SlideChamCong

Report
Ứng dụng công nghệ JSF, Richfaces,
Hibernate & Jasper vào Hệ thống Chấm
công doanh nghiệp
Bài tập lớn Client – Server
Nhóm C2H4 :
Lê Hải Cường –
Phạm Đình Cường –
Trần Ngọc Hiếu –
Nguyễn Hòa –
Nguyễn Đức Huy –
Lớp: Hệ thống thông tin – K51
Quy trình phát triển dự án
Áp dụng quy trình CMMI
 Chỉ tập trung vào

◦ Cách tổ chức thư mục
◦ Quản lý source
Nghiệp vụ
Quản lý nhân sự
 Quản lý Chấm công
 Báo cáo
 Tính lương

Mô hình J2EE
Sơ đồ phân tầng Client – Server
Web Server
Client Side
B
R
O
W
S
E
R
F
I
L
T
E
R
J
S
F
+
R
I
C
H
F
A
C
E
DB Server
B
A
C
K
I
N
G
B
E
A
N
H
I
B
E
R
N
A
T
E
DB
Các công nghệ
Filter
 JSF
 RichFaces
 Hibernate
 Jasper report

Filter
Filter Layer
Servlet
Reponse
JSP
JSF
Request
…
Filter
Filter
Request
Server
Resource
Reponse
Filter – Ứng dụng
Xác thực người dùng
 Ngăn chặn truy cập trái phép
 Thống kê truy cập hệ thống
 Nén dữ liệu trả về
 Xác định vùng địa lý
 Chuyển đổi nội dung
…

Java Server Faces
Là một UI framework
 Cung cấp thư viện taglib lớn về giao diện
người dùng
 Có hỗ trợ điều hướng thông qua faceconfig.xml
 Không phải là nâng cấp của JSP
 Tương thích tốt với JSP

JSF – Mô hình
JSF – Ví dụ
JSF
View
HTML
<h:commandButton
id="submit" value=“Next Step"
action="nextPage“/>
<input id="_id0:submit"
type="submit"
name="_id0:submit"
value="Next Step"/>
<h:selectManyListbox
id=“chkCars"
value="#{carBean.car}">
<f:selectItems
value="#{carBean.carList}"/>
</h:selectManyListbox>
<select id="jsftags:chkCars"
name="jsftags:chkCars"
multiple size="3">
<option value="accord">
Honda Accord</option>
<option value="4runner">
Toyota 4Runner</option>
<option value="nissan-z">
Nissan Z350</option>
</select>
Richfaces
Là framework mã nguồn mở
 Cung cấp các giao diện người dùng phong
phú
 Tích hợp AJAX trong các compoment
 Hỗ trợ mạnh mẽ Javascript, Skin
 Tương thích hoàn toàn với JSF

RF – Mô hình
RF – Ví dụ
Richfaces
<rich:calendar
value="#{bean.selectedDate}“
datePattern=“dd/MM/yyyy”/>
<rich:contextMenu event="oncontextme
nu" attachTo="pic">
<rich:menuItem value="Zoom In“/>
<rich:menuItem value="Zoom Out" />
</rich:contextMenu>
View
Hibernate

Là framework mã nguồn mở cho phép:
◦ Lưu trữ đối tượng vào cơ sở dữ liệu
◦ Tái tạo đối tượng đã được lưu trữ
Cung cấp ngôn ngữ truy vấn HQL
 Sử dụng file xml để mapping
 Được áp dụng phổ biến nhất trong việc
mapping các bảng trong CSDL với các
entity bean

HBN – Mô hình
HBN – Ví dụ
Jasper report
Là bộ thư viện và công cụ cho phép thiết
kế, dịch và xuất báo cáo.
 Mã nguồn mở
 Hỗ trợ truyền tham số động

Jasper report – Ví dụ
CSDL
Được thiết kế và cài đặt trên SQL Server
2008
 Bao gồm 21 bảng

UML
UML (tiếp…)
ScreenShot (1/4)
ScreenShot (2/4)
ScreenShot (3/4)
ScreenShot (4/4)

similar documents