Plusskunder - Eidsiva Nett AS

Report
Installatørmøter
Høst 2013
Biri
Gjøvik
Hamar
Heradsbygd
Oversikt
Agenda Installatørmøte Nett
 Informasjon Eidsiva Nett
 NEK 399 – normarbeid
 Mer informasjon Eidsiva Nett
 Elsikkerhetsportalen
 DLE-informasjon v/Elsikkerhet Norge
Gled dere !!!
Egen kraftproduksjon
Plusskunder
 Kraftproduksjon som skal kobles til nettet krever i
utgangspunktet konsesjon fra NVE
 Betinget dispensasjon for «plusskunder»
 Definisjon plusskunde:
• Energi: Eårsproduksjon < Eårsforbruk
• Effekt: Pproduksjon > Pforbruk (av og til)
• Altså overskuddskraft som kan mates inn i nettet i
enkelttimer, men ikke totalt sett over året
 Dispensasjonen gjelder dersom det inngås en
spesifikk avtale med nettselskapet.
 En person kan ikke kreve at nettselskapet inngår
en slik avtale, og personen må i så fall gå veien
om egen konsesjon fra myndighetene.
Plusskunder
 Utfordringer:
•
•
•
•
•
Sikkerhet ved arbeid på nettet
Spenningskvalitet
Grenseverdier
Måler må skiftes
Økonomisk oppgjør
 Det arbeides med en nasjonal standard for
tilknytning av plusskunder (REN).
 Eidsiva Nett vil i løpet av kort tid lage egne vilkår
som vil gjelde inntil nasjonal standard foreligger.
 Egen produksjon kan ikke tilknyttes nettet
uten at anleggseier har inngått spesiell avtale
med Eidsiva Nett
Fellesmåling /
Individuell måling
 Myndighetene krever at enhver boenhet skal måles
og avregnes hver for seg, jmf § 13-1 h) i
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,
nr 302, 1999-03-11.
 Ikke tillatt å opprette fellesmåling
 SAMMENKOBLING AV ANLEGG IKKE TILLATT !!!
…individuell måling,
fortsetter…
 I praksis vil det si. NÅR EN EIENDOM ER REGISTRERT
MED FLERE BOENHETER I MATRIKKELEN (GRUNNBOK)
SKAL DET VÆRE EN MÅLER PR. BOENHET.
 INSTALLATØR MÅ HUSKE Å FORTELLE KUNDENE DETTE
NÅR DE RINGER Å BER OM Å FÅ SLÅTT SAMMEN TO
ANLEGG.
 DETTE ORDNES VED AT KUNDEN SENDER EN SØKNAD
OM BRUKSENDRING TIL KOMMUNEN. FRA
TOMANNSBOLIG TIL ENEBOLIG.
 SAMMENKOBLING TILLATES FØRST NÅR MATRIKKELEN
ER OPPDATERT
…individuell måling,
fortsetter…
 DENNE INFORMASJON HAR VI GITT OG GJENTATT PÅ
HVERT INSTALLATØRMØTE SIDEN 2009.
 ER DERE I TVIL OG IKKE FINNER UT AV DETTE SELV,
TA HELLER KONTAKT MED OSS FØR ARBEID
IGANGSETTES.
 ANLEGG SOM ER ULOVLIG SAMMENKOBLET VIL BLI
KREVD TILBAKEFØRT.
 DET VIL I ALLE TILFELLE BLI PÅLAGT OMBYGGING TIL
RIKTIG ANTALL ANLEGG NÅR AMS-MÅLERE SKAL
INSTALLERES
AMS – Smart strøm
 Forskrift ferdig 1/7 i år, frist for gjennomføring 1/1-19
 Eidsiva Netts AMS prosjekt er i anskaffelsesfase for AMS
teknologien. Teknologi velges i løpet av 2014, antatt
utrulling primært 2016/17.
 Eidsiva Anlegg vil stå for montasje, har tilknyttet seg
underleverandører OneCo og Relacom
 I forbindelse med AMS utrullingen vil arbeidsprosesser i
måleverdikjeden endres, datamengde øke betraktelig og
dataflyt automatiseres i systemene. Dette vil også ha
innvirkning på prosessen rundt montasje av målere i
driftssituasjonen og blant annet MOI.
 Mer informasjon vil komme.
Krav til målerfelt
(Nye og ombygde anlegg)
REN blad 4001 LS Nett – Måling Krav til
målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling
Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler:
Avsatt plass til direktekoblet
måler. Nye anlegg
H [mm]
B [mm]
D [mm]
400
250
160
Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet
søknad for det enkelte anlegg.
NB! GJELDER OGSÅ OMBYGGING AV EKSISTERENDE SKAP.
F.EKS. DER TREDJE FASEN TILKNYTTES.
Krav til målerfelt
(Nye og ombygde anlegg)
REN blad 4002 LS Nett – Måling Krav til målepunkt
i lavspenningsinstallasjoner trafomåling.
Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler:
H [mm]
B [mm]
D [mm]
Transformatorkoblet måling
med måleromkobler
550
250
160
Ekstra felt for ytterligere
måleutstyr
550
250
160
Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet
søknad for det enkelte anlegg.
Status NEK-komitè for felles norm
 NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og
ekomnett. V/Ivar Lingaas.
KV i siste stolpe
 Eidsiva Nett kortslutningssikrer stikkledning
fram til inntakspunkt/eierskille i hht krav i FEF
 Installatør må sørge for at installasjonen etter
dette punkt er kortslutningssikret i hht krav i
FEL/NEK 400.
 NB! Eidsiva Nett tar ikke ansvar for
beskyttelse av inntakskabel for installasjonen,
vår KV er kun beregnet for å beskytte vårt
nett.
Definisjoner vern
Ett anlegg - en installasjon
Skisse for definisjon av vern
(ikke ment som krav til
utførelse)
 Eidsivas KV beskytter Eidsivas
stikkledning mot kortslutning. (FEF)
 Installasjonseiers KV beskytter
installasjonens inntakskabel
(inntaksledning/hovedkabel etc.) mot
kortslutning. (FEL)
 Beskyttelse mot overbelastning ivaretas
av installasjonseiers overbelastningsvern
(innvendig/utvendig).
 Dette er da i prinsippet OV, men pga fare
for feil i anleggsopplysninger har vi satt
HS som må-felt i MOI. Størrelsen på HS
settes lik OV når det er bare ett anlegg i
en installasjon.
Definisjoner vern
Flere anlegg – en installasjon
 Felles KV/OV beskytter inntakskablene og fordelingen (koblingsstykker, rekkeklemmer, skinner) mot
kortslutning og angir max samtidig
belastning for installasjonen totalt.
 Det kan selvfølgelig være individuell
KV for hver inntakskabel, men
Eidsivas stikkledning skal møte
ett felles vern.
 Det siste felles vernet foran alle
måleranlegg i installasjonen, meldes
som OV.
 Anleggseiers vern som beskytter
anlegget mot overbelastning, meldes
som HS.
Skisse for definisjon av vern
(ikke ment som krav til
utførelse)
Definisjon av vern i MOI
 I meldingsskjemaet spør vi om både OV og
HS, begge deler er MÅ - felt.
 OV er det vernet som angir max belastning for
installasjonen samlet. Dvs. at OV vil være et
annet vern for en installasjon med flere anlegg
enn for en installasjon med ett anlegg.
 HS er alltid det siste vernet som beskytter et
anlegg mot overbelastning. (ref. Nettariff)
Strømbrudd/fasebrudd
 Dersom nettkunde ringer elektroentreprenør uten
å ha ringt Eidsiva Netts feilmelding:
 Spør om han/hun har sjekket sikringene sine og hvis
disse er intakte, be ham/henne om å ringe vår
feilmeldingstelefon: 800 87 111
 Dersom nettkunden ikke har ringt vår feilmelding og
dere rykker ut, men det viser seg at det er feil på vårt
nett, må kunden selv bære alle kostnader til
elektriker.
 Dersom kunden likevel henvender seg til oss for å få
dekket elektrikerregningen, sier vi at vi har informert
alle installatører om ovennevnte. Det får være opp til
kunden selv å trekke konklusjoner ut fra dette…
Saksgang ved refusjonskrav
Kunde ringte direkte til installatør
Installatør fant feil i Eidsivas nett
 Ingen refusjon av utgifter til installatør
 Regulert i Forbrukerkjøpsloven
 Installatørmøter: Info gitt til installatørene om at
de skal spørre om vedkommende har ringt Eidsiva
Netts feilmeldingstelefon
 Fakturavedlegg: Info til kundene
 Kunde kan allikevel sende en formell
refusjonssøknad, men lite sannsynlig at utgiftene
vil bli refundert
Saksgang ved refusjonskrav
Kunde ringte til Eidsiva Netts feilmelding først.
Vi ba kunde ta kontakt med installatør, og
installatør fant feil i vårt nett
 Utgiftene refunderes hvis forholdet kan dokumenteres
 Kunden betaler elektrikerregningen selv
 Formell refusjonssøknad pr e-post/brev med
– Beskrivelse av hendelsesforløpet, inklusive
• Dato og (ca) tidspunkt
• Tlf. nr kunden ringte fra
• Tlf. nr. kunden ringte til (dvs. feilmeldingen eller
kundeservice)
– Kontonummer for refusjon
– Kopi av faktura fra installatør
 Eidsiva Netts svar sendes pr e-post/brev.
Bemanningssituasjon MOI
 Vi har og har hatt nok å gjøre.
 Konstant en person i manko siden 1.januar til
1.oktober 2013. Er nå fulltallig.
 Siste halvår 2012 med to nyansatte under opplæring.
 I 2012 mottok og behandlet vi 4778 meldinger. Hittil i
år har vi mottatt ca. 4050.
Geografisk fordeling av MOI
Geografisk fordeling av MOI fra 15.september 2013
Kommuner
502 Gjøvik
528 Østre Toten
Saksbehandler
Tlf.
Roar Lundby-Holen
95981444
529 Vestre Toten
501 Lillehammer
415 Løten
412 Ringsaker
Liv-Merethe K. Bjugstad
95981691
430 Stor-Elvdal
Leo Hanstad
90474925
Terje Sveen
95981021
Dagfinn Jensen
95971073
Terje Sveen
Terje Sveen
Liv-Merethe K. Bjugstad
Roar Lundby-Holen
Roar Lundby-Holen
Roar Lundby-Holen
418 Nord-Odal
425 Åsnes
Dagfinn Jensen
Roar Lundby-Holen
428 Trysil
419 Sør-Odal
Leo Hanstad
Dagfinn Jensen
434 Engerdal
429 Åmot
Leo Hanstad
Leo Hanstad
522 Gausdal
403 Hamar
Stedfortreder
Jo Gressberg
Per Bjølseth
95981191
Jo Gressberg
Jo Gressberg
426 Våler
Jo Gressberg
423 Grue
Per Bjølseth
402 Kongsvinger
420 Eidskog
Jo Gressberg
95981140
Per Bjølseth
Per Bjølseth
Ønsker fra saksbehandlere MOI
 Oppgi målernummer når det er snakk om
eksisterende anlegg.
 ..spesielt viktig dersom Gnr og Bnr mangler…
 .. og vi ”sliter” også ved endringer av anlegg, når
kunde har flere anlegg på tomta.
Kartvedlegg til MOI, tegn inn tenkt grøftetrase.
Dette gir også mer nøyaktig beregning av
kortslutningsstrømmer
Trase
Inntaksskap
Tips til Kartinformasjon
 http://www.seeiendom.no/
 Eks. Kusåsen 50, Sjusjøen
 Gnr. og Bnr på 2 sek. + kartutskrift
Tips om adresse og postnummersøk
 http://www.bring.no/hele-bring/produkter-ogtjenester/adresser
 Det er viktig at Nyanlegg blir registrert med riktig
adresse …..
 Kan søke på gatenavn, postnr., poststed, kommune
Punkter som må skjerpes inn…
 Der det er en installasjon men flere anlegg,
skal vår stikkledning kun møte ETT vern.
…punkter som må skjerpes inn…
 Vi opplever at enkelte har glemt vårt krav om
utvendig skap i kabelanlegg. F.eks. der det
kommer melding om tilkobling av den tredje
fasen. (Det kan gis dispensasjon fra kravet der
det sitter godkjent KV/OV umiddelbart på
innsiden fra før).
…punkter som må skjerpes inn…
 Når større anlegg meldes må det legges ved
en-linje skjema over hovedtavlen.
…punkter som må skjerpes inn…
 Den som er bemyndiget å sende melding MOI
på vegne av installasjonsfirma, må sette seg
inn i anleggsdetaljer for det vedkommende
melder!
 Vi opplever svar som: Jeg kjenner ikke til detaljer,
har bare meldt dette for en kollega.
 I nye leilighetsbygg må målerfeltene merkes
entydig med leilighetsnr. Leilighetsnummeret
må være det samme på meldingen.
Inntak fra kabelnett til ny
bolig/fritidsbolig
Dersom tariffgivende
sikring er plassert
inne må dette
angis/merkes her.
•
Ved inntakspunkt leverer og
monterer elektroentreprenør
utvendig skap med plass for
måler.
•
Krav til utvendig tilgang til
måler.
•
OV/bryter må plasseres ved
måler og merkes tydelig.
•
Inntakspunkt markerer
eierskille mellom nettselskap
og installasjon.
Inntakskabel
E-verkets skap
TFXP 1x4x50 Al sikret i hht. FEF 2006
Stikkledning
Utvendig skap med KV/OV og måler for
installasjonen v/inntakspunkt.
Inntaksskap på/ved vegg? Slik var
det ikke tenkt.
Bildeeksempler
Kunne vært OK
• Om bare røret
nådde helt opp…
Slik bør det se ut.
Info via Installatørweb
Vi jobber med å få på plass en
løsning der vi kan informere dere
fortløpende i dette bildet…………….
…………………………………………
……………………..
https://www.eidsivanett.no/Nett/Installatorer/Regler-og-rutiner/
 Avtale om tillatelse til å utføre fra-/tilkobling av
Eidsiva Nett AS sine stikkledninger til
installasjoner, under gitte forutsetninger
 Gjelder også betjening av sikringsbryter, men ikke
sikringsskift/endring av størrelse.
 Prekvalifisering. 35 stk. registrert pr. dato
Midlertidig strøm +++
 Kunder kan kontakte Eidsiva hvis de trenger
midlertidig strømforsyning for en kort periode,
for eksempel i en uke, i forbindelse med bruk
av maskiner, et arrangement eller andre
formål.
 Utbygger må kontakte en elektroinstallatør
ved bygging av hus eller fritidsbolig
Endring av OV/HS
 Endringer av overbelastningsvern/
hovedsikring skal meldes.
• Viktig for vedlikehold/reinvestering av nettet
• Bestemmende for kundens nettariff.
 Melding må sendes to ganger:
• Først forhåndsmelding, og etter tilbakemelding fra
Eidsiva må melding om spenningssetting sendes før
arbeid utføres.
• Dette gjelder også nedsikring.
 NB! Dette er VIKTIG for at Eidsiva Nett skal
registrere/endre nettariffen til kunden.
 En nettkundes unødige utgifter pga.
manglende/ sen ferdigmelding, må kunden
kreve refundert av installatør.
Påvisning private jordkabler
 Påvisning av private kabler, gatelys og
liknende er utenfor Eidsiva Netts
eierskap/ansvar.
 Marked for elektroentreprenør?
Hva er ulovlig arbeid?
 Virksomheter som ikke er registrert AKTIV i det
sentrale registeret over virksomheter som
prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske
anlegg, FEK§3 (FOR 2013-06-19 nr 739: Forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr)
 Virksomheter uten faglig ansvarlig som oppfyller
kravene i FEK§7
 Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofag-arbeidere
som ikke har godkjenning fra DSB til å kunne arbeide
selvstendig i Norge, FEK §11-22.
 Elektrofagarbeidere (med eller uten formell
tilknytning til en registrert virksomhet) som
selvstendig tilbyr tjenester i markedet (”innleie” av
faglig ansvarlig), FEK§6 og 7.
Hva er ulovlig installasjon?
 Ulovlig installasjon er elektriske anlegg som er
planlagt, utført og vedlikeholdt slik at de utgjør en
fare for mennesker, husdyr og materielle verdier…
 Dette trenger ikke være ulovlig arbeid, men det
kan likegodt være ulovlig installasjon utført av
faglært arbeidskraft.
Oversikt brann
57 stk. branner er pr. dato registrert i Eidsiva Nett sitt
konsesjonsområde.
Nb! Av disse har 10 stk. sin årsak i serielysbue
Oppdragsgiver
Politi
Objekt
Brannårsak
Utstyr
Alle
Bolig,
leilighet osv.
Serielysbue
Ovner,
bryter, stikk
og støpsel.
Varmgang
Kontaktsvikt
Krypestrøm
Åpen ild
Tilsynsplan 2014
http://www.elsikkerhetsportalen.no/
 Dette er en portal som samler all informasjon
om elsikkerhet på et sted.

similar documents