Một số bài toán ví dụ

Report
Kiểm thử và đảm bảo chất
lượng phần mềm
Bài toán ví dụ
1
Nội dung
• Bài toán tam giác
• Bài toán hàm ngày kế tiếp (NextDate)
• Máy ATM đơn giản
2
Bài toán tam giác
• Bài toán tam giác nhận ba số nguyên làm các dữ
liệu đầu vào; các dữ liệu này là số đo các cạnh của
một tam giác. Đầu ra của chương trình là loại của
tam giác xác định bởi ba cạnh ứng với các số đo
này: tam giác đều, tam giác cân, tam giác thường,
hoặc không là tam giác. Ta sẽ dùng các từ tiếng
Anh làm dữ liệu đầu ra tương ứng cho các loại
này như lấy từ ví dụ nguyên thủy: Equilateral,
Isosceles, Scalene, hoặc NotATriangle. Bài toán
này đôi khi được mở rộng với đầu ra thứ năm là
tam giác vuông (right triangle).
3
Hàm tính ngày kế tiếp
• NextDate là một hàm có ba biến biểu diễn
ngày, tháng và năm là day, month và year.
Hàm này trả về ngày kế tiếp của ngày đầu vào.
Các biến day, month, year có các giá trị số
thỏa mãn các ràng buộc: 1 ≤ day ≤ 31, 1 ≤
month ≤ 12, 1812 ≤ year ≤ 2012.
4
Máy ATM đơn giản
• Hệ thống rút tiền tự động giao tiếp với các
khách hàng của ngân hàng thông qua 15 màn
hình như được thấy trong hình sau. Khách
hàng có thể chọn một trong ba loại giao dịch:
gửi tiền vào tài khoản, rút tiền và kiểm tra số
dư trong tài khoản. Những loại giao dịch này
có thể được thực hiện đối với hai loại tài
khoản là tiết kiệm hoặc vãng lai.
5
Bài tập
• Thảo luận về các chương trình của các bài
toán trên
• Cài đặt lại phiên bản của mình cho các bài
toán trên
6

similar documents