họp phụ huynh 2014-15

Report
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ
CĐ TUSTIN ST. CECILIA
Cầu xin Chúa Thánh Thần
 Người thương thăm viếng hồn con,
ban xuống cho con hồng ân chan
chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh
đường
 Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe
lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ
con ngày đêm, nhuộm thấm xác hồn,
tràn lan ơn thiêng


KINH LẠY CHA / KINH KÍNH MỪNG / SÁNG DANH
Nằm trong viễn tượng loan báo Tin Mừng, Dạy Giáo lý
là việc giáo dục đức tin cho người tín hữu để dẫn đưa
họ đến cuộc sống Kitô hữu sung mãn (x. CT 18; CEC
5). Đức tin ở đây vừa là một hành vi cá nhân (tôi tin)
vừa là một hành vi mang chiều kích cộng đoàn (chúng
tôi tin): “…Người tin nhận được đức tin từ những kẻ
khác và phải thông truyền đức tin đó cho những kẻ
khác. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu và đối
với tha nhân, thúc giục chúng ta nói về đức tin của
chúng ta cho những người khác. Mỗi người tin là như
một mắt xích trong một xâu chuỗi rộng lớn các kẻ tin.
Tôi không thể tin nếu không được nâng đỡ bằng đức
tin của những người khác, và bằng đức tin của tôi, tôi
góp phần vào việc nâng đỡ đức tin của những người
khác” (CEC 166).
1. GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ TẠI GIA ĐÌNH –First Teacher of Religious
Education
 TRONG VIỆC GIEO RẮC & VUN TRỒNG HẠT GIỐNG TIN MỪNG –
planting the seed of faith in your children
2. Giáo Hội Tại Gia: Gia đình cầu nguyện, ăn cơm chung, giải trí,
tham dự Thánh Lễ, giờ chung với nhau. Family is a small church
– common prayer, meals, recreation, go to Mass, spent time
together
3. Theo dõi sinh hoạt & học hành của các em. Monitor your child
and their activities
4. Gieo rắc Nền văn hóa sự sống: TV, truyện các Thánh, sách đạo,
nhạc. Promote culture of life by watch good shows, read saints
story, good religious books, bible and music
5. Công việc Bác Ái, yêu thương trong Gia đình, ngoài xã hội. Do
community service, charity in family and society




Môn Giáo Lý choTrẻ Em từ lớp 1 – 8 – Curriculum for Grade 1 - 8
Lớp Xưng Tội Rước Lễ LĐ: 2 Năm – 2 Years for Holy Comunion
- Năm thứ nhất: làm quen Giáo Lý và chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích
trong năm thứ 2 / Year 1 learn basic catechism and prayer
- Năm thứ hai: Lãnh Nhận các Bí Tích. Xin theo dõi lịch trình Tĩnh
Tâm, Xưng Tội và Rước Lễ và các buổi họp sẽ thông báo sau. Receive
Holy Communion in Year 2. Detail announce TBA
Tiếp tục học GL sau Lớp RL: từ 3-8 và Lớp Thêm Sức / Continue
Religious instruction after HC by going to Grade 3-8.
Chương Trình Thêm Sức: gồm có 2 năm.
- Xin theo dõi lịch trình Tĩnh Tâm, và các buổi họp sẽ thông báo sau
/ Confirmation program 2 years after grade 8. Detail announcement
TBA




Bảo hiểm cho học sinh * Trật Tự An Toàn Liability
Insurance for each student and Safety Environment in the
premises
Kinh cần học – Prayers to learn by heart (Lạy Cha, KMừng,
S.Danh, Ăn Năn Tội, 10ĐR,7BT, 7 Điều HT, Tin,Cậy,Mến,
Tin Kính, Lần Hạt Mân Côi /Basic prayer must know – Our
Father, Hail Mary, Glory Be, Act of Contrition, 10
Command, 7 Sacrament, 7 Church Laws, Act of Faith,
Hope, Love, Apostle Creed and the Rosary)
Sách Giáo Lý – Textbook : Blest Are We (on Website)
Nghi Thức Phụng Vụ: Tham dự Thánh Lễ, Lãnh các Bí Tích
(Rước Lễ, Xưng Tội), Đàng Thánh Giá, Tĩnh Tâm Mùa Vọng,
Mùa Chay, Chầu TT …Liturgy: attend Sunday Mass, receive
Holy Commun, Confession, do Station of the Cross, Advent
Penance and Lent Penance
1.
Đưa và đón / Drop Off and Pick Up
*Đưa / Take your child to the class on time: phụ huynh đưa
con em đến tận lớp học.
*Đón / Pick up on time at lunch tables area: tại khu vực ấn
định giữa (Lunch Tables). Phụ huynh và tất cả đứng bên ngoài
chờ và coi các em.
2. Đi trễ sau 5 phút / Late- must go to the office for tardy
pass: phụ huynh đưa em vào Văn Phòng Giáo Lý (VPGL) để
xin giấy phép vào lớp.
3. Hiện diện / No more than 3 absences and follow the school
schedule for holidays and other events. không vắng trên 3
lần. Xin theo dõi lịch trình đã gửi khi ghi danh và Nội Qui Nhà
Trường.

Cần có Giấy Xin phép mang đến lớp học hoặc VPGL –
must have permission slip if absence
4. Khách Thăm Lớp / Guest and Visitor must check in the
office first for permission: xin đến ghi tên tại VPGL và đeo
Name Tag.
5. Đón con em về sớm/ Early check out must go the office
for permission: xin đến ký tên tại VPGL. Phụ huynh
không đựơc phép đến lớp dẫn con em về.
6. Học bài và làm bài/ Must complete classwork &
homework; parents must follow up with letters,
announcement or report from your child. Check the
Website for information. phụ huynh theo dõi thư từ, thông
báo, bài học và bài làm của các em, qua phương tiện
truyền thơng thời đại như Email và trang Website Giáo Lý
St. Cecilia
*Lưu ý / attention: Student must make up works if absence
from class. Các em cần phải chu toàn các bài học tập
trong những lần các em vắng mặt.
1. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC AN TOÀN CHO TRẺ EM (Slides Show). Ký tên
cho phép / permission for students to learn Safety Education
 Theo yêu cầu của Giáo Phận : «Vòng Ân Sủng » Circle of Grace / Policy
from the Diocese of Orange
2. CẦN SỰ CỘNG TÁC, GIÚP ĐỠ CỦA PHỤ HUYNH – Need Parents help and
involvement to patrol safety for children
 Tình nguyện Coi Trật Tự cho các em trong giờ Giáo lý, và Việt Ngữ. Đã
ghi danh ngày giờ, xin nhớ chu toàn. Need parents sign up to volunteer
each week for helping with patrol in school areas
 Hội Phụ Huynh & các sinh hoạt hỗ trợ cho chương trình Giáo Lý
 Theo dõi việc học Giáo Lý của các em: bài học, bài làm, thư từ...& lịch
trình học Giáo Lý trong Website Giáo Lý:
http://lhcla.org/religioused/saint-cecilia - Religious Ed. Website

Parents monitor and help with school works and volunteer at church.
Check the website each week for child assignments and announcement.
There will be no paper/letter send home. Email and Website are the
means to contact parents
 Vòng




Ân Sủng – Circle of Grace
Posted on October 9, 2014 by Tuoi Tran
Vòng Ân Sủng – Circle of Grace Môi Trường Giáo Dục An Toàn cho Trẻ Em Tiếng
Việt Thư Phụ Huynh _Parent Letter_ – Lớp 1 _Grade 1_ Thư Phụ Huynh _Parent Letter_ –
Lớp 2 _Grade 2_ … Continue reading →
Posted in Saint Cecilia | Leave a comment
Safe Environment Education – Giáo Dục An
Toàn

Posted on October 9, 2014 by Tuoi Tran
Các Thầy Cô và Thiện Nguyện Viên của Chương Trình Giáo Lý Nếu các bạn đã đủ 18 tuổi
và trở lên, muốn tham gia dạy và tình nguyện giúp cho Chương Trình Giáo Lý, xin vui
lòng học môn … Continue reading →
Posted in Saint Cecilia | Leave a comment

Sách Giáo Lý Blest Are We- Textbook





Posted on October 9, 2014 by Tuoi Tran
Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the
kingdom of heaven belongs to such as these.” MT 19:14 Kính thưa quí Phụ Huynh, Sách
Giáo Lý có dịch phần tiếng …Continue reading →








Phụ Huynh Giáo Lý Song Ngữ- Parents of VBREP
Posted on October 8, 2014 by Tuoi Tran
Gia Ðình Chiếc Nôi Văn Hóa Ðức Tin – Family: Cradle Culture of Life &
Holiness
Phần III: Ðể Có Những Gia Ðình Ðậm Nét Văn Hóa Ðức Tin… xin bấm
vào Link Read more by following the link…
Hạnh Phúc Gia Đình / Happy Family How To…
Có những câu nói cha mẹ thường sử dụng khi muốn giúp đỡ trẻ và
tưởng rằng chúng có lợi nhưng thực ra lại gây hại không thua gì việc la
mắng.
“Con làm tốt lắm”, “Giỏi”, “Ngoan lắm”, “Tuyệt vời”, v.v…
Những nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng những câu khen chung
chung thế này mỗi khi con trẻ hoàn thành tốt một việc hay một kỹ năng
nào đó làm cho trẻ phụ thuộc vào sự công nhận, đánh giá của bạn. Thay
vì khen “Con đá banh giỏi lắm”, bạn hãy nói: “Con giúp bạn rất tốt. Ba
thích cách con hỗ trợ đồng đội trong khi chơi”, có nghĩa là nhấn mạnh
vào hành vi tích cực cụ thể của trẻ. xin bấm vào Link
VIỆC BÁC ÁI CỦA TRƯỜNG GIÁO LÝ (sẽ thông
báo chi tiết sau) – School Charity Services
a.
Thanksgiving & Christmas Food Drive
Tháng 11-12, 2014
b.
Lenten Pennies for the poor – Việc bác ái mùa
chay: Tháng 3-4, 2015
c.
Lớp Thêm Sức 1&2: Hát Christmas Carol at
Nursing Home: Tháng 12, 2014
d.
Lớp Thêm Sức 1&2: Pro-Life / Recite Rosary
@ Parenthood center Tháng 3, 2015
f.
Lớp Thêm Sức 1&2: Feed the Homeless
downtown Santa Ana Tháng 4, 2015

1.Grade /Lớp 1 :
Thiên Chúa là Cha Yêu
Thương - God is our Loving Father
2. Grade / Lớp 2:
Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích
Thánh Thể - Sacraments of Confession &
Holy Eucharist
3. Grade/ Lớp 3:
Giáo Hội Công Giáo - Our
Catholic Church
4. Grade/ Lớp 4:
Đời Sống Kitô Hữu trong
Chúa Kitô - The Life of Christian in Christ
5. Grade /Lớp 5:
Các Bí Tích - The
Sacraments
6. Grade /Lớp 6: Cựu Ước: Lịch Sử Cứu Độ - Old
Testament: The History of Salvation
7. Grade/Lớp 7: Tân Ước: Cuộc Đời Chúa Giêsu
New Testament: The Teaching and the Life of Jesus
8. Grade /Lớp 8: Đời Sống Giáo Hội Công Giáo - Our
Life in the Catholic Church
9. Confirmation 1&2/ Lớp Thêm Sức 1 &2: Tập Sách
Đức Tin Giáo Hội Công Giáo dành cho Thanh Thiếu
Niên:
The Catholic Faith Handbook for Youth và
Catholic Youth Bible 3rd Ed.
 Vietnamese
Religious Ed2014-15
 Time/Giờ Học: 1:00 PM -2:30PM *
Day/Ngày: Thứ Bảy -Saturday
 Sr. Francesca Thùy Tươi Trần,Lhc
 Tel:
(714) 838-4466 Ext. 11
 Office Hour/Giờ làm việc:
MWThSa 10am-4pm
 XIN
CHÚA VÀ MẸ MARIA CHÚC
PHÚC LÀNH TRÊN PHỤ HUYNH,
CON EM VÀ GIA ĐÌNH LUÔN
SỐNG HẠNH PHỤC, BÌNH AN VÀ
THÁNH THIỆN!!!
 May God and Mother Mary bless
you and your family always live
in peace, happiness and
holiness!!!










Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ
Lòng con quyết noi gương Mẹ
Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối
Bẫy chông giăng đầy muôn lối
Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng
Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng
Hôm nay, tương lai và suốt đời

similar documents