Thiết bị Điện toán cho Từng Cá nhân

Report
Thiết bị Điện toán cho Từng Cá nhân:
Học sinh Học tập Bất cứ Lúc nào,
Bất cứ Nơi nào
Đêm Họp Mặt Phụ Huynh
Tập Trung vào Học Tập Qua Phương Tiện Điện Tử
Trường Trung học Cao Cấp Gar-Field
Tiến Sĩ Sadki Cherif, Hiệu Trưởng
Ingram Jeanie, Kỹ Thuật Giảng dạy
Khởi xướng Kỹ Thuật Cá Nhân
Khởi xướng kỹ thuật cá nhân là gì?
“Trong một môi trường mà các em học sinh dùng các
thiết bị điện toán, như là máy điện toán xách tay hoặc
bảng tính không dây để học tập bất cứ khi nào và bất cứ
nơi nào”
(1:1 Computing, A Guidebook to Help You Make the Right Decisions)
Thực hiện chủ động kỹ thụât cá nhân phải tập trung vào
Cải thiện việc giảng dạy và học tập của học sinh
Cung cấp giảng dạy có chất lượng
Dùng kỹ thuật để nâng cao
phương pháp sư phạm
Khởi xướng về Tập trung Học tập qua
Phương Tiện Điện Tử của Bộ Giáo dục
Tiểu bang Virginia
Khởi xướng về Tập trung Học tập qua Phương Tiện Điện Tử
của Bộ Giáo dục Tiểu bang Virginia là gì?
Chủ động cho nhiều năm cung cấp cho mỗi học sinh trong các
trường được chọn với một bảng tính.
Thế chủ động tập trung học tập qua phương tiện điện tử là
bao gồm khởi xướng rộng lớn hơn trong Virginia nhằm hỗ trợ
các trường học trong quá trình chuyễn đổi qua nội dung kỹ
thuật số và bảng máy tính.
3
Khởi xướng về Tập trung Học tập qua Phương Tiện
Điện Tử của Bộ Giáo dục Tiểu bang Virginia
Các Mục tiêu Khởi xướng
Để tăng thêm sự tham gia và học tập của học sinh.
Để cung cấp các học sinh kiến thức, kỹ năng, và kinh
nghiệm cần thiết cho sự thành công trong học tập và
làm việc.
Để nâng cao kiến thức nội dung của học sinh qua sự
sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật số.
Để có sự khác biệt trong giảng dạy cho tất cả các học
sinh bằng cách sử dụng kỹ thuật.
4
Khởi xướng về Học tập qua phương
tiện Thiết bị Điện toán cá nhân của
PWCS
Kỹ thuật là một công cụ giá trị hỗ trợ và nâng
cao chương trình giảng dạy của PWCS bằng cách
khuyến khích giải quyết vấn đề, tư duy phê
phán, phân tích, kỹ năng ra quyết định.
Các em học sinh sẽ truy cập, tiến triễn, và
truyền đạt thông tin trong một môi trường năng
động, hợp nhất, và đầy kỹ thuật.
5
Các Ích lợi Khởi xướng Học tập qua
phương tiện Thiết bị Điện tử của PWCS
 Nhất định là không phải phân phối thiết bị, mà
là sự học tập của học sinh
 Các bài học tập trung vòng quanh chủ động
tham gia có hiệu lực trong học tập
 Các giáo viên theo kiểu học tập và tư cách
công dân toàn cầu của Thế kỷ 21
“Nhất định đây là về thay đổi nền văn hóa giảng
dạy – chuẫn bị các em học sinh cho tương lai,
không phải quá khứ của họ.”
Tiến Sĩ Edwards Mark
Khởi xướng Học tập qua phương tiện Thiết
bị Điện tử của PWCS
Các trường PWC Thực hiện Khởi xướng cho Niên
Học 2014-15:
Trường Trung học Cao cấp Freedom
Trường Trung học Cao cấp Gar-Field
Trường Trung học Cao cấp Stonewall Jackson
Các bước cần thực hiện để đảm bảo thành công
Quyết định bắt đầu ít rồi di chuyễn từ từ
 Cải thiện cơ sở không dây/ băng thông tại các trường
 Chọn một thiết bị dùng được cả ngày mà không cần nạp điện
và có thể dùng với Microsoft Office 365
 Cung cấp phát triễn nghề nghiệp thích hợp và đầy đủ cho
các giáo viên
Bảng Tính được Tuyển chọn
cho Sự Khởi xướng
Asus Transformer 100
Có bản chữ có thể tách ra
Windows 8
Màn hình Chạm
Cục pin dùng lâu tới 11 tiếng đồng hồ
8
Bằng cách nào Học sinh tôi có
được Bảng tính?
 Lệ phí hàng năm cho học sinh sử dụng thiết bị điện toán
mang về nhà là $40 cho niên học, phải trả khi nhận thiết bị.
Để các học sinh có thể sử dụng một thiết bị mang về nhà,
các phụ huynh/các người giám hộ và các học sinh phải
hoàn thành mẫu đơn “Thỏa thuận Học sinh Vay mượn
Thiết bị Điện toán”
 Các học sinh không nộp lệ phí có thể không được mang
thiết bị ra khỏi khuôn viên nhà trường và do đó trở thành
người sử dụng trong ngày chỉ tại trường học.
 Để có thêm thông tin:
 Tham khảo Sổ tay Thiết bị Điện toán cho Từng Cá
nhân:Học sinh Học tập Bất cứ Lúc nào, Bất cứ Nơi nào
– Xem trang 3 và 8
Sử dụng Bảng tính tại Trường
 Các thiết bị điện toán được thiết kế để sử dụng trong mỗi ngày theo sự
hướng dẫn của giáo viên. Các em học sinh phải mang theo thiết bị điện
toán của họ đến tất cả các lớp trừ khi giáo viên của họ hướng dẫn cụ
thể không làm như vậy.
 Ngay cả khi quên đem Bảng tính đến trường, các học sinh có trách
nhiệm tham gia trong lớp học và hoàn thành các bài tập. Các thiết bị
điện toán cho mượn có thể không có sẵn cho các em học sinh
quên mang các thiết bị điện toán của họ đến trường hoặc không
nạp điện tại nhà.
 Mỗi ngày học tại trường, các học sinh có trách nhiệm đem các thiết bị
điện tử đã được nạp điện đầy đủ trước ở nhà
Để có thêm Thông tin:
 Tham khảo Sổ tay Thiết bị Điện toán cho Từng Cá nhân:Học sinh
Học tập Bất cứ Lúc nào, Bất cứ Nơi nào – Xem trang 3 và 4
Sử dụng Bảng tính tại Nhà
 Chương trình Căn bản Cần thiết cho Internet của Comcast cung cấp
phục vụ Internet với giá $9,95 mỗi tháng và một máy điện toán cho các
gia đình mà hộ gia đình nằm trong diện:
 Cư trú nơi Comcast cung cấp phục vụ Internet.
 Có ít nhất một người con hội đủ điều kiện tham gia trong Chương
trình Bữa ăn Trưa Toàn Quốc.
 Đã không có đăng ký với dịch vụ Internet của Comcast trong vòng
90 ngày qua.
 Không có món nợ quá hạn dưới một năm với Comcast.
 Để biết thêm thông tin, gọi 1.855.846.8376, hoặc truy cập
www.internetessentials.com
Để có thêm Thông tin:
 Tham khảo Sổ tay Thiết bị Điện toán cho Từng Cá nhân:Học sinh
Học tập Bất cứ Lúc nào, Bất cứ Nơi nào – Xem trang 5 và 6
11
Trách nhiệm Sử dụng Bảng tính
 Các phụ huynh/người giám hộ và các học sinh có trách nhiệm tôn
trọng Điều kiện Sử dụng và chính sách và quy định An toàn Internet
của PWCS và sử dụng các thiết bị điện toán và các dịch vụ mạng
lưới của PWCS cho các bài tập liên quan trực tiếp đến chương trình
giảng dạy.
 Các phụ huynh/giám hộ được yêu cầu thảo luận với các học sinh của
quý vị về các giá trị và tiêu chuẩn quý vị kỳ vọng nơi học sinh làm theo
trong việc sử dụng và bảo tồn các thiết bị điện toán, và việc sử dụng
Internet.
Để có thêm Thông tin:
 Tham khảo Sổ tay Thiết bị Điện toán cho Từng Cá nhân:Học
sinh Học tập Bất cứ Lúc nào, Bất cứ Nơi nào – Xem trang 6 và 7
12
Phân phối và Thu Thập
Bảng Tính
Các bảng tính sẽ được phân phối cho các học
sinh vào các ngày học trong tuần đầu tiên của
tháng Hai trong các tiết thể dục thể thao của
các lớp 9th và 10th.
Các thiết bị sẽ được thu thập lại từ các học sinh
trước khi cuối cùng của năm
học cho bảo tồn và cập
nhật dùng cho mùa hè.
13
Các hoạt động Tối nay
Sau khi hội họp, chúng tôi yêu cầu các gia đình
hoàn thành một hợp đồng vay mượn nằm phía
sau của sổ tay nếu quý vị đồng ý trả lệ phí sử
dụng để học sinh quý vị có thể đem bảng tính về
nhà.
Chúng tôi sẽ có một bàn ở phòng trước sử dụng
cho việc nộp mẫu đơn và lệ phí sử dụng.
Các câu hỏi về lệ phí cần trực tiếp
gởi đến Hiệu trưởng Tiến sĩ Sadki.
14
Để biết thêm Thông tin
 Tham khảo Sổ tay Thiết bị Điện toán cho Từng Cá
nhân:Học sinh Học tập Bất cứ Lúc nào, Bất cứ
Nơi nào
 Trang mạng PWCS – tinyurl.com/PWCS-tablets
Điện thoại Trường Trung học Cao cấp Gar-Field
(703) 730-7000
15
Thiết bị Điện toán cho Từng Cá nhân:
Học sinh Học tập Bất cứ Lúc nào,
Bất cứ Nơi nào
Đêm Họp Mặt Phụ Huynh
Tập Trung vào Học Tập Qua Phương Tiện Điện Tử
Trường Trung học Cao Cấp Gar-Field
Tiến Sĩ Sadki Cherif, Hiệu Trưởng
Ingram Jeanie, Kỹ Thuật Giảng dạy

similar documents