AR CODE - KruSamart

Report
AR CODE
ผูจ้ ดั ทำ
เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนาเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ
ที่มีลกั ษณะคล้ายๆ กับ QR Code เพื่อทาให้เห็นภาพสามมิติใน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ผา่ นกล้องwebcam
ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
การจาลองร่างกายของเรา
เพื่อการศึกษาร่างกายในรูปแบบสามมิติ
ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
การด ูทีวีผา่ นเสื้อ
ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
AR Code
1.
2.
3.
4.
ผูจ้ ดั ทำ
ชือ่ ด.ญ.ปิ ยธิดำ
ไทยง้วน
ชือ่ ด.ญ.วิภำดำ
จังโส
ชือ่ ด.ญ.อัจฉรำภรณ์ จันทร
ชือ่ ด.ญ.อำรีรตั น์ นุเจิ้น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3/13
เสนอ
คุณครูสำมำรถ เพ็งเลำ
โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี
อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
เลขที่ 30
เลขที่ 32
เลขที่ 38
เลขที่ 40

similar documents