Shopt IT 2012 - V-ict-or

Report
Belang van datastandaarden voor lokale
besturen
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
30/03/2012: RIP Mainframe
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
IT in (r)evolutie: de ontwrichtende technologieën
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
The Cloud
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Designed to change
Van 'Built to last' naar 'Designed to change‘ (Peter Hinssen)
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Oplossingen voor Content Management
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Oplossingen voor HR
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Oplossingen voor Facility Management
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Apps
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Productiviteit in eigen handen
Evernote
Dropbox
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Productiviteit in eigen handen
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Productiviteit in eigen handen
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Mobile
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Bring your own device
?
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
IT in chaos
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Datastandaardisatie:
Stepstones in het IT-moeras
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Datastandaardisatie:
Akkoordenschema bij IT-improvisaties
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Centrale referentiesystemen
Gegevenskwaliteit
1-Malige invoer
Authentieke bronnen
Hergebruik
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Landelijke authentieke bronnen (BE)
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Stelsel van basisregistraties (NL)
•GBA - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
•NHR - Handelsregister
•BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
•BRT - Basisregistratie Topografie
•BRK - Basisregistratie Kadaster
•BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie)
•BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen
•BRI - Basisregistratie Inkomens
•WOZ - Basisregistratie Onroerende Zaken
•RNI - Registratie Niet Ingezetenen
•BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN)
•BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)
Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van
gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle
provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige
organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties.
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Centrale referentiesystemen in Antwerpen
Personen
Ondernemingen
Adressen
Gebouwen
Percelen
Medewerkers
Producten
Processen
Doelstellingen
Projecten
Organisatie
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Interconnectiviteit
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
XML community voor HR
De XML Community voor HR data is een vereniging
zonder winstoogmerk die tot doel heeft een
efficiëntere gegevensuitwisseling tot stand te
brengen tussen human resources gerelateerde
pakketten en diensten in de Benelux.
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
StUF (NL)
StUF is een open berichtenstandaard voor het uitwisselen van
gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld.
De StUF-standaard wordt toegepast binnen gemeenten, tussen
gemeenten onderling, en tussen gemeenten en externe partijen
zoals de landelijke basisregistraties (BAG, WKPB, GBA, etc.) en
andere (keten)partners (Belastingdienst, Waterschappen,
Zorginstellingen, etc.).
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
MidOffice
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Datastandaarden voor open data
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Datastandaarden voor open data
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
IDM en ACM
Digitale Bouwaanvraag
Vlaamse
Bouwaanvragen
Architect ?
Ambtenaar ?
Van welke gemeente ?
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
(Combinatie van) strategieën
•
•
•
•
•
•
•
Consortium (XML voor HR)
Reglementering (CRAB-decreet, Wet Rijksregister)
Inhoud ter beschikking stellen ((V)KBO, GRB)
Inhoud verzamelen (Stadsmonitor, BBC)
Interbestuurlijke samenwerking (IPDC)
Subsidiëring (IDA)
“De facto” (Beeldbank)
Subsidiëring:
The IDA (Interchange of Data between Administrations) programme aims to promote
the development and operation of trans-European telematic networks for data
interchange between Member State administrations and/or the Community
institutions.
“De facto”:
Het productiehuis Videohouse en het bedrijf Comsof zullen instaan voor het aanleveren
en installeren van een beeldbank voor de stad Kortrijk. Kortrijk startte hiervoor in het
voorjaar samen met Gent, Mechelen, Brugge een samenwerkingsproject op. Een 100tal andere besturen schreven op het initiatief in.
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
OSLO
 Initiatief V-ICT-OR
 Geïnspireerd op samenwerkingsmodel IPDC





Consortium van leveranciers
Sponsoring van analyseteam
Sturing en vanuit V-ICT-OR
Uitwerken van concept (datastandaarden, datastromen, dataprocessen, …)
Grote betrokkenheid ‘hogere’ overheid (i.c. CORVE)
 OSLO = Open Standaarden voor Lokale Overheden
 Projectgroep
 V-ICT-OR (Leden & Medewerkers)
 Leveranciers van IT-oplossingen (Fusebox, CIPAL, Infront, Remmicom,
Schaubroeck)
 CORVE
 IBBT-UGent-MMLab
 ECG, Kortom, FedICT, Team Digitale Bouwaanvraag
 Kick off 17 april 2012; termijn ca. 1 jaar
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
OSLO
 Scope: long list








Intrabestuurlijke data-uitwisseling
Interbestuurlijke data-uitwisseling
Lokale verrijking van centrale bronnen
Dossierkenmerken
Rapporteringsstandaarden
Authenticatie & toegangscontrole
Open data
Linked open data
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Commercial
Standaardisatienoden voor Erfgoedontsluiting
Archeologen, historici, genealogen, (landschaps)architecten, monumentenzorgers,
toerismediensten en nog tal van andere erfgoed-, educatie- en cultuurtoeristische
diensten, instellingen en verenigingen zoeken elk op hun eigen manier naar nieuwe
digitale ontsluitingstechnieken.
Op basis van diverse programma’s en opties (“apps”) proberen zij te registreren, te
analyseren en te ontsluiten. Elkeen vertrekt vanuit zijn eigen ad hoc doelstelling op korte
termijn.
Iedereen laat iets ontwikkelen en met al dat fraais ontstaat een oerwoud waarin de bomen
niet meer te onderscheiden zijn. Iedereen is trots op zijn eigen creatie, maar
samenwerking tussen de verschillende speeltjes wordt steeds moeilijker. Daarom is de
nood aan een goede standaardisatie steeds belangrijker aan het worden. Less is more,
een goede basis kan een veelheid aan betere ontsluitingsmogelijkheden genereren.
Spreekt die (groeiende) problematiek u aan, dan is de studiedag “erfgoedontsluiting
2020” op 22 juni 2012 een must! Schrijf deze datum alvast in uw agenda.
Deze studiedag wordt georganiseerd door de Stad Sint-Niklaas, in samenwerking met
o.a. V-ICT-OR vzw.
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS
Chinese Uitsmijter
Peking city
Shing Do
Shopt IT 2012
DIGIPOLIS

similar documents