ICBS De Trampoline jaarplan 2013

Report
Jaarplan ICBS De Trampoline 2013-2014
Doelstelling
ICBS De Trampoline is een groeiende school, op weg naar nieuwbouw, waar kinderen, ouders en team zich veilig en vertrouwd voelen en zich
optimaal kunnen ontwikkelen binnen een professionele leergemeenschap.
Doelen
Strategieën
Zorg
> 90 % van de kinderen
ervaart betere zorg.
> 90 % van de leerkrachten
voelt zich beter gesteund.
Alle systemen / procedures
ondersteunend aan zorg
Kinderen en team ervaren betere
zorg en ondersteuning doordat dit
planmatig wordt aangepakt vanuit
plan zorg & begeleiding.
Veilig en vertrouwd.
• 95-100 % van de
Kinderen, ouders en
teamleden voelt zich
veilig en vertrouwd op
school
Kinderen, ouders en teamleden
voelen zich veilig en vertrouwd,
doordat het team hier planmatig
mee bezig is en anderen door
voorbeeldgedrag volgen.
Optimaal ontwikkelen
+ 5 % op het gebied van
• Basisvaardigheden
• Soc. Emotionele ontw.
• 21st Century skills
• Welbevinden
• Persoonlijk / individueel
Professionele
leergemeenschap
• 5 % hogere score op
PLG-test
• 6 vlakken beter op
verbreding / verdieping /
verankering
•
TEAM
±
√
Dashboard
Actieplan (Wat, wie en wanneer)
> 90 % kinderen betere zorg.
> 90 % leerkrachten betere steun
Alle systemen en procedures zijn
ondersteunend aan zorg.
IB en interim-IB hebben een up-todate plan zorg & begeleiding (max
3 mnd oud)
•
•
•
IB en interim-IB gebruiken WMK-analyse en maken externe
analyse
Procedures, regels, systemen en protocollen worden
ondersteunend gemaakt aan de zorg.
Vanuit PvA wordt planmatig verbeterd.
(Marloes verantwoordelijk)
-
95-100 % teamleden toont
normen en waarden in
vertaling naar eigen gedrag
Voor 1-10 uitleg naar kinderen
en ouders.
> 95 % ouders en kinderen
volgt n&w en voelt zich v & v
•
•
•
•
•
Afspreken regels, normen en waarden met team
Uitleg naar ouders toe via Trampetter
Uitdragen door teamleden
Aanspreken op regels, normen en waarden door een ieder
(Miranda verantwoordelijk)
Alle expertgroepen hebben
een OGSM of schoollijn
1 juli > 5 % betere scores CITO
en SCOL
> 95 % is bekend met skills en
kent het actieplan voor
verdieping
•
•
•
•
Expertgroepen ontwikkelen en volgen een OGSM of schoollijn
Hogere scores door verbeteren HGW / OGW / GIP
Hogere scores door verbeteren kijken en praten met kinderen
Hogere scores door verbeteren van kijken naar eigen
leerkrachtgedrag
(experts uit de expertgroepen verantwoordelijk
PLG-plan is 100 % bekend
5 % hogere score op PLG-test
6 vlakken beter op verbreding /
verdieping en verankering
•
•
•
•
-
Er komt een planmatige ontw. op
al deze gebieden, doordat de
verschillende gebieden worden
uitgewerkt binnen expertgroepen
en werkgroepen, waarbij huidige
plannen / lijnen worden versterkt,
uitgebouwd en geborgd.
•
De ontwikkeling naar een
professionele leergemeenschap
krijgt vorm doordat alle teamleden
collectief en individueel werken
aan verbreding, verdieping en
verankering.
-
•
•
•
•
•
•
Bekendheid met plan door afronden en communiceren
Ontwikkelen naar PLG door meer van en met elkaar te leren
Ontwikkelen naar PLG door andere manier van vergaderen
Ontwikkelen naar PLG door andere rol en andere kijk op
professional
Ontwikkelen naar PLG door reflectie en feedback te verbeteren
(Joost verantwoordelijk)
Jaarplan ICBS De Trampoline 2013-2014
Doelstelling
ICBS De Trampoline is een groeiende school, op weg naar nieuwbouw, waar kinderen, ouders en team zich veilig en vertrouwd voelen en zich
optimaal kunnen ontwikkelen binnen een professionele leergemeenschap.
Doelen
Strategieën
Groeiende school
1-10-12 220 kinderen
1-10-13 > 235 kinderen
1-10-14 > 240 kinderen
Mond-tot-mond reclame en meer
aanmeldingen door goede
kwaliteit en PR hierover.
±
Dashboard
Actieplan (Wat, wie en wanneer)
-
•
•
-
Partners
100 % partners is in beeld
>90 % partners voelt zich
serieus genomen en
gehoord
> 90 % partners vindt dat zij
bijdrage kunnen leveren
Kwaliteitszorg
Binnen WMK verbetert de
score op de QuickScan met
> 0,2 punten.
Op weg naar Nieuwbouw
• PvE zomer 2013
• Q4 – architect
• Q1 – Voorl. Ontwerp
• Q2 / Q3 Def. ontwerp en
bestek. Incl.
bouwvergunning.
•
•
•
Website inclusief groepen verbeteren door scan en actieplan.
Meer uitdragen naar buiten door alle expertgroepen,
werkgroepen en commissies die de kwaliteit gaan
communiceren.
Positieve ouders door gesprekken en PR
Betrokken ouders door betrekken bij kind, zorg, en activiteiten
(Fia verantwoordelijk)
Goede betrokken partners doordat
ze in kaart zijn gebracht, er mee
gesproken is en samen een PvA
mee is gemaakt.
100 % van de partners is in
beeld gebracht en beschreven
>90 % van de partners voelt zich
serieus genomen en gehoord
> 90 % van de partners vindt dat
zij een bijdrage kunnen leveren
aan(kinderen van)De Trampoline
•
•
•
In kaart brengen van alle partners en mogelijke partners.
Alle partners spreken over meerwaarde en samenwerking.
PvA n.a.v. gesprekken.
De kwaliteitszorg op De
Trampoline verbetert verder
doordat er systematisch gewerkt
wordt aan de verschillende
onderdelen.
•
•
•
•
•
•
Quick-scan uitvoeren
Deelkaart scoren
PvA n.a.v. scores
Planmatig verbeteren
Evaluatie vanuit scan
•
•
•
OGSM en schoollijnen
100 % OGSM of schoollijn
binnen expertgebieden.
> 90 % van de teamleden is
tevreden met de werking en
voortgang van OGSM
1-10-2013 >235 kinderen
> 80 % vd activiteiten wordt
positief gecommuniceerd
> 80 % van de ouders spreekt
positief over De Trampoline
1-10-2014 >240 kinderen
Binnen WMK verbetert de
score met > 0,2 punten.
Er worden 2 quick-scans
uitgevoerd
Er wordt 1 deelkaart
gescoord
Er komt 1 PvA n.a.v. scores.
√
Er komt een betere
systematische kwaliteitszorg
door gebruikmaking van OGSM
en schoollijnen.
100 % OGSM of schoollijn
binnen expertgebieden.
> 90 % van de teamleden is
tevreden met de werking en
voortgang van OGSM
•
•
•
•
Uitleg OGSM
Bepalen OGSM / schoollijn per expertgroep
Maken OGSM of schoollijn
Systematisch aanpakken
De weg naar een IKC vorm
geven door goede
samenwerking met partners,
stakeholders en team en
aantrekken sponsors.
- Vlietkinderen, Trampoline en
gemeente houden zich aan
tijdpad
- > 80 % team is tevreden over
ontwerp
- > 3 sponsors met > € 50.000
- > 80 % van de ouders vindt
•
•
•
•
•
Tijdpad gaat slagen door procesbewaker
Tevredenheid ontwerp door goede vertaling PvE
Sponsors door plan en maken “bruidsboek”
Goede info ouders door verbeteren website
(Joost verantwoordelijk)
Afkortingen
IB = Intern Begeleider (verantwoordelijk voor de zorg rondom kinderen)
WMK = Werken Met Kwaliteitszorg (intern kwaliteitsinstrument) www.wmkpo.nl
N&W = normen en waarden
V&V = veilig en vertrouwd
OGSM = objective, goals, strategie, measurement (zoals dit A4 is opgebouwd)
HGW = handelingsgericht werken http://wij-leren.nl/hgw-handelingsgericht-werken.php
OGW = opbrengstgericht werken http://www.slo.nl/primair/themas/opbrengstgericht/
GIP = systeem waarmee wij zelfstandig werken vormgeven
CITO = toetsen
SCOL = soc. Emotioneel leerlingvolgsysteem http://www.scol.nl/?main=watisscol
PLG = Professionele leergemeenschappen
http://www.leernetwerkeducatie.nl/mediawiki18/index.php?title=Professionele_scholen
PvA = Plan van aanpak
Q = kwartaal, dus Q2 = apr-jun
PvE = programma van eisen

similar documents