U*ITELÉ U*ITEL*

Report
UČITELÉ UČITELŮ
PRVOUK 15 – PEDAGOGIKA IV
UČITELÉ UČITELŮ
KATEDRA PEDAGOGIKY FF UK
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Doc. PhDr. Jaroslav Koťa
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
UČITELÉ UČITELŮ
OBECNÉ ZAMĚŘENÍ TÝMU
Různá pojetí vysokoškolské přípravy učitelů a jejich odraz
1. v reflexi učitelů o jejich profesní identitě,
2. v pojetí vztahu teorie a praxe v práci učitelů budoucích
učitelů
3. v praxi učitelského vzdělávání a
4. ve vztahu k různým typům teorie u studentů učitelství
UČITELÉ UČITELŮ
ROZVÍJENÉ VĚDNÍ OBLASTI
Vysokoškolská pedagogika, didaktika, teorie, filosofie
a sociologie výchovy, profesní etika
•
•
•
•
BADATELSKÉ VÝSTUPY SMĚŘUJÍ DO OBLASTÍ
rozvíjení teorie školy, učitelské profese, včetně metodologie
jejich výzkumu
filosofie a teorie výchovy, didaktiky filosofie
etických předpokladů výkonu učitelské profese
teorie implicitních pedagogických znalostí
Výstupy budou publikovány v monografiích, recenzovaných
pedagogických časopisech, kolektivní monografii a prezentovány
na konferencích.
UČITELÉ UČITELŮ
SPECIFIKACE VÝZKUMNÝCH TÉMAT V RÁMCI
BADATELSKÝCH OBLASTÍ
• Jaké jsou charakteristiky diskursu(ů), v němž (nichž) se ustavily
klíčové pojmy nových vzdělávacích koncepcí (reforma, kompetence,
teorie, praxe a jejich vzájemný vztah, celoživotní učení atd.)?
• Jak dnes vypadá ideální typ učitele a jak s tímto konstruktem pracují
vzdělavatelé učitelů?
• Ubírá se osobní vývoj učitele učitelů směrem k prohlubování
předávané teorie, či spíše k rozkladu teoretické základny a k jejímu
nahrazení řadou praktických aktivit, cvičení a výcviků?
• Jaká je koncepce a naplňování „kompetenční pedagogiky“ v přípravě
učitelů filosofie a společenských věd?
• Jaké jsou představy akademiků o smyslu a obsahu eticky
kompetentního jednání a jeho místě v rozvíjení akademické kultury?
UČITELÉ UČITELŮ
STAV POZNÁNÍ
(1) Teorie, filosofie a sociologie výchovy.
•
Pro porozumění jakékoli problematice je naprosto zásadním předpokladem zkoumat její ideový
a společenský kontext. To vyžaduje porozumění širším pojmovým souvislostem problému.
•
Filosoficko-sociologický kontext tématizace problému formace vzdělavatelů tvoří v našem
jazykovém prostředí práce orientované především fenomenologicky (Palouš, Hogenová)
a hermeneuticky (Pelcová).
•
Rádi bychom rozšířili v české filosofii výchovy působící spektrum inspirací pro promýšlení otázek
spojených se vzděláváním učitelů, navazujeme proto i na francouzské mimofenomenologické
zdroje, zejm. na Bachelarda (La formation de l’esprit scientifique. Paris: Vrin, 1999.), Morina (La
tête bien faite – repenser la réforme – réformer la pensée. Paris: Seuil, 1999.), Reboula (Le
langage de l’éducation. Paris: PUF, 1984.) a Fabra (např. Penser la formation. Paris: PUF, 1994.
Philosophie et pédagogie du problème. Vrin, 2009.) aj.
•
vycházet chceme také z kritické analýzy soudobých reformních vzdělávacích koncepcí (zejm.
Liessmann, Teorie nevzdělanosti, 2008; též např. Koťa, J. Traktát o vybraných problémech teorie
a praxe v oblasti pedagogických věd. Ped. Orientace 22(3), 2012).
UČITELÉ UČITELŮ
Problémy spjaté se vzděláváním učitelů jsou v soudobé filosofii
výchovy tématizovány takto:
• nereflektované podřizování významu teorie požadavkům praxe
• rostoucí tlak na jednoznačnou
aplikovatelnost poznatků
(často
prvoplánovou)
• jednostranně expertní či technokratické pojetí vzdělavatelů
• jednostranné zdůrazňování profesní specializace jako příčina
mizení ideálu komplexního poznání
• nevyjasněný vztah mezi pojmy výchovy a vzdělávání
UČITELÉ UČITELŮ
(2) Vysokoškolská pedagogika, Oblast výukových strategií v učitelském
vzdělávání.
• Didaktika učitelského vzdělávání není jako ucelená disciplína nijak
rozvinuta (Korthagen), ale existuje možnost navazovat na některé poznatky z
VŠ didaktiky obecně – zahraniční (Biggs&Tang, Exley&Dennick, Ramsden,
Smith&Johnson, Pokryvčáková) a naší (Kotásek, Vašutová, + některé
disertační práce o výuce na VŠ).
• K „portrétu vzdělavatelů učitelů“ a k otázce jejich volby a hodnocení
výukových strategií (ve vztahu k teorii + praxi) empirický výzkum chybí.
Metodologicky se lze opřít např. o výzkum učitelských přesvědčení u nás
(Spilková&Straková), počínající výzkum o učiteli na VŠ jako modelu pro
studenty učitelství (Bartlová, Kasíková), o výzkum role akčního výzkumu při
úpravě učitelského vzdělávání (Hui&Grossmann) a o výzkum mezinárodní
asociace pro učitelské vzdělávání (ATEE), kde lze upravit např. již hotovou
strukturu pro rozhovor se vzdělavateli učitelů.
UČITELÉ UČITELŮ
•
K tématu učitelů praktiků přecházejících z nižších stupňů škol na školy vysoké (do
pozice kmenového vyučujícího) a k otázce, jak se vyrovnávají s problematikou vztahu
teorie a praxe, jsme zatím nenarazili na žádné studie.
•
Tématicky „nejblíže“ jsou tedy texty o cvičných učitelích požadující (obecně vzato)
strukturovanou pozornost této pozici. (Např. JANÍK, T. (ed.) Úloha fakultního
cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Brno:
Masarykova univerzita, 2002.)
•
Dále se lze opřít o výsledky bádání v oblastech subjektivních a implicitních
pedagogických teorií a znalostí (např. JANÍK, T. Subjektivní teorie učitelů a možnosti
jejich výzkumu. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční
mezinárodní konference ČAPV.: Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: PdF MU, 2003.;
STUCHLÍKOVÁ, I. Psychologické aspekty vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ In
JANDOVÁ R. (Ed.) Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání.
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005, s. 14– 19.;
ŠVEC, V. Implicitní pedagogické znalosti – východiska a možnosti jejich zkoumání. In
Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: 11. výroční mezinárodní
konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: PdF MU, 2003.)
UČITELÉ UČITELŮ
(3) Profesní etika
• Ačkoli je význam etické dimenze učitelské profese zjevný, v oblasti
vysokoškolského vzdělávání budoucích učitelů není dostatečně zkoumán.
Výjimkou jsou příspěvky věnované citační etice (Spousta) a sexuálnímu
obtěžování ve vysokoškolském prostředí (Šaldová, Tupá, Vohlídalová).
• Problémy etiky akademických povolání za léta 2009-2011 jsou shrnuty v
Bilanční a hodnotící zprávě o činnosti Rady vysokých škol (2011, online).
• Úvahy o etice vzdělavatelů učitelů lze opřít o poznatky z výzkumu
představ akademiků o vlastní etické kompetenci (viz např. Hirsch, 2010,
výzk. zpráva), tématizovat ji v horizontu zjištění stavu české pedagogické
akademické obce (např. Walterová) a v souvislosti se zpracovaným
konceptem akademické kultury (Vašutová).
UČITELÉ UČITELŮ
• Dále je užitečné čerpat ze studií o profesionalizaci vzdělavatelů
vzdělavatelů (Koťa, Štech, Tollingerová, Vašutová, Helus, Evans, Milana,
Skrypnyk), neboť profesní etika je klíčovým aspektem profesionality.
• Hlubší zázemí pro pochopení etické dimenze učitelské profese pak
nabízejí studie z oblasti pedagogické antropologie, (Pelcová) a profesní
etiky učitelství (Dorotíková, Lorenzová a kol.).
• Za užitečné považujeme chápat vysokoškolského učitele také jako
reflektujícího praktika schopného realizovat akční výzkum (Hrabal,
Pavelková, Chvál, Vašutová, Píšová, Janík, Slavík, Najvar a kol.) a využít
poznatků empirických výzkumů ohledně tvorby profesní identity učitelů
(Švaříček).
UČITELÉ UČITELŮ
DLOUHODOBÉ CÍLE (DO R. 2016)
• analyzovat širší ideové, pojmové a diskursivní souvislosti vytvářející
předpoklady soudobých diskusí o učitelském vzdělání (zejm. v
argumentační rovině oceňování formativního významu teorie a praxe)
• zkoumat různé typy pedagogického diskursu a způsoby, jimiž
vytvářejí a strukturují edukační praxi
• analyzovat vztah (rozpory) akademického a kompetenčního pojetí
učitelského vzdělávání
• zkoumat vztah vzdělavatelů budoucích učitelů k výše uvedeným
pojetím vzdělávání
• charakterizovat tato pojetí ve vztahu k otázce významu teorií v
učitelském studiu na vysoké škole (význam „velké teorie“ versus
teorie k jednání)
UČITELÉ UČITELŮ
DLOUHODOBÉ CÍLE (DO R. 2016)
• sledovat možné proměny vztahu vzdělavatelů a studentů učitelství
k teoriím podle oborového zaměření (filosofie, edukační drama)
• sledovat tyto možné proměny v souvislosti s charakteristikou
profesní dráhy vzdělavatelů učitelů (těch, kteří přicházejí z praxe vs.
ti ostatní)
• zkoumat důsledky tohoto vztahu k teorii - strategie výuky v tom či
onom pojetí
• analyzovat klíčové otázky akademické etiky s důrazem na roli
profesních postojů a etického jednání ve výuce budoucích učitelů
• zkoumat představy akademiků o smyslu a obsahu eticky
kompetentního jednání a jeho místě v rozvíjení akademické kultury
UČITELÉ UČITELŮ
VÝSTUPY (CÍLE) PRO ROK 2013
KONFERENCE
• konference Učitelé učitelů k problematice (zima 2013/2014):
smyslem konference je prodiskutovat konkrétní výzkumné
strategie pro další dva roky a prezentovat již dosažené
výsledky v oblasti teorie a přípravy výzkumu.
• doktorandská konference k problematice výuky filosofie
(podzim 2013): smyslem konference je otevřít diskusi
o problémech spojených s výukou filosofie a o možnostech,
které pro výuku filosofie nabízí kurikulum vycházející z pojmu
kompetence
UČITELÉ UČITELŮ
PUBLIKACE PRO ROK 2013
Monografie:
•
STROUHAL, M. Teorie výchovy. Praha: Grada, 2013 (květen-červen).
•
VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada, 2013 (květen).
Studie:
•
KASÍKOVÁ, H. Zkušenostní učení v příběhovém dramatu a učitelské vzdělávání. In
Zkušenostní a reflektivní učení. Brno: FF MU, 2013.
•
KOŤA, J. Filosofické, sociologické a psychologické aspekty výchovy. In JEDLIČKA,
R. (ed.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy.
•
KOŤA, J. Diskurs o profesionalizaci učitelů v postmoderní době.
•
LORENZOVÁ, J. K epistemologickým východiskům narativní metafory: jiný pohled
na patologii rodiny. V tisku (vyjde ve sborníku z konference Socialia 2012, Univerzita
Hradec Králové)
%
UČITELÉ UČITELŮ
PUBLIKACE PRO ROK 2013
•
LORENZOVÁ, J. Ústavní péče jako objekt sociálních reforem. Vyjde v monografii
Tradice a perspektivy ústavní péče. Univerzita Pardubice.
•
STROUHAL, M. K soudobým aspektům teorií celoživotního učení aneb jsou naše
pojmy učení a vzdělání dostatečně komplexní? Příspěvek na konferenci Koncepce
vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Liberec: TUL, 2013.
•
STROUHAL, M. Tertium datur: teorie výchovy jako oblast průniku filosofie a vědy.
In JEDLIČKA, R. (ed.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy.
•
VALENTA, J. Edukační teorie a (tzv.) praktické obory zabývající se osobnostním a
sociálním rozvojem. In JEDLIČKA, R. (ed.) Teorie výchovy – tradice, současnost,
perspektivy.
UČITELÉ UČITELŮ
MOŽNOSTI INTEGRACE
• s týmem prof. Spilkové (Pedagogika I)
• s týmem doc. Pelcové (Oborová didaktika OV a filosofie)
UČITELÉ UČITELŮ
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
A
PŘEJI VŠEM MNOHO RADOSTI A DOBROU
INSPIRACI PŘI TEORETICKÉM I PRAKTICKÉM
VÝZKUMU

similar documents