Bài giảng - Fast Accounting Online

Report
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Sơ đồ hạch toán.
2. Quy trình n.vụ, các mẫu c.từ, b/c.
3. Quy trình thực hiện trên phần mềm.
4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Tăng giảm TSCĐ
TK 331
TK 211
Mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng
TK 811
Thanh lý nhượng bán TSCĐ
TK 133
TK 241
TK 214
TK 131
TK 711
TSCĐ tăng từ đầu tư
XDCB hoàn thành
Thanh lý nhượng bán TSCĐ
TK 3331
Trích khấu hao TSCĐ
TK 214
TK 623, 627, 641, 642
Khi trích khấu hao TSCĐ
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Khai báo tham số tùy chọn
Khai báo các danh mục từ điền:
- Danh mục nguồn vốn
- Danh mục lý do tăng tài sản
- Danh mục loại tài sản
- Danh mục phân nhóm tài sản
- Danh mục bộ phận sử dụng
Cập nhật các c.từ phát sính
Phân hệ kế toán mua hàng:
- Phiếu kế toán
- Hóa đơn mua hàng dịch vụ,...
Cập nhật tài sản:
- Cập nhật thông tin về tài sản
- Khai báo hệ số phân bổ theo tài khoản
- Điều chỉnh giá trị tài sản
- Điều chỉnh bộ phận sử dụng
- Khai báo giảm tài sản
- Khai báo thôi khấu hao kỳ
Xử lý cuối tháng:
- Tính khấu hao tài sản cố định
- Điều chỉnh khấu hao kỳ
- Bút toán phân bổ khấu hao TSCD
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Báo cáo kế toán:
-Sổ cái tài khoản,...
Báo cáo tài sản:
- Báo cáo kiểm kê tài sản
- Báo cáo tăng giảm tài sản
- Báo cáo tính khấu hao, phân bổ khấu hao
1. Khai báo tham số
2. Các danh mục liên quan TSCĐ
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.1.Khai báo tham số
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.2.Các danh mục liên quan đến TSCĐ
1. Danh mục nguồn vốn
2. Danh mục lý do tăng giảm TSCĐ
3. Danh mục loại tài sản
4. Danh mục bộ phận sử dụng tài sản
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

similar documents