Vervolgmeting kengetallen

Report
Vervolgmeting kengetallen
NRO-bijeenkomst 3-12-2014
Vervolgmeting Kengetallen Passend Onderwijs
• Update bestaande kengetallen
• Update en uitbreiding: Leerprestaties en sociaal emotionele
kenmerken leerlingen
• Nieuwe meting Cool5-18 en Cool-speciaal: meting 2014
• Deels update: BAO
• Deels nieuw: VSO
• Uitbreiding: explorerend onderzoek naar de effecten van financiële
situatie voor het beleid in samenwerkingsverbanden
• Uitbreiding kengetallen: mbo
Stand van zaken deelvraag 1:
Kengetallen van aantallen leerlingen
1.1a, 1.1b Aantallen leerlingen met extra ondersteuning.
Gegevens van 2014/2015 begin febr. beschikbaar
1.1c1: Gegevens leerlingstromen uit speciale voorzieningen zijn
binnen, gegevens 2014/2015 begin febr. beschikbaar
1.1c2: Leerlingstromen van lgf-leerlingen tussen scholen: niet
bekend wanneer gegevens beschikbaar zijn en in hoeverre op
individueel niveau achterhaald kan worden of leerlingen een
rugzakje hadden.
Stand van zaken deelvraag 2: Bekostiging, verevening
• Verloopt volgens planning
Stand van zaken deelvraag 3: Kengetallen
leerprestaties en sociaal-emotionele kenmerken
Cool 3: bestanden zijn klaar.
Zorgprofiel: problematiek van leerlingen iets anders
gedefinieerd dan voorgaande jaren  aanpassing
variabelen. Verwachting: gereed in januari.
Cool speciaal: bestand nog niet binnen.
Verwachting: gereed in januari.
Stand van zaken deelvraag 4:
Uitbreiding kengetallen naar mbo
4.1: samenstelling mbo populatie: gegevens later
beschikbaar
4.2 en 4.3: gegevens later beschikbaar.
Beschikbaarheid hangt af van mogelijkheid om op
individueel niveau rugzakjes te kunnen achterhalen.
4.4: vragen over aantallen studenten met extra
ondersteuning na invoering passend onderwijs  mee in
enquête van onderzoek stand van zaken / typologie mbo.

similar documents