GI*I THI*U V* L*P TRÌNH ASP.NET

Report
Bài 4:
MASTER PAGE
4.1 Master page
4.2 Nested master-pages
4.3 Themes và skin
4.1 Master page




Ví dụ
Khái niệm
Thiết kế
Demo
Ví dụ

http://hn.24h.com.vn/

http://hui.edu.vn/QuangNgai/
Khái niệm


Master Page cho phép bạn bố trí layout của
ứng dụng một cách phù hợp
Tổ chức thực hiện:
 xây dựng Master Page
 xây dựng các trang nội dung
Thiết kế


Cấu trúc:
 Header section (Tiêu đề trang)
 Navigation (Menu - )
 Footer section
Cách tạo:
 Add trang *.master (Viết code hoặc dùng
Design + Code)
 Add trang.aspx
Demo 1

Sử dụng demo mặc định
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<asp:ContentPlaceHolder id="HeadContent" runat="server">
</asp:ContentPlaceHolder>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<h1> Chào mừng bạn đến với chúng tôi! Head</h1>
<asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server">
</asp:ContentPlaceHolder>
vị trí một số thông tin footer
</form>
<asp:ContentPlaceHolder ID="FooterContent" runat="server" >
</asp:ContentPlaceHolder>
</body>
</html>
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
</asp:Content>
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
<h2>
Welcome to ASP.NET!
</h2>
</asp:Content>
<asp:Content ID="FootContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="FooterContent" >
</asp:Content>
Demo 2
4.2 Nested master-pages



Khái niệm
Thiết kế
Demo
Khái niệm


Sử dụng trang chủ là một trong những tính
năng nổi tiếng trong ASP.NET 2.0 trở lên
Sử dụng trang chủ lồng nhau, chúng ta có thể
làm cho trang web trông linh hoạt hơn
Content Page
Nested Master Page
Master Page
Thiết kế


Bước 1: Hãy làm cho một trang Master Page
Bước 2: Tạo một trang Nested Master – Page
MasterPageFile="~/MasterPage_Cha.master"

Bước 3: Tạo một trang Content
MasterPageFile="~/MasterPage_Con.master"
Demo
4.2 Theme và skin


Theme
Skin
Theme


Là một bộ sưu tập các thiết lập cho phép bạn
xác định giao diện và điều khiển của trang
Mỗi folder themes chỉ chứa các phần tử của
themes gồm:



Một file skin đơn
Tập tin CSS
Images
Các bước thực hiện



Bước 1: Tạo các folder
Bước 2: Tạo file css
Bước 3: Add ảnh
Bước 1
R_Click
Add ASP.NET folder
Theme
Bước 2: Tạo File css
R_Click vào folder cần thêm file  Chọn Add Existing Item
...  Chọn Style Sheet  Đặt tên  Soạn nội dung
Hiệu chỉnh file css
Bước 3: Add file ảnh
Áp dụng Theme vào ASP.NET

Chỉ áp dụng cho 1 trang:
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" Theme="Theme1" %>

Áp dụng cho toàn website: (web.config)
<configuration>
<system.web>
<compilation debug="true" targetFramework="4.0"/>
<pages theme="them1"></pages>
</system.web>
</configuration>
Áp dụng Theme vào ASP.NET

Loại bỏ Theme cho 1 server control:
Bên trong tag server control, ta dùng thuộc tính
EnableTheming=“false”

Loại bỏ Theme cho 1 trang:
<%@ Page Language="C#" EnableTheming="false" %>
Skin



Skin cho phép bạn thay đổi một số thuộc tính
của các Controls trong asp.net.
Trong Skin có thể sử dụng các css cùng
Themes
Một Theme có thể chứa 1 hoặc nhiều Skin
Tạo Skin


R_Click vào folder Add_Themes  Chọn Add
Existing Item ...  Chọn Skin file  Đặt tên 
Soạn nội dung:
<asp:Label Runat="server" ForeColor="#004000"
Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small"/>
<asp:Label runat="server" ForeColor="#585880"
Font-Size="0.9em" Font-Names="Verdana" SkinID="LabelHeader" />
<asp:Textbox Runat="server" ForeColor="#004000"
Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small"
BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px"/>
<asp:Button Runat="server" ForeColor="#004000"
Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small"
BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" BorderColor="#00400"/>
Áp dụng Skin

Đưa Skin vào 1 trang:
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" Theme="SkinFile" %>

Đưa Skin vào tag:
<asp:Label Text="Foot" runat="server" SkinID="LabelHeader" />

similar documents