Power Point SWV PO 30-10 TAC Algemeen

Report
TAC
1.
2.
3.
4.
Voorzitter
Vertegenwoordiging primair onderwijs (sbao)
Vertegenwoordiging SO cluster 3
Vertegenwoordiging SO cluster 4
Per bespreking
5. Wisselende plaats deskundige bestuur (in overleg)
6. Wisselende plaats afhankelijk vraagstelling
7. Ouders
Secretariële ondersteuning



Het verstrekken van middelen voor uitvoering
arrangement (middelen en/of expertise)
Het verstrekken van toelaatbaarheidsverklaring
voor leerlingen naar sbao en so
Het geven van algemene adviezen over de
voortgang van schoolloopbaan van leerlingen





Besluit van SWV: continueren lgf (rugzak) daarom:
doorlopende arrangementen en mzetten van lgf naar
arrangement 14-15: 106 lln.
Nieuwe arrangement; aflopen van lgf indicatie en aanvraag
nieuw arrangement: 31 lln
Nieuwe arrangement: wanneer er sprake is van extra
ondersteuningsbehoefte
Aandacht voor overgang VO (VT en LGF)
Het geven van adviezen over loopbaan

LGF volgens eigen telling:
208 leerlingen met een LGF beschikking
waarvan 32 leerlingen cluster 1 en 2

176 leerlingen cluster 3 en 4
groep 8 : 39 leerlingen

137 leerlingen in groep 1 t/m 7
herindicatie > aanvraag arrangement 31 lln
bekostiging 2014-15 LGF beschikking: 106 lln

Vanaf 1 augustus 2015 > alleen op basis van
arrangement





De voorschoolse leerlingen
De leerling voor een nieuw arrangement
Verstrekken toelaatbaarheidsverklaring voor deelname
aan so en sbo
Overgang primair - speciaal onderwijs naar voortgezet
onderwijs
Het geven van adviezen over schoolloopbaan




Periode 1: Pilotfase
1 mei 2014 - 31 juli 2015
(aandacht voor: 1 mei - 31 juli 2014)
Evaluatie voorjaar 2015
Periode 2
1 augustus 2015 - 31 juli 2018
Vanaf 1 augustus 2018:
Nieuwe periode van 4 jaar

Fase 1
Ontwikkeling in beeld brengen

Fase 2
Bespreking bovenschools met deskundige
Check: is alles gedaan binnen de basisondersteuning?

Fase 3
Aanmelding bij de commissie

Fase 4
Bespreking in TAC
Arrangement toekenning
Uitvoering arrangement op huidige school
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leergebied overstijgend
Leergebied specifiek
Onderwijsmaterialen
Aanpassingen fysieke omgeving
Inschakelen expertise
Samenwerken Partners






Tijdelijke ondersteuning Team Passend Onderwijs
Een budget voor extra ondersteuning
Een (tijdelijke) beschikbaarheid van hulpmiddelen op
de basisschool voor leerlingen die de
basisondersteuning overstijgt
Een (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere
basisschool die de ondersteuning wel kan leveren
Een plaatsing op een tijdelijke bovenschoolse
voorziening
Een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg
in de vorm van een onderwijs- en zorgarrangement
Toelaatbaarheidsverklaring sbo en so
Ten minste opgenomen:
1. Datum toelaatbaarheidsverklaring
2. Bekostigingscategorie sbo (1, 2, 3)
3. Nummer SWV
4. Speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs
5. Beschikkingsnummer
6. Einddatum verklaring




Aanmelding door de school bij de TAC
Ouders betrokken bij aanmelding en tekenen
startdocument en arrangementsaanvraag
Ouders kunnen deel bespreking bijwonen
Ouders kunnen beroep – bezwaar aantekenen

Voor alle leerlingen in het SO, SBAO en BAO voor wie
de extra ondersteuning van toepassing is in de vorm van
een arrangement dient een ontwikkelingsperspectief te
worden op gesteld binnen een termijn van 6 weken

Betrokkenheid ouders





De TAC actief vanaf 1 mei 2014!!
Locatie: gebouw SWV Over Maas en Duin/Bravoo
Waalwijk
www.swvpo3010.nl
Alle documenten en formulieren zijn daar te downloaden
Aanmelden leerlingen: [email protected]

similar documents