เอกสาร2 - เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และ

Report
รศ. พญ. ประสบศรี อึง้ ถาวร
พบ, FAAP, FRCPC
2 พฤศจิกายน 2556
2
แนวทางการบรรยาย
ี น
 ประวัต ิ ทีม
่ าของอาเซย
 การดาเนินการในระดับประเทศ สาหรับ AEC
 ข ้อตกลงสาหรับแพทย์
 บทบาทแพทยสภากับข ้อตกลงสาหรับแพทย์
 ผลกระทบด ้านการแพทย์ การสาธารณสุข
 การเตรียมและปรับตัวของแพทยสภา
3
BANGKOK DECLARATION
August 8, 1967 (2510 )
Indonesia
Malaysia
Philippine
Singapore
Thailand
Brunei D.
Myanmar
Cambodia
Lao PDR
Vietnam
4
5
ASEAN COMMUNITY
• ASEAN Political-Security Community
• ASEAN Economic Community : AEC
• ASEAN Socio-Cultural Community
6
การดาเนินการในระด ับประเทศ
เกีย
่ วก ับ AEC
7
ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS)1995 Bangkok
ี น
การเจรจาเปิ ดตลาดการค้าบริการในกรอบอาเซย
Recognizing AFAS to enhance cooperation in
services : article 5: AMS recognize the education
or experience obtained ,requirements , licenses
granted in another AMS for the purpose of
licensing of service supplier.
8

Free flow of good :AFTA ASEAN free trade area

Free flow of services: public safety regulation,CCS

Free flow of investment :

Free flow of capital: liberalization, capital mobility

Free flow of skilled labor: AUN ASEAN Univer.Net
9
10
ข้อตกลงสาหร ับแพทย์
MRA FOR MEDICAL PRACTITIONERS
11
สาระสาค ัญ Objectives
ี น
 สน ับสนุนให้เกิดการเคลือ
่ นย้ายของแพทย์ในอาเซย
้ ต่อความร่วมมือระหว่างก ัน
 แลกเปลีย
่ นข้อมูลทีจ
่ ะเอือ
่ เสริมให้มก
ี ทีม
 สง
ี ารประกอบวิชาชพ
่ ม
ี าตรฐาน
ี ฝึ กอบรมระหว่างก ัน
 สร้างโอกาสการพ ัฒนาวิชาชพ
สาหร ับแพทย์
12
การรับรองคุณสมบัติของประเทศเจ้ าบ้ าน
 คุณสมบัตติ ามกฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน
 มีปริญญา และวุฒทิ ร่ี บั รองทัง้ สองประเทศ
 มีใบประกอบวิชาชีพทีไ่ ม่หมดอายุ ทางานต่อเนื่องไม่ต่ากว่าห้าปี มี
การศึกษาต่อเนื่อง ประวัตจิ ริยธรรมดีรบั รองโดยแพทยสภาต้นทาง ไม่
มีประวัตทิ าผิดกฎหมาย
 เมือ่ ได้รบั อนุ ญาต ต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายของประเทศนัน้
13
บทบาทสภาวิชาชีพประเทศเจ้ าบ้ าน
 ประเมินคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ อนุ มตั ริ บั รองให้ประกอบวิชาชีพ
 ติดตามดูแลให้ประกอบวิชาชีพถูกต้องตามจริยธรรม
 การลงโทษให้เป็ นไปตามกฎหมายของประเทศ
 ให้มคี ณะทางานประสานระดับอาเซียนคอยติดตาม ประเมิน
สถานะการณ์และกระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ
ชื่อ AJCCM ทบทวนข้อตกลงทุก 5 ปี
14
บทบาทแพทยสภาไทยใน
ี น และ AEC
อาเซย
15
16
องค์ กรรับผิดชอบในประเทศไทย
 CCS
 HSSWG
 AJCCD
 AJCCM
 AJCCN
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
ทันตแพทยสภา
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
17
ความคืบหน้ าของการดาเนินการตามข้ อตกลง
 มีการประชุมร่วมในระดับต่างๆเพือ่ ให้ความคิดสอดคล้องกันโดย
ระดับกระทรวงสาธารณสุข และ ทางวิชาชีพแพทย์ ทีป่ ระชุมให้
น้าหนักกับระดับวิชาชีพในภาพรวมและขอให้นาแนวทางดาเนินการที่
เห็นพ้องกันไปต่อยอด
 การประชุมให้ความสาคัญต่อบริบทของประเทศ โดยเฉพาะ
การเคลื่อนย้ายบุคลากร แพทย์ทวไปและแพทย์
ั่
เฉพาะทาง ให้เป็ นไป
ตามกฎระเบียบ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
18
ความคืบหน้ าของการดาเนินการตามข้ อตกลง
 ได้จดั ทาแผนการทางาน สาหรับแต่ละประเทศในประเด็นต่างๆทีอ่ ยูใ่ น
ข้อตกลง และเริม่ ด้วยประเด็นทีต่ กลงแล้ว เช่นการแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ
เป็ นภาษาอังกฤษ
 ประเด็นเรือ่ งการเคลื่อนย้ายชัวคราวของแพทย์
่
กระตุน้ ให้ทุกประเทศมี
กติกานี้
 ประเด็นการเคลื่อนย้ายถาวรให้มกี ารประเมินตามบริบทของประเทศ
19
Exchange information topics






หลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ
การอบรมแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตร รายละเอียดการอบรม
กฎระเบียบ ข้อบังคับระดับประเทศ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การลงทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาและหลังปริญญา
ข้อบังคับด้านจริยธรรมแพทย์
ข้อบังคับด้านการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพ
20
Exchange information topics





การลงทะเบียน การออกใบอนุญาตวิชาชีพเวชกรรม
จานวนแพทย์ที่ได้รบั ใบอนุญาตฯ
ข้อมูลด้านจริยธรรม ด้านการประกอบวิชาชีพของแพทย์
สร้างฐานข้อมูลให้ประเทศสมาชิกเข้าถึง
เกณฑ์มาตรฐานสาหรับแพทย์อาเซียนที่ตอ้ งการมาทางานในประเทศ
นั้นๆ
21
Facilitate Mobility of Healthcare Professionals
within ASEAN
แพทยสภาสนับสนุนให้มีการออกใบอนุญาตชัว่ คราว เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการ
เรี ยน การสอน การวิจยั การอบรมระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปี โดยให้ยดึ ระเบียบ
ข้อบังคับของแต่ละประเทศเป็ นหลัก
22
Provide opportunities for capacity building
and training of healthcare professionals
ขยายโอกาสการประชุม สัมมนา อบรมร่ วมกัน รวมทั้งการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ การดูงาน ให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านแพทย์เฉพาะทาง
23
Malpractice Insurance
ี่ งทีจ
้
ทุกประเทศพิจารณาการประก ันความเสย
่ ะเกิดขึน
24
ผลกระทบด้านการแพทย์
การสาธารณสุข
25
26
27
28
อนาคตอาเซียนและไทย
Good, services, investment, capital, labor
 การเคลื่อนย้ายบุคลากรการแพทย์ทุกระดับในประเทศ และอาเซียน
 การลงทุนภาคบริการในอาเซียน
 การพัฒนาความเป็ นเลิศทางการแพทย์ในระดับอาเซียนและสากล
 การเคลื่อนย้ายภาคประชาชน แรงงาน การท่องเที่ยว
29
อนาคตอาเซียนและไทย
Good, services, investment, capital, labor
 การขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ในภาครัฐและระบบประกันสุขภาพ
 การขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ที่มีประสบการณ์ทุกภาคส่วน
 การบริการทางการแพทย์ที่ไม่สมดุลย์ กับบริบทประเทศไทย
 ลักษณะแนวโน้ มของโรคเปลี่ยนแปลง ระบาดวิทยา โรคเกิดใหม่
 การทาเวชปฎิบตั ิ ที่ผิดกฎหมาย ขาดจริยธรรม เพิ่มความเสี่ยงทาง
แพทย์
30
การเตรียมและปร ับต ัวของแพทยสภา
และเครือข่ายพ ันธมิตรสุขภาพ
31

่ ากล
สนับสนุนการพ ัฒนาหล ักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสูส

ั
สนับสนุนการเพิม
่ ศกยภาพการผลิ
ตแพทย์ทวั่ ไปให ้
พอเพียงกับความต ้องการของประเทศไทย

พัฒนาการประเมินความรูค
้ วามสามารถในการประกอบ
ี เวชกรรมให ้เหมาะสมกับบริบทประเทศ
วิชาชพ
32
33
34
การพ ัฒนาหล ักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต
และสถาบ ันผลิตบ ัณฑิตแพทย์ในประเทศ
 พันธมิตร: กลุม
่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ตา่ งๆ
 แพทยสภา สนับสนุนให ้คณะแพทย์พัฒนาหลักสูตรให ้บัณฑิตแพทย์มค
ี วามรู ้
ื่ สารภาษาอังกฤษมากขึน
ความสามารถในระดับสากล มีทักษะด ้านการสอ
้
ี น
 แพทยสภา สนับสนุนให ้มีการพัฒนาการรับรองหลักสูตรในระดับสากลและอาเซย
 แพทยสภาสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิม
่ การเปิ ดโรงเรียนแพทย์ใหม่ทม
ี่ ค
ี ุณภาพทัง้
ภาครัฐและเอกชน
ึ ษาแพทยศาสตร์ตอ
ิ อาเซย
ี น
 สนับสนุนการชว่ ยเหลือด ้านการศก
่ เพือ
่ นสมาชก
35
การร ับรองหล ักสูตรแพทยศาสตร์
ี น
ต่างประเทศและอาเซย
แพทยสภา ร ับรองหล ักสูตรและร ับรองสถาบ ันผลิตแพทย์
่ เดียวก ับในประเทศไทย
โดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเชน
36
ี ถาวร
แพทยสภาก ับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชพ

แพทย์จบจากโรงเรียนแพทย์ทรี่ ับรองโดยแพทยสภา

ี ในประเทศนนที
มีใบประกอบวิชาชพ
ั้ ไ่ ม่หมดอายุ

สอบผ่านการประเมินทุกขนตอนจากแพทยสภา
ั้
คือ ศรว
37
ึ ษาแพทยศาสตรบัณฑิตทัง้
ผู ้สาเร็จการศก
ภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ จะต ้องผ่าน
การสอบเพือ
่ ประเมินความรู ้ความสามารถ
ี เวชกรรมทุกคน
ในการประกอบวิชาชพ
38
การสอบมีสามขัน
้ ตอน ภาคทฤษฎีและปฎิบัต ิ
พ ัฒนาการสอบภาคทฤษฎีเป็นภาษาอ ังกฤษ
้
การสอบภาคปฎิบต
ั ใิ ชภาษาไทย
39
แพทยสภาก ับการออกใบอนุญาตฯชว่ ั คราว
ี่ วชาญของทางราชการ
 แพทย์ทป
ี่ รึกษาหรือผูเ้ ชย
ี ในประเทศนนที
 มีใบประกอบวิชาชพ
ั้ ไ่ ม่หมดอายุ
ี ตามว ัตถุประสงค์ภายใต้ความดูแล
 ประกอบวิชาชพ
ในสถานทีแ
่ ละเวลาทีก
่ าหนด ทงนี
ั้ ไ้ ม่เกิน หนึง่ ปี
40
ึ ษาหล ังปริญญา
แพทยสภาก ับการศก
่ ยเหลืออบรมแพทย์เฉพาะทาง เฉพาะด้าน
 สน ับสนุนให้มก
ี ารชว
ในสถาบ ันทีพ
่ ร้อมและไม่มผ
ี ลกระทบต่อการผลิตของประเทศ
ั
่ ร
โดยมีเงือ
่ นไขเพือ
่ พ ัฒนาศกยภาพของประเทศเพื
อ
่ นบ้านทีม
่ ใิ ชธ
ุ กิจ
ั
 สน ับสนุนให้มก
ี ารอบรมเพือ
่ เพิม
่ ศกยภาพแพทย์
ไทยในอนาคต
ั
ี ต ัวอย่าง เชน
่ โครงการเพิม
เพือ
่ ความเป็นเลิศทางวิชาชพ
่ ศกยภาพ
ของกระทรวงสาธาณสุข
 สน ับสนุนราชวิทยาล ัย สถาบ ันผลิตแพทย์ ในการจ ัดการประชุม
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ ก ับประเทศเพือ
่ นบ้าน
41
จานวนแพทย์เฉพาะทาง
 แพทย์ทว่ ั ไป
18,617
 แพทย์เวชศาสตร์ครอบคร ัว+เวชปฏิบ ัติทว่ ั ไป 6,757
 กุมารแพทย์
3,123
 สูต-ิ นรีแพทย์
2,282
ั
 ศลยแพทย์
ทว่ ั ไป
2,132
ั
 ศลยแพทย์
ออร์โธปิ ดิกส ์
1,718
 อายุรแพทย์
4,367
 แพทย์เฉพาะทางอนุสาขา
4,627
ข้อมูล ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2555
42
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
สาขาประเภทที่ 1
มี 12 สาขา
สาขาประเภทที่ 2
มี 25 สาขา
สาขาประเภทที่ 3
มี 42 สาขา
เปิ ดรับปี 2557
43
สถาบ ันฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
 มี 55 สถาบัน
 มี 13 ราชวิทยาลัย 1 วิทยาลัย 1 สมาคม
ั ยภาพการฝึ กอบรมปี 2556 คือ 2,325 ตาแหน่ง
 ศก
44
แพทยสภาก ับการควบคุมมาตรฐาน
ี ผิดกฎหมาย
 แนวโน้มการมีประกอบวิชาชพ
ไม่มท
ี ะเบียน
ี ทีผ
 แนวโน ัมการประกอบวิชาชพ
่ ด
ิ จริยธรรม
ี่ ง
 ปัญหากฎหมาย การป้องก ันความเสย
คานึงถึงความปลอดภ ัยของผุป
้ ่ วย
ี เวชกรรม
 พ ัฒนาระบบติดตามผูป
้ ระกอบวิชาชพ
ึ ษาต่อเนือ
 พ ัฒนาระบบการศก
่ งในแพทย์ทไี่ ด้ร ับ
ใบอนุญาตทุกคน
45
ี เวชกรรม
การควบคุมการประกอบวิชาชพ
คณะกรรมการแพทยสภา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม
ี เวชกรรม จานวน 25 ชุด
คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชพ
คณะอนุกรรมการสอบสวน จานวน 9 ชุด
46
แพทยสภาก ับการสน ับสนุนข้อตกลง
 รวบรวมข้อมูลทีส่ าคัญในการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกัน
 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพือ่ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
 ส่งเสริมให้มีการศึกษา การอบรม แก่ประเทศอาเซียนตามศักยภาพ
 พัฒนาขบวนการด้านจริยธรรม การศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุม
ปญั หาในอนาคต
 เจรจาต่อรองแนวทางการเคลื่อนย้ายให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
47
ปร ับต ัวด้วยภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
 รูเ้ ขา รูเ้ รา รูร้ อบ รูล
้ ก
ึ
 พร้อมปร ับเปลีย
่ นตลอดเวลา
 โอกาสมีมากกว่า ถ้าเราก้าวให้เร็วกว่า
 อย่ามองใกล้ในหน่วยงาน ในโรงพยาบาล ในปัจเจกบุคคล
ั ัศน์ประเทศไทยทีจ
ิ ทีเ่ ข้มแข็ง
 มองตามวิสยท
่ ะเป็นสมาชก
ี น
สน ับสนุนสุขภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ข
ี องประชาชนอาเซย
48
ขอให้ทก
ุ ท่านโชคดี
ขอบคุณค่ะ
49

similar documents