PP_NVO_loma_pašvald._30.07. - Izglītības attīstības centrs

Report
NVO loma pašvaldībā
30.07.2013.
SIGULDAS NOVADS
4 administratīvās teritorijas – Sigulda,
Siguldas, Allažu un Mores pagasti;
 Iedzīvotāji – 18178;
 6 vispārizglītojošās skolas;
 4 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes,
Allažu un Mores pagastos PII grupiņas pie
skolas, 2 privātās PII.

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI SIGULDAS NOVADĀ








Dienas centrs – centrs, kurā darbojas 23 nevalstiskās
organizācijas
Ģimenes atbalsta centrs – sociālais darbs ar ģimenēm un
bērniem
Mores pamatskola– izglītības iestāde, kurā ir 4 speciālās
izglītības klases
Aicinājums Tev - biedrība personām (pieaugušajiem) ar
invaliditāti
Saulespuķe – dienas centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem
Gaismiņas – sociālās aprūpes centrs (pašvaldības iestāde)
Saullēkts - sociālās aprūpes centrs (privātā iestāde)
Cerību spārni– biedrība bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ
DIENESTA DIENAS CENTRS

Dienas centrs ir institūcija, kas sniedz
bezmaksas sociālos pakalpojumus un
nodrošina ar telpām sabiedriskās organizācijas
ar mērķi, dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu
sociālo dzīvi, risināt problēmas un saglabāt
viņiem tik ierasto vidi, veidot sociālo atbalsta
tīklu.
DIENAS CENTRA SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS










Pensionāru biedrība Sigulda;
Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas nodaļa;
Latvijas Diabēta asociācijas Siguldas nodaļa;
Dāmu klubs “Madaras”;
Vingrošanas klubiņš “Mundras”;
Invalīdu sporta atbalsta grupa;
Austrijas draugu kopa;
Siguldas – Štūres draudzības biedrība;
Tradīciju klubs “Saknes un atvases”;
Latvijas Nacionālās Karavīru biedrības Siguldas nodaļa;
DIENAS CENTRA SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS
Daugavas Vanagi Latvijā Siguldas nodaļa;
 Daugavas Vanagi Latvijā Centra nodaļa;
 Šaha senioru klubs;
 Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas nodaļa;
 Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas pagasta nodaļa;
 Latvijas Sarkanā Krusta Mores pagasta nodaļa;
 Siguldas pagasta Pensionāru padome;
 Mores pagasta pensionāru apvienība;

DIENAS CENTRA SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS
Al-Anon atbalsta grupa līdzatkarīgajiem;
 Anonīmo alkoholiķu atbalsta grupa;
 Veselības klubs ”Korallis”;
 Allažu pensionāru apvienība;
 Māmiņu klubs;
 Izglītojošās un radošās attīstības biedrība
«Diadēma»;
 Hobiju parks – rokdarbu studija un teātra studija;

NVO SADARBĪBA
Koordinācijas padome;
 Līdzdalība novada attīstības plāna un citu
plānošanas dokumentu izstrādē;
 Kopīgie pasākumi:

Pateicības diena;
 Sporta diena;
 Tradīciju pasākumi;

BĒRNU UN JAUNIEŠU AR INVALIDITĀTI BIEDRĪBA
«CERĪBU SPĀRNI»
KAS MĒS ESAM?

Biedrība «Cerību spārni» ir izveidota 2003.
gadā, kurā ir apvienojušās ģimenes, kurās ir
bērni ar invaliditāti, kā arī atbalstītāji un
speciālisti.
MISIJA

Biedrības darbība vērsta uz bērnu un jauniešu
ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu
integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu
aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību,
brīvā laika organizēšanu, nodarbinātības
veicināšanu, izglītošanu, sociālo integrāciju un
rehabilitāciju.
PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS













Sociālā darbinieka konsultācijas;
Ārstnieciskā vingrošana;
Deju un kustību terapija;
Mākslas terapija;
Mūzikas terapija;
Smilšu terapija;
Gaismas teātris;
Logoritmika;
Logopēds;
Bērnu īslaicīgā pieskatīšana;
Vecāku atbalsta grupas;
Canisterapija;
Nodarbības ar zirgiem;
LABDARĪBAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS
«POGOTAVA»







Dažādu rokdarbu tehniku apmācības;
Rokdarbu tirdziņš;
Iespēja patstāvīgi darboties darbnīcās;
Dāvanu saiņošana;
Jubileju svinēšana radošā gaisotnē, pasākuma gaitā
izveidojot sev dāvanu svētkos;
Šūšanas pakalpojumi, apģērbu labošana un masku
izgatavošana;
Pēc individuāla pasūtījuma izgatavo – rotaļlietas,
adījumus, tamborējumus, izšuvumus u.c.
KOPIENA «CERĪBU SĒTA»

Mērķis –
Nodrošināt kopienas biedriem – jauniešiem ar
garīga rakstura traucējumiem pēc iespējas
patstāvīgāku dzīvi atbilstoši katra spējām
KLIENTU IEGUVUMI
Saņems atbilstošu atbalstu;
 Spēs pilnvērtīgi iekļauties sabiedrības dzīvē;
 Nebūs spiesti dzīvot nošķirtā vidē;
 Dzīvos atbilstoši sava vecumposma vajadzībām;
 Dzīvos ģimeniskā vidē.
 Uzlabos gan patstāvīgas dzīves, gan
darba vidē nepieciešamās prasmes
un iemaņas;

KLIENTU IEGUVUMI
Kopienas biedri atbilstoši spējām iesaistīsies
kopienas darbā un ieguldīs savas spējas un
prasmes savu pamatvajadzību nodrošināšanā
un patstāvīgākas dzīves veidošanā;
 Paaugstināsies kopienas biedru pašapziņa;

SABIEDRĪBAS IEGUVUMI




Tiks radītas jaunas darbavietas;
Dzīvojot kopienā kopienas biedri nav nošķirti no sabiedrības
un dzīvojot kopienā gūst iemaņas sociālo kontaktu
veidošanā. Tas veicina sabiedrības aizspriedumu un
stereotipu mazināšanos par cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem.
Veidojot kopienas pakalpojumu sabiedrībā mazināsies
diskriminējoša attieksme, vairosies tolerance un iecietība
pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
Neveidojas pasīvo labuma saņēmēju un paterētāju grupa,
bet kopienas biedri atbilstoši spējām iesaistās kopienas
darbā un iegulda savas spējas un prasmes savu
pamatvajadzību nodrošināšanā;
NĀKOTNES PLĀNI UN IESTRĀDNES
Kopienas «Cerību sēta» izveide:
 Paveiktais:
 - dāvinājumā saņemta zeme 7,2 h;
 - izstrādāti ēku, zirgu staļļa, kūts un
piebraucamā ceļa izveides projekti;
 - š.g. septembrī tiks prezentēts Attīstības plāns;
 - tiek vākti līdzekļi projekta īstenošanai;

KOPIENĀ PLĀNOTS
Uzcelt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas;
 Veikt lauksaimniecisko darbību – nodarboties ar
lopkopību un dārzkopību kopienas iedzīvotāju
pamatvajadzību nodrošināšanai;
 Izveidot specializētās darbnīcas – kokapstrādes,
keramikas, šūšanas, aušanas u.c.;
 Organizēt sociālos rehabilitācijas pakalpojumus;

KOPIENĀ PLĀNOTS
Izveidot „Dzīvnieku sētu” un attīstīt dzīvnieku
terapiju;
 Organizēt nodarbinātības pasākumus;
 Attīstīt sociālās uzņēmējdarbības virzienus.

SPORTA INICIATĪVU ATBALSTA KLUBS
Ir izveidota kluba padome, kurā iesaistās
konkrētu sporta virzienu iniciatori (nodaļu
vadītāji) un pieredzējuši sportisti;
 Iespēja darboties klubā ir personām ar
invaliditāti un citiem interesentiem;
 Katru piektdienu notiek sporta aktivitātes
Siguldas novada Sporta skolā;
 Darbības virzieni – vieglatlētika, orientēšanās
un makšķerēšana.

ATBALSTĪTĀ DARBA DIENESTS
Plānots:
 - izstrādāt metodisko materiālu atbalstītā darba
dienesta pakalpojuma ieviešanai;
 - strādāt pie sadarbības ar uzņēmējiem, apzinot
iespējamās darba vietas personām ar
funkcionāliem traucējumiem;
 - veikt personas darba spēju un interešu
izzināšanu, lai piemeklētu atbilstošu
nodarbošanos;

ATBALSTĪTĀ DARBA DIENESTS
- organizēt atbalstītā darba dienesta
pakalpojumus dažādos līmeņos;
 - atbalsta personu/ treneru apmācība;


similar documents