ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

Report
ประจำเดือน กุมภำพันธ ์ 2556
โดย สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
R
E
P
O
R
T
Economic & Fiscal
เดือน
กุมภำพันธ ์ 2556 ขยำยตัว เมือ
่ เทียบกับเดือน
เดียวกันของปี กอน
่
ภำคกำรเกษตร
: ผลผลิตยำงพำรำ ขยำยตัว
ที่มา :สำนักงำนกองทุนสงเครำะหกำรท
ำสวนยำง
์
จังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
2
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
สำขำปศุสัตว ์
ขยำยตัว
ทีม
่ ำ : สำนักงำนปศุสัตวจั
์ งหวัดบึง
กำฬ
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
http://klang.cgd.go.th/bgk
ภำคอุตสำหกรรม ขยำยตัว
ทีม
่ ำ : สำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภ
ิ ำค
จังหวัดบึงกำฬ
ทีม
่ ำ :สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
3
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
http://klang.cgd.go.th/bgk
ภำคกำรทองเที
ย
่ ว ขยำยตัว
่
ทีม
่ ำ : ตรวจคนเขำเมื
้ อง
จังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
http://klang.cgd.go.th/bgk
ดำนกำรจ
้
้ำงงำน. : ขยำยตัว
ทีม
่ ำ
กำฬ
:สำนักงำนประกันสั งคมจังหวัดบึง
4
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
ก ำ ร บ ริ โ ภ ค ข ย ำ ย ตั ว ใ น อั ต ร ำ ที่ ช ะ ล อ ล ง
พิจำรณำจำก...
ทีม
่ ำ : สำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมภ
ิ ำคจังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
เศรษฐกิจด้ำนกำรเงิน :
อัตรำทีช
่ ะลอลง
1.52
ขยำยตัวใน
โดย สั ด ส่ วนสิ นเชื่อ ต่อเงิน ฝำกเท่ำกับ 1 :
ทีม
่ ำ : ธนำคำรแหงประเทศไทย
สำนักงำนภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ, ธนำคำรออม
่
สิ นเขตบึงกำฬ, ธ.ก.ส. และ ธอส.
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
http://klang.cgd.go.th/bgk
ขณะที่ สำขำประมง
หดตัว
ทีม
่ ำ : สำนักงำนประมง
จังหวัดบึงกำฬ
กำรลงทุน ภำคเอกชน หดตัว จำกกำรลดลงของ
ทุ น จดทะเบีย นธุ ร กิจ ตั้ง ใหม่ และภำษี มู ล ค่ำเพิ่ม
กำรกอสร
่ ไป
่
้ำงอำคำรทัว
ทีม
่ ำ : สำนักงำนพัฒนำธุรกิจ
กำรคำจั
้ งหวัดบึงกำฬ
ทีม
่ ำ :สำนักงำนสรรพำกร
พืน
้ ทีบ
่ งึ กำฬ
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
กำรค้ำชำยแดน หดตัว
ทีม
่ ำ
กำฬ
:ดำนศุ
ลกำกรพืน
้ ทีบ
่ งึ
่
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
http://klang.cgd.go.th/bgk
ผลมำจำกทัง้ กำรส่งออก และกำร
นำเข้ำ ลดลง
ทีม
่ ำ :ดำนศุ
ลกำกร
่
พืน
้ ทีบ
่ งึ กำฬ
ทีม
่ ำ
กำฬ
:ดำนศุ
ลกำกรพืน
้ ทีบ
่ งึ
่
สำนักงำนคลังจังหวัดบึงกำฬ
e-mail : [email protected] เว็บไซต ์
http://klang.cgd.go.th/bgk

similar documents