Урок 7. Файлова система

Report
Файл, папка
Файлова система
Фа́йлова систе́ма — спосіб організації
даних, який використовуються
операційною системою для збереження
інформації у вигляді файлів на носіях
інформації. Також цим поняттям
позначають сукупність файлів та
директорій, які розміщуються на
логічному або фізичному пристрої.
Файлова система
Cтворення файлової системи відбувається в процесі
форматування.
В залежності від організації файлів на носії даних, файлові
системи можуть поділятись на:
ієрархічні файлові системи - дозволяють розміщувати файли в
каталоги;
пласкі файлові системи - не використовують каталогів;
кластерні файлові системи - дозволяють розподіляти файли
між кількома однотипними фізичними пристроями однієї
машини;
мережеві файлові системи - забезпечують механізми доступу
до файлів однієї машини з інших машин мережі;
розподілені файлові системи - забезпечують зберігання файлів
шляхом їх розподілу між кількома машинами мережі.
Класифікація файлових систем
За призначенням файлові системи можна класифікувати на
наступні категорії:
Для носіїв з довільним доступом (наприклад, твердий диск):
FAT32, HPFS, ext2 і ін. Останнім часом поширилися
журнальовані файлові системи, такі як ext3, Reiserfs, JFS,
NTFS, XFS.
Для носіїв з послідовним доступом (наприклад, магнітні
стрічки): QIC.
Для оптичних носіїв — CD і DVD: ISO 9660, HFS, UDF.
Віртуальні файлові системи: AEFS і ін.
Мережні файлові системи: NFS, SMBFS, SSHFS, Gmailfs.
Дані на ПК структуровані
наступним чином: Файл
Папка (каталог)
Папки
Файли
Файл
Особливістю Windows є так званий
об’єктно- орієнтований принцип, коли
будь-які дані на ПК (об’єкти) повинні
мати своє ім’я.
Файл (від англ. File- досьє, набір
документів) – це програма або
організована сукупність даних, що має
свою назву (ім’я) і зберігається на
пристроях зовнішньої пам’яті як єдине
ціле.
Розрізняють програмні файли і файли
даних. В термінах Windows файли даних
називають документами
Файлова система Windows
Назва файлу – це ідентифікатор, що
використовується для звернення до файлу
Назва файлу
Ім’я, яке надав
користувач
•
Розширення
(тип)
файлу
Приклад: Proba.txt, Список.doc тощо
Ім’я файлу найчастіше характеризує
внутрішній його зміст
Ім’я може містити не більше
ніж 255 символів
Літери: A-Z, a-z, А-Я, а - я
Цифри: 0-9
Спеціальні символи:
~ # $ % & () _ {} , + ; = [ ]
Розширення (тип) файлу використовується для класифікації
файлів, визначення належності до певної групи із загальними
ознаками, утворюється не більше ніж із трьох символів.
Тип файлу визначає користувач або програма, в якій створювався
файл.
Приклади розширень файлів
TXT, RTF- текстові файли
DOC- текстові файли, створені в WORD
HLP- файли, що містять допоміжні відомості,
довідки
COM, EXE- виконувані файли (готові до
виконання програми) тощо
Каталоги (папки)
Це спеціальне місце на диску, в якому
реєструються всі відомості про файли
(ім’я, розмір, властивості тощо). У
Windows сама папка може мати ім’я і
зберігатися в іншій папці разом з іменами
звичайних файлів. У цьому випадку
утворюється ієрархічна деревоподібна
структура:
Каталог може бути одночасно і підкаталогом, і
надкаталогом, наприклад, каталог UKRAINE є
підкаталогом по відношенню до каталогу
TEACHER і надкаталогом до каталогу ABC
С:\
Кореневий
DEMO
каталог
Каталоги 1
рівня
Каталог 2
рівня
TEACHER
UKRAINE
Autoexec.bat
Config.sys
ABC
Gran1.exe
Gran1.hlp
Lexdrill.exe
Lexdrill.txt
Каталог 3
рівня
Кореневий каталог – це головний
каталог кожного диску. В ньому
реєструються звичайні файли і каталоги
1 рівня. У каталогах 1 рівня, в свою
чергу, реєструються звичайні файли і
каталоги 2 рівня і т. д. Імена каталогів,
включених один в інший, відділяються
символом “\”
Наприклад, TEACHER\UKRAINE\ABC
Шлях (маршрут) до файлу – це послідовність з імен
каталогів від кореневої папки до тої, в якій знаходиться
потрібний файл
Накопичувач – пристрій зовнішньої пам’яті, на якому
зберігаються файли. Накопичувачі прийнято позначати
літерами англійського алфавіту з наступною двокрапкою:
А: і В: - дисководи для флопі-дисків;
C: .. Z: - логічні диски вінчестера, пристрої для
оптичних магнітооптичних, змінних дисків, логічні лиски
мережі.
Повне ім’я (специфікація) файлу – це назва
накопичувача, шлях до файлу і сама назва файлу:
C:\TEACHER\UKRAINE\lexdrill.exe
Поточна папка – та, з якою в даний час працює
користувач

similar documents