TÜB*TAK * TEYDEB AR-GE DESTEK PROGRAMLARI

Report
TÜBİTAK – TEYDEB
AR-GE DESTEK
PROGRAMLARI
Prof. Dr. Reşat ÖZCAN
Bursa Orhangazi Üniversitesi
DESTEK PROGRAMLARI
Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmeyi ve
yenilikçiliği geliştirmek, özendirmek, izlemek ve
üniversite-sanayi ilişkilerini gerçekleştirmek
TÜBİTAK’ın ana hedeflerindendir.
Bu hedef doğrultusunda Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ülkemizde yerleşik
tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme
faaliyetlerini destekleyerek çağımızın en önemli
ekonomik gelişme kaynağı olan teknolojinin
toplumsal faydaya dönüşmesi sürecine katkıda
bulunur.
SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ
Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha
fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi
kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle
daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını
teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Yenilik ve Destek
Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından
destek programları yürütülmektedir.
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ
DESTEK PROGRAMI
• KOBİ’lerin verimliliklerini artırmak,
• Katma değer içindeki paylarını
artırmak,
• Uluslararası rekabet güçlerinin
artırmak.
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK
PROGRAMI
• Yeni bir ürün üretilmesi,
• Mevcut bir ürünün geliştirilmesi,
iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin,
yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK
PROGRAMI
•
•
•
•
Sadece KOBİ’ler desteklenmektedir.
Proje bütçesi en fazla 500.000 TL olmalıdır.
Proje süresi en fazla 18 ay ile sınırlıdır.
KOBİ’ler tarafından yapılan ilk 3 proje
desteklenmektedir.
• Üç projeye ilave olarak, ortaklı proje başvurusu
yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda
desteklenebilmektedir.
• Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK
PROGRAMI
• Teknoloji ve yenilik kapasitelerini geliştirilerek
daha rekabetçi olmaları,
• Sistematik proje yapabilmeleri,
• Katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri,
kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme
kültürüne sahip olmaları,
• Ulusal ve uluslararası destek programlarında
daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK
PROGRAMI
• Yılın 365 Günü Başvuru Yapılabilmektedir.
• Proje Kapsamına Göre 2-3 Hakem
Görevlendirilmektedir.
• Yürütme Komitesi Tarafından Projenin
Desteklenip Desteklenmeyeceği
Kararlaştırılmaktadır.
• Desteklenen Projeler İçin Yılda İki Defa Dönem
Raporu Hazırlanmaktadır.
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK
PROGRAMI
Desteklenen Ar-Ge aşamaları
Destek sağlanacak projelerin:
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve
benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK
PROGRAMI
• Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım
ağırlıklı (tesis ve tezgah alımı içeren) projeler
desteklenmez
• Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren
projeler, programın amaçlarına uygun
olmadığı için desteklenmez.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Yürütülen programın amacı, sanayi
kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan
oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.
• İşletmelerin verimliliklerini artırmak,
• Katma değer içindeki paylarını artırmak,
• Uluslararası rekabet güçlerinin artırmak.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Programda Ar-Ge projelerine sağlanacak
desteklerin, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve
bilgi birikiminin artırılması, kalite anlayışının
yerleştirilmesi ve özgün teknolojilerin
geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici
bir etken olması hedeflenmektedir.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Bu programla projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte
kuruluşlara aşağıdaki kazanımları sağlaması beklenmektedir:
• Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması,
• Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
• Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin
sağlanması,
• Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması,
• Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin
sağlanması,
• Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,
• Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,
• Ticari başarı,
• Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanakları.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı
(36) aydır.
Proje Bütçesinin Üst Sınırı Yoktur.
Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve
ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde
kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek
oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla
yüzde altmış (%60) olur.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Ortak başvurulan ve yürütülen projeler için her bir
kuruluşun temel destek oranı %25 oranında artırılır.
Temel destek oranı, aşağıda gösterilen şartlarda artırılır:
Ar-Ge Gideri /Toplam Net Satış Hâsılatı ile uygulanacak
artış oranı
1) Sıfırdan büyük ve %1’den küçük ise %12,5 artış oranı,
2) %1’e eşit veya büyük ve %2’den küçük ise %18,75 artış
oranı,
3) %2’ye eşit veya daha büyük ise %25 artış oranı.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
• Personel harcamaları, büyük işletmelerin
projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki
işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük
ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde
ise %90 oranında destek kapsamına alınır.
• Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı
istihdam edilmesi durumunda ise bu personele
ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına
alınır.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
• Kuruluşun belirli bir proje bazında Türkiye’deki bir
üniversiteden, kamu araştırma merkez ve
enstitülerinden veya üniversitelerdeki öğretim
elemanlarından üniversite döner sermayesi
üzerinden veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
yerleşik şirketler üzerinden projedeki Ar-Ge
çalışması ile ilişkili danışmanlık, test, deney, analiz
vb hizmet alımları için sağlanan destek oranı
%100 oranında arttırılır.
• Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel
destek oranı %25 oranında artırılır.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Desteklenen Ar-Ge aşamaları
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve
benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü
faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi
beklenir.
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım
ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren)
ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren
projeler, programın amaçlarına uygun
olmadığı için desteklenmez.
1505 – Üniversite –Sanayi İşbirliği
Destek Programı
Bu programla, üniversite/kamu araştırma
merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve
teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje
sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt
eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda,
ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye
aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı
sağlamak amaçlanmıştır.
1505 – Üniversite –Sanayi İşbirliği
Destek Programı
Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve
Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu
araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi
imzalayacaktır.
Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından
yapılacak aşağıdaki faaliyetleri içeren proje TÜBİTAK ve
Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir:
• Yeni bir ürün üretilmesi,
• Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
• Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi
1505 – Üniversite –Sanayi İşbirliği
Destek Programı
• Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak
başvuru yapabilecektir.
• 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi
desteklenebilecektir.
• Azami destek süresi 24 aydır.
• TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ
ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan
tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
• Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından
açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje
başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar
aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve
taksitler halinde yapılacaktır.
1505 – Üniversite –Sanayi İşbirliği
Destek Programı
• Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel
bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet
alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje
sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir.
Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı
payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri
kuruluşa geri ödenebilecektir.
• Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi
içinde yer alabilecektir.
• Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik
değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki
araştırmacılara ödenecektir.
1505 – Üniversite –Sanayi İşbirliği
Destek Programı
1505’te proje başvurusundan ve Müşteri
Kuruluş proje için herhangi bir ödeme
yapmadan önce;
projenin teknik yapılabilirliğini ve Yürütücü
akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini
gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi için
Yürütücü Kuruluşa 3 ay süre ve tamamı
TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL
FİZİBİLİTE DESTEĞİ veriliyor
1505 – Üniversite –Sanayi İşbirliği
Destek Programı
• Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin
temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde
etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması
ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da
deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri,
rutin testler/analizler, altyapı kurmaya yönelik
yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan
faaliyetler içeren projeler programın
amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.
1511- TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR
ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç
odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik
yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında,
mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da
değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin
geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici
bir etken olması hedeflenmektedir.
1511- TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR
ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Öncelikli alanlar olarak
Enerji,
Gıda,
Otomotiv,
Bilgi iletişim teknolojileri ve
Makine imalat teknolojileri belirlenmiştir.
1511- TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR
ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
1511 programı, TÜBİTAK özel sektör Ar-Ge destek
programlarına önemli yenilikler getirmektedir.
• Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda
belirtilecektir,
• Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje
öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacaktır,
• Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel
gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave
edilecektir,
• Daha yüksek maaş limitleri uygulanacaktır,
1511- TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR
ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
• Destek oranı her dönem için sabit olup büyük
ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75
olarak uygulanacaktır,
• Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün
olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı
giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20
sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir,
• Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme)
verilebilecektir.
1509- TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
• Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin
artırılması,
• Kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine
erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması,
• Edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş
bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin
geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici
bir etken olması
• Kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına
katkı sağlaması
amaçlanmaktadır.
1509- TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ ARGE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Proje başvurusunun TÜBİTAK’a ve uluslararası
ortak destek programına eş zamanlı olarak
yapılması zorunludur. Ancak ilgili uluslararası
ortak destek programının seçme ve
değerlendirme kurallarına bağlı olarak Projenin
TÜBİTAK’a sunulması gereken tarih ötelenebilir
ve buna ilişkin duyuru TEYDEB internet
adresinden yapılır.
1509- TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan
büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun
bulunan proje harcamalarına en fazla %60,
KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında
hibe destek sağlanması öngörülmektedir.
Programa başvuruda bulunacak projelerin destek
süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır.
DESTEK PROGRAMLARI
Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri kapsamında; şehirlerarası ve
uluslararası ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet
alım giderleri,
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge
birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge
kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
DESTEK PROGRAMLARI
Desteklenmeyen Giderler:
a) katma değer vergisi,
b) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım
maliyeti, sözleşme masrafları,
c) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
d) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
e) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım,
coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
DESTEK PROGRAMLARI
f) Proje dokümanı hazırlama ve hazırlatma giderleri,
muhasebe, sekreterlikvb. idari giderler,
g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri,
brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen prim ödemesi,
h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve
servis/ulaşım giderleri,
i) kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal
yardımlaşma vakıf ödentileri,
j) konaklama giderleri,
k) şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan
nakliye hariç) ve posta giderleri,
DESTEK PROGRAMLARI
l) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan
yakıt giderleri,
m) proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime
yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
n) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro
makineleri, büro mefruşatı,
o) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji
masrafları, su giderleri,
p) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
r) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
DESTEK PROGRAMLARI
s) ofis, depo, stand kira giderleri,
t) inşaat ve tesisat giderleri,
u) kırtasiye giderleri,
v) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme
giderleri,
SORULAR?

similar documents