Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng

Report
Lập Ngân Sách Một Cách Linh
Hoạt & Dễ Dàng
Tên người trình bày
Tên cuộc họp
Thành phố, Việt Nam
NGÀY 2011
A joint program brought to you by:
Bank’s Logo
Bank’s Logo
Thông Báo Khước Từ Trách Nhiệm
Các nghiên cứu trường hợp, thống kê, nghiên cứu và khuyến nghị được cung cấp "ĐÚNG NHƯ THỰC TÊ"
và chỉ dành cho các mục đích thông tin và không nên được dựa vào để phục vụ cho việc tư vấn hoạt động,
tiếp thị, pháp lý, tư vấn kỹ thuật, thuế, tài chính hoặc tư vấn khác. Khi thực hiện các chiến lược hoặc thực
hành mới, bạn nên tham khảo ý kiến ​với các cố vấn pháp lý để xác định những luật lệ và quy định nào có thể
áp dụng cho trường hợp cụ thể của bạn. Các chi phí thực tế, tiết kiệm và lợi ích của các đề nghị hoặc các
chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn và các yêu cầu của chương trình.
Do bản chất của chúng, các đề xuất không phải là các đảm bảo về hiệu suất trong tương lai hoặc kết quả và
phải chịu các rủi ro, bất trắc và những giả thiết mà rất khó dự đoán hoặc định lượng. Các giả định đã được
chúng tôi thực hiện theo kinh nghiệm và nhận thức của chúng tôi về các xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại
và các phát triển tương lai theo dự kiến và các yếu tố khác mà chúng tôi cho là thích hợp trong trường hợp
này. Các đề xuất tuỳ thuộc vào các rủi ro và bất trắc, có thể tạo ra các kết quả thực tế và tương lai và các xu
hướng khác biệt về vật chất từ ​các giả định hoặc kiến ​nghị. Visa không chịu trách nhiệm về việc bạn sử
dụng các thông tin trong tài liệu này (bao gồm cả các lỗi, bỏ sót, sự không chính xác hoặc sự không kịp thời
thuộc các loại) hoặc bất kỳ các giả định hoặc kết luận bạn có thể rút ra từ việc sử dụng nó. Visa không bảo
đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và từ chối một cách rõ ràng các bảo đảm về tính thương mại và phù hợp cho một
mục đích cụ thể, bất cứ bảo đảm nào không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào,
bất cứ bảo đảm mà các thông tin sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc bất cứ bảo đảm nào mà thông
tin được cập nhật và sẽ không có lỗi. Trong phạm vi cho phép của các luật áp dụng, Visa sẽ không chịu
trách nhiệm trước khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các thiệt hại theo bất kỳ lý luận nào về pháp
luật, trong đó có bất kỳ các thiệt hại đặc biệt, hệ quả, ngẫu nhiên hay tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng
phạt, cũng như những thiệt hại do tổn thất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh
doanh, hoặc mất mát tiền tệ khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Nội dung
• Tạo ngân sách không khó
• Khởi đầu
• Lập ngân sách
• Mẫu ngân sách hàng tháng
• Vì sao phải đặt mục tiêu hàng ngày?
• Chi tiêu quá mức?
• Sắp xếp các khoản chi phí một cách linh hoạt
• Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Tạo ngân sách không khó
Mỗi người cần theo dõi chi tiêu của mình. Việc lập ngân sách là bước đầu tiên để
đạt được thành công về tài chính. Sau đây là một số lợi ích của việc lập ngân sách:
Thanh toán hoá
đơn đúng hạn
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Tạo ngân sách không khó
Mỗi người cần theo dõi chi tiêu của mình. Việc lập ngân sách là bước đầu tiên để
đạt được thành công về tài chính. Sau đây là một số lợi ích của việc lập ngân sách:
Chuẩn bị sẵn sàng trong
các trường hợp khẩn cấp
ngoài mong muốn
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Tạo ngân sách không khó
Mỗi người cần theo dõi chi tiêu của mình. Việc lập ngân sách là bước đầu tiên để
đạt được thành công về tài chính. Sau đây là một số lợi ích của việc lập ngân sách:
Giúp bạn đạt các
mục tiêu tài chính
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Khởi Đầu
CÁC CHI PHÍ
là những danh mục bạn cần chi tiêu
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Khởi Đầu
TIẾT KIỆM
là những khoản bạn cần để dành để đạt được
các mục tiêu tài chính
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập Một Ngân Sách
Một số thuật ngữ bạn cần làm quen:
Thu nhập ròng
hàng tháng
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập Một Ngân Sách
Một số thuật ngữ bạn cần làm quen:
Các chi phí
hàng tháng
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập Một Ngân Sách
Một số thuật ngữ bạn cần làm quen:
Tiền chi tiêu
hàng tháng
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập Một Ngân Sách
Một số thuật ngữ bạn cần làm quen:
Mục tiêu chi
tiêu hàng ngày
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Mẫu Ngân Sách Hàng Tháng
Thu Nhập Ròng Hàng Tháng
Thu nhập (nghề nghiệp 1)
Gía trị (VNĐ)
7.000.000
Thu nhập (nghề nghiệp 2)
Tổng Thu Nhập Ròng Hàng Tháng
3.000.000
10.000.000
Chi Phí Hàng Tháng
Tiền thuê nhà
3.000.000
Bảo hiểm y tế
100.000
Phí truyền hình cáp
300.000
Tiền điện
100.000
Tiền nước
50.000
Hoá đơn điện thoại
250.000
Hóa đơn Internet
250.000
Các chi phí khác
1.000.000
Tổng Chi Phí Hàng Tháng
5.050.000
Tiết kiệm
Số tiền tiết kệm
700.000
Tổng Tiết Kiệm Hàng Tháng
700.000
Tiền Chi Tiêu Hàng Tháng
(Tổng Thu Nhập Ròng Hàng Tháng trừ đi Tổng Chi Phí Hàng
Tháng và Tổng Tiết Kiệm Hàng Tháng)
Mục Tiêu Tiền Chi Tiêu Hàng Tháng
(Chia Tiền Chi Tiêu Hàng Tháng cho 30*)
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
4.250.000
141.667
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Vì sao phải đặt mục tiêu hàng ngày
Mỗi ngày chúng ta phải quyết định tiêu bao nhiêu và tiết kiệm bao nhiêu.
Tiết kiệm mỗi ngày một ít có thể gộp lại thành một khoản tiết kiệm lớn
Chỉ cần tiết kiệm 3 VND
mỗi ngày và bạn sẽ có:
1095 VND trong một năm
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Chi Tiêu Quá Mức?
Làm theo các bước sau để kiểm soát tình hình tài chính của bạn:
#1 Đánh giá
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Chi Tiêu Quá Mức?
Làm theo các bước sau để kiểm soát tình hình tài chính của bạn:
#2 Đặt ra nguyên tắc
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Chi Tiêu Quá Mức?
Làm theo các bước sau để kiểm soát tình hình tài chính của bạn:
#3 Theo dõi, giản lược chi phí và xác định mục tiêu
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt
SMART
Có thể
đo lường
Cụ thể
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Phù hợp
Có thể đo
lường
Visa Công Cộng
Thời gian
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt
SMART
Có thể
đo lường
Cụ thể
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Phù hợp
Có thể đo
lường
Visa Công Cộng
Thời gian
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt
SMART
Có thể
đo lường
Cụ thể
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Phù hợp
Có thể đo
lường
Visa Công Cộng
Thời gian
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt
SMART
Có thể
đo lường
Cụ thể
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Phù hợp
Có thể đo
lường
Visa Công Cộng
Thời gian
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt
SMART
Có thể
đo lường
Cụ thể
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Phù hợp
Có thể đo
lường
Visa Công Cộng
Thời gian
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #1
Thiết lập để tiền lương gửi
thẳng vào tài khoản của
bạn để tránh phí rút tiền
mặt từ séc
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #2
Mở tài khoản tiết kiệm –
thậm chí một khoản tiết
kiệm nhỏ cũng có thể tạo ra
sự khác biệt
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #3
Mở tài khoản tiết kiệm –
thậm chí một khoản tiết
kiệm nhỏ cũng có thể tạo ra
sự khác biệt
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #4
Lập danh mục những thứ
cần mua khi đi shopping để
tránh mua những thứ
không cần thiết
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #5
Hạn chế sử dụng máy ATM
ngoài hệ thống ngân hàng
của bạn để tránh phải trả
thêm phí
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #6
Cân nhắc việc đi bộ hoặc đi
xe đạp cho những việc lặt vặt
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #7
Mược sách và phim từ thư
viện thay vì đi mua
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #8
Lập kế hoạch cho các bữa ăn
từ trước - hạn chế việc ăn
nhà hàng
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #9
Trả nợ càng sớm càng tốt
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lời khuyên để quản lý và chi tiêu hợp lý
Lời khuyên #10
Hạn chế chi tiêu vượt số tiền
kiếm được
Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Xin cảm ơn
A joint program brought to you by:
Bank’s Logo

similar documents