Trafik Yönetimi - Dr. Gültekin Altuntaş

Report
YÖN339
Taşımacılık Yönetimine Giriş
Ders - VII
Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE
Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ
Trafik Yönetimi

Trafik yönetimi,

En düşük maliyetle arzulanan hizmet düzeyini elde
etmek amacıyla satın alınacak taşıma hizmetine
yönelik düzenlemeleri yapmak ile ilgili tüm faaliyetleri
içerir.








Üreticimiz, Fisher – Price
Hammadde Japonya’dan,
Hong Kong’a,
Üretim için Çin’e,
Sevkiyat için Hong Kong’a geri,
ABD’ye giriş için batı kıyılarına,
Üretimin son aşaması için Illinois’e,
Dağıtım merkezleri için New York,
Kentucky ve Utah’a,
Trafik Yönetimi

Serbestleşme hareketleri öncesi;




Düzenlemeler belliydi.
Taşıyıcılar hemen hemen aynı ücretlere çalışıyorlardı.
Rekabet yalnızca hizmet düzeyi ile sınırlıydı.
Serbestleşme hareketleri sonrası;



Daha fazla taşıyıcı var.
Rekabet maliyet ve hizmet düzeyi açısından yapılıyor.
Daha karmaşık bir taşıyıcı seçim süreci var.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Oran ilişkili iş ve işlemler





Tarife belirleme,
Yeni tarife / sınıflama numaraları belirlemeye yönelik
resmi otoritelerle çalışma,
Kontrat lojistiği için işletmeler ile uzlaşma,
Yasal düzenleme yapan birimlerle ilişki kurma…
Dördü de birbiri ile geçişimlidir.


Aynı sevkiyatı ilgilendirir.
Kullanılan sınıf için en ucuz maliyeti elde etmeye
çalışır.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Tarife analizi,

Yükleyici tarife belirlemek için bir ön çalışma
yapmalıdır.

Fiyatlama açısından bakıldığında,




Herhangi bir yüklemeye yönelik çok sayıda
uygun tarife bulunabilir.
Bununla birlikte, taşıyıcı çalışanları en ucuz fiyatı
verebilmek
için
sistematik
bir
araştırma
yapmazlar.
Genel kabul gören yaklaşım, tarife belirleme işi
taşıyıcıya devredilirse, fiyatlar en az %10 daha
yüksek olacaktır.
Bu nedenle, yükleyiciler çok sayıda taşıyıcıdan
teklif alırlar.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Taşıyıcı grupları ile uzlaşı,


Serbestleşme
hareketleri
sonrası,
az
sayıda tarife/sınıf belirleyici resmi otorite
kalmıştır.
Bununla birlikte,

Uluslar arası ölçekte bir takım otoriteler de söz
konusudur:


IATA (International Air Transport Association)
Okyanus aşırı taşımalarda da benzer durumlar söz
konusu olabilir.
 Navlun tarifeleri, vb.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Taşıyıcı ile uzlaşı,


Serbestleşme hareketleri sonrası, taşıyıcıların,
yükleyiciler ile sözleşme imzalamak dışında bir
seçeneği kalmamıştır.
Bununla birlikte,

Trafik
birimi
yöneticilerinin
maliyetlerini
düşürebilmek
için
olmaları gerekir.

taşıma
‘uyanık’
Düşük tarife, daha çok taşıma ile sonuçlanır.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Düzenlenmiş tarifeler,

Mevcut durumda, düzenlenmiş tarifelerde söz
konusudur.


Örneğin, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına
bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu
taşımacılıkla ilgili fiyat tarifesini belirlemektedir.
Aynı
şekilde,
Türkiye
Cumhuriyeti
Demiryollarının (TCDD) açıkladığı yolcu
tarifeleri mevcuttur.
Devlet
ve yük
Taşıyıcı Seçimi

Taşıma modunun seçimi, başlangıç aşamasında lojistik
yöneticisinin sorumluluğundadır.




Amaç, hammadde, malzeme, nihai ürün ve benzeri yükün
taşınması için belirli bir standart geliştirmek ve maliyetleri
düşürmektir.
Hangi taşıma modunda hangi taşıyıcı işletme ile
çalışılacağına ilişkin detay çalışma ise sıklıkla trafik
biriminin yöneticisince yapılır.
Günümüzde, geçmişe oranla, yükleyiciler, daha çok taşıma
modu ve aynı taşıma için çoklu mod seçeneğini
kullanmaktadırlar.
Aynı biçimde, daha çok teklif alma ve fiyat üzerinde
pazarlık söz konusu olmaktadır.
Taşıyıcı Seçimi

Taşıyıcı seçimini etkileyen unsurları belirlemeye
yönelik bir araştırma sonuçlarına göre;










Kapıdan kapıya taşıma maliyeti (en önemlisi),
Yük kayıp/hasar deneyimi,
Zarar tazmin deneyimi,
Transit süre güvenirliği,
Taşıyıcı ile fiyat değişikliği üzerinde uzlaşı deneyimi,
Sevkiyat izleme,
Kapıdan kapıya transit süre,
Teslim alma ve etmeye yönelik hizmet kalitesi,
Tek bir rota hizmeti,
Ekipman uygunluğu (en önemsizi)…
Taşıyıcı Seçimi

General Motors’un taşıyıcı seçim sistemime
göre,









Taşıyıcının faaliyet gösterdiği coğrafik alanın
büyüklüğü (0,5),
Taşıyıcının pazarlama gayretleri (0,4),
Taşıyıcının transit performansı (1,8),
Ekipmanın uygunluk ve temizliği (1,1),
Taşıyıcının müşteri hizmetleri (1,4),
Fiyatlama (1,4),
Doğru faturalama (1,2),
Kayıp/hasar tazmin yönetimi (1,2),
Taşıyıcının finansal istikrarı (1,0) önemlidir.
Taşıyıcılarla İletişim

Trafik biriminin yöneticisi, taşıyıcı ile sürekli
olarak iletişim halinde olan kişidir.






Telefon, faks, vb.
Elektronik
Veri
Değişimi
Interchange – EDI)
(Electronic
Data
Sözleşme maddelerinin düzgün bir biçimde
yerine getirilmesini sağlar.
Yüklemenin
de
doğru
bir
biçimde
yapılmasından sorumludur.
Transit hakları önem arz eder.
Gerekli tüm dokümanların hazırlanmasını
sağlamalıdır.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları



Ödeme biçimleri ve ödemeler konusunda
dikkatli davranmalıdır.
Yükleyiciler genellikle, taşımanın başlangıç
ve bitiş noktalarını belirlerler. Öte yandan,
taşıma rotasının taşıyıcının inisiyatifine
bırakılmadığı durumlar da olabilir.
Rotalama,
taşıma
işletmeleri
ile
çalışmadıkları için kendi özmal filolarına
sahip işletmelerce de yapılmalıdır.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Kayıp/hasar tazminleri (yüklenici nedeniyle)
oran olarak düşmüştür.

Kayıp ve hasar miktarlarının belirlenmesi zordur.

Bir perakendecinin ürünlerinin taşınması sırasında
zarar gördüğünü düşünelim. Zararın tazmini için
toptan fiyatı mı perakende fiyatı mı kullanılmalıdır?


Yerine ulaştığında, siparişi veren müşterinin siparişi
iptal ettiğini varsayalım.


Toptancı fiyatı + Sigorta ve Nakliye Masrafları
Perakendeci fiyatı
Gizli kayıp/hasar


Dışarıdan
bakıldığında
görünmüyorsa,
iyi
ambalajlanmamıştır  Sorumluluk, yükleyicinindir.
Alıcının çalışanlarından birinin bu zararı vermiş olma
olasılığı vardır.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Trafik
birimi
sorumluluklarından birisi,



yöneticisinin
Yükün
kaybolmasını
ve
hasar
görmesini
engelleyecek biçimde paketlenmesi, elleçlenmesi
ve
nakledilebilmesi
için
gerekli
önlemleri
almaktır.
Taşıyıcı da bu anlamda gayret sarf edecektir.
Kayıp/hasarın söz konusu olduğu durumlar,
taşınacak yükün bedelinden daha pahalıya gelir:


Genel giderlerin yükselmesi, kayıp müşteriler, vb.
Ortalama üç kat daha pahalı olduğuna dair
araştırmalar var.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları


Kayıp/hasar ile ilgili sorunların uzlaşı
yoluyla çözülememesi durumunda işin içine
yasal bakış açısı girer. Bu durum, hem
pahalı hem de uzun süreli bir çözümdür ve
kesin bağlayıcıdır. Bu nedenle, trafik birimi
yöneticilerinin bu açıdan dikkatli olması
gerekir.
Trafik
birimi
yöneticisi,
müşterilerine
maliyeti pek de ucuz olmayan araç takip
sistemleri
aracılığıyla
bildirimlerde
bulunulmasını sağlar.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları

Trafik birimi yöneticisi demuraj ve rehin
alma
maliyetlerinin
oluşmasına
izin
vermemelidir.


Demuraj (yükleme ya da boşaltma için üzerinde
anlaşılan günlerin aşılması ve bunun için verilen
tazminat
miktarını
ifade
eder).
Deniz
taşımacılığında,
sürastarya
kavramı
da
kullanılmaktadır.
Aynı biçimde, zararın tazmini için tamirat
da yapılabilir. Çünkü tamirat, sözleşmelerde
ya da yasalarda belirtilen tazminatlardan
daha ucuza gelebilir.
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları


Trafik biriminin yöneticisi aynı zamanda
taşıma ücretlerinin çok düşük ya da çok
yüksek olmasını engellemelidir.
Trafik birimi yöneticisi, yüklerin konsolide
edilmesinin de en büyük yardımcısıdır.

İçsel ya da dışsal olarak yapılması mümkündür.


Freight forwarders ve/veya cross dock (çapraz sevkiyat)
operasyonları gibi.
Ambargo (?!)
Trafik Birimi
Yöneticisinin Sorumlulukları



Taşınacak
yükün,
planlanmış
varış
noktasından farklı bir noktaya gönderilmesi
ve/veya
geri
toplanmasına
yönelik
faaliyetleri organize etmelidir.
Transit
sigortalarının
ilgilenmelidir.
yaptırılması
ile
Bir işletmenin özmal filosunun etkin ve
verimli bir biçimde yönetimi de trafik birimi
yöneticisinin sorumluluğundadır.

similar documents