Energiregler

Report
Energi
TEK10
Energibruk
> store utslipp
> mange miljøpåvirkninger
utslipp
utarming
av
ressurser
miljøpåvirkninger
> utarming av essensielle
ressurser (”knapphetsressurser”)
Energiutfordringene
Nødvendig med;
> både reduksjon og omlegging
> tiltak i nye og eksisterende bygg
> tiltak i alle livsløpstrinn
3
Sektoransvar
Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet
– og bør ta et særlig ansvar
Alle sektormyndigheter har ansvar for at tiltak og
aktiviteter på eget område ikke gir unødige
miljøbelastninger
4
Tidsplanen
TEK07 :
obligatorisk fra 1.8.09
TEK10 :
obligatorisk fra 1.7.11
TEK15 :
passivhusstandard
i 2015 ?
TEK20 :
nesten null-energibygg
i 2020 ?
5
Nye grep i 2007
> alle energiposter med (også kjøling)
> regulerer nettoenergibehov
> brukeravhengige data ”låses”
> skjerpet kravsnivå
> energikrav for frittliggende fritidsboliger
6
Klart skille mellom:
Krav til
energiforsyning
Krav til
energieffektivitet
7
Gjeldende prioritering
> Krav til energieffektivitet:
Først redusere energibehovet
så langt som mulig
> Krav til energiforsyning:
Deretter dekke resterende
energibehov med
miljøriktige energikilder
8
Energieffektivitet
To alternative dokumentasjonsmetoder:
TEK10
Kap. 14
Energitiltak
Energirammer
9
Energitiltak
TEK10
Andel glass, vindusog dørareal
§ 14-3
maksimalt 20% av oppvarmet BRA
U-verdi yttervegg
≤ 0,18 W/ (m2 K)
U-verdi tak
≤ 0,13 W/ (m2 K)
U-verdi gulv på grunn
≤ 0,15 W/ (m2 K)
U-verdi
glass/vindu/dør inkl.
karm/ramme
≤ 1,2 W/ (m2 K)
Fortsetter neste side –>
10
TEK10
Normalisert
kuldebroverdi
Lekkasjetall
Varmegjenvinning av
ventilasjonsluft
SFP-faktor
§ 14-3
Småhus: ≤ 0,03 W/ m2 K / Andre kategorier: ≤ 0,06 W/ m2 K
≤ 2,5 (småhus) og ≤ 1,5 (øvrige bygg)
oms pr. time ved 50 Pa trykkforskjell
Boligbygning: ≥ 70%
Øvrige bygninger: ≥ 80%
Bolig: ≤ 2,5 kW/(m3/s)
Øvrige bygninger: ≤ 2,0 kW/(m3/s) (dag/natt)
Solkontroll/andre tiltak
for å unngå lokalkjøling
Temperaturstyring
11
I praksis
> Begrenset glassareal
> Tykkere vegger og tak
> Trelags vindu, eventuell isolering av karm/ramme
eller andre produktforbedringer
> Ingen utkragede betong/stål konstruksjoner uten kuldebrobryter
> Nøyaktighet ved utførelse for å oppnå tett bygg
> Balansert ventilasjonsanlegg med gjenvinning
> Effektive ventilasjonsvifter
12
Næringsbygg
Varmegjenvinningsgraden
i ventilasjonsanlegg
har økt fra 70% til 80%
13
Energitiltaksmetoden
> Gir kjennetegnene på et
energieffektivt bygg
> Letter tilsynsarbeidet
14
Energirammer kWh/m2 år oppvarmet BRA
Småhus:
120 + 1600/m2
oppvarmet BRA
Boligblokk:
115
Barnehager:
140
Kontorbygg:
150
Skolebygg:
120
Universitet /
høyskole:
160
Sykehus:
300 (335)
Sykehjem:
215 (250)
Hoteller:
220
Idrettsbygg:
170
Forretningsbygg:
210
Kulturbygg:
165
Lett industri /
verksteder:
175 (190)
Beregninger i hht. NS 3031
15
Kontrollberegninger
NS 3031;
> beregningsmetode
> tabell over brukeravhengige data (”låste” inndata)
> klimadata låses i kontrollberegningene
16
Brukeravhengige data som låses
Innetemperaturer
Internlaster
(varmetilskudd fra
personer og utstyr)
Driftstider
Utstyr
Varmt vann
Belysning
17
Omfordeling/teknisk bytte
> Mulig i begge modeller
> Begrenses av minstekrav til
bygningskropp
18
Minstekrav
TEK10
U-verdi yttervegg
< 0,22 W/ (m2 K)
U-verdi tak
< 0,18 W/ (m2 K)
U-verdi gulv
< 0,18 W/ (m2 K)
U-verdi
glass/vindu/dør inkl.
karm/ramme
< 1,6 W/ (m2 K)
Lekkasjetall
§ 14-5
< 3,0 luftvekslinger pr. time ved 50 Pascal trykkforskjell
19
To nye minstekrav – for å sikre fornuftig fasadeutforming
> U-verdi for glass/vindu/dør
inkl. karm/ramme
multiplisert med andel
vindus- og dørareal av
bygningens oppvarmede
BRA < 0,24
> Total solfaktor gt < 0,15 for
glass i solbelastet fasade
– med mindre det kan
dokumenteres at bygningen
ikke har kjølebehov
> Unntak for småhus
20
Regneeksempler
U-verdi
Glassandel
Krav
1,2
0,20
0,24
1,6
0,15
0,24
0,8
0,30
0,24
21
Fritidsboliger
< 50 m2 : Ingen krav
< 150 m2 : Kun minstekrav
≥ 150 m2 : Krav som småhus
22
LAFT – kun egne minstekrav
Helårsbolig
TEK10
U-verdi yttervegg
≥ 8 tommer laft
U-verdi tak
< 0,13 W/ (m2 K)
U-verdi gulv på grunn
< 0,15 W/ (m2 K)
U-verdi vindu/dør
inkl. karm/ramme
< 1,4 W/ (m2 K)
§ 14-6
23
Fritidsbolig ≤ 150 m2
TEK10
U-verdi yttervegg
≥ 6 tommer laft
U-verdi tak
< 0,18 W/ (m2 K)
U-verdi gulv på grunn
< 0,18 W/ (m2 K)
U-verdi vindu/dør
inkl. karm/ramme
< 1,6 W/ (m2 K)
§ 14-6
24
Hvorfor krav til energiforsyning?
> Redusere
klimagassutslippene
> Øke forsyningssikkerheten
> Frigjøre elektrisitet
25
Energiforsyning
§ 14-7
TEK10
§ 14-7
> Ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast
> Bygninger over 500 kvm: minimum 60 % av varmebehovet skal
kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende
elektrisitet eller fossile brensler
> Bygning inntil 500 kvm: minimum 40 % av varmebehovet skal
kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende
elektrisitet eller fossile brensler
For boligbygninger: Unntak fra hovedregelen ved lavt samlet varmebehov eller
ved merkostnader over livsløpet. Unntaket forutsetter installering av lukket
ildsted for biobrensel i boenheter over 50 kvm, med mindre bygningen
tilfredsstiller passivhus-nivå.
26
Hvorfor fokus på varmeløsninger?
> Elektrisitet er for verdifull for
bruk til varmeformål
> Vi har rikelig tilgang på
varmeenergi
> Byggherre/prosjekterende
har reell valgmulighet
27
Foretrukne varmeløsninger
> Solfanger
> Fjernvarme og nærvarme
> Biokjel
> Pelletskamin
> Vedovn
> Alle typer varmepumper
> Biogass
Ulike løsninger i kombinasjon
28
Fjernvarme
> TEK10: Dersom tilknytningsplikt er fastsatt i
planbestemmelsene, skal bygningen utstyres
med varmeanlegg som kan utnytte
fjernvarmen
TEK10
§ 14-8
> Ny PBL: Kommunen kan gjøre unntak fra
tilknytningsplikten der det dokumenteres at
annet alternativ er miljømessig bedre
29
Særskilte bygninger
> Uoppvarmet areal =>
ingen energikrav
> Lokaler med
varmeoverskudd pga.
prosesser =>
ingen energikrav
> Lav innetemperatur =>
reduserte energikrav
> Bygninger under 30 m2
– kun minstekrav
30
Energikravene gjelder også for:
> Alle tilbygg/påbygg/underbygg – uansett størrelse
> Eksisterende bygg (Pbl §20-1):
• Kravene gjelder for tiltak som innebærer vesentlige endringer
eller vesentlig reparasjoner
• Kravene gjelder ikke for mindre omfattende arbeider
31
Videreutvikling av TEK
> Mål: nivå for passivhus fra 2015 og nesten
null-energi fra 2020 ?
> Økt fokus på installasjonstekniske tiltak
> Nye kravsnivå må avstemmes mot neste
generasjons dagslyskrav, luftskiftekrav m.m.
> Energikrav skal ikke gå på bekostning av andre
viktige kvaliteter
> Krav til varmeløsninger må sees i lys av
betydelig redusert varmebehov
32
Passivhusstandard for boligbygninger NS 3700
Oppvarmingsbehov: ca. 15 kWh/m² år
> Noe høyere for boligbygning ≤ 250 m²
> Noe høyere for bygninger med årsmiddel
utetemperatur ≤ 6,3 grader C
Passivhus-standard for næringsbygg under
utarbeidelse (NS 3701)
33
Typisk passivhus-løsning
> Varmeisolering
•
•
•
•
Ca. 40 cm i vegg
Ca. 45 - 50 cm i skråtak
Ca. 50 cm i flatt tak
Ca. 35 cm i gulv på grunn
> Vinduer/dører
• U = 0,80 W/(m²K)
> Ventilasjon
• 82 % varmgjenvinning
> Enkelt varmeanlegg
34
Virkemidler som supplerer energikravene
> NVEs energimerkeordning
> ENOVAS støtteprogram og
Husbankens låneordning
35
Hvordan sikre etterlevelse av energikravene?
> Enklere regelverk / klarere tolkninger
> Uavhengig kontroll
> Økt kommunal tilsynsaktivitet (fra 01.01.2013)
36
Tilsyn med energikrav
> Stedlig tilsyn
• (U-verdier, glassareal, kuldebroer, styringssystem, solskjerming )
> Dokumenttilsyn
• (beregning/ inndata/ låste data)
37
TETTHET - ingen uønskede luftlekkasjer
> Uavhengig kontroll av lufttetthet i nye boliger
(fra 01.07.2012)
> Egnet parameter for kontroll. Forteller mye om kvalitetsnivået
generelt – særlig håndverksmesssig kvalitet
38
Utfordringer
> Stort opplæringsbehov i hele næringen
> Behov for oppgradering av eksisterende bygningsmasse
> Samordne regelverk (TEK-krav, merkeordninger, støtteordninger)
39

similar documents