Quy Nhơn 10.2013 Kiểm toán tài chính dự án

Report
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ QUẢN
LÝ TÀI CHÍNH
Phần 3. Kiểm toán Tài
chính dự án
T h à n h p h ố Q u y N h ơ n , 2 2 - 2 3 / 1 0 / 20 1 3
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
 Giới thiệu về kiểm toán
 Kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định
của Ngân hàng Thế giới
KIỂM TOÁN: KHÁI NIỆM & MỤC ĐÍCH
Mục đích
Khái niệm

Kiểm toán là một quá trình mang tính
hệ thống trong việc thu thập và đánh
giá chứng cứ một cách khách quan,
trong đó kiểm toán viên với tư cách là
các chuyên gia độc lập căn cứ vào các
cơ sở chuẩn mực để:

Đưa ra ý kiến của mình về các hoạt
động và sự kiện kinh tế

Xác nhận mức độ phù hợp giữa sự
khẳng định và các tiêu chí được xác
lập

Truyền đạt kết quả kiểm toán với
các bên có liên quan (người sử dụng
thông tin)

Nhằm cung cấp sự đảm bảo ở mức độ
nhất định đảm bảo về các hoạt động
được xem xét (báo cáo tài chính, hoạt
động, phương thức và thực tiễn quản
lý, v.v) đã được thực hiện phù hợp với
các tiêu chuẩn và thực tiễn áp dụng.
KIỂM TOÁN: BẢN CHẤT & CÁC YẾU TỐ
Kiểm toán viên
• Các chuyên gia hoạt động độc lập
Chủ thể kiểm toán
• Đơn vị, tổ chức cung cấp (thực hiện) dịch vụ kiểm toán
Khách thể kiểm toán
• Đơn vị, tổ chức thuê, sử dụng dịch vụ kiểm toán
Cơ sở kiểm toán
• Chuẩn mực, quy định được chấp nhận và áp dụng thống nhất
Đối tượng kiểm toán
• Giấy tờ, tài liệu, thông tin, các quá trình hoạt động cần xem xét, đánh giá
KIỂM TOÁN: CHUẨN MỰC
Chuẩn mực kiểm toán
quốc tế
Chuẩn mực áp dụng
 ISA 240. Trách nhiệm của kiểm
 Chuẩn mực kiểm toán quốc
tế do IFAC (Liên đoàn Kế
toán Quốc Tế) ban hành;
hoặc
 Chuẩn mực kiểm toán viên
Chính phủ, do INTOSAI (Tổ
chức quốc tế của các cơ quan
kiểm toán tối cao)
toán viên liên quan đến gian lận
trong một Kiểm toán Báo cáo tài
chính
 ISA 250. Xem xét tính tuân thủ
pháp luật và các quy định trong
kiểm toán báo cáo tài chính
 ISA 300. Lập kế hoạch một Kiểm
toán Báo cáo tài chính
 ISA 315. Xác định và Đánh giá rủi
ro của báo cáo có sai sót trọng yếu
thông qua hiểu về đơn vị và môi
trường hoạt động của đơn vị
LOẠI HÌNH KIỂM TOÁN
Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán sự tuân thủ
Kiểm toán hoạt đông
Báo cáo tài chính của cơ quan thực hiện
• Mục tiêu chung là đưa ra ý kiến về tính trung thực,
khách quan của báo cáo tài chính
KIỂM
TOÁN TÀI
CHÍNH
Báo cáo tài chính dự án
• Mục tiêu chung: Báo cáo tài chính được trình bày
một cách trung thực và hợp lý
Báo cáo sao kê chi tiêu (SOE)
• Mục tiêu chung: Đảm bảo các hạng mục chi phí dự
án báo cáo là hợp lệ, có chứng từ, được lưu trữ và
hạch toán theo quy định
Báo cáo Tài khoản chỉ định
• Báo cáo được trình bày trung thực, chính xác; và
• Khoản giải ngân thông qua TKCĐ hợp lệ và đúng
với quy định của Hiệp định tài trợ
 Bản chất của các hoạt động
KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH
Báo cáo tài
chính của cơ
quan thực hiện
 Bối cảnh và hiện trạng
 Khuynh hướng và các mối liên hệ
 Báo cáo thẩm định của cán bộ Ngân hàng
Thế giới
Sự hiểu biết tổ
chức của đơn vị
được kiểm toán


Hiệp định tài trợ
 Các văn kiện, tài liệu khác gắn liền với dự
án
KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH
Báo cáo tài
chính của cơ
quan thực hiện
 Mục đích: xác định công việc kiểm tra
được yêu cầu để hình thành ý kiến kiểm
toán
 Độ tin cậy của công tác kiểm soát nội bộ
 Mức độ xác nhận giá trị và hiệu lực
Đánh giá hệ
thống kiểm soát
nội bộ


Kiểm tra sự tuân thủ
Kiểm tra các giao dịch kinh tế, số liệu
kế toán
 Đây không phải là sự xác nhận về tính toàn
diện của một hệ thống kiểm soát nội bộ
KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH
Báo cáo tài
chính của cơ
quan thực hiện
 Mục đích: xác định các thông tin trên báo
cáo được trình bày một cách trung thực
và hợp lý
 Một số kiểm tra được thực hiện


Kiểm tra số dư
và sự cân đối
của báo cáo tài
chính

Quan sát việc kiểm kê
Xác minh tài sản, i.e. tài sản cố định và
tài sản khác
Đối chiếu và xác nhận trực tiếp số liệu
với bên thứ ba
 Mức độ kiểm tra tuỳ thuộc vào kết quả thu
được từ các bước thực hiện trước đó
KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH
Báo cáo tài
chính dự án
 Mục đích: Báo cáo tài chính được trình
bày một cách trung thực và hợp lý đối với:


Từng kỳ kế toán
Luỹ kế theo giai đoạn thực hiện
 Khoản giải ngân tuân thủ đúng theo quy
định của Hiệp định tài trợ
 Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu,
đặc biệt là tài sản, trung thực và khách
quan
 Quy trình kiểm toán tương tự với công
tác kiểm toán báo cáo tài chính của cơ
quan thực hiện
KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH
Kiểm toán báo
cáo sao kê chi
tiêu (SOE)
 Nguyên nhân
 Việc giải ngân với hình thức sao kê chi
tiêu (SOE), hồ sơ rút vốn không kèm
chứng từ nộp cho Ngân hàng Thế giới
 Kết quả
 Kết quả kiểm toán là cơ sở để xác định
việc tiếp tục sử dụng SOE, hoặc áp
dụng một số điều chỉnh đôi với thủ tục
giải ngân trong giai đoạn tiếp theo.
KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH


Kiểm toán báo
cáo Tài khoản
chỉ định
(TKCĐ)



Xem xét đánh giá số liệu và chứng từ
thuộc TKCĐ
Xem xát đánh giá dữ liệu TKCĐ do
ngân hàng dịch vụ phát hành và cung
cấp
Đối chiếu cân đối số liệu TKCĐ, bao
gồm các khoản tiền đang chuyển)
Trực tiếp xác nhận các số dư của TKCĐ
với ngân hàng dịch vụ
Kiểm tra việc quản lý và sử dụng khoản
lãi ngân hàng / phí dịch vụ phát sinh từ
TKCĐ
YÊU CẦU ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN
 Tuân thủ và gắn liền với các nguyên tắc về liêm chính,
khách quan, độc lập và bảo mật
 Là chuyên gia có đầy đủ trình độ năng lực
 Được đào tạo kiến thức chuyên môn
 Có sự hướng dẫn và giám sát công viêc kịp thời, bao gồm
kiểm soát chất lượng
TUYỂN CHỌN KIỂM TOÁN
 Ưu tiên đối với các kiểm toán viên / công ty kiểm toán
độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn của ISA và thành viên
thuộc các đơn vị thành viên của IFAC
 Các đơn vị kiểm toán nhà nước nên ký hợp đồng thầu
phụ với các công ty kiểm toán một khi đạt yêu cầu về sự
độc lập và trình độ chuyên môn.
CƠ SỞ CHẤP NHẬN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
 Việc chấp nhận đơn vị kiểm toán căn cứ vào:
 Chứng cứ xác định sự độc lập trong hành nghề kiểm toán
 Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của các kiểm toán viên
giữ vai trò chính
 Thời gian và nhân sự tham gia vào nhiệm vụ kiểm toán
 Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với:



Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Các hoạt động tương tự với dự án
Đảm bảo được kiểm soát chất lượng, sự đánh giá của giới
chuyên môn trong ngành, các yêu cầu về bồi dưỡng nghiệp vụ
mang tính liên tục đối với công ty kiểm toán
LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
Kiểm toán nhà nước


Là một đơn vị có thẩm
quyền hoạt động được
pháp luật quy định
Nên là thành viên của
INTOSAI, và đáp ứng các
tiêu chuẩn tương ứng
Kiểm toán tư nhân
 Gồm các kiểm toán viên độc lập
đáp ứng các tiêu chuẩn của ISA
và là thành viên của các đơn vị
thành viên của với IFAC
 Có chứng chỉ hành nghề kiểm
toán
 Có kiểm toán viên đủ trình độ
chuyên môn và đầy đủ phương
tiện phục vụ công việc
 Ưu tiên các đơn vị là chi nhánh
của các công ty kiểm toán quốc tế
cung cấp đầy đủ hướng dẫn và
kiểm soát chất lượng
CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
 Bên vay chọn đơn vị thực hiện kiểm toán chỉ sau khi
được Ngân hàng Thế giới đưa ra ý kiến chấp nhận
đơn vị kiểm toán được đề xuất.
 Công ty kiểm toán cần được tuyển chọn trước khi
năm tài chính bắt đầu. Nên có một hợp đồng thực
hiện trong vài năm.
 Mô tả cơ quan, đơn vị tuyển dụng
ĐIỀU KHOẢN
THAM CHIẾU
• Hướng dẫn
nhiệm vụ kiểm
toán và hình thức
báo cáo kiểm toán



•Không nên hạn
chế nhiệm vụ kiểm
toán đối với luật
pháp, quy định, và
các chuẩn mực
kiểm toán




kiểm toán
Việc cung cấp báo cáo kiểm toán
Mô tả báo cáo tài chính và các tài liệu
khác và thời điểm các tài liệu này
được cung cấp cho việc kiểm toán
Kiểm toán được thực hiện phù hợp
với chuẩn mực kiểm toán quốc tế
Thư quản lý
Quy định việc tiếp cận sử dụng số liệu
và nhân sự làm việc với kiểm toán
Quy định việc công ty kiểm toán nộp
đề xuất công việc và lịch kiểm toán
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
 Tất cả việc tuyển chọn và giao nhiệm vụ công việc
kiểm toán phải được cam kết bằng hợp đồng
 Điều khoản tham chiếu / đề cương công việc được
quy định cụ thể trong hợp đồng
 Thư quản lý do đơn vị kiểm toán phát hành
Ý KIẾN / QUAN ĐIỂM KIỂM TOÁN
 Được lập và cung cấp bằng trong báo cáo khi hoàn
thành nhiệm vụ kiểm toán tài chính

Nếu có kiểm toán SOE, cần có nội đánh giá riêng trong báo cáo
kiểm toán
 Ý kiến kiểm toán
 Ý kiến chấp nhận toàn bộ
 Ý kiến chấp nhận từng phần
 Ý kiến không chấp nhận
 Ý kiến từ chối / Không thể đưa ra ý kiến
YÊU CẦU ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN
 Báo cáo tài chính dự án (Nguồn và kinh phí sử dụng,





và các thông tin bổ sung)
Chi phí dự án trong kỳ kiểm toán
Tài khoản chỉ định
Sự tuân thủ
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Khác có liên quan
THƯ QUẢN LÝ
 Là một báo cáo về quy trình thủ tục kiểm soát
nội bộ và hoạt động của đơn vị được kiểm toán
 Nội dung đề cập:


Bất kỳ vấn đề đã được lãnh đạo của đơn vị được kiểm
toán thống nhất vớ đơn vị kiểm toán / kiểm toán viên
Tất cả các vấn đề khác mà kiểm toán xét thấy cần đề cập
để lãnh đạo của đơn vị được kiểm toán cần lưu ý
Báo cáo tài
chính được
kiểm toán phải
được nộp trong
vòng sáu tháng
kể từ khi kết
thúc năm tài
chính của đơn vị
được kiểm toán
THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO KIỂM
TOÁN
KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
TÓM TẮT NỘI DUNG TRÌNH BÀY
CÂU HỎI THẢO LUẬN
CẢM ƠN SỰ THEO DÕI C ỦA
ANH CHỊ

similar documents