AMS - Trønderenergi - Ringeriks

Report
AMS
installasjonstjenester
www.ringeriks-kraft.no
www.ringeriks-kraft.no
Temaer
Kort om oss
Erfaring med AMS montasje
Tjenester
Gjennomføringsmodell
Suksesskriterier
www.ringeriks-kraft.no
Entreprenørtjenester – noen fakta
www.ringeriks-kraft.no
www.ringeriks-kraft.no
Virksomhetsområder med tilhørende
selskap i konsern
Ringeriks-Kraft AS
Finans / økonomi
HR / Samfunnskontakt
Infrastruktur
Marked
Nett
Bredbånd
Energisalg
kraftforvaltning
Avregning energi
Ringeriks-Kraft
Produksjon AS
Ringeriks-Kraft
Nett AS
Viul Kraft AS
Fiberselskapet
AS
Vannkraft
Ny fornybar
energi
Entreprenør
1 linje kundekontakt
Bio / VP
jordvarme / rådgiver
Bygging infrastruktur
Belysning
AMS
Ringeriks-Kraft
Strøm AS
Ringeriks-Kraft
Nærvarme AS
Ringeriks-Kraft
Service AS
Nettservice
Østlandet AS
Eiere er Ringerike Kommune (73%), KLP (15%) og Hole Kommune (12%)
www.ringeriks-kraft.no
Ringeriks- Kraft Service AS
•
Kontor Asbjørnsensgate 14 i Hønefoss
–
–
•
•
Bemanning 75 personer
Produktområder
–
–
–
•
Klassisk e-verk
Veielektro
AMS
Omsetning 120 mnok
–
•
Satellitt på Vøyenenga i Bærum
Datterselskap Nettservice Østlandet på Roa
Omsetning utenfor konsernet 70%
Prosjekter i hele Norge
www.ringeriks-kraft.no
Hva kan vi tilby våre kunder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Høyt trykk på HMS = 0 skader
Fokus på kvalitetssikring = 0 feil
Levere til rett pris og avtalt tid
Lang erfaring og mye kunnskap
Løsningsorientert
Fleksible medarbeidere
Liten organisasjon som kan snu seg raskt
Kontinuerlig forbedringsarbeid
Finne den beste løsningen sammen
– GOD ALENE - BEST SAMMEN
www.ringeriks-kraft.no
Tema
Kort om oss
Erfaring med AMS montasje
Tjenester
Gjennomføringsmodell
Suksesskriterier
www.ringeriks-kraft.no
Utført 20 000 AMS montasjer i 2012 – 2013
Herunder:
Prosjektering
Booking
Montasje av 1 fas-, 3 fas-, indirekte målte målere
Montasje av kommunikasjonsnettverk (konsentratorer)
Kunde: Kamstrup AS som TurnKey leverandør for Ringeriks-Kraft Nett AS
Levringstid: 15 måneder
Ringerike kommune
Fylke: Buskerud
Administrativt sentrum: Hønefoss
Antall innbyggere: 29 149 (pr.
01.10.11)
Areal: 1 555,1 km2
Hole Kommune
Fylke: Buskerud
Administrativt sentrum: Vik
Antall innbyggere: 6 289 (pr.
01.10.11)
Areal: 192,7 km2
www.ringeriks-kraft.no
Resultat
Montasjeprosjektet nådde
målene:
Kvalitet, målt ved høy
kundetilfreds og få avvik.
Kostnad, som budsjettert.
Tid, leverte ca. 1 måned før
opprinnelig tidsplan.
www.ringeriks-kraft.no
AMS
montasjeprosessen
Styring
Prosjektledelse
Kontrakt
Prosjektplan
Område godkjennes ferdig montert
Aktivitet
Kunder til booking
målere/materiell til
prod. lager
Inn
Montasje AMS målere
med infrastruktur.
Prosjektledelse-bookinglager-montasje
Ut
Ferdig montasje iht
avtalt:
• Kvalitet
• Fyllingsgrad
• kundetilfredshet
AMS målere i
drift
Rammefaktorer
Tilgjengelighet
kunder
Kvalitet kundedata
IT system og verktøy
www.ringeriks-kraft.no
Tema
Kort om oss
Erfaring med AMS montasje
Tjenester
Gjennomføringsmodell
Suksesskriterier
www.ringeriks-kraft.no
AMS installasjonstjenester
Prosjektere utrulling:
• Utrullingsplan
• Logistikk
• Arbeidsordresystem
• Dataflyt
• Sjekklistejobb
• Kundeavtaler
• Kvalitet
Avtale booking og kundesenter:
• Kontakte nettkunden:
• Brev
• Telefon
• SMS
• E post
• Sosiale media
• Oppdatere kundedata
• Oppdragsfordeling til montør
• Rapportere fremdrift
Utføre montasje:
• 1 fas AMS måler
• 3 Fas AMS måler
• Indirekte målt AMS måler
• Infrastrukturkomponenter i
distribusjonsnett
• Dokumentere all jobb
elektronisk
• Faglig utførelse
Prosjektledelse, lager og lagerstyring samt rapportering av fremdrift
www.ringeriks-kraft.no
Prinsipp på informasjonsflyt
Brev til nettkunde
Målerbytte
Booking
Lager
Kundesystem
til netteier
www.ringeriks-kraft.no
Prinsippskisse prosjektoppstart
Forespørsel
Tolke krav
Allokere ressurser
Forstå risiko
Sette pris
Evaluere
Pilot
Gjennomgang i alle ledd
Justerer og forberede
Utrulling mtp teknisk gjennomføring
Justere omforent plan
Kontrakt
Fjerne uklarheter
Fokus på endringshåndtering
Starte prosjekteringsfasen
Omforent utrullingsplan
Utrulling
oppkjøring
Opplæring
Oppstartsperiode
Hyppig kvalitetskontroll
Produksjonsfremmende tiltak
Forbedringsarbeid
Gjennomføre
Pilot
Aktuelle objekter
Opplæring
Kvalitetskontroll
Utrulling
flyt
Holde trykk
Håndtere endringer
Kontroll med all logistikk
Produksjonsfremmende tiltak
Stadig forbedring
www.ringeriks-kraft.no
Tema
Kort om oss
Erfaring med AMS montasje
Tjenester
Gjennomføringsmodell
Suksesskriterier
www.ringeriks-kraft.no
Gjennomføringsmodell
Vi vil benytte AMS montasje erfaringen fra gjennomført prosjekt i nye prosjekter.
Vår modell bygger på tre grunnleggende ideer:
1.
Være en leverandør som spiller på lag med nettkundene.
De skal oppleve trygghet, fleksibilitet, tilgjengelighet og at vi holder avtaler.
Resultat, kundene slipper oss inn og vi bidrar positivt til netteiers omdømme.
2.
Organisere prosjektet for rasjonell gjennomføring.
Det betyr nok og riktige ressurser som mennesker, verktøy, utsyr og fasiliteter
på riktig sted og til riktig tid.
Resultat, gir positive ringvirkninger for hele prosjektet. Herunder gir det
motiverte medarbeider og et godt sluttresultat.
3.
Alltid på.
Det skal være en drivende kraft i prosjektet som hele tiden ser etter forbedringer
som gir positiv effekt for hele prosjektet.
Resultat, Det er gøy å være med og lykkes sammen i dette prosjektet.
www.ringeriks-kraft.no
Gjennomføringsmodell
Gjennomføringen skal preges av kunnskap.
Kunnskap som gis ved opplæring før start og senere
gjennom aktiv kunnskapsdeling i prosjektet. Opplæring skal
dekke som minimum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Krav fra Netteier
Krav fra målerleverandør
HMS rutiner, risikovurdering og SJA rutiner
Bruk av arbeidsordreverktøy
Innsikt i booking
Kundebehandling
Standard arbeidsprosess ved målerbytte, trinn for trinn.
Sjekkliste
Lagerrutiner
Behandling ved avvik
Nødprosedyre ved IT svikt
Motivasjonsfremmende tiltak
Kvalitetssikring og forbedringsarbeid.
www.ringeriks-kraft.no
Gjennomføringsmodell
Booking er sentral i AMS
montasjegjennomføringen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gjør avtaler
Booker «smart»
Tar i mot kundehenvendelser
Planlegger utrulling i detalj
Støtter og er tilgjengelig for montøren
som «back office»
Følger opp lagerstatus i produksjonslager
Kjører montørsamling
Bygger teamet
Rapporterer løpende status
www.ringeriks-kraft.no
Gjennomføringsmodell
Lageradministrasjon
Koordinert
utrullingsplan
Målerleverandør
Ledelse
AMS montasje
Lager
Montasjeprosjekt
Montere
www.ringeriks-kraft.no
Tema
Kort om oss
Erfaring med AMS montasje
Tjenester
Gjennomføringsmodell
Suksesskriterier
www.ringeriks-kraft.no
Operativ ledelse totalprosjekt –
forutsetninger for suksess
Prosjektleder
Netteier
Omforent plan
Tett dialog
Hurtig respons
Tillit mellom parten
Løse problem på riktig nivå
Prosjektleder
Prosjektleder
Målerleverandør
Montasje
www.ringeriks-kraft.no
Suksess faktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
Fallgruver
•
•
•
•
•
•
•
Prosjektledelse som er «på»
Motiverte medarbeider
Datakvalitet
Arbeideordresystem
Kunnskap om AMS målerbytte
prosess og rammefaktorene
Omforent plan
Informere sluttkundene
Gi sluttkundene service og
skape godt omdømme
God logistikk og lagerkontroll
Gjentagende montasjefeil
Ikke beredskap for å løse problemer 24/7
IT svikt
Det mangler målere på lager
Tar ikke hensyn til årstider/tilgjengelighet
Det er ikke booket smart
www.ringeriks-kraft.no
Vår modell
• Bygge prosjektet lokalt med:
– Nok og riktige montører, bookingmedarbeidere
og ledelse.
– Teambygging
– Smart booking
– Alltid «på»
– Skreddersy etter lokale forhold
– Bygge på kunnskap fra erfart AMS
montasjegjennomføring
Vi vet dette fungerer, gir god kvalitet og i sum
er en kosteffektiv metode.
www.ringeriks-kraft.no
Ta kontakt med Bent Kvannli
[email protected]
924 54 481
Takk for oppmerksomheten!
Ringeriks-Kraft Service AS
www.ringeriks-kraft.no
www.ringeriks-kraft.no

similar documents