Ordu Ar-Ge Harcamalarının Ordunun Milli Gelirden Aldığı Paya

Report
Ordu Ar-Ge Harcamalarının Ordunun Milli
Gelirden Aldığı Paya Oranının Savunma
Sanayi Patentlerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Özgür Uysal (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep Kök (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sunum Planı





Giriş
Ekonomik Gelişme, ÜSİ ve Ar-Ge
Savunma Sanayi
Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğine Yönelik
Bir Uygulama
Sonuç
Giriş
Temel
Kurumlar:
Ordu  Milli Teknolojik Güç. Devletin bekasını sağlayan ve savunma
hizmetini yürüten kurum
Üniversiteler  Bilgi üreten ve geliştiren kurumlar
Sanayi  Ekonominin üretim motoru
Araştırma
Soruları:
•Savunma sanayi patent gelişiminin temel belirleyenleri nelerdir?
•Ordu-Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde Ordu Ar-Ge ve Üniversite
Ar-Ge harcamalarının savunma sanayi patent gelişime etkileri nasıldır?
Amaç:
•Orduyu
içine alan özgün bir işbirliği modeli geliştirmek
•Ekonomik gelişmede ordu, üniversiteler ve sanayi arasındaki karşılıklı
etkileşimin ve işbirliğinin rolünü ortaya koymak
•Bilgi ekonomisinin somutlaşmış göstergesi olan S.S. patent üretiminin
temel belirleyenlerini analiz etmek
Ekonomik Gelişme, ÜSİ ve Ar-Ge



Ekonomik Gelişme  sosyal olaylar tek bir
neden-sonuç ilişkisi ??  karşılıklı etkileşim
Kurumlararası İşbirliği (ağ mantığı, holistik yö.)
Üniversite Sanayi İşbirliği  yoğun Ar-Ge 
yenilik  teknolojik yayılma  Ek. Gelişme
Savunma Sanayi

Ordunun Ekonomi İçindeki Yeri:

Savunma Teknolojilerinin Sürükleyici Güç
Özelliği: tekn. altyapının gelişimi
Savunma Sanayinin Özellikleri: İleri tekn., yüksek kalite

üretim, istihdam,
sanayileşme, dış ticaret, katma değer yaratma, yenilik, teknoloji…
st., sınırlı alıcı, siyasî etkiler, tic. hacmi az sayıda ülke tekelinde…


Dışa Bağımlılık: tekn. üretiminde derinlik için azaltılmalı
Nitelikli Patent Üretimi
Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
İşbirliği sayesinde ekonomik gelişmenin niteliği
ve hızı artar.

İşbirliğinden doğan sinerji ekonomiye daha
büyük katma değer yaratır.


Ordu  Savunma Sanayi  Nitelikli Patent 
Ar-Ge  Üniversite
Ampirik Uygulama

Temel Hipotez
o
Ordu-üniversite-sanayi işbirliğinden doğan
teknolojik yayılma etkisi yaratmaktadır.

Türev Hipotezler
o
Ordu-üniversite-sanayi işbirliğine bağlı olarak artan katma değer
ekonomide itici bir güçtür.
o
Patent artışında üniversite Ar-Ge harcamalarının etkisi yadsınamaz.

Yöntem: ekonometrik model  NATO ülkeler grubu  panel veri
veriler: OECD, EPO, 1470 veri
patent
artış
hızı
Ampirik Uygulama

Modelin Tanımı ve Temel Değişkenleri:
Pi,t = αi,t + β1iMi,t + β2iUi,t + β3iTi,t + εi,t
(i = 1,…,15, t =1997,…,2010)


Pi,t = %
Mi,t =
Savunma Sanayi P at ent leri
Savunma Sanayi HariciT oplamP at ent ler
Ordu Ar - Ge Harcamaları
T oplamAr - Ge Harcamaları
Ordu Harcamaları
GSYH

Ui,t =
ÜniversiteAr - Ge Harcamaları
T oplamAr - Ge Harcamaları

Ti,t =
GSYH max,t - GSYH i,t
GSYH i,t
ordu odaklı Ar-Ge payı (ordu tekn. ilerleme) yapısal kaynak tahsisi dğ.
orduya ayrılan kaynaklar ne ölçüde Ar-Ge’ye yönlendiriliyor. (+)
(+)
max=en ileri tekn. sahip ülke. Ülkeler arası refah farkları (-)
Uygulama Sonuçları
Değişken
Katsayı
Standard
Hata
t-istatistiği
Anlamlılık
Düzeyi
Sabit Katsayı (α)
Ordu Ar-Ge
Harcamaları (Mt)
Üniversite Ar-Ge
Harcamaları (Ut)
Teknoloji Açığı (Tt)
R2
Adj- R2
13.06422
0,249066
4.761724
0.051832
2.743589
4.805227
0.0067
0.0000
0,359225
0.837614
0.428867
0.6685
-15,25142
0.107453
0.028011
1.352602
5.228661
-2,916888
Akaike Bilgi K.
Schwarz Kriteri
Hannan-Quinn K.
0.0040
3.304452
3.592309
3.420834
Olasılık (F İstatistiği)
0.164491
Durbin-Watson
2.614021
PAT = 13.06422 + 0. 24906M + 0,359225U - 15,25142T
O-Ü-S işbirliğinden doğan patent üretimindeki gelişmenin temel dinamikleri
belirlenmiştir.
Sonuç ve Değerlendirme
•Mi,t
değişkeninin paydası (ordu bütçesinin veya
harcamalarının GSYİH içindeki payı) gittikçe
azalıyorken, payı (ordu Ar-Ge’sinin toplam
içindeki payı) artıyorsa, ekonominin bütününde
O-Ü-S niteliksel işbirliği sayesinde oluşan
patentlerin oranı artıyor demektir. Bu durumun
doğrulandığı görülmüştür.
Toplam Ar-Ge harcamaları içinde Üniversite ArGe harcamalarının payındaki artış, O-Ü-S
niteliksel işbirliği sayesinde oluşan patentlerin
oranında bir artışa neden olmaktadır.
•
Sonuç ve Değerlendirme
•Mi,t
ve Pi,t arasındaki ilişki Ti,t ile de açıklanabilir.
Zengin ülkeler Ar-Ge’ye daha çok kaynak ayırır.
Yüksek tekn. daha fazla zenginlik gerektirir.
Tekn. açığı kapatmadan ve ülke içinde zenginlik
yaratmadan patent ve y.tekn. yaratmak çok zor!
Ekonominin itici gücü, kendi içinde katma değer
yaratma gücüdür.
•Hipotezler
kabul.
Sonuç ve Değerlendirme
Ordu  Sanayileşmeyi geliştiren ve sürükleyen,
katma değer ve istihdam yaratan bir kurum,
ekonomiye
dolaylı
olarak
bir
dinamizm
kazandırır. Orduya ayrılan kaynaklar güvenlik
öğesine dayalı sosyal maliyet unsuru olmasının
yanında ekonomik sisteme artı bir katma değer
yaratmakta ve sistemin sürükleyici gücü
olmaktadır.
•
OÜSİ askeri harcamalardan kaynaklanan sosyal
maliyeti kapatan artı bir değer yaratır.
•

similar documents