Slide 1

Report
‫به نام خدا‬
‫کار گروهی‪ :‬گروه ‪4‬‬
‫موضوع‪ :‬بررسی تاثیر جهانی شدن بر توسعه کشور ها‬
‫سرگروه‪ :‬مجتبی ریاحی‬
‫اعضای گروه ‪:‬عاقلی– جعفری– فوالدی‪ -‬قویدل‪ -‬رحیمی‬
‫‪ -1 ‬تعریف توسعه اقتصادی ‪:‬‬
‫‪ ‬عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتهاي تولیدي‬
‫اعم از ظرفیتهاي فیزیكي‪ ،‬انساني و اجتماعي‬
‫‪ -2‬اهداف توسعه اقتصادی‪:‬‬
‫‪ -1‬افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشهكني فقر)‬
‫‪ -2‬ایجاد اشتغال‪ ،‬كه هر دوي این اهداف در راستاي عدالت‬
‫اجتماعي است‪.‬‬
‫در كشورهاي توسعهیافته‪ ،‬هدف اصلي افزایش رفاه و‬
‫امكانات مردم است در حالیكه در كشورهاي عقبمانده‪ ،‬بیشتر‬
‫ریشهكني فقر و افزایش عدالت اجتماعي مدنظر است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬شاخصهاي توسعه اقتصادي‬
‫‪ -1‬شاخص درآمد سرانه‬
‫‪ -2‬شاخص برابري قدرت خرید (‪) PPP‬‬
‫‪ -3‬شاخص درآمد پایدار (‪)SSI ،GNA‬‬
‫‪ -4‬شاخصهاي تركیبي توسعه‬
‫‪ -5‬شاخص توسعه انساني (‪)HDI‬‬
‫‪ -4‬استراتژيهاي مختلف توسعه اقتصادي ‪:‬‬
‫‪-1‬استراتژي پولي‬
‫‪ -2‬استراتژي اقتصاد باز‬
‫‪ -3‬استراتژي صنعتيشدن‬
‫‪ -4‬استراتژي انقالب سبز‬
‫‪ . -5‬استراتژي توزیع مجدد‬
‫‪ -6‬استراتژي سوسیالیستي توسعه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬پیامد های توسعه اقتصادی‬
‫توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه‬
‫است‪.‬‬
‫تعدادی از این تغییرات عبارتاند از‪:‬‬
‫افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی‪.‬‬
‫افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی† ‪.‬‬
‫افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه‬
‫افزایش اشتغال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-6‬مقدمه ای بر جهانی شدن‪:‬‬
‫واژه جهانی ( ‪(global‬بیش از چهار صد سال قدمت دارد‪.‬‬
‫کلماتی ‪ Globalization – Globalize- Globalizin‬از‬
‫حدود سال ‪ 1960‬رواج پیدا کرد‪.‬‬
‫فرهنگ وبستر نخستين فرهنگي بود كه تعاريفي براي واژه هاي‬
‫‪ globalization, globalism‬در سال ‪ 1961‬ارائه داد‬
‫‪.‬‬
‫واژه ‪ globalization‬تا اواسط دهه ‪ 1980‬از اعتبار علمي چنداني‬
‫برخوردار نبود ولي از آن به بعد كاربرد اين مفهوم كامال" جهاني شده‬
‫است‪.‬‬
‫نخستين مقاله جامعه شناس ي با عنوان جهاني شدن در سال ‪1985‬‬
‫توسط رونالد رابرتسون نوشته شده است‪.‬‬
‫‪-7 ‬برخی از تعاریف جهانی شدن‬
‫‪ ‬رابرتسون = كوچك شدن جهان‪ ،‬تشدید آگاهي درباره جهان به عنوان یك‬
‫كل ‪ ،‬وابستگي متقابل و واقعي جهاني و آگاهي از این یكپارچگي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گیدنز= جهاني شدن نتیجه مستقیم نوسازي است‪ .‬تسهیل تعامالت اجتماعي و‬
‫نتیجه پیوند امور محلي به امور جهاني‬
‫هاروي= تراكم زمان و مكان (كوتاه شدن زمان و كوچك شدن مكان) و تبدیل‬
‫جهان به یك میدان واحد‬
‫بك = زندگي در جامعه ریسكي‪ ،‬مهار ریسكها مستلزم همكاري در سطح‬
‫جهاني است‬
‫آلبرو= دگرگوني گسترده بدر جهان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫امین = جهاني شدن واقعیتي مثبت و پیشرفتي تاریخي‬
‫است‪ ،‬باید ویژگیهاي انسانیرا به آن داد و با مشاركت فعال‬
‫در آن شرایط جهاني شدن را اصالح‬
‫اسكلیر= عملكردهاي فراملي توسط بازیگران غیردولتي‬
‫در فراسوي مرزها در سه حوزه اقتصادي‪ ،‬سیاسي و‬
‫فرهنگي‪-‬ایدئولوژیك‬
‫مارتین خور= جهاني شدن یعني همان واژه قدیمي‬
‫“استعمار”‬
‫كاكس = بین المللي شدن تولید‪ ،‬تقسیم كار جدید بین‬
‫المللي‪ ،‬جنبش مهاجرت از جنوب به شمال‪ ،‬فضاي جدید‬
‫رقابتي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-8‬سه دیدگاه نظری در باره جهانی شدن‬
‫رئالیسم‪ :‬جهاني شدن چیزي فراتر از نظام سیاسي بین‬
‫المللي دولتها نیست‪.‬‬
‫لیبرالیسم ‪ :‬جهاني شدن محصول نهایي یك روند بسیار‬
‫طوالني در سیاست جهاني است كه بجز دولتها‬
‫بازیگران دیگر نیز در آن حضور دارند‪.‬‬
‫نظام جهاني ‪ :‬جهاني شدن آخرین مرحله در توسعه و‬
‫تكوین سرمایه داري بین المللي است‪.‬‬
‫‪-9 ‬برخی از روند های جهانی شدن‬
‫‪ -1 ‬افزایش مبادالت كاالیي‪-‬افزایش اعضاي‪ WTO‬به بیش از ‪ 140‬كشور‬
‫‪ -2 ‬گسترش ‪ FDI‬با نرخ رشد سه برابر رشد صادرات و تولید ناخالص‬
‫داخلي جهان (‪ FDI‬به موتور توسعه تبدیل شده است)‬
‫‪ -3 ‬گسترش روزافزون مبادالت مالي در سطح جهان‬
‫‪-1‬گردش پول در سطح بي سابقه‬
‫‪ -2 ‬میزان سهام و اوراق بهادار در یكي از بورسهاي بزرگ جهان به اندازه‬
‫كل تولید كره زمین است(متجاوزاز ‪ 30000‬میلیارد دالر)‬
‫‪ -4 ‬فروپاشي نظام سوسیالیسي ونظام دوقطبي و تغییر در تخصیص منابع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬رشد فعالیت ‪TNCs‬‬
‫(‪ %70‬تجارت جهاني و‪ %80‬گردش مالي در‬
‫سطح جهان و در عین حال رشد ‪(NGOs‬‬
‫‪ -6‬رشد سریع تكنولوژي و بویژه تكنولوژي اطالعاتي و‬
‫ارتباطي‪ ،‬پدیده اي كامال” جدید با تاثیر شدید در تمام‬
‫حوزه هاي اقتصادي سیاسي و فرهنگي كه در كنترل‬
‫هیچكس نیست‪.‬‬
‫‪ -7‬تغییرات ژرف در نظام مفهوومي‪ ،‬ادراكوي‪ ،‬اسوتراتژیك‬
‫و ساختاري جهان (منسوخ شدن مفاهیم گذشوته‪ ،‬ظهوور یوك‬
‫نظام اندیشه جدید و یك نظام هنجاري وادراكي جدید)‬
‫‪-10 ‬برخي از آثار و پیامدهاي جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه‬
‫‪ -1 ‬تغییر جهت سیاست هاي اقتصاد ملي و بین المللي به سوي اقتصاد بازار‬
‫طي دهه ‪ 70‬و ‪ 80‬و كاهش نقش دولت در اقتصاد‪ ،‬توسعه صادرات‬
‫‪ -2 ‬كاهش اساسي در میزان تعرفه كشورها (هند ‪ 82‬به‪ ،30‬برزیل ‪ 25‬به‬
‫‪ ،12‬چین ‪ 43‬به ‪)18‬‬
‫‪ -3 ‬تشویق روندمقررات زدایي از بازارهاي مالي دركشورهاي درحال توسعه‬
‫ازسوي نهادهاي بین المللي وتغییررژیم هاي مقرراتي در اكثر كشورها‬
‫‪ -4‬گشایش كامل بازارهاي مالي در كشورهایي مانند آرژانتین‪ ،‬مكزیك‪ ،‬تایلند‬
‫و ‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬حركت از اقتصاد سوسیالیستي به سوي نطام اقتصاد‬
‫بازار (بلوك شرق سابق)‬
‫‪ -6‬افزایش درآمد بیش از یك میلیارد نفر از مردم جهان‬
‫‪ -7‬وجود یك فرایند دیالكتیكي ‪ :‬افزایش فرصت ها براي‬
‫كاستن از میزان فقر مطلق به همراه افزایش دامنه‬
‫نابرابري ها‬
‫‪ -8‬شكاف عمیق تر بین ثروتمندان و فقرا در جهان‬
‫‪ -9‬تقسیم كشورها به دو دسته برندگان و بازندگان در اثر‬
‫یكپارچگي اقتصادي‬
‫‪ -10‬ارتباط بحران در كشورهاي آسیاي شرقي با جریان‬
‫هاي كوتاه مدت سرمایه‬
‫‪ -11 ‬آثار جهاني شدن از نظر گید نر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬واقعیت اقتصاد جهاني‬
‫‪ -2‬انقالب و جهاني شدن ارتباطات‬
‫‪ -3‬مسائل جهاني زیست محیطي‬
‫‪ -4‬بازپروري و احیاء دوباره فرهنگهاي محلي و‬
‫ناسیونالیسم‬
‫‪ -5‬جهاني شدن علم و فناوري‬
‫‪ -6‬تحول در سطح زندگي روزمره و هویتهاي فردي‬
‫‪ -12 ‬معرفي شاخص‪ ،‬زیر شاخص ها و متغیرهاي جهاني شدن‬
‫‪ ‬شاخص جهاني شدن‪ ،‬مطالعه سالیانهاي است که میزان ارتباطات‬
‫جهاني پرجمعیت ترین ملل دنیا را ارزیابي مي کند‪ .‬از نظر این‬
‫شاخص باوجود بي ثباتي هاي سیاسي و اقتصادي موجود‪،‬‬
‫جهاني شدن به توسعه خود در سراسر دنیا ادامه مي دهد اما سیر‬
‫حرکت آن در میان ملل مختلف متفاوت است و هدف این‬
‫شاخص این است که درجه جهاني شدن کشورهاي مختلف جهان‬
‫را با توجه به اوضاع سیاسي و اقتصادي آنها مورد ارزیابي‬
‫قرار دهد‪.‬‬
‫‪ -13 ‬معرفي شاخص‪ ،‬زیر شاخص ها و متغیرهاي جهاني‬
‫شدن‬
‫‪ ‬شاخص جهاني شدن ‪ 72‬کشور را‪ ،‬که نماینده ‪ 87‬درصد جمعیت جهان و ‪97‬‬
‫درصد از تولید ناخالص داخلي سراسر دنیا هستند‪ ،‬بر اساس ‪ 12‬متغیر که به چهار‬
‫حوزه تقسیم مي شوند‪ ،‬رتبه بندي مي کند‪.‬‬
‫‪ ‬این چهار حوزه‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬یکپارچگي اقتصادي‪ ،‬ارتباطات فردي‪ ،‬ارتباطات‬
‫تکنولوژیک و تعهدات سیاسي‪.‬‬
‫‪ ‬هر یک از این حوزه ها با تعدادي متغیر مشخص شده اند‬
‫که از این متغیرها براي اندازه گیري هر حوزه‪ ،‬استفاده‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪-1 ‬شاخص یکپارچگي اقتصادي را با متغیرهاي تجارت و‬
‫سرمایه گذاري مستقیم خارجي به صورت کمي بیان‬
‫ميکند‪.‬‬
‫‪-2 ‬ارتباطات فردي با مالحظه توریسم و سفرهاي خارجي‪،‬‬
‫ترافیک تلفن هاي بین المللي و مبادالت پولي برون مرزي‬
‫ترسیم مي شود‪.‬‬
‫‪-3 ‬ارتباطات تکنولوژیکي با شمارش تعداد کاربران‬
‫اینترنت‪ ،‬تعداد میزبانان اینترنت ونیز تعداد سرورهاي‬
‫امن سنجیده مي شود‪.‬‬
‫‪ -4‬تعهدات سیاسي ‪:‬‬
‫با میزان عضویت در سازمان هاي بین المللي و تعداد‬
‫معاهدات بین المللي (که هر کشور به امضا ميرساند)‪،‬‬
‫همچنین مشارکت هاي مالي و نیروي انساني در ماموریت‬
‫هاي حفاظت از صلح سازمان ملل و میزان مبادالت پولي‬
‫دولت محاسبه مي شود‪.‬‬
‫‪ -14‬رتبه ایران در این طبقه بندی‪:‬‬
‫‪ ‬همان گونه که گفته شد‪ ،‬ایران در میان ‪ 72‬کشور منتخب در سال ‪ 2007‬آخرین رتبه را‬
‫داراست‪ .‬در سال ‪ 2006‬نیز ایران در جایگاه آخر قرار داشت‪.‬‬
‫‪ ‬به دلیل عدم وجود ثبات سیاسي در ایران‪ ،‬این کشور قادر به جذب سرمایهگذار خارجي‬
‫نیست‪ ،‬بنابراین از نظر سرمایهگذاري مستقیم خارجي‪ ،‬ایران آخرین رتبه را در میان ‪72‬‬
‫کشور منتخب داراست (سال ‪.)2007‬‬
‫‪ ‬اقتصاد ایران به دلیل تحریمهاي ایاالت متحده و عدم اطمینان سرمایه گذاران‪ ،‬حركتي كند‬
‫دارد‪ .‬از نظر تجارت کلي (واردات و صادرات کاال و خدمات‪ ،‬اعتبارات و خدمات) رتبه‬
‫ایران ‪ 55‬است‪.‬‬
‫‪ ‬ایران از نظر تعداد معاهدههاي مصوب بین المللي رتبه ‪ 68‬را دارد (سال ‪.)2005‬‬
‫‪ ‬ایران از منظر مشارکت مالي در برنامههاي حافظ صلح‪ ،‬داراي رتبه ‪ 56‬است (سال‬
‫‪ .)2005‬و از بابت مشارکتهاي نیروي انساني در این امر رتبه ایران ‪ 60‬است(سال‬
‫‪.)2005‬‬
‫‪ ‬از نظر عضویت در سازمانهاي بینالمللي هم ایران داراي رتبه ‪ 66‬است (سال ‪.)2007‬‬
‫‪ ‬رتبه ورود توریست به ایران طبق آمار ‪ 54‬است( سال ‪.)2005‬‬
‫‪ ‬رتبه ایران از نظر سرانه ترافیک تلفنهاي بین المللي ‪ 66‬است (سال ‪.)2005‬‬
‫‪ ‬از نظر تعداد کاربران اینترنت ایران داراي رتبه ‪ 25‬در میان ‪ 72‬کشور جهان است (سال‬
‫‪.)2006‬‬
‫‪ -15 ‬جایگاه ایران از نظز شاخصهای جهانی شدن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اقتصادی رتبه ‪65‬‬
‫فردی رتبه ‪72‬‬
‫تکنولوژیکی رتبه ‪54‬‬
‫سیاسی رتبه ‪70‬‬
‫با تشکر از همراهی شما‬

similar documents