer Sehpalar
Ekran (Monitör) LCD 17"
Ekran (Monitör) LCD 19"
Ekran (Monitör) LCD 23,5"
Etejer
Exper Marka Bilgisayar Kasası
GPS Cihazları
HP Lazer Yazıcı
Kanatlı Kesme Düzeneği
Klimalar
Makam Masası
Memur Masası
Misafir Koltukları
Otomatik Kompaktör
Permabilite Düzenek Sistemi
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)
Şef Tipi Çalışma Koltuğu
Tezgah Dolapları
Xerox Lazer Yazıcı
Yönsis Marka Bilgisayar Kasası
Yük Halkası
Zemin ve Kaya Öğütme Değirmeni
Zeminlerin Şişme Yoğunluğunu Ölçme Cihazı
1
1
8
2
1
2
1
5
1
1
1
1
2
3
1
6
8
1
3
3
2
1
1
3
1
2
2
1
6
1
5
1
1
1
1
1
2
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
KİMYA MÜH BÖLÜMÜ
Acer Marka Bilgisayar Kasası
9
Adet
Bekleme Koltukları
1
Adet
Crea Bilgisayar Kasası
1
Adet
Diğer Bilgisayar Kasası
1
Adet
Diğer Ekran (Monitör) CRT Tüplü
1
Adet
Dijital Gaz Akış Ölçer
2
Adet
Ekran (Monitör) LCD 17"
9
Adet
Ekran (Monitör) LCD 19"
4
Adet
Ekran (Monitör) LCD 20"
1
Adet
Ekran (Monitör) LED 22"
1
Adet
1
2
Adet
Adet
Elektro Spreyleme Sistemi
Exper Marka Bilgisayar Kasası
Fujitsu-Siemens Marka Bilgisayar
Kasası
1
Adet
Grafik Tablet
1
Adet
Hassas Terazi
1
Adet
HP Dizüstü Bilgisayar
1
3
Adet
Adet
HP Marka Bilgisayar Kasası
1
Adet
Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar
1
3
Adet
Adet
Kabin
1
Adet
Klimalar
6
Adet
Laminer Kabin
1
Adet
Liyofilizatör
1
Adet
No-Frost Buzdolabı
1
Adet
Ozon Jeneratörü
1
Adet
PH Metre
1
Adet
Sabit Telefon
1
Adet
Saf Su Cihazı
1
Adet
Samsung Marka Tablet Bilgisayar
3
Adet
Soğutmalı Santrifüj (Isıtıcı)
1
Adet
Soğutmalı Su Sirkülatörü
1
Adet
Sony Dizüstü Bilgisayar
1
Adet
Tarama Elektron Mikroskopları
1
Adet
Ultra Santrifüj
1
Adet
Ultrasonik Homojenizatör
1
Adet
Ultrasonik Yıkama Banyoları
1
Adet
Vakumlu Kaplama Cihazları
1
Adet
Homojenizatörler
Isıtıcı Tabla
FİNANSAL ALT YAPI
TOPLAM TEKNOLOJİK DONANIM
Projeksiyon
Cihazı 64
Yazıcı 181
Tepegöz 21
Tablet 15
Masaüstü
Dizüstü
Bilgisayar 203
Bilgisayar 620
Ekran 683
Kasasız
Pc 3
FİNANSAL ALT YAPI
FAKÜLTE HARCAMALARI
ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
Cihaz Bakım & Onarımı
Eğitim Donanımı
Bina Bakım & Onarımı Elektrik Malzemesi Alımı
GIDA MÜH BÖLÜMÜ
Elektrik Malzemesi
Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzeme
MÜDEK
Cihaz Bakım Onarım
Cihaz Alımı
Bina Bakım & Onarım
Elektrik Malzemesi Alımı
Büro Malzemesi Alımı
JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ
Laboratuvar Kimyasal & Sarf
Malzeme
Cihaz Alımı ve Bakım Onarımı
Bina Bakım Onarımı
Elektrik Malzemesi Alımı
JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı
MÜDEK
Cihaz Bakım & Onarımı
Mobilya
Bina Bakım & Onarımı
Elektrik Malzemesi Alımı
BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM :
346.155,00 TL
FİNANSAL ALT YAPI
DEKANLIK HARCAMALARI
Doğalgaz Giderleri
Su Giderleri (Gıda Müh. Bölümü)
Damacana Su Giderleri
Kırtasiye Sarf Malzemeleri
Kimyasal ve Gaz
Elektrik Malzemesi
Temizlik Malzemesi Giderleri
Telefon Giderleri
Teknik Gezi Giderleri
Cihaz Bakım ve Onarım
Bilgisayar Bakım ve Onarım
Büro Malzemesi Alımı
Cihaz Alımı
Bina Bakım ve Onarım
MÜDEK
GENEL TOPLAM :
551.250,00
10.000,00
1.987,00
53.813,00
57.913,00
21.938,00
9.619,00
29.043,00
18.887,00
56.654,00
6.201,00
16.846,00
39.200,00
139.659,00
7.744,00
1.020.754,00 TL
BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM: 346.155,00 TL
FİNANSAL ALT YAPI
15 Haziran 2011 – 15 Haziran 2012
Tarihleri Arasında Fakülte Bütçesinden Yapılan
Maddi Destek
Yurtiçi Yolluk & Yevmiye Desteği
60 Destek
Yurtdışı Yolluk & Yevmiye Desteği
21 Destek
Yurtiçi Katılım Ücreti Desteği
26 Destek
19.813,24
36.864,72
7.490,79
Yurtdışı Katılım Ücreti Desteği
TOPLAM:
1 Destek
108 Destek
(86 Yurtiçi – 34 Yurtdışı)
64.168,75 TL
FİNANSAL ALT YAPI
2011 YILI ONAYLANAN BÜTÇE
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI (Elektrik, su,
doğalgaz, kimyasal malzeme, kırtasiye alımı,
2012 YILI ONAYLANAN BÜTÇE
557.002
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI (Elektrik, su,
doğalgaz, kimyasal malzeme, kırtasiye alımı,
557.000
YOLLUKLAR (Yurtiçi-Yurtdışı)
61.931
YOLLUKLAR (Yurtiçi-Yurtdışı)
53.000
HİZMET ALIMLARI (Telefon, taşıt
71.185
HİZMET ALIMLARI (Telefon, taşıt kiralama,
71.200
kiralama, kurs ve katılım ücretleri)
kurs ve katılım ücretleri)
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ (Büro, makine ve tefrişat
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ (Büro, makine ve tefrişat alımları,
70.000
alımları, cihaz bakım-onarım)
cihaz bakım-onarım)
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ (Bina bakım -
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ (Bina bakım -
65.000
onarım)
67.100
60.300
onarım)
TOPLAM
825.118
TOPLAM
808.600
FİNANSAL ALT YAPI
Fakültemizden Yolluk & Maddi Destek Alan Bölümler
YURT İÇİ
Bölümler
Kişi
BM
0
EM
FM
GM
JFM
JM
KM
TOPLAM
YURT DIŞI
TUTAR (TL)
Kişi
0
0
TOPLAM
TUTAR (TL)
TUTAR (TL)
0
Kendi Projeleri
kanalıyla
5
1.090,00
4
8.700,00
9.790,00
8
3.194,19
3
4.521,44
7.715,63
17
4.758,33
1
1.424,00
6.182,33
9
3.578,67
3
5.810,76
9.389,43
12
3.877,53
5
7.416,43
11.293,96
9
3.314,52
5
8.992,09
12.306,61
60
19.813,24
21
36.864,72
56.677,96
FİZİKSEL – SOSYAL – KÜLTÜREL – SANATSAL ALT YAPI İLE EĞİTİM VE ÇALIŞMA
ORTAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİ
Yapılan Onarımlar
√ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Z.08 ve Z.09 nolu odaların boyanma işlemi tamamlandı.
√ Fizik Mühendisliği Bölümündeki temizlik elemanları için oda hazırlandı elektrik işleri tamamlandı. Oda kullanıma hazır
hale getirildi.
√ Fizik Mühendisliği giriş kattaki 1 adet oda boyması işlemi yapılmıştır. Temizlik şirket elemanları boyattırılan odaya
taşındı.
√ Gıda Mühendisliğine gidilerek oradaki yapılması gereken laboratuarlardaki işler kontrol edildi , Rektörlük teknik işlere
onarım için yazı yazıldı. Ekmek araştırma laboratuvarı altyapısına destek olundu. Bir öğrenci laboratuvarı iyileştirildi.
√ Elektronik Mühendisliği bayanlar tuvaletindeki arızalı sifon yenisiyle değiştirildi
√ Fizik Mühendisliğinden istenen 4 adet isimlik yaptırılarak sahiplerine teslim edildi
√ Elektronik Mühendisliğinin kırılan panosunun camı yenisiyle değiştirildi
√ Kimya Mühendisliğindeki çatıdan akan yağmur suyu için çatıdaki ondulinler değiştirildi açık yerlere çekomastik
çekilerek su akıntısı durduruldu
√ Jeoloji Mühendisliğinin elektrik panosunun bulunduğu odanın kapısı kilidi ve kapısı kırılmıştır. Marangozhanede kapı
onarıldı ve kildi yenisiyle değiştirildi.
√ Gıda Mühendisliğinin talep ettiği laboratuarlardaki onarım işleri için Rektörlüğe üst yazıyla bildirildi teknik ekip istendi
√ Gıda Mühendisliğine 5.000TL’lik su avansı açıldı ve su alınarak su kartı teslim edildi.
√ Bölümlerimizdeki boyanması gereken kirli duvarların periyodik olarak boyanma işlemleri devam ediyor
Özgüvenimiz ve çalışma azmimiz var.
Görüşleriniz , eleştirileriniz ve önerileriniz bizim
için çok önemli !
Bize verdiğiniz destek için
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ
Akademik Genel Kurul, 27 Haziran 2012

similar documents