Inkoop in de publieke sector

Report
INKOOP
HET JOURNAAL VAN VANDAAG
PROF.DR. JAN TELGEN
UT, 4 JUNI, 2013
ONDERWERPEN
 Vooraf: UT en inkoop






Eerste les
Nieuwe aanbestedingswet en klachten
Gids proportionaliteit
EU voorstellen voor nieuwe richtlijnen
Social return in aanbestedingen
Wake up call intern
04/06/2013
2
04/06/2013
3
INKOOP OP DE UNIVERSITEIT TWENTE
 UT heeft een inkoopafdeling (GeertJan)
 UT geeft onderwijs en doet onderzoek naar inkoop
 Op veel plaatsen:
 Bedrijfskunde: Prof. Schiele – innovatie/technologie
 Bestuurskunde: Prof. Telgen – publieke sector inkoop
 CTW: Dr. Voordijk – bouwbedrijven
 Goede onderlinge samenwerking in UTIPS
7
4
2
 Public Procurement Research Centre (PPRC) met Utrecht
04/06/2013
4
INKOOPONDERWIJS
 Bij Bedrijfskunde en Bestuurskunde verplichte kennismaking met
Inkoopmanagement in bachelor fase
 Bedrijfskunde: specialisatie en afstudeerstroom (master track)
 Bestuurskunde: hele module en afstudeeroptie
 Keuzevakken voor alle faculteiten
 Health Care technology management: inkoop van en voor zorg
 CTW: bouwprocesmanagement
04/06/2013
5
04/06/2013
6
EERSTE LES
1.
Specificeren
2.
Selecteren
3.
Contracteren
4.
Bestellen
5.
Bewaken
6.
Nazorg
04/06/2013
7
04/06/2013
8
NIEUWE AANBESTEDINGSWET
EINDELIJK ….. PER 1 APRIL 2013
In mijn ogen beter dan BAO:
 Eigen verklaringen
 Doelstelling van de wet
 Proportionaliteitsgids
Maar absoluut niet volmaakt:
 Clusterverbod?
 BAO en BASS door elkaar heen
 Zo vlak voor nieuwe EU regels ?
 Als NEVI maken we er ons niet druk om ….
04/06/2013
9
EEN BELANGRIJK PUNT
COLLEGE VAN AANBESTEDINGSEXPERTS
Tijdens aanbesteding (als er nog gewijzigd kan worden):
Partijen zijn het niet eens
1. Eerst via Nota van inlichtingen
2. Dan vraag aan “onafhankelijke” collega van inkoper om oordeel
3. Partij vraagt opinie aan College van experts
 Casus beoordeeld op basis van beschikbare info
 Geen onderzoek
 Geen hoor en wederhoor (mogelijkheid om info aan te vullen)
 Opinie binnen paar dagen (bijv. wekelijkse zitting)
 Gang naar de rechter blijft open, maar zal informeel wel
beïnvloed worden
04/06/2013
10
WERKWIJZE EN INVULLING KRIJGEN KRITIEK
 Vaste voorzitters: Jansen en Janssen – juristen
 Kaartenbak van “experts”
 Wie?
 Onafhankelijkheid?
 Werkwijze lijkt zeer juridisch georiënteerd.
Prachtig initiatief: maar hoe werkt het uit?
04/06/2013
11
04/06/2013
12
GIDS PROPORTIONALITEIT
 Gids proportionaliteit gepubliceerd in juli 2012
 ‘Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een
aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij
stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan
tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht’
 Motivatieplicht: alle keuzes dienen gemotiveerd te (kunnen)
worden: objectief transparant, niet discriminerend
04/06/2013
13
GIDS PROPORTIONALITEIT
Het proportionaliteitsbeginsel slaat in elk geval op:
 de te hanteren procedure;
 het al of niet samenvoegen van opdrachten;
 de uitsluitingsgronden;
 de inhoud van de geschiktheidseisen;
 het aantal te stellen geschiktheidseisen;
 de te stellen termijnen;
 een vergoeding voor de kosten van een inschrijving;
 de voorwaarden van de overeenkomst.
04/06/2013
14
04/06/2013
15
NIEUWE VOORSTELLEN EU RICHTLIJNEN
 Nieuwe voorstellen voor EU regels gepubliceerd in december
2011
 Update in augustus 2012
 Aanvaarding verwacht in najaar 2013
Doelstelling is veranderd / doorgegroeid:
 Van “bevorderen interne markt” naar “strategische
maatschappelijk doelen bereiken”:
 Milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie
04/06/2013
16
NIEUWE EU VOORSTELLEN
VOOR RICHTLIJNEN AANBESTEDINGEN
 Meer flexibiliteit
 Selectie- en gunningscriteria
 procedures
 Afrekenen met laagste prijs
 EMVI, tenzij ….
 Life Cycle Cost in plaats van kosten aanschaf
 Onderscheid 2A en 2B makkelijker
 Veel facultatieve onderwerpen: in te vullen per lidstaat
 2B procedure invullen?
 Welke procedures opnemen?
 Etc.
04/06/2013
17
04/06/2013
18
SOCIAL RETURN
 Veelal: 5% van aanneemsom (of loonsom) inzetten voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt
 Lijkt meer en meer wettelijke verplichting te worden




Rigide
Lastig voor kleinere opdrachten
Lastig voor leveringen
Straft bedrijven die al veel doen buiten deze opdracht
04/06/2013
19
SOCIAL RETURN IN AANBESTEDINGEN
KAN OP 3 MANIEREN
 Als eis in bestek (uitvoeringsbepaling): geen neiging om meer te
doen of creatief te zijn
 Als selectiecriterium: verband met opdracht ?
 Als gunningscriterium:
 Duidelijke incentive
 Maar moet slaan op opdracht zelf, dus:
 Als je tot nu toe niets daaraan deed maar evenveel bereikt als
de ander scoor je beter …..
04/06/2013
20
04/06/2013
21
WAKE UP CALL INTERN
 UT doet minstens jaarlijks een spend analyse
 (anders kun je professioneel inkopen wel vergeten)
 Maar halen we er ook alles uit ……?
 Denk aan compliance – gebruik van afgesloten contracten
 Inkoop is verantwoordelijk voor goede contracten
 Maar budgethouders zijn verantwoordelijk voor gebruik contracten
 En dus voor compliance
 En dat kun je ook meten ….!
 En rapporteren ……!
04/06/2013
22
TELGEN BOX
04/06/2013
23
COMPLIANCE RAPPORTEREN IN MARAP
LEVERT HEEL VEEL COMMENTAAR …..!
47%
67%
46%
28%
87%
61%
23%
43%
17%
67%
40%
7%
31%
04/06/2013
24
COMMENTAAR
 Cijfers kloppen niet:
 maar komen uit crediteurenadministratie!
 Nooit geweten dat we bestaande contracten niet gebruiken:
 ga ik vanaf nu doen!
 Ja, maar wij hebben veel beter contracten!
 Mogen we die dan allemaal gebruiken svp?
 In alle gevallen wordt de inkoopprestatie er beter door!
04/06/2013
25
CONTACTGEGEVENS
Prof.dr. Jan Telgen
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
[email protected]
06 53 18 69 58
04/06/2013
26

similar documents