Document

Report
1
Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)
Soinnillinen glottisheräte
Ääntöväylä
Suodatuksen tuloksena syntyvä ääni
2
Viime kerralta: Kelly-Lochbaum –yhtälöt
Mallinnetaan ääntöväylää tasapaksujen putkien avulla:
3
Viime kerralta: Ristokkorakenteinen all pole -suodin
Kelly-Lochbaum –yhtälöiden mukainen ristikkorakenteinen suodin on
all-pole –tyyppinen, eli sen siirtofunktiossa
g
H ( z) 
A( z )
on ainoastaan napoja (=nimittäjän A(z) nollakohtia)
4
Lineaariset systeemimallit
Käytetty lineaarinen malli voidaan rajoittaa joksikin seuraavista:
• Autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli (ARMA)
p
q
k 1
k 0
yˆ (n)   a(k ) y(n  k )   b(k ) x(n  k )
Vastaa yleistä lineaarista rekursiivista suodinta
• Liukuvan keskiarvon malli (MA, moving average)
q
yˆ (n)   b(k ) x(n  k )
k 0
Vastaa FIR-suodinta
• Autoregressiivinen malli (AR, autoregressive)
p
yˆ (n)  gx(n)   a (k ) y (n  k )
k 1
Vastaa all-pole –suodinta
5
AR-mallista Lineaariprediktioon
• Edellä käsitelty ristikkorakenteinen malli ääntöväylälle on all-pole –
suodin niin kuin myös AR-malli on all-pole –suodin
=>
Valitaan AR-malli ääntöväylämalliksi
• Lineaariprediktio-analyysin (LP-analysis) avulla voidaan signaalista
määrittää sen AR-mallin parametrit.
=>
=>
Lineaarinen ennustus on hyvä menetelmä ääntöväylän parametrien
estimointiin
Lineaarinen ennustus on yksi tärkeimmistä puheenkäsittelyn
työkaluista
- Lyhenne LP (linear prediction), LP-analysis, LPC (linear predictive coding)
- Puheenkäsittelyn kannalta LP:n tärkein ominaisuus on sen kyky mallintaa
ääntöväylää
6
Mitä on lineaarinen ennustus?
• LP-analyysillä etsitään suodinkertoimet, jotka parhaiten ennustavat
signaalin näytteitä AR-mallin mukaisesti:
p
yˆ (n)  gx(n)   ak y (n  k )
k 1
• Ennustussuotimen kertoimet valitaan siten, että neliöllinen
ennustusvirhe minimoituu analysoitavassa ikkunassa, kun x(n)==0:
2
a  arg min   y(n)  yˆ (n)
• Kannattaa pitää mielessä, että puhetta käsitellään lyhyissä kehyksissä
ja LP-analyysi tehdään n. 10-30 ms välein, osittain päällekkäisistä
kehyksistä
7
Esimerkki: Vokaalin amplitudi- ja LP-spektri
Ikkunan pituus sekunteina: 480/16kHz = 30ms
8
Valitaan AR-malli puheesignaalin systeemimalliksi
Tyypillisesti puheenkäsittelyssä käytetään AR-mallia, sillä
• Syötettä ei tunneta (kurkunpää-ääni)
• AR-mallin parametrit a(k) pystytään laskemaan tehokkaasti
• Ääntöväylä on (tietyillä oletuksilla) teoreettisesti all-pole –suodin
• Korkeampiasteisella AR-mallilla voidaan mallintaa myös yleistä ARMAmallia
9
AR-mallin parametrien määrittäminen
Lineaariprediktion avulla
• All-pole –järjestelmän siirtofunktio on:
H ( z) 
Y ( z)
g

X ( z ) A( z )
1
p
missä g on vakio, ja A( z )  1  a1 z  ...  a p z
• Aikatason differenssiyhtälönä järjestelmän ulostulo lasketaan:
p
y(n)  gx(n)   a(i) y(n  i),
i 1
missä x(n) on syöte, y(n) vaste ja a(1),a(2),...,a(p) suotimen A(z) kertoimet
 All-pole –järjestelmän ulostulo voidaan ennustaa täydellisesti mikäli sisäänmeno ja
ulostulon aiemmat arvot tunnetaan.
 Käytännössä järjestelmät eivät yleensä ole täysin lineaarisia eivätkä täysin all-pole –
tyyppisiä.
10
AR-mallin parametrien määrittäminen
Lineaariprediktion avulla (2)
Puheenkäsittelyn tapauksessa järjestelmän sisäänmeno ei myöskään ole
tiedossa
 Jätetään riippuvuus sisäänmenosta x(n) pois ja tehdään ennustus
pelkän ulostulon perusteella
Ulostulon estimaatti:
p
yˆ (n)   a(i) y(n  i)
i 1
Tavoite: määrittää parametrit a(1),a(2),...,a(p) siten että ennuste ŷ(n) olisi
mahdollisimman lähellä todellista ulostuloa (mitattua puhetta) y(n)
Muistutus: Puhetta käsitellään kehyksittäin, eli y(n) on muutamien
kymmenien millisekuntien mittainen ikkunoitu puhekehys
11
Parametrien a(1),a(2),...,a(p) estimointi
Tehtävänä on määrittää parametrit a(1),a(2),...,a(p)
Tämä tehdään yleensä niin, että ulostulon ja ennustuksen
neliövirheiden summa minimoituu:

2
a  arg min(a ) ( yˆ (n)  y (n)) 
n

Summa on äärellinen (y(n) on äärellisen mittainen signaalikehys)
Koska kyseessä on puhekehys, käytetään jatkossa ulostulosta y(n)
merkintää s(n)
12
Parametrien a(1),a(2),...,a(p) estimointi (2)
Ennustuskertoimilla a(1),a(2),...,a(p) (ennustavan suotimen pituus p)
ennustusvirheen energiaksi saadaan


2
E p   ( sˆ(n)  s (n))    s (n)    ak s (n  k ) 
n
n 
k 1

p
2
Määritellään, että a(0) = 1, jolloin virheen energia voidaan kirjoittaa
muodossa
 p

E p     ak s (n  k ) 
n    k  0


2
13
Parametrien a(1),a(2),...,a(p) estimointi (3)
Välttämätön ehto kertoimen a(i) optimaalisuudelle on, että funktion Ep
osittaisderivaatta a(i):n suhteen on nolla
Ep :n osittaisderivaatta muuttujan a(i) suhteen (i = 1,2,...,p) on


    a (k ) s (n  k ) 
E p
n  k 0


a (i )
a (i )
p
2
 p


  2  a (k ) s (n  k ) 
n
 k 0

 p

  a (k ) s (n  k ) 
 k 0

a (i )
 p

  2  a (k ) s (n  k )  s (n  i )
n
 k 0

0
14
Autokorrelaatio
Esitetään edellinen virhefunktion derivaattalauseke
autokorrelaatiofunktion avulla:
 p


2  a(k ) s(n  k )  s (n  i )

n    k  0


p

k 0
n  
 2 a ( k )  s ( n  k ) s ( n  i )
p
 2 a ( k ) r ( k , i )
k 0
missä
r (k , i ) 

 s(n  k ) s(n  i )  r (k  i )
n  
r (k )  r (k )
15
Autokorrelaatioyhtälöt
Palataan derivoinnin tulokseen (derivointi kertoimien a(1),a(2),...,a(p)
suhteen):
E p
a(i)
p
 2 a k r ( k  i )  0
k 0
Ennustusvirheen energian derivaattojen nollakohdiksi saadaan :
 2 p ak r (k  1)  0
k 0

 2 p a r (k  2)  0
k  0 k




p
2
 k 0 ak r (k  p )  0
a(0)= 1
r(–n) = r(n)
r (0)
r (1)
 r (1)

r (1)
r (0)
 r (2)

r (2)
r (1)
 r (3)



 

r ( p) r ( p  1) r ( p  2)
 r ( p  1)   1 
  a  0 
 r ( p  2)  1  0
  a2   
 r ( p  3)     0
  a3    

     
   0
 r (0)  a p 
16
Autokorrelaatioyhtälöt(2)
• Kun edelliseen matriisiyhtälöön lisätään vielä yhtälö
saadaan:
r (1)
r ( 2)
 r ( 0)

r ( 0)
r (1)
 r (1)

r (1)
r ( 0)
 r ( 2)



 

r ( p ) r ( p  1) r ( p  2)






p
i 0
a(i )r (i )  E p
r ( p)   1 
  a (1)   E p 
r ( p  1)  
 0
  a (2)   
r ( p  2)  
 0 
  a (3)    
     
  0 

r (0)  a ( p )
jolloin kerroinmatriisi R on
symmetrinen, koska r(k) = r(–k)
Toeplitz (eli kaikilla diagonaaleilla on sama arvo), koska r(k,i) = r(k–i)
– Tämä on olennaista, kun etsitään nopeaa ratkaisumenetelmää
17
Ep
????
Todistetaan, että optimaalisilla
a-kertoimilla :
E p  i 0 ai r (i )   ( s (n)  sˆ(n)) 2
p
n
sillä
 (s(n)  sˆ(n))
n

2
  s (n)  i 1 ai s (n  i )
p

2
n
p
   s (n) 2  2i 1 ai s (n) s (n  i ) 
n 



a
s
(
n

i
)

i 1 i

2
p
 r (0)  2i 1 ai r (i )   i 1 ai s (n  i )k 1 ak s (n  k )
p
p
p
n
 r (0)  2i 1 ai k 1 (ak )r (k  i )  i 1 k 1 ai ak  s (n  i ) s (n  k )
p
p
p
p
n
18
Ep
???
(2)
ja edelleen:
r (0)  2i 1 ai k 1 (ak )r (k  i )  i 1 k 1 ai ak  s (n  i ) s (n  k )
p
p
p
p
n
 r (0)  2i 1 k 1 ai ak r (k  i )  i 1 k 1 ai ak r (k  i )
p
p
p
 r (0)  i 1 k 1 ai ak r (k  i )
p
p
 r (0)  i 1 ai k 1 (ak )r (k  i )
p
p
 r (0)  i 1 ai r (i )
p
 i 0 ai r (i )
p
2
ˆ
a
r
(
i
)

(
s
(
n
)

s
(
n
))
 Ep
Eli: i 0 i

p
n
p
19
Levinson-Durbin rekursiivinen algoritmi
Ennustuskertoimet a(1),a(2),...,a(p) voitaisiin ratkaista suoraan edellä
johdetuista yhtälöistä. Tämä on kuitenkin työlästä. Tehokas algoritmi
Toeplitz-tyyppisen matriisiyhtälön ratkaisemiseen on:
 Levinson-Durbin rekursiivinen algoritmi
Ideana on ratkaista matriisiyhtälö
Ra  y
lohkoittain kasvattamalla matriisin R kokoa ja vektorin x pituutta ja
laskemalla uusi ratkaisu edellisten avulla
20
Levinson-Durbin -rekursio
p=0:
p=1:
r (0)1  E0 
E0  r (0)   s(n) 2
n
r (1)
r (0) r (1)  1
 0    E0 
 r (1) r (0) 0  k1 1   r (1)  k1  E 

  
  

 0
r (0) r (1)   1   E1 
 r (1) r (0) a (1)   0 

 1   
p=2
r (0) r (1) r (2)  1 
 0    E1 
 q2 
 r (1) r (0) r (1)  a (1)  k a (1)    0   k  0 

  1  2  1     2  
r (2) r (1) r (0)   0 
 1    q2 
 E1 
r (0) r (1) r (2)  1    E2 
 r (1) r (0) r (1)   a (1)     0 

  2    
r (2) r (1) r (0)  a2 (2)   0 
r (1)
E0
E1  E0  k1r (1)
k1  
a1 (1)  k1
q2  r (0)  r (1)a1 (1)
q
k2   2
E1
E2  E1  k 2 q2
a2 (1)  (1  k 2 )a1 (1)
a2 (2)  k 2
…jne…
21
Huomioita Levinson-Durbin algoritmista
• Levinson-Durbin –algoritmin  -muuttujat ovat vastaavan putkimallin
heijastuskertoimia!
• Virheen energia pienenee, kun ennustussuotimeen lisätään kertoimia:
En 1  En
tod.:
2
q
q
En 1  En  k n qn  En  n 1 qn 1  En  n 1
En
En
2
()
koska E p on aina positiivinen, samoin
, näin ollen En1  En
22
Mallin asteen valinta (1)
• Formantteja on yleensä yksi yhtä kHz:ä kohti
• Mallin asteeksi p otetaan yleensä näytteenottotaajuus kHz:nä
Esim. Näytteenottotaajuus 8kHz → mallin asteeksi valittaisiin 8
Näytteenottotaajuus 16kHz → mallin asteeksi valittaisiin 16
• Mallin epätarkkuuksien kompensoimiseksi valitaan kuitenkin yleensä
hieman korkeampi aste
Esim. Näytteenottotaajuus 8kHz → mallin asteeksi valittaisiin 10 tai 12
Näytteenottotaajuus 16kHz → mallin asteeksi valittaisiin 18 tai 20
23
Mallin asteen valinta (2)
• Esimerkki:
Otetaan lyhyt pätkä y-äännettä (näytteenottotaajuus 16kHz) ja ikkunoidaan se
pehmeällä ikkunalla
y-äänne
ikkunoitu y-äänne
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
0
-0.2
-0.2
-0.4
-0.4
-0.6
-0.6
-0.8
50
100
150
200
250
300
350
400
450
50
100
150
200
250
300
350
400
Ratkaistaan seuraavaksi ennustuskertoimet eriasteisilla malleilla ja tutkaillaan
saatujen LP-suodinten spektrejä
450
24
Mallin asteen valinta (3)
Aste 6
Aste 12
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
-60
0
1000
2000
3000
Aste 18
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
5000
6000
7000
8000
Aste 256
40
-60
4000
5000
6000
7000
8000
-60
0
1000
2000
3000
4000
Näytteenottotaajudella 16kHz hyvä valinta mallin asteeksi olisi 18, mitä tapahtuu,
jos valitaan liian pieni tai suuri aste?
25
Mihin LP-analyysiä käytetään?
PUHEENKOODAUS:
mahdollistaa herätteen ja ääntöväylän
koodamiseen erikseen
PUHEENTUNNISTUS:
tarjoaa tietoa äänteen spektristä (ja näin ollen
myös äänteestä)
PUHESYNTEESI:
mahdollistaa herätteen ja ääntöväylän
ohjaamiseen erikseen
MATLABissa LP-analyysi onnistuu komennolla lpc

similar documents