Een nieuwe gemeentelijke organisatie en het ambtenarenrecht.

Report
“Het Sociaal Statuut en
herplaatsing van
medewerkers bij de
Veiligheidsregio Groningen
bekeken vanuit de juridische
praktijk”
Door: mw. mr. J.A.M. Van der Goot-Andela
Bedrijfsjurist a.i Veiligheidsregio Groningen via Yacht
Datum: 6 februari 2014
www.interim-bedrijfsjurist
andela
andelajuridischmanagement
Achtergrond reorganisatie
•
•
Wet van 27 september 2012 tot
wijziging van de Wet veiligheidsregio’s
in verband met de oprichting van het
Instituut Fysieke Veiligheid en in
verband met de volledige
regionalisering van de brandweer.
De geregionaliseerde brandweer is
opgenomen in de Veiligheidsregio, die
verschillende multidisciplinaire taken
uitvoert op het gebied van
crisisbeheersing.
Concreet voor de regio Groningen
Gemeentelijke brandweer
organisaties binnen de VRG per 1-12014 opgaan in VRG.
 Personeel per 1-1-2014 in dienst
van VRG.
 23 gemeenten
 Een regionaal kantoor
 250 medewerkers
 750 vrijwilliger
=> 1 werkgever

Deelproject personeel
Van oud naar nieuw
Nulmeting
CAR-UWO landelijke gemeentelijke
arbeidsvoorwaarden
 Hoofdstuk 12 CAR-UWO (overleg met
organisaties van overheidspersoneel)
 Hoofdstuk 14 CAR-UWO
(medezeggenschap)
 Verkennende gesprekken en uitnodiging
partijen BGO en BOR
 Taakafbakening BOR en BGO
 Overlegstructuur opzetten met BOR en
BGO


Juridisch kader taakafbakening



Het GO voert overleg over de rechtstoestand
van de medewerkers met inbegrip van de
algemene regels op het gebied van
personeelsbeleid conform de bepalingen van
hoofdstuk 12 van de CAR-UWO.
De commissie kan niet overleggen over
onderwerpen die voorbehouden zijn aan het
LOGA tussen het College voor Arbeidszaken van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
de centrales van overheidspersoneel
Model regeling taakafbakening beschikbaar. Niet
te verwarren met convenant OR (duidelijkheid
over te besteden uren) of OR reglement (dit
laatste stelt OR zelf op).
Sociaal Statuut onderwerp GOtafel
In het (B)GO wordt
overeenstemming bereikt over
aangelegenheden van reorganisaties,
alsmede de wijze waarop sociale
gevolgen die daaruit voortvloeien
worden opgevangen, daarbij gaat
het om de vaststelling of wijziging
van een sociaal statuut en een
daaruit voortvloeiend sociaal plan.
Juridische kader sociaal statuut
Vormvrij. Model VNG (11 juli 2013). Kies
stijl die bij de organisatie past!
 Over vaststelling van het sociaal statuut
moet overeenstemming worden bereikt
in de commissie voor georganiseerd
overleg.
 Sociaal Statuut regelt op welke manier
de overgang van de ambtenaren naar
Veiligheidsregio Groningen zal verlopen
en hoe hun rechtspositie wordt
gewaarborgd.
 Sociaal Statuut regelt ook op welke wijze
het plaatsingsproces wordt ingekaderd.

Afspraken in sociaal statuut VRG









Geen gedwongen ontslagen;
Perspectief en Uitloopschaal;
FLO;
Functionele toelagen;
Toepassing CAR-UWO voor
vrijwilligers;
Afbouwregeling;
Bevriezen leeftijdsdagen;
Meenemen verlofdagen;
Plaatsing in lagere of hogere functie,
wat dan?
Ledenraadpleging Sociaal Statuut
Uitleg sociaal statuut
Plaatsingsprocedure






Bij VRG knip in sleutelfuncties en
plaatsing beroepsblusploegen,
vrijwilligers en medewerkers.
Plaatsingscommissie
Plaatsingsadviescommissies
Belangstellingregistratie
Toetsingscommissie (zienswijze)
Voorgenomen en definitieve
plaatsing (nog geen
aanstellingsbesluit)
Toetsingscommissie
Nieuw pakket
arbeidsvoorwaarden





CAR-UWO is algemeen verbindend
voorschrift, lokale vaststelling
noodzakelijk.
Aanvullende regelingen lokaal
vaststellen.
Volgen centrum gemeente of eigen
regelingen (VRG waar nodig terugvallen
op Gemeente Oldambt).
Nieuwe werktijden regeling landelijk per
1-1-2014 ingevoerd. Effect op
bezoldiging, piket, verlof, werktijden etc.
Beroepsbrandweer in 24-uursdienst kent
specifieke regelingen.
Aanvullende regelingen VRG











Bezoldigingsregeling(met nieuwe
piketregeling voor veiligheidsregio)
Verlofregeling
Werktijdenregeling
Dienstreizenregeling
Aanvullende bepalingen vrijwilligers
Regeling personeelsdossiers
Procedure regeling Functiebeschrijving en waardering
Regeling bezwarenadviescommissie
Attentieregeling
Regeling vacaturevoorziening
…
Borging arbeidsvoorwaarden






Vaststellen door Dagelijks Bestuur
(gemeenschappelijke regeling)
Regelingen bekendmaken en
publiceren (Nb elektronisch)
Beschikbaar en toegankelijk
maken voor medewerkers
Wintertoer
Aanpassen formulieren etc.
Nieuwe regelingen
Vragen?

similar documents