Evaluatie taal methodes

Report
Speerpunten uitkomst leerlingen- en
oudertevredenheidsonderzoeken
OTO & LTO
 47% van de ouders, 154 ouders hebben de vragenlijst
ingevuld. Redelijke score t.a.v. landelijk percentage.
 Ongeveer 85% van de leerlingen, 274 leerlingen
hebben de vragenlijst ingevuld.
-Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst LTO
voortgezet onderwijs, Bredero heeft i.s.m. enkele
leerlingen en ouders de terminologie t.a.v. de
doelgroep vooraf kunnen aanpassen.
Algemeen beeld OTO
Algemeen beeld OTO
 Ouders zijn over het algemeen redelijk tevreden over
het Brederocollege. Rapportcijfer 7.0
 Tevreden over:
- de docenten
- de communicatie
- de extra activiteiten
 Ontevreden over:
- Geledingen (Deelraad)
- Voorzieningen
- Sfeer en sociaal emotioneel
Punten waaraan de school nog
aandacht kan besteden:
 Onvoldoende uitdaging leerlingen.
 Mate van aandacht voor leerlingen met gedrags- en
motivatieproblemen.
 Hoeveelheid aandacht voor de talenten van de
leerlingen en ruimte voor ontwikkeling.
 De mate waarin hun kind de extra activiteiten leuk
vindt.
 Verkeersveiligheid omgeving school
Aanpak school
 Voldoende uitdaging leerlingen: sturen op de
ambitieuze doelen van het OPP.
 De school heeft meer aandacht voor leerlingen
met motivatie- en gedragsproblemen: projecten
pesten, inzet Leefstijl.
 Leerlingen betrekken bij organisatie extra
activiteiten: actieve rol leerlingenraden.
 Samen met ouders, leerlingen en gemeente
kijken naar verkeersveiligheid
Vervolg aanpak school
 Voorzieningen: bibliotheek aanleggen, samen
bekijken met ouders hoe met een beperkt budget
de school aantrekkelijker te maken.
 Sfeer: bevorderen leef- en klassenklimaat,
spanningsopbouw t.a.v. toetsen verminderen.
 Deelraad: bekendheid en informatievoorziening
vanuit de DR verbeteren, is ook gekoppeld aan
ouderparticipatie
Algemeen beeld LTO
Algemeen beeld LTO
 De leerlingen zijn over het algemeen ontevreden met hun
school. Rapportcijfer 6.0
 Tevreden over:
- bepaalde vakken/projecten
- klas /klasgenoten
- leraren/ mentoren
 Ontevreden over:
- voorzieningen (kantine, schoolplein, bibliotheek)
- sfeer en sociaal emotioneel
- extra activiteiten
- organisatie op school
Punten waaraan de school
aandacht nog aandacht kan besteden
 Matige tevredenheid voorlichting sector-/
profielkeuze
 Begeleiding van bao of so naar Het
Brederocollege
 Matig tevreden over de schoolleiding
Aanpak school
 Voorzieningen: in overleg met leerlingen kijken waar met
kleine aanpassingen grote verbeteringen gerealiseerd
kunnen worden.
 Sfeer en soc-emot: projecten/ materiaal: aandacht voor
omgangsvormen tussen leerlingen en pestgedrag. Actiever
hanteren pestprotocol.
 Extra activiteiten: leerlingen meer betrekken bij de keuze
en organisatie van activiteiten op school
 Organisatie op school: tijdig aangeven roosterwijzigingen,
moderne methodes, uitdagend verwerkingsmateriaal,
praktijklessen, mogelijkheden in groepjes te werken.
Vervolg aanpak school
 Voorlichting profiel-of sectorkeuze: LOB- traject
 Voorlichting so/bao over Het Brederocollege:
Open dag evalueren en verbeteren.
Voorlichtingsavond op SO en voor bao organiseren
 Schoolleiding: verkleining afstand tussen
schoolleiding en scholieren , bijvoorbeeld
deelname leerling raden
Benchmark VO en VSO
 Positief t.o.v. benchmark
- Begeleiding
- Docenten
- Communicatie
- Onderwijs
Benchmark t.o.v. VO en VSO
 Verbeterpunten hoge prioriteit
- Organisatie op school
- Sociaal-emotioneel
- Extra activiteiten
- Sfeer
Uitslag gehele onderzoek




Twee overall rapportages (LTO en OTO)
Twee bijlagen met open antwoorden (LTO en OTO)
Vier teamrapportages (OTO)
In de overall rapportages is voor de hoofdaspecten ook een
uitsplitsing gemaakt naar richting, locatie, leerjaar en
geslacht.
 Vensters voor verantwoording (resultaten 3e jaars
leerlingen en ouders) zie:
www.venstersvoorverantwoording.nl
 Te vinden op de server, docenten
map OTO en LTO 2014
Hoe luisteren we naar de
leerlingen en ouders?
 Zie aanpak school
 Koppeling jaarplan & ontwikkelagenda (Ingrid)
 Terugkoppeling uitslagen OTO en LTO naar ouders en
leerlingen:
- Jaarverslag op website Driespan
- DR informeren
- Leerling raden betrekken bij aanpak verbeterpunten

similar documents