Prezentacija

Report
Prim dr sci med Tatjana Radosavljević,
Direktor Lekarske komore Srbije



15,7% stanovništva je starije od 65 god. (tip
vrlo starog stanovništva)
Srbija je na 4. mestu liste najstarijih
populacija u svetu
svaka naredna generacija je malobrojnija od
prethodne, a zbog pojave rađanja u sve
kasnijem životnom dobu, samo zbog
odlaganja rađanja do 40. god. života se u
demografskom smislu gubi čitava jedna
generacija



situaciju komplikuje ekonomska kriza, opšta
socijalna nesigurnost, siromaštvo , migracije
postoji izrazito neravnomerna distribucija
stanovništva u Srbiji. Pojava otvorene
depopulacije u ruralnoj sredini, uz koncentraciju
stanovništva u gradovima, odlaže
homogenizaciju demografskog razvitka.
nema uravnoteženog prostornog, pa ni etničkog,
obnavljanja stanovništva, što je osnovna
pretpostavka razvoja zemlje kao celine.

Posledica razvoja javnog zdravstva i
rada zdravstvene službe je, da je u
drugoj polovini 20. veka produženo
srednje trajanje života stanovništva,
mada ono i dalje zaostaje 3 – 4 godine
za razvijenim zemljama.




Vodeći uzrok smrtnosti kod oba pola su bolesti
KV sistema, a na drugom mestu su maligne
neoplazme.
Slede: saobraćajni traumatizam, unipolarna
depresija i diabetes mellitus
za većinu ovih bolesti su do sada se okrivljavali
pogrešno ponašanj i nezdravi stilovi života
(pušenje, neadekvatna ishrana, alkoholizam,
nedovoljna fizička aktivnost, odlaganje odlaska
lekaru)
poslednjih godina se navode i prolongirani stres,
socijalni maladaptacioni sindrom na izmenjene
socijalne norme, restrikcija stepena
samorealizacije i osećaj nesigurnosti.



Migratorna kretanja od davnina predstavljaju
važan element demografskog razvitka Srbije.
Demografsku sliku Srbije odlikuje naglašeno
neravnomeran prostorni razmeštaj
stanovništva.
Osim različitog nivoa nataliteta, sada je
dominatniji stepen urbanizacije Srbije (koji je
prešao 50%, a čime je dostignut prag srednje
urbanizovanosti).





Drugi važan aspekt predstavljaju gubici zbog
iseljavanja stanovništva, direktni i indirektni (jer sa
mladima država gubi i njihovo potomstvo).
Gubici su i strukturni – jer nam se iseljavaju
visokoobrazovani stručni i tehnički kadrovi.
Problem iseljavanja, izražen 90-ih,ali ne manji i
danas , posebno dobija na značaju zato što
emigracija postoji u uslovima nedovoljnog rađanja i
otvorene depopulacije.
Stanje u ovom pogledu je još teže, jer se prirodni
priraštaj smanjio i postao negativan, a iseljavanje još
traje.
Otuda se ublažavanje uzroka emigracije nameće kao
imperativ.
Pokazatelji socijalne uključenosti u oblasti
zdravlja I zdravstvene zaštite jesu:
 -pristup zdravstvenoj zaštiti –dostupnost kao
imperativ
 -kvalitet zdravstvene zaštitedelotvornost,bezbednost i usmerenost na
korisnike-pacijente
 -dugoročna održivost sistema-potrošnja i
efikasnost





Ukupan broj licenciranih lekara 30 500
Izabrani lekari u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti
izabrani lekari (specijalisti opšte
medicine,doktori medicine)
3473
Izabrani ginekolozi
484
Izabrani pedijatri
1233
Domovi zdravlja u privatnom vlasništvu
ukupno imaju 185 lekara,od toga
pedijatara,ginekologa,specijalista opšte
medicine 85



Ukupno 395 miliona osiguranika - 21 kutija
leka po osiguraniku
55 miliona recepata za ukupno 83,4 miliona
kutija lekova
samo lekovi za srce koštaju 9,9 milijardi
dinara



ne prati demografske trendove
-plan mreže zdravstvenih ustanova se nije
prilagodio novonastalim demografskim
kretanjima,praktično se ne menja
-nepokrivena područja kao moguć način
uključivanja privatne prakse
-izrada kardiovskih planova ne uzima u obzir
demografske promene,već se oni projektuju i
prave prema prema podacima koji su često
suvoparni,i neusaglašeni sa stanjem na
terenu



-kapitacija,kao novi način plaćanja,slabo
prepoznaje osobenosti pojedinih sredina(od
velikih gradova do malo naseljenih mesta),kao i
osobenosti populacije (stariji pacijenti,hronični
bolesnici)-korektivni koeficijent
-organizacija službe hitne pomoći-nedostupnost
pojedinim delovima Srbije,umesto stvarne
reforme koja bi uključila uvodjenje paramedika i
helikopterske službe
-pokušaji gašenja službe medicine rada i
prevodjenje specijalista medicine rada u izabrane
lekare,što ukazuje na nedovoljnu brigu za
zdravlje radnoaktivnog stanovništva




- jako malo uradjeno na prevenciji ,kao vaznom
segmentu zdravstvene zaštite
-neophodnost reforme i sedundarnog i
tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
-nedostatak gerijatrijskih odeljenja i hospisa
(mogućnost uključivanja privatne prakse)
-mogućnost uključivanja savremenih medicinskih
servisa,po ugledu na telehaelth servise u
Švedskoj,gde je bolesnik u stalnom kontaktu
preko interneta ili mobilne telefonije sa
lekarom,što je pre svega primenjivo na hronične
bolesnike


Ne može se govoriti o „višku „lekara,jer je
migracija lekara pojava koja polako počinje
da se dešava i u Srbiji, što će se još više
ispoljiti kako Srbija bude bliže članstvu u
Evropskoj uniji.
Za sada nedostaju
anesteziolozi,radiolozi,patolozi,kardiohirurzi.
...Trend će se nastaviti.
 Rešenje
sistema finasiranja
zdravstva u doba ekonomske
krize zahteva učešće svih
faktora odlučivanja u celoj
državi


I kao što bi rekao veliki
srpski političar sa
početka dvadesetog
veka:
“SPASA NAM NEMA ALI
PROPASTI NE MOŽEMO”


A jedan drugi ,tragično
nastradali srpski
premijer rekao je na
početku dvadest prvog
veka
“DA JE LAKŠE,NEKOM
DRUGOM BI ZAPALO...”

similar documents