Alternatieven voor zittenblijven

Report
Hoe gaan andere
onderwijssystemen
met zwakke leerlingen om?
Alternatieven voor
zittenblijven
Barbara Belfi, Heidi Knipprath, Bieke De Fraine & Mieke Goos
Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie
1. Inleiding
Vaststelling
– In elk onderwijssysteem zijn er
leerlingen die het moeilijker hebben op
school (prestaties en/of psychosociaal)
– Verschillende onderwijssystemen gaan
hier op een andere manier mee om
1. Inleiding
• Studie Dupriez en collega’s (2008)
Model 1 = scheidingsmodel
 tracking in SO
 zittenblijven in BaO en SO
 Vlaanderen, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland
Model 2 = ‘à la carte’ integratiemodel




gemeenschappelijk curriculum tot en met 16 jaar
binnenklasgroepering in BaO
flexibele niveaugroepering per vakgebied in SO
Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Australië en
Nieuw-Zeeland
1. Inleiding
• Studie Dupriez en collega’s (2008)
(vervolg)
Model 3 = uniforme integratiemodel
 gemeenschappelijk curriculum tot en met 14, 15 of 16 jaar
 zittenblijven in BaO en SO
 Zuid-Europese landen (o.a. Frankrijk, Spanje en Portugal)
1. Inleiding
• Studie Dupriez en collega’s (2008)
(vervolg)
Model 4 = geïndividualiseerde
integratiemodel





leerjaaroverstijgend onderwijs
één-op-één begeleiding
looping
onderwijs in kleine klassen
Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland
de kleinste leerlingenverschillen op het gebied van
prestatieniveau, SES en klasklimaat worden geboekt door
onderwijssystemen die behoren tot Model 4
1. Inleiding
• Onderzoeksvraag
– Welke elementen maken
dat de Scandinavische
onderwijssystemen zo’n
effectieve systemen zijn
voor de leerkansen van
zwakke én sterke
leerlingen?
2. Basiselementen Model 4
Leefklimaat
Didactiek
Organisatie
Evaluatie
2. Basiselementen Model 4
• Basiselement 1 = Leefkimaat
– een positieve en stimulerende relatie
tussen school/leerkracht enerzijds en
leerlingen en ouders anderzijds via
werken aan
 positieve leerkracht-leerlingrelatie
 ouderbetrokkenheid
 extra-curriculaire activiteiten
2. Basiselementen Model 4
• Basiselement 2 = Organisatie
– leerjaaroverstijgende initiatieven zoals
 leerjaaroverstijgende klassen
 multileerjaarklassen
 looping
– kleinere klassen
– extra onderwijskundig personeel in de klas
– student tutoring
2. Basiselementen Model 4
• Basiselement 3 = Didactiek
– differentiatie via
 coöperatief leren
 peer tutoring
– leren met behulp van ICT
2. Basiselementen Model 4
• Basiselement 4 = Evaluatie
– curriculumgebaseerde evaluatie via het
gebruik van
 leerlingvolgsysteem
2. Basiselementen Model 4
• Onderzoeksgebaseerde
interventiestrategieën !
– Deze basiselementen worden steevast in de
onderzoeksliteratuur aangehaald als meest
effectieve interventiemethoden bij
leermoeilijkheden
Alternatieven voor zittenblijven in Vlaanderen ?
Bedankt voor uw aandacht!
Suggesties? Bedenkingen?
[email protected]
[email protected]

similar documents