Socijalno poduzetništvo

Report
Ovaj projekt financira EU
Socijalno poduzetništvo
Poduzetničkim duhom do društvene
promjene
Ciljevi edukacije
• Uputiti sudionike u osnove
socijalnog poduzetništva
• Dobiti uvid u alate za strateško
upravljanje socijalnim poduzećem
• Upoznati se s osnovama
marketinga i upravljanja ljudima u
socijalnom poduzeću
Ovaj projekt financira EU
2
Metode rada
• Prezentacije
• Studije slučaja
• Rad u grupi
• Diskusije
Ovaj projekt financira EU
3
Predstavljanje i očekivanja od
radionice
• Ime i prezime
• Organizacija iz koje dolazite
• Iskustvo u socijalnom
poduzetništvu
• Očekivanja od radionice
Ovaj projekt financira EU
4
Socijalno poduzetništvo
Uvod
Osnovni termini
• Socijalna ekonomija
• Socijalno poduzetništvo
• Socijalna poduzeća
Ovaj projekt financira EU
6
Osnovni termini
Socijalna ekonomija
• Dio tržišne ekonomije
• Treći sektor
• Obuhvaća niz organizacija: zadruge,
udruge, dobrotvorne organizacije,
fundacije...
• Obuhvaća i organizacije koje nemaju
samo ekonomsku ulogu
Ovaj projekt financira EU
7
Osnovni termini
Socijalna ekonomija – djelatnosti
• Javno zdravlje
• Socijalne usluge
• Usluge zapošljavanja
• Promet
• Proizvodnja hrane
• Primarna proizvodnja
• Usluge vezane uz turizam
• Okoliš i održivi razvoj
Ovaj projekt financira EU
8
Osnovni termini
Socijalna ekonomija – udio zaposlenih u
ukupnoj radnoj snazi
• SAD, Australija, Velika Britanija - 8,2%
• Nordijske zemlje - 2,5%
- Azijske industrijalizirane zemlje –
3.3%
- Italija 5,4%
Ovaj projekt financira EU
9
Osnovni termini
Socijalna ekonomija
• Velika ekspanzija u zemljama EU
• 1/10 svih poslova u Europi
• 9.000.000 zaposlenih
• 300.000 zadruga
• Udio u BDP-u: V. Britanija 1%, Italija 12%,
Španjolska 7%
Ovaj projekt financira EU
10
Osnovni termini
Socijalno poduzetništvo
• Proces u kojem građani koristeći
poduzetničke metode i sredstva grade ili
transformiraju postojeće strukture kako bi
pronašli rješenja društvenih problema kao
što su siromaštvo, isključenost, nepismenost,
kršenje ljudskih prava, uništavanje okoliša i
korupcija, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete
života svih slojeva stanovništva.
Ovaj projekt financira EU
11
Osnovni termini
Socijalno poduzetništvo
• Primjena poduzetničkih načela
• Poduzetnici stvaraju novu vrijednostdohodak
• Proces stvaranja vrijednosti
ujedinjavanjem jedinstvene kombinacije
resursa u svrhu iskorištavanja prilike.
Ovaj projekt financira EU
12
Osnovni termini
Socijalno poduzetništvo
• Socijalni poduzetnici su oni koji kreiraju
javno dobro i vrijednost, stvaraju nove
prilike, inoviraju i adaptiraju te imaju
snažan osjećaj društvene odgovornosti.
• Svrha rada socijalnog poduzetnika je
maksimiziranje društvene koristi i
distribucija dobiti u lokalnu zajednicu
Ovaj projekt financira EU
13
Osnovni termini
Socijalno poduzetništvo
• Razlika između konvencionalnog i
socijalnog poduzetnika je sama svrha
djelovanja.
• Dobit – društvena korist
• Vlasnici, osobna korist-korist za
zajednicu
Ovaj projekt financira EU
14
Osnovni termini
Socijalno poduzeće
• Socijalno poduzeće je biznis s primarno
društvenim ciljevima čiji se profiti u
načelu reinvestiraju za tu svrhu u daljnje
poslovanje ili zajednicu, te nisu pokretani
potrebom za maksimiziranjem profita za
dioničare i vlasnike.
(Ministarstvo gospodarstva, UK)
Ovaj projekt financira EU
15
Osnovni termini
Socijalno poduzeće
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
(OECD) 2006. godine:
• Organizacije različitih pravnih oblika u različitim
zemljama koje su organizirane u poduzetničkom
duhu u svrhu postizanja i društvenih i
gospodarskih ciljeva. Društveni ciljevi
prioritiziraju rješenja za nezaposlenost, socijalnu
koheziju i socijalnu isključenost. Ove
organizacije mogu djelovati u urbanim ili
ruralnim sredinama.
Ovaj projekt financira EU
16
Osnovni termini
Socijalno poduzeće-glavne karakteristike
• Ekonomska dimenzija
• Društvena dimenzija
• Vlasništvo
Ovaj projekt financira EU
17
Osnovni termini
Socijalno poduzeće - Ekonomska dimenzija
• Proizvodnja ili pružanje usluga
• Tržišno orjentirano (postoji određena
razina rizika)
• Imaju udio volonterskog rada
Ovaj projekt financira EU
18
Osnovni termini
Socijalno poduzeće - Društvena dimenzija
• Građanska inicijativa
• Rade za dobrobit svojih članova, korisnika
u lokalnoj zajednici
• Profit se reinvestira u lokalnu zajednicu ili
u buduće aktivnosti
Ovaj projekt financira EU
19
Osnovni termini
Socijalno poduzeće - Vlasništvo
• Omogućeno sudjelovanje svih članovajedan član jedan glas
• Dionici ili lokalna zajednica su vlasnici
pothvata
Ovaj projekt financira EU
20
Dinamika razvoja socijalnog
poduzetništva
• Kriza društava blagostanja
• Decentralizacija socijalnih usluga
• Decentralizacija socijalnih i politika
zapošljavanja
• Tranzicija u središnjoj i istočnoj
Europi
Ovaj projekt financira EU
21
Dinamika razvoja socijalnog
poduzetništva
• Rana faza
Pravno neregulirani, nema institucionalnog i pravnog okvira, nema
krovnih organizacija, visoka razina inoviranja, snažan oslonac u
volonterskom radu
• Razvojna faza
Priznati od strane politika, veće oslanjanje na plaćeno
osoblje, institucionala podrška
• Zrela faza
Dobro organizirani i konsolidirani, nova područja
djelovanja osim socijalnih usluga i integracije na tržište
rada, izgrađen pravni okvir, dobra institucionalna potpora
Ovaj projekt financira EU
22
Dinamika razvoja socijalnog
poduzetništva
• Regulativa drugačija od zemlje do
zemlje
• Široki raspon organizacijskih i pravnih
oblika
• Svrha djelovanja je ono što definira
socijalno poduzeće
Ovaj projekt financira EU
23
Dinamika razvoja socijalnog
poduzetništva
Pravni okvir za socijalna poduzeća
• Italija: Zakon o socijalnim zadrugama
• V. Britanija: Zakon o “Community Interest
Companies”
• Slovenija: Zakon o socijalnom
poduzetništvu
• Poljska: Zakon o socijalnim zadrugama
Ovaj projekt financira EU
24
Studija slučaja 1
Socijalna ekonomija u V. Britaniji
• 55.000 socijalnih poduzeća sa ukupno zaposlenih
475.000 ljudi
• Doprinos socijalnog poduzetništva nacionalnom BDP-u
iznosio je u 2006 oko 1%.
• Gordon Brown o soc. ekonmiji„nova britanska priča o
uspjehu i stvaranje novih granica za poduzetništvo“
• Fondovi za razvoj socijalne ekonomije
• Odjel za socijalnu ekonomiju u nekoliko ministarstava
• Zakonodavni okvir koji regulira socijalna poduzeća
• Strategija za razvoj socijalnog poduzetništva
• Podugovaranje javnih usluga-osnova rada socijalnih
poduzeća
Ovaj projekt financira EU
25
Studija slučaja 2 – Socijalne zadruge u Italiji
•
•
•
•
•
•
814.00 zaposlenih; 9 milijuna članova
96 milijardi eura prihoda
Uzajamna pomoć članova
Porezne olakšice
Sustavi kreditiranja
Tip A: za upravljanje socijalnim uslugama u području
zdravstva i obrazovanja
• Tip B: za pripremanje ranjivih skupina za tržište rada
• Tip C: zadružni konzorciji (minimalno 70%
organizacija mora biti registrirano kao socijalna
zadruga)
• Socijalni holdinzi
Ovaj projekt financira EU
26
Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj
• Rana faza razvoja
• U 2010. u neprofitnom sektoru bilo je
zaposleno 18.667 osoba, što je 1,31%
ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj.
• Nema zakonske regulative koja definira
socijalno poduzeće i poduzetništvo
• Zakon o udrugama dopušta ekonomsku
djelatnost
• Moguće osnivanje socijalnih zadruga
Ovaj projekt financira EU
27
Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj
• Pokrenuta inicijativa za izradom Strategije
razvoja socijalnog poduzetništva
• MINGORP – budući nositelj socijalne
ekonomije
• Pojedine inicijative financiraju se kroz
pretpristupne fondove te je predviđena
financijska alokacija za SP u strukturnim
fondovima
• Socijalno poduzetništvo prepoznato u
Strategiji razvoja ljudskih potencijala ŠKŽ
Ovaj projekt financira EU
28
Zadatak
1. Navedite koji su bili osnovni preduvjeti za uspjeh
socijalne ekonomije u V. Britaniji i Italiji? Vodite
računa o političkim i društvenim okolnostima te
institucionalnoj potpori.
2. Identificirajte aktivnosti koje je potrebno provesti za
razvoj socijalne ekonomije u Hrvatskoj.
3. Navedite dionike čije je kapacitete potrebno razviti
za provedbu inicijativa socijalnog poduzetništva u
Šibensko-kninskoj županiji. Koje kompetencije bi ti
dionici trebali imati za uspješno obavljanje te
zadaće.
Ovaj projekt financira EU
29
Područja djelovanja
• Socijalne usluge
• Integracija na tržište rada
• Ostala područja interesa (kultura,
poljoprivreda, lokalni razvoj)
Ovaj projekt financira EU
30
Vrste socijalnih poduzeća
• Poduzeća (trgovačka društva) sa
društvenom misijom
• Zadruge
• Neprofitne organizacije koje se bave
ekonomskom djelatnošću
• Socijalni holdinzi i dr. oblici udruživanja
Ovaj projekt financira EU
31
Studija slučaja 3 – Autonomni centar
Čakovec
• ACT PRINTLAB je neprofitno/socijalno poduzeće – društvo s ograničenom
odgovornošću za izdavačke, tiskarske i računalne djelatnosti osnovano
2007. godine. U svom poslovanju, ACT Printlab d.o.o. nudi slijedeće
usluge: grafičko oblikovanje proizvoda i priprema za tisak, izrada web
stranica i programiranje, digitalni tisak, offset i roto tisak, izrada bedževa
te ostalih promidžbenih materijala.
• ACT KONTO – osnovna djelatnost Društva su računovodstveni,
knjigovodstveni i revizijski poslovi, te porezno savjetovanje za neprofitne
organizacije (udruge, građanske inicijative, lokalne zaklade…). Zakonom o
računovodstvu, te Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija
utvrđene su specifičnosti upravljanja financija i vođenja financijske
dokumentacije kod neprofitnih organizacija. Kako velika većina neprofitnih
organizacija, naročito u trećem sektoru – sektoru civilnog društva ne
upravlja financijskim sredstvima niti vodi financijsko poslovanje sukladno
zakonima, Autonomni centar prepoznao je potrebu za osnivanjem
jedinstvenog, specijaliziranog servisa koji bi nudio takav tip usluga. ACT
Konto d.o.o. osnovano je 2009. godine.
Ovaj projekt financira EU
32
Utjecaj socijalnog poduzetništva na
lokalni razvoj
• Nadopunjuje ponudu javnih usluga u zajednici
(socijalne usluge, zdravstvene, prijevoz,
komunalije, pristup osnovnoj infrastrukturi)
koje javne institucije ne mogu kvalitetno
isporučiti
• Generiraju nove poslove u sektorima u kojima
djeluju
• Zapošljavaju marginalizirane skupine
Ovaj projekt financira EU
33
Utjecaj socijalnog poduzetništva na
lokalni razvoj
• Pridonose većem korištenja lokalnih reursa na
lokalnoj razini
• Razvijaju lokalnu zajednicu kroz bolju
dostupnost svih vrsta društvenih i ekonomskih
blagodati
• Doprinose socijalnoj koheziji i jačanju ljudskog
kapitala
• Pridonose institucionalizaciji aktivnosti koje
potpadaju pod sivu ekonomiju
Ovaj projekt financira EU
34
Zadatak
• Proučite prioritete i mjere županijske razvojne
strategije.
• U kojim specifičnim područjima djelovanja u
županiji bi se mogle uklopiti inicijative
socijalnog poduzetništva?
• Koje potrebe bi se mogle zadovoljiti
inicijativama socijalnog poduzetništva?
• Navedite neke ideje za poduzetničke pothvate
Ovaj projekt financira EU
35
Hvala na pažnji
Ovaj projekt financira EU
36

similar documents