San-Tez Projesi-Açıklayıcı Sunum

Report
ARİNKOM TTO
SAN – TEZ Destekleri
ARİNKOMProgramı
SAN-TEZ
TTO
27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan
“Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında
Yönetmelik”
kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ)
Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan
KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları
ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini
kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı
edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.
ARİNKOMProgramı
SAN-TEZ
TTO
San – Tez Programının Amacı
Bu programın amacı;
• Üniversite - Sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması,
• Ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin
geliştirilmesi,
• Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez
çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve
sonuçlarının değerlendirilmesidir.
ARİNKOMProgramı
SAN-TEZ
TTO
Program ve Proje Bütçesi Ne Kadardır?
Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali
destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre
farklılık gösterebilir.
Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel
başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler,
program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır.
ARİNKOM TTO
ARİNKOM
Ar
– Ge Destekleri
TTO
Ar-Ge: Frascati kılavuzunda “İnsanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve
bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin
sistematik ve yaratıcı çalışmalar”
ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
olarak tanımlanan Ar-Ge üç gruba ayrılmıştır:
1. Temel Araştırma
2. Uygulamalı Araştırma
3. Deneysel Geliştirme
ARİNKOM
Ar
– Ge Destekleri
TTO
Temel Araştırma: Görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı
bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait
yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.
ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme ve belirli sorunlara çözüm bulma
amacıyla yürütülen, belirli bir pratik amaç veya hedefe yönelmiş
araştırmadır.
Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen
mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar
üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen
üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş
sistemli çalışmadır.
ARİNKOM
Ar
– Ge Destekleri
TTO
ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
ARİNKOM
Ar
– Ge Destekleri
TTO
Desteklenmeyen Diğer Proje Türleri
• Temel araştırma Projeleri,
TEKNOLOJİ
TRANSFER
• ARİNKOM
Belirlenmiş bir uygulaması
ya da kullanımı
bulunmayanOFİSİ
teorik ya da
•
•
•
deneysel çalışmalar,
Durum tespiti projeleri,
Rutin testler/analizler,
Pilot üretim tesisi ve altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da
Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın
amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.
ARİNKOM
Ar
– Ge Destekleri
TTO
BÜTÇE DESTEĞİ
Proje ortağı firma mikro işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %15’ini
nakdi olarak karşılar.
Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.
ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Proje ortağı firma küçük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %20’sini
nakdi olarak karşılar.
Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.
Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise; proje toplam bütçesinin en
az %25’ini nakdi olarak karşılar.
Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.
ARİNKOM
Ar
– Ge Destekleri
TTO
Proje ortağı firma büyük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %35’ini
nakdi olarak karşılar.
Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.
ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Proje ödemeleri; sözleşmede belirtilen 6’şar aylık dönemler halinde proje
adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır.
Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler San-Tez Programı
kapsamında desteklenmez.
PROJE DESTEK SÜRESİ
Destek süresi proje bazında en fazla 24 ay olup projenin gereksinimlerine
uygun olarak proje süresinin 1/4 ‘ü kadar ek süre verilebilir.
ARİNKOM
Proje
Giriş TTO
Sistemi

similar documents