phần_mềm_Geogebra

Report
LOGO
1
Em biết gì
về Geogebra
?
2
Làm quen
với phần
mềm
geogebra
Tiếng Việt
3
Đối tượng
hình học
2
Làm quen
với phần
mềm
geogebra
Tiếng Việt
a) Khởi động
b) Giới thiệu màn hình Geogebra tiếng
Việt
c) Giới thiệu các công cụ làm việc
chính
d) Các thao tác với tệp
e) Thoát khỏi phần mềm
b) Giới thiệu màn hình geogebra tiếng Việt
Bảng chọn
Thanh công cụ
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính
Công cụ di chuyển
Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm
Các công cụ liên quan dến đoạn, đường thẳng
Các công cụ tạo mối quan hệ hình học
Các công cụ liên quan đến hình tròn
Các công cụ biến đổi hình học
Các công cụ liên quan dến đoạn, đường thẳng
www.themegallery.com
Company Logo
Các công cụ tạo mối quan hệ hình học
www.themegallery.com
Company Logo
Các công cụ liên quan đến hình tròn
Các công cụ biến đổi hình học
Bài tập thực hành:
Bài 1: Vẽ tam giác, tứ giác.
Bài 2: Vẽ hình thang.
Bài 3: Vẽ hình thang cân.
Bài 4: Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác
Bài 5: Vẽ đường tròn nội tiếp tam giác
Bài 6: Vẽ hình thoi.
Bài 7: Vẽ hình vuông.
Bài 8: Vẽ tam giác đều.
Bài 9: Vẽ hình đối xứng trục
Bài 10: Vẽ hình đối xứng tâm.
Bài 2: Vẽ hình thang ABCD
AD // BC
< BC
EmvàcóAD
nhận
xét gì về
cạnh AD và BC?
Cho trước ba đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của
Với sự phân tích trên thì ta
hình thang ABCD dựng trên các công cụ đoạn
sử dụng các công cụ nào của
và đường
thẳng
song song
*thẳng
Các bước
vẽ hình
thang:
Geogebra để vẽ được hình
thang
ABCD
• Sử dụng công cụ tạo
điểm
mới để tạo ba điểm A,
B, C.
• Sử dụng công cụ đường song song vẽ đường thẳng
đi qua A và song song với BC
• Trên đường thẳng đi qua A tạo điểm mới D sao cho
AD < BC
Bài 3: Vẽ hình thang cân:
• AB // DC, AC = BD
Hình
thang
• d là đường trung
trực
AB cân
thì dcócũng
Cho
trướctrung
ba điểm
A,
B,
Dựng
những
đặcC.
điểm
gì?đỉnh
là đường
trực
cạnh
CD
D của hình thang cân ABDC dựa trên
các công cụ đoạn thẳng, đường trung
trực và phép biến đổi đối xứng qua trục
* Các bước vẽ hìnhVới
thang
cân: tích trên thì ta
sự phân
sử dụng
cụ ba
nàođiểm
của A, B, C.
•Sử dụng công cụ tạo
điểmcác
mớicông
để tạo
Geogebra để vẽ được hình
• Sử dụng công cụthang
đườngcân
trung
trực vẽ đường trung trực của
ABDC
cạnh AB
• Sử dụng công cụ đối xứng vẽ điểm đối xứng của C qua
trục đối xứng
Bài 4: Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác
•Cho
Tìmtam
điểm
giao
nhauDùng
của ba
đường
giác
ABC.
công
cụ
trung
sử giao
nhauA,
taiB,
O)C.
đườngtrực
tròn(giả
đi qua
ba điểm
• Vẽ đường tròn tâm O bán kính OA
* Cách vẽ:
A
Trong phần mềm Geogebra để vẽ
đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ
dùng công cụ đường tròn đi qua ba
đỉnh của tam giác
O
B
C
Bài 5: Vẽ đường tròn nội tiếp tam giác
• Xác định O giao điểm của 3 đường phân giác
của
tam
giáctam giác ABC. Dùng các công cụ
Cho
Trước
phân
đường
vuông
góccác
vàcạnh
đường
• đường
Từ O kẻ
cácgiác,
đường
vuông
góc tới
tròntam
vẽ giác
đường tròn nội tiếp tam giác ABC
của
• Vẽ đường tròn tâm O bán kính GH.
Trong tin học có các thao tác sau:
Với sự phân tích trên thì ta sử
dụng
côngphân
cụ nào
• Dùng công
cụ các
đường
giác.của
Geogebra để vẽ được đường
• Dùng công cụ giao điểmxác định giao
tròn nội tiếp tam giác ABC
điểm của 2 đường phân giác.
A
O
• Dùng công cụ đường vuông góc.
• Dùng công cụ vẽ đường tròn.
B
C
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
* Thực hành lại các bài 1, 2, 3, 4, 5 /108 SGK
•Xem lại các công cụ làm việc chính
Bài 6: Vẽ hình thoi.
Bài 7: Vẽ hình vuông.
Bài 8: Vẽ tam giác đều.
Bài 9: Vẽ hình đối xứng trục
Bài 10: Vẽ hình đối xứng tâm
Thực hành tiết 2

similar documents