Chuong3-Chiphichatluong

Report
Chương 3:
CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG
NỘI DUNG
1.
Khái niệm
2.
Phân loại
3.
Quản lý chi phí chất lượng hiệu quả
1. Khái niệm
“Chi phí liên quan đến chất lượng (Quality
related costs) là các ……………….
2. Phân loại
1. Chi phí …………….
2. Chi phí …………….
CP cần thiết
3. Chi phí ………………
Chi phí …………………..
Chi phí …………………..
Chi phí …………………..
CP không cần thiết/
2. Phân loại
…….
……….
……….
Chi phí
kiểm soát
……………
Chi phí
Sai hỏng
Tổng chi phí
chất lượng
2. Phân loại
Bài tập 1:
 Liệt kê một số chi phí phòng ngừa?
 Liệt kê một số chi phí đánh giá?
2. Phân loại
Chi phí phòng ngừa:
–Chi phí nghiên cứu thị trường
–Chi phí thiết kế
–Chi phí sản xuất
–Chi phí dịch vụ bán hàng và
hậu mãi
–Chi phí tổ chức hệ thống đảm
bảo chất lượng
–Chi phí đào tạo, huấn luyện
–Chi phí đánh giá nhà cung cấp
Chi phí đánh giá:
–Chi phí xác định chất lượng
sản phẩm và dịch vụ đầu vào
–Chi phí kiểm tra và thử
nghiệm sản phẩm/ dịch vụ
nhằm đảm bảo sự phù hợp của
sản phẩm hoặc quá trình.
2. Phân loại
Bài tập 2:
 Liệt kê một số chi phí sai hỏng bên ngoài?
 Liệt kê một số chi phí sai hỏng bên trong?
2. Phân loại
Chi phí sai hỏng bên ngoài:
– Chi phí hoàn tiền khi hàng hóa/
dịch vụ bị trả lại
– Chi phí giải quyết khiếu nại của
khách hàng
– Chi phí thu hồi sản phẩm lỗi
– Chi phí do mất khách hàng
Chi phí sai hỏng bên trong:
– Chi phí sửa, làm lại, loại bỏ
hoặc bán giảm giá sản phẩm
– Chi phí điều tra nguyên nhân sai
hỏng
– Chi phí do không toàn dụng
máy móc, thiếc bị
– Chi phí do công nhân nhàn rỗi,
không sử dụng tốt thời gian
• How much can you see of an iceberg ?
• Only 10% of
any
iceberg is visible
• 90% of the
remaining
is below sea level
3. Quản lý chi phí chất lượng

similar documents