1501 - Tübitak

Report
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
TÜBİTAK TEYDEB...
Firma düzeyinde katma değer
oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik
çalışmalarını teşvik etmekte,
bu çalışmalarla ortaya çıkan mali
riskleri paylaşmakta,
Ar-Ge yeteneğinin ve yenilik
düzeyinin yükseltilmesine katkıda
bulunarak, onları desteklemektedir.
3
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
TÜBİTAK TEYDEB...
• Bilginin teknolojiye, teknolojinin
ürüne dönüştürülmesine,
• iç pazar ve dış pazarlardaki
konumun güçlenmesine,
• tercih edilirlik noktasında, fark
yaratacak çalışmalara katkı
sağlamaktadır.
4
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Ar-Ge ile Yeniliğe
Bakış Açımız
Ar–Ge ve yenilik projeleri firmalara;
•Ar–Ge altyapısı,
•yaratıcı düşünce,
•yenilikçi vizyon,
•işbirliği kültürü,
•proje ve teknoloji yönetimi ile
•sürdürülebilir rekabet bilinci
kazandırmaktadır.
5
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Dünya Yenilik Bekliyor
Ürünü teknik özellikleri
açısından benzerleri ile
karşılaştırarak, yenilik düzeyi
belirlenerek:
Bu doğrultuda teknolojik
açıdan iyileştirilmiş ve
geliştirilmiş ürünleri, hayata
geçirilmesi için
desteklemektedir.
6
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Yenilik Süreci
Kalite ve standartları
yükseltilmiş,
geliştirilen teknikler ile
maliyetleri düşüren,
yeni ürünler ve yeni ürün
teknolojileri geliştirme
çalışmaları.
7
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
TEYDEB Hangi Ar–Ge
Projelerini Destekliyor?
Ürünlerin geliştirilmesi süreçlerine
ve faaliyetlerine destek
vermektedir.
Firma için…
Ülke için…
Dünya İçin... Fayda sağlayacak yeni
ürün ve bunların geliştirilmesi
süreçlerine destek veriyor.
8
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Ar-Ge’nin Katma Değerleri
Vizyoner firmaların alanlarında
yaptığı Ar-Ge çalışmaları;
sektörlerine, ülkeye, kendilerine ve
dünyaya katkı sağlamaktadır.
9
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
TEYDEB 1501 destek programı;
ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge
yeteneği kazandırarak,
Türkiye’de yerleşik
KOBİ ve büyük sanayi
kuruluşlarının
Ar-Ge ve yenilikçi projelerini
destekler.
10
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Proje bütçesinde herhangi bir sınır yoktur.
11
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Projelerden Beklenti Nedir?
Yeni ürün,
mevcut ürünü geliştirme,
ürünü iyileştirme,
ürün kalite ve standartlarını
yükseltme,
maliyet düşüren teknikler geliştime,
yeni üretim teknolojileri için
çalışmalar beklenmektedir.
12
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Destek Oranları ve Süreleri Nelerdir?
Projelerin
Dönemsel
Destek Oranı
=
Temel
Destek
Oranı
+
İlave
Destek
Oranı
13
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Başvuruda bulunan
tüm kuruluşlar için
temel destek oranı
yüzde kırk (%40)’tır.
14
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Toplam destek oranı;
temel destek oranı ve
diğer ilave desteklerle
beraber en fazla yüzde
altmış (%60)’tır.
15
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
İlave Destek Kriterleri
1) Ortak başvuru ile %25,
2) Projelerdeki personel harcamaları için;
büyük işletmelerde %60, Orta ölçekli
KOBİ’lerde %75, Mikro ve küçük ölçekli
KOBİ’lerde %90’dır. Doktoralı araştırmacı
istihdamı ise %100 destek görür.
3) Öncelikli alanlara %25 ödeme
yapılmaktadır.
16
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
İlave Destek Kriterleri
Ar-Ge alanındaki danışmanlık,
test, analiz vb. hizmet
alımlarındaki Üniversite, Kamu
Araştırma Enstitüsü, Döner
Sermaye üzerinden Üniv. Öğretim
Elemanı, Teknoloji Geliştirme
bölgelerindeki yerleşik şirketlerin
kullanımına %100 destek
sağlanmaktadır.
17
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Destek süresi proje
bazında en fazla otuz
altı (36) aydır.
18
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Destek Kapsamında Neler
Gider Gösterilir?
Desteklenen gider kalemleri;
a.personel giderleri,
b.proje personeline ait proje
kapsamındaki seyahat,
c.yazılım ve teçhizat alım giderleri,
d.malzeme ve sarf giderleri,
e.yurt içi ve yurt dışı danışmanlık
hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
19
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Nasıl Başvuru Yapılır?
Firmanın
PRODİS’e
kayıt yapması
ile sisteme
girişi başlar.
Ön kayıt
formu ve
ekleri
TÜBİTAK’a
gönderilir.
TÜBİTAK TEYDEB
tarafından proje
ön kaydı
gerçekleştirilir.
Firma Proje
başvurusunu
yapar.
Başvurular sadece http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama
(Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi–PRODİS) üzerinden değerlendirilmektedir.
20
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Başvuru Değerlendirme Süreci ve İşleyiş
Teknik uzman
tarafından
projenin ön
değerlendirilmesi
yapılır.
Proje, online
ortamda
hakemlere
gönderilir.
Hakemler,
kuruluşu
yerinde ziyaret
eder. Ardından
değerlendirme
raporlarını
TÜBİTAK’a
gönderir.
Teknoloji Grubu
Yürütme
Komitesi
Toplantısı ile
Hakem raporları,
TEYDEB Uzman
görüşleri ve Proje
Başvurusu
değerlendirilir.
Proje
Reddedilir.
Proje Destek
Kararı verilir.
Değerlendirme sürecinde proje personelinin ve varsa
teknik danışmanların, proje faaliyetlerine ilişkin,
hakemlere sunum yapmaları gerekmektedir.
21
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Proje planı ve
kuruluşun
altyapısının
uygunluğu
TEYDEB Hangi
Kriterlere Göre
Değerlendirir?
Projenin
endüstriyel Ar-Ge
içeriği, teknoloji
düzeyi ve
yenilikçi yönü
Proje çıktılarının
ekonomik yarara
ve ulusal kazanıma
dönüşebilirliği
22
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Değerlendirme Süreci ve
Hakemlik
Hakem kuruluşu ziyaret eder.
İlgili sunumda; proje yürütücüsü,
personeli ve proje faaliyetlerine
katkı sağlayacak teknik
danışmanların bulunması
beklenir. Hakemler, gerek
duydukları açıklamaları AGY200
raporunu hazırlamadan önce
kuruluştan talep edebilirler.
23
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Değerlendirme Süreci ve
Hakemlik
Hakem; Uygulama Esasları ve
kendileriyle yapılan sözleşme
çerçevesinde firmanın sunduğu
projeyi, öneri dokümanını,
değerlendirme raporu ve kılavuzuna
uygun olarak inceler. Rapor PRODİS
üzerindeki elektronik ortamda kılavuza
uygun olarak hazırlanır. TÜBİTAK’a
iletilir.
24
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Projeler, altışar aylık dönemler
halinde izleyici(ler) tarafından
izlenerek desteklenir.
İzleme ve
Sonuçlandırma
Nasıl Olur?
Projenin son döneminde,
kuruluş tarafından proje sonuç
raporu sunulur.
Projenin destek kapsamındaki
mali denetimleri ve tasdikleri
“Yeminli Mali Müşavir”
kontrolünde sürdürülür.
25
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
TÜBİTAK TEYDEB Yapılanması
26
2013
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Teşekkür Ederiz

similar documents