Súvislá pedagogická prax

Report
Súvislá pedagogická
prax
PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD.
Podmienky absolvovania
praxe
 Prax môžete absolvovať na stredných odborných školách
v rámci odborných predmetov ekonomika a
elektrotechnika, nie na všeobecnovzdelávacích, (príp. na
predmetoch fyzika, IKT, občianska náuka – v roč. s
ekonomickým zameraním).
 Školy musia byť oficiálne pridelené a zazmluvnené DTI
(tie kde ste absolvovali priebežnú prax).
 Prax môžete absolvovať školou zvolenom termíne v
skupinách po 5, najneskôr však do konca 13. 3. 2013.
Prípadne podľa osobného dohovoru s cvičnou školou.
 Všetky podklady je potrebné odovzdať vedúcemu
študijnej skupiny do 18.3. 2013 a ten ich následne
odovzdá mne do 22. 3. 2013.
Syllabus - podmienky



I. PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE max. 20 bodov
Potvrdenie školy o účasti na praxi
10 bodov
Účasť na úvodnej inštruktáži
10 bodov
II. ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE – max. 80 bodov
Písomné prípravy na 4 vyučovacie hodiny 40 bodov
Sebareflexia z praxe( rozsah cca 1 strana) 10 bodov
Mail adresovaný vedeniu školy s pozitívnym ohlasom na
prácu cvičného učiteľa a poďakovaním za možnosť
absolvovania praxe na cvičnej škole
10 bodov
 SWOT analýza cvičnej školy
20 bodov





III. SPOLU- max. 100 bodov.
Potvrdenie o absolvovaní
súvislej pedagogickej praxe
 Potvrdzujeme, že študent 2. ročníka
magisterského štúdia Dubnického
technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
 Meno študenta: Absolvoval na našej škole
súvislú pedagogickú prax dňa:
 V rámci pedagogickej praxe absolvoval :
 4 výstupy (povinná súčasť pedagogickej praxe)
a ďalšie aktivity súvisiace s pedagogickou
praxou (asistencia učiteľovi, dozory počas
prestávok na cvičnej škole, iné činnosti podľa
potrieb cvičnej školy)
Príprava učiteľa na vyučovaciu
hodinu
1.
2.
3.
4.
Základné údaje (typ školy, ročník, predmet;
prípadne aj podrobnejšie údaje: trieda, dátum
a poradie vyučovacej hodiny počas dňa,...)
Téma.
Didaktická analýza učiva.
Vyučovacie ciele (kognitívne, afektívne,
psychomotorické).
Príprava učiteľa na vyučovaciu
hodinu
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Popis postupu vyučovania (vrátane súhrnnej
tabuľky „Fázy vyučovacej hodiny“ na začiatku;
najprv napíšete tabuľku a potom stručne a
zrozumiteľne rozpíšete, čo budete vy ako učiteľ a vaši
žiaci robiť počas jednotlivých fáz).
Zadanie domácej úlohy.
Materiálne didaktické prostriedky (všetky, ktoré
počas hodiny použijete).
Spôsob kontroly splnenia vyučovacích cieľov.
Informačné pramene.
Poznámky.
Tabuľka „Fázy vyučovacej hodiny“ vyzerá
nasledovne:
P.č. Fáza
vyučovacej
hodiny
1.
Motivácia
Činnosť učiteľa
Učebné
Poznámky
pomôcky
a didaktick
á technika
Čas
trvania
Činnosť
žiakov
7 min.
Brainstorming – Brainstorming –
Tabuľa,
diktovanie
zapisovanie
krieda
nápadov
nápadov od žiakov
na tabuľu
Aspoň 5x
povzbudiť
žiakov
k diktovaniu
nápadov, keď
ich prestanú
hovoriť
(diktovanie
minim. 4 min.,
3 minúty
diskutovanie
so žiakmi
o nadiktovanýc
h slovách)
Sebareflexia učiteľa
 Deje sa vtedy, keď si po vyučovacej hodine v
pokoji premietneme celú vyučovaciu hodinu,
uvažujeme o postupoch, ktoré sme urobili a
môžeme kriticky zhodnotiť ich funkčnosť a
efektívnosť.
 Takto si učiteľ postupne v mysli vytvára modely
situácií a racionálneho rozhodovania v nich.
Sebareflexia učiteľa
 Ak robíme sebareflexiu vlastných učiteľských
poznatkov → dochádza v nej k opisu, analýze,
hodnoteniu, usporiadavaniu a
zovšeobecňovaniu vlastných pedagogických
skúseností a poznatkov.
Sebareflexia plní 5 funkcií:
 funkciu poznávaciu – uvedomenie si, aký som učiteľ,




aké mám problémy a ako ich obvykle riešim
funkciu spätnoväzobnú – uvedomenie si, ako na
učiteľovo riešenie problémov reagujú žiaci, jeho
kolegovia a rodičia
funkciu rozvíjajúcu – poskytuje námety k ďalšiemu
sebazdokonaľovaniu
funkciu preventívnu – U si môže premyslieť svoje
budúce reagovanie v urč. situáciách a vyhnúť sa
prípadným konfliktom
funkciu relaxačnú – pripomenutie si príjemných prežitkov
z pedagogických situácií, ktoré boli úspešné, učiteľovi
prináša pocit uspokojenia, uvoľnenia a zadosťučinenia
Učiteľ sa potrebuje zamyslieť nad svojou
prácou, najmä v situáciách, keď:
 hodnotí výsledky svojej činnosti za určité
obdobie;
 sa stretne s problémovou situáciou, ktorú musel
alebo bude musieť riešiť;
 skúšal nový postup a hodnotí jeho výsledky;
 je podnecovaný k vyjadreniu svojho názoru na
aktuálny pedagogický problém (napr. svojimi
kolegami);
Učiteľ sa potrebuje zamyslieť nad svojou
prácou, najmä v situáciách, keď:
 porovnáva sa s kolegom, ktorého videl pri práci,
alebo keď videl videozáznam pedagogickej
činnosti iného učiteľa;
 sa stretáva s novými poznatkami z oblasti vied
o edukácii a uvažuje o ich zaradení do systému
vlastnej pedagogickej činnosti;
 je vyzvaný k sebahodnoteniu (pri rozboru
hospitácie a pod.)
Ako robiť sebareflexiu?
1.
2.
3.
Naplánoval som dôsledne svoju
vyučovaciu hodinu, stanovil som jasné
ciele, vhodnú náplň a štruktúru vyučovacej
hodiny?
Pripravil som si včas materiál potrebný na
vyučovaciu hodinu?
Boli moje inštrukcie a pracovné pokyny
jasné a mali úroveň (napr. pojmovú), ktorá
žiakom umožnila im porozumieť?
Ako robiť sebareflexiu?
4.
5.
6.
7.
Kládol som otázky rovnomerne celej triede
a používal som otázky uzavreté (áno, nie) aj
otvorené?
Bola moja vyučovacia hodina vhodná pre
všetkých žiakov, ktorých som mal v triede?
Využíval som široké spektrum učebných
činností (vyučovacích metód)?
Udržal som v triede takú úroveň disciplíny,
ktorá napomáhala procesu učenia sa žiakov?
Ako robiť sebareflexiu?
8.
9.
10.
11.
Sledoval som pozorne prácu žiakov na vyučovacej
hodine a poskytol som pomoc tým, ktorí o pomoc
požiadali, alebo u ktorých som videl, že majú s niečím
problém?
Hodnotil som (príp. známkoval) prácu žiakov
dôsledne, konštruktívne a včas? Poskytol som žiakom
okrem záverečného aj priebežné (formatívne ústne)
hodnotenie?
Boli moje vzťahy k žiakom založené na vzájomnej
úcte a dobrom vzťahu (pozitívnom prístupe k
žiakom)?
Boli moje znalosti vyučovacieho predmetu (odborné
aj didaktické) dostatočné vzhľadom k požiadavkám na
moju prácu? Konkrétne v čom sa chcem viac
zdokonaliť?
SWOT analýza
 podstatou je opis a uvedomenie si
silných a slabých stránok školy a
príležitostí a hrozieb, ktoré na školu
pôsobia zvonku.
 identifikuje pozitíva, na ktorých sa dá
stavať a negatíva, ktoré treba zmeniť
 je počiatočným bodom pre stanovenie
cieľov a vízií rozvoja
Príklady na internete
 http://www.google.sk/search?q=SWOT+
anal%C3%BDza&hl=sk&tbo=u&tbm=isc
h&source=univ&sa=X&ei=AgkUUc0KuLl4QSD24HADw&ved=0CDsQsAQ&
biw=1440&bih=809
 http://www.skolabolesiny.info/storage/sw
ot.pdf
Ďakujem za
pozornosť.

similar documents