Last ned

Report
KS Bedrift Energi/ Defo – AMS
seminar - 25 oktober 2011
Anbudsprosedyre og kontraktsinngåelse v/AMS
Av advokat Hanne S. Torkelsen
Regelverket
• Lov om offentlige anskaffelser
– Forskrift (4.7.2006 nr. 402) for ”klassisk sektor” (FOA)
• Kommunale foretak må følge denne selv om det gjelder en
sektor som nevnt i forsyningsforskriften
– Forskrift (4.7.2006 nr 403) for forsyningssektoren
• Vann og energiforsyning, transport og posttjenester)
• ”Forsyningsforskriften”
– Alminnelig kontraktsrett
Grunnleggende krav til anskaffelsen
• Anskaffelsesloven §5/forsyningsforskriften §3-1 (FOA §3-1):
–
–
–
–
–
Krav til likebehandling og ikke-diskriminering
Krav til forutberegnlighet og etterprøvbarhet
ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljø
Ikke dele opp oppdraget for å unngå forskriftskrav
God anbuds- og forretningsskikk
• EØS Terskelverdier (eks mva) - Del II i forskriften (FOA del
III):
– 3,2 (FOA 1,6 mill) mill kr for vare- og tjenestekontrakter
– 40,5 (FOA 40,5) mill kr for kontrakter om bygge- og
anleggsarbeid
www.torkelsenkinn.no
Valg av prosedyre
– Prosedyre med forhandlinger (forhandlingsplikt og
forutgående kvalifisering) (FOA: §14-3/14-4 vilkår)
– Åpen anbudskonkurranse (forbud mot forhandlinger)
– Begrenset anbudskonkurranse (forbud mot
forhandlinger og forutgående kvalifisering)
– FOA: Konkurransepreget dialog ved ”særlig komplekse
kontrakter”
www.torkelsenkinn.no
Valg av prosedyre
– Prosedyre med forhandlinger
+ dynamisk og fleksibel – passer v/komplekse
kontrakter
- tid/ressurskrevende
- taushetsplikt om andre leverandørers tilbud
– Åpen anbudskonkurranse
• Statisk og krever stor detaljeringskrav i grunnlaget
• Raskere å gjennomføre
– Begrenset anbudskonkurranse
www.torkelsenkinn.no
Krav til anbudsutforming
• Kontraktsgjenstand og beskrivelse av ytelsen
• Enhet/programvare og drift av utstyr
• Konkurranseform, frister mm
• Kvalifikasjonskriterier (minimumskrav til
leverandør)
• Tildelingskriterier (rangering av tilbud)
• Avtalevilkår
www.torkelsenkinn.no
Hvilke tjenester omfattes
• Vare eller prioriterte tjenester - hele forskriften
• Uprioriterte tjenester – Del I og noen regler i Del
II forsyningsforskriften
–
–
–
–
AMS Enhet/Terminal og installasjon – vare
Software /programvare – vare/prioritert tjeneste
Drifting/håndtering av data – uprioritert tjeneste
Faktura/kundebehandling – uprioritert tjeneste
• Dersom begge deler - verdien av prioriterte
tjenester er høyere enn uprioriterte gjelder
forskriften
www.torkelsenkinn.no
Hvilke tjenester omfattes
i klassisk sektor (FOA)
• Del I alminnelige bestemmelser gjelder for alle
kontrakter (også under kr 500 000)
• Forskriftens del III over EØS-terskelverdier
• Uprioriterte tjenester og anskaffelser over kr.
500.000 og under EØS-terskelverdier– Del II
(prosedyre m/forhandlinger valgfritt her)
• Dersom begge deler - verdien av prioriterte
tjenester er høyere enn uprioriterte gjelder
forskriftens bestemmelse om prioriterte
www.torkelsenkinn.no
Tildelingskriterier
• Generelle eller detaljerte?
– Lavest pris eller økonomisk mest fordelaktige
tilbud
– Underkriterier skal spesifiseres og vektes/angis i
prioritert rekkefølge
– Eksempel på kriterier: Kvalitet, pris, teknisk verdi,
funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper,
driftsomkostninger, kundeservice, mm
www.torkelsenkinn.no
Konkurranse ved forhandling
• Kunngjøring av konkurransen
• Prekvalifisering (15-30 dagers frist på
tilbakemelding)
• Forhandlingsplikt (reelle forhandlinger med alle)
• Tildeling av kontrakt
www.torkelsenkinn.no
Konkurranse ved forhandling
• Forsyningsforskriften § 7-10 om bruk av
kvalifikasjonsordning
– Leverandører kan til enhver tid søke om å bli
kvalifisert
– Regler og kriterier for kvalifikasjon skal på anmodning
gjøres tilgjengelig for interesserte leverandører
– Kvalifikasjonsordningen skal kunngjøres (angi formålet
med kvalifikasjonsordning og hvor en kan få tilgang til
reglene for kvalifikasjonsordningen). Årlig kunngjøring
dersom varighet lenger enn tre år.
– Trenger ikke kunngjøre den enkelte anskaffelse
www.torkelsenkinn.no
Vanlige feil ved anskaffelser
• Ulovlige kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
• Blander kvalifikasjons- og tildelingskriterier
• Vektlegging av kriterier som ikke er oppstilt i
konkurransegrunnlaget
• Alle oppstilte tildelingskriterier blir ikke vurdert
• Feil forhandlingsprosedyre
• Forhandlinger i strid med forhandlingsprosedyre
www.torkelsenkinn.no
Konsekvenser av feil
• Erstatningskrav fra forbigått tilbyder – lov om off.
anskaffelser § 10
– Positiv kontraktsinteresse
– Negativ kontraktsinteresse
– Erstatning krever kvalifiserte feil, og dokumentasjon
for økonomisk tap
• Nytt regelverk på trappene (håndhevelsesdirektivet)
– kontrakt kan ”kjennes uten virkning” – ved ulovlig
direkte anskaffelser eller grove feil
www.torkelsenkinn.no
Kontraktsvilkår
Alt kan forhandles om:
• Pris, avtalevilkår mm
• Mangelsanksjoner og forsinkelse
– Garantier
– Dagbotklausuler
– Erstatningsansvar – ansvarsfraskrivelser
www.torkelsenkinn.no
Særlige hensyn v/AMS kontrakt
• Komplekse kontrakter
• Umoden teknologi?
• Samspill med kommunikasjonssystem – utvikle
webløsninger med tilhørende grensesnitt
www.torkelsenkinn.no
Verktøy/standarder
Sellicha som kvalifikasjonsordning
www.sellicha.no
• Standardavtaler
– Statens Standardavtale for IT-anskaffelser
www.torkelsenkinn.no
Oppsummering/Anbefalinger:
• Lag et godt konkurransegrunnlag
• Bruk prosedyre for forhandlinger (evt. FOA
konkurransepreget dialog)
• Finn ut hvor mange man ønsker å forhandle med
• Sett sammen et dyktig forhandlingsteam og utarbeid en
god strategi
• Før forhandlingsprotokoller underveis som sikrer
etterprøvbarhet
www.torkelsenkinn.no
Takk for oppmerksomheten!
www.torkelsenkinn.no

similar documents