Villors uppvärmningssystem och klimatskal

Report
Kurs för småhusägare:
Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar!
I samarbete med:
Finansieras av:
Hur mycket kan du spara?
 Personlig och
oberoende
energi- och
klimatrådgivning av
kommunala energioch klimatrådgivare!

Utställning

Energiverkstad



Tfn: 020-319 319
E-post: [email protected]
Öppettider för besök:
Måndag-torsdag 11.00-18.00
Lördag 11.00-15.00
Telefonrådgivningens öppettider:
Måndag-fredag 08.00-18.00
Lördag 11.00-15.00

www.energicentrum.nu

Drop-in eller boka besök!
Kvällens program





18.00-19.00
19.00-19.20
19.20-19.40
19.40-20.00
–
–
–
–
Föreläsning
Fika, mingel i utställningen
Föreläsningen fortsätter
Visning av utställningen grupp 1,
diskussionsstund grupp 2
20.00-20.30 – Visning av utställningen grupp 2,
diskussionsstund grupp 1
TA HAND OM DITT HUS
Renovera och bygga nytt
Örebro 2011-03-30
Kristina Landfors
Energi & Projekt i Värmland
Tel: 054-87 27 70
På dagordningen
• Helhetssyn
• Renovera och bygga till
• Klimatskal och isolering
• Fukt
• Ventilation
• Värmesystem
• Bygga nytt
• Lågenergihus
Bra boendemiljö till
vettig kostnad
Behov:
Lagom varmt
Frisk luft
Ljust
Tyst
Lösningar:
Klimatskal
Värmesystem
Ventilationssystem
Belysning
U-värde
U-värdet är ett mått på hur väl en byggnadsdel
isolerar mot värmeförluster.
Det mäts i Watt per kvadratmeter och grad, W/(m2·K).
U-värdet 1 innebär att byggnadsdelen läcker ut en
watt per kvadratmeter av byggnadsdelens area vid
en grads temperaturskillnad.
Ju lägre U-värde desto bättre
värmeisoleringsförmåga!
Gammalt timmerhus
Fakta om huset:
Byggår: 1880
Boarea: 136 kvadratmeter
Stomme: timmer
Fasad: trä och masonit
Bjälklag: trä
Tak: tegelpannor
Grund: torpargrund
Fönster: 1- och 2-glas med U värde 2,8
Uppvärmning: vedpanna
Ventilation: självdrag
70-tals kedjehus
Fakta om huset:
Byggår: 1975
Boarea: 120 kvadratmeter
Stomme: trä
Fasad: trä
Bjälklag: trä
Tak: betongpannor
Grund: platta på mark
Fönster: tvåglas med U-värde 2,8
Uppvärmning: direktel
Ventilation: mekanisk frånluftsventilation
Lågenergivilla
Fakta om huset:
Byggår: 2007
Boarea: 170 kvadratmeter
Yttervägg: genomsnittligt U-värde 0,09
Fasad: trä
Bjälklag: trä, stående reglar
Tak: plåt, extra isolerat, genomsnittligt U-värde 0,08
Grund: extra isolerad platta på mark, golvbjälklag:
genomsnittligt u-värde 0,09
Fönster: 3 glas, U-värde 0,84
Dörr: U-värde 1,4
Uppvärmning: fjärrvärme
Ventilation: FTX
Se till helheten
Värmesystem
Ventilation
Klimatskal
Bygga till och renovera
Tänk långsiktigt!
Vattenburet värmesystem ger flexibilitet
Passa på att förbättra huset!
Utgå från det befintliga huset
Går nuvarande system att bygga på?
Värmesystem
Ventilation
Klimatskal
Renovera tar tid och kostar pengar.
Långsiktiga lösningar och hållbara material.
Grunden
Taket
Väggar
Värme
Solfångare?
Golvvärme
Ventilation
Isolering
Fönster
Tilläggisolerad vind
Lösull: 35 cm på 135 kvm
Pris:16 000 kr med moms, utan byggarbete
Klimatskal
I nybyggda småhus är följande isolertjocklekar
vanliga :
Vindsbjälklag
Ytterväggar
Snedtak
Golv mot mark
500 mm (U-värde 0,1)
300 mm (U-värde 0,16)
400 mm (U-värde 0,13)
150 mm (U-värde 0,19)
I ett 70-talshus ligger ofta
15 cm isolering på vinden!
Tilläggsisolera vinden
+ Relativt enkelt
+ Billigt
+ Spar mycket energi
+ Svalare hus på sommaren
- Fuktproblem kan uppstå
- Tar plats på vinden
Stoppa den fuktiga luften
Här kan fuktig luft tränga upp i vindsutrymmet. Vid tilläggsisolering
blir vinden kallare och risken med fukt ökar. Täta!
Tilläggsisolera väggar
Passa på när fasaden ska bytas ut!
+ Spar mycket energi
+ Minskat drag
- Stor åtgärd
- Kan påverka husets utseende negativt
- Fuktproblem kan uppstå
Invändig isolering ger en
kallare vägg med ökad
risk för fuktproblem
Tilläggsisolera källare
Passa på när du ska dränera om runt huset.
+ Lönsamt om källaren värms upp
Invändig isolering i
källare är en
riskkonstruktion!
Utvändig isolering
(pordrän/isodrän)
Invändig isolering med
plåtregel och luftspalt
Byta fönster
+Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat
+Minskar buller utifrån
+Kan ge minskat underhållsbehov
-Tveksam ekonomi
Renovera fönster
(med energiglas)
+Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat
+Påverkar inte utseendet på gamla fönster
+Minskar buller utifrån
+Relativt låg investering
U-värden för fönster
2-glas fönster
Äldre 3-glasfönster
Högisolerat fönster
3,0
2,0
0,9
Renoverade fönster
2-glas där inre glaset
- ersätts med ett energiglas
- ersätts med en dubbel isolerruta med argonfyllning
1,8
1,4
Ventilation
Förbrukar energi men ett måste för gott inneklimat
0,5 oms/h krav vid nybyggnation
Självdrag, frånluft och FTX är vanligast i villor
Självdrag
Frånluftsventilation
Frånluft med värmepump
Från- och tilluft med
återvinning (FTX)
Olika värmekällor
•
•
•
•
•
•
Fjärrvärme
Värmepump
Pellets
Ved
El
Solvärme
Villans värmesystem
Vattenburen värme
Luftburen värme
Radiatorer
Golvslingor
Direktel
Rätt inomhusklimat
Anpassad värme med styrsystem
För villaägaren betyder varje grads
högre medeltemperatur cirka 5
procents högre kostnad för
uppvärmningen.
• Satsa på ett styrsystem som
uppfyller dina krav på temperatur
Golvvärme
Kallras
Radiatorn
motverkar
kallras.
30 cm
isolering
+Ger god komfort
+Tar ej väggutrymme i anspråk
+Kräver lägre framledningstemp
-Trögt system
-Kan ge stora energiförluster
För att radiatorer inte ska behövas
under fönstren bör
U-värdet vara 1,0 W/m2K
för hela fönsterkonstruktionen
Fukt
Se upp med:
Invändig isolering
Otäta våtrum
Läckage från diskmaskin och rör
Otillräcklig ventilation
Dåligt fungerande dränering
Igensatta hängrännor och stuprör
Kondens på insidan av
fönstren på vintern?
Se över ventilationen
Mögellukt i
var 10:e villa
Bygga nytt
Tänk långsiktigt!
Bra klimatskal
Flexibel värmelösning
Hållbara material
Värmesystem
Ventilation
Klimatskal
Boverkets energikrav-nybyggnation
Uppvärmning i nytt hus
Ett 70-talshus skulle behöva ungefär 14 500
kWh/år (104 kWh/m2)
Ställ krav vid nybygge
Grund
Välisolerad grund med U-värde under 0,13 W/m2, K
Väggar
U-värde under 0,15
Undvik köldbryggor
Lufttät konstruktion
Tak
U-värde under 0,12 ( 35-50 cm isolering)
Lufttät konstruktion
Fönster
Välj energiklass A ( U-värde 0,9)
Begränsa fönsterytan till max 20 % av golvytan
Dörrar
U-värde lägre än 1,1
Huset ska vara tätt
och andas genom
ventilationen!
Checklista energiaspekter Nybygge
Hela checklistan finns i ”Att bygga energieffektivt”
Lågenergi hus
Passivhus
Nollenergihus
Plusenergihus
Lågenergi hus/Passivhus
• Mycket bra isolering i klimatskalet (väggar, golv, tak, fönster och dörrar)
• Tätt!
• Ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och
används för att värma den nya luften och för att värma varmvatten
• Värms till största delen av människor och värme från apparater i
hemmet
Krav för passivhus
Nivå för elvärmda byggnader idag:
Max 32 kWh/m2Atemp+garage
Ger ett årsbehov på 5 000 kWh/år!
Passivhus i Lidköping
Nollenergihus/Plusenergihus
Krav för Nollenergihus
Utöver kraven för passivhus så ska summan använd energi
vara mindre än eller lika med summan producerad energi
under ett år.
Plusenergihus
Producerar mer energi än de
använder. Energi produceras
exempelvis via solceller på taket.
Mer info om energieffektiva hus:
www.energieffektivabyggnader.se
Villa Åkarp
Lästips
Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar,
Energimyndigheten
Att bygga energieffektivt – fakta råd om energi för dig
som går i nybyggnadstankar, Energikontoret i Skåne
www.omboende.se
www.mittbygge.se
www.energieffektivabyggnader.se
www.passivhuscentrum.se

similar documents